2015-07-06

Nytt sjukhus söder om söder

I en mycket välskriven artikel i Dagens Nyheter beskriver Anders Sundström våra planer på ett nytt akutsjukhus söder om söder som tillsammans med ett slimmat, modernare Södersjukhus ska tillhandahålla högkvalitativ vård i södra Stockholm med omnejd.

Fördelarna med detta i förhållande till tidigare planer på att bygga ut Södersjukhuset är flera. Tillgängligheten bli större då fler invånare får närmare till ett sjukhus, kostnaderna blir lägre, befintliga vårdplatser på Södersjukhuset finns tillgängliga till dess det nya sjukhuset står klart och i framtiden kan det byggas attraktiva bostäder på delar av Södersjukhusets tomt.

Read more...

Nya Lidingöbron bör vara en lågbro

Såväl Stockholms Handelskammare som Stockholms Spårvägar (som kör Spårväg City och kommer att köra Lidingöbanan när den återöppnas) vill att den nya Lidingöbron blir en högbro - men av helt olika skäl.

Stockholms Spårvägar vill att Lidingöbanan ska dras genom Lidingö Centrum, något såväl landstinget som Lidingö stad har sagt nej till i dagsläget. Dels är kostnaden rätt hög, 500 - 1000 mkr. Dels är det inte helt lätt att få plats med en spårväg längs Södra Kungsvägen mellan Lidingö Centrum och Baggeby utan konflikt med övrig genomfartstrafik.

Men en eventuell framtida omdragning kommer inte att omöjliggöras, vare sig av planeringen av Lidingö centrums utbyggnad eller om bron blir en lågbro, vilket nu verkar bli fallet. Tåget klarar nämligen den stigningen upp till Torsvik utan större problem.

När det gäller Handelskammarens så vill man istället lägga ner Lidingöbanan och satsa på tunnelbana istället. Att lägga ner en nästan färdigupprustad spårväg vore dock slöseri med skattemedel. Dessutom löser inte tunnelbana till Lidingö Centrum behovet av kollektivtrafik på södra ön.

Men det ena behöver dock inte utesluta det andra. En eventuell förlängning av tunnelbanan till Lidingö Centrum skulle kunna bli verklighet i de kommande Sverigeförhandlingarna om kommunen så vill. Den måste dock gå på en egen bro, vilket det faktiskt finns ett reservat för.

Den nya spårvägs-, gång- och cykelbron bör dock helst bli en lågbro. Det blir billigare att bygga, passar bättre för nuvarande spårtrafik och framförallt är det bättre för gående och cyklister.

Read more...

2015-06-26

Patrik Emanuelsson blir ny VD på Locum


Igår beslutade Locums styrelse att anställa Patrik Emanuelsson som VD. Patrik kommer från tjänsten som vd för Micasa som är Stockholms stads fastighetsbolag för vårdfastigheter och har tidigare bl a varit vice vd på Svenska Bostäder.

Vi välkomnar Patrik till Locum. Han har en gedigen bakgrund och den rätta personligheten för uppdraget.

Read more...

2015-06-19

Oansvarigt beteende kräver ny budgetordning[


I tisdags lade Alliansen ner sina röster vid riksdagens votering om vårpropositionen. Detta gjorde man inte för att stödja den sittande regeringens politik utan för att man tog ansvar för att landet ska kunna styras.

Samma dag valde S, V och MP i Stockholms läns landsting att tillsammans med SD aktivt bryta ut en stor budgetpost och rösta nej till den föreslagna justeringen av SL-taxan. Det innebar att det plötsligt uppstod ett underskott på 700 mkr som måste täckas för att budgeten inte, i strid med lagen, ska vara underbalanserad.

Men det ansvaret ville inte oppositionen ta eftersom man inte kunde enas om finansieringen. V och MP ville höja skatten, SD försämra kollektivtrafiken och S tror sig kunna finansiera intäktsbortfallet genom försäljning av fastigheter och minskning av antalet konsulter.
Istället fick Alliansen ta ansvar för att hantera underskottet och revidera kostnadsramarna för såväl kollektivtrafiken som sjukvården. Ett beklagligt beslut, men nödvändigt då landstinget inte kan spendera pengar vi inte har.

Till råga på allt ifrågasatte oppositionen varje ledamots fundamentala rätt att lägga ett yrkande på fullmäktige och menade att dessa först måste beredas i landstingsstyrelsen. Bortsett från den absurda konsekvensen att 129 av 149 ledamöter (de som inte sitter i landstingsstyrelsen) därmed skulle vara förhindrade att lägga egna förslag, har oppositionen lagt 150 egna säryrkanden som inte varit föremål för landstingsstyrelsens beredning…

Oppositionens agerande och därpå följande resonemang visar tyvärr att man, till skillnad från Alliansen i riksdagen, inte är intresserad av att ta ansvar för kollektivtrafikens och sjukvårdens ekonomi eller för att landstinget ska kunna styras.

Men såväl landsting som regioner och kommuner måste, precis som landet i sin helhet, kunna styras även om det inte finns tydliga majoriteter. Det är fundamentalt om vi ska kunna säkra jobben, tillväxten och kvaliteten i våra välfärdstjänster. Därför måste det till en annan budgetordning i landstinget.

Vi behöver ingen decemberöverenskommelse, men att som oppositionen plocka russinen ur kakan - utan att ta ansvar för helheten - är helt enkelt inte rimligt.

Read more...

2015-06-18

Röstfusk av vänsterpartist

Igår kväll tvingades en vänsterpartist akut att lämna landstingsfullmäktige. Sånt kan givetvis hända, men det som därefter skedde är minst sagt oacceptabelt. En annan vänsterpartistisk ledamot röstade nämligen även för den frånvarande ledamoten. Så får det givetvis inte gå till. När det upptäcktes skyllde dessutom partiets gruppledare, Håkan Jörnehed på en IT-tekniker och påstod att denne av misstag röstat på ledamotens iPad (som används som röstningsverktyg).

Men att en IT-tekniker som är utbildad för att hantera utrustningen skulle gå fram till en tom plats och av "misstag" trycka på samma voteringsknapp som alla vänsterpartister förefaller inte sannolikt. I synnerhet inte som det skedde minst två gånger...

Dessutom blev Håkan Jörnehed mycket förnärmad när Kristoffer Tamsons begärde ordningsfråga och påtalade oegentligheten. En ursäkt och löfte om att det aldrig mer ska hända hade varit mer klädsamt.

Read more...

2015-06-10

Socialdemokraternas budget ett luftslott


Alliansens gör de närmaste åren rekordstora satsningar på utbyggd kollektivtrafik och mer sjukvård i Stockholmsregionen. Sammantaget investerar vi närmare 75 miljarder kronor de kommande 10 åren i ny och förbättrad sjukvård och kollektivtrafik. Det är en tuff utmaning i många avseenden, inte minst ekonomiskt, men satsningarna är finansierade fullt ut.

Socialdemokraterna vill dock, inte helt förvånande, lova ännu mer. Men då man saknar utrymme i budgeten för sina löften använder man sig av kreativ bokföring, dels genom att kraftigt underskatta kostnaderna (man får inte 4 nya närsjukhus för 2 miljarder när ett sjukhus kostar 750-1000 mkr) men framförallt med sitt ogenomtänkta utspel om att sälja fastigheter för 20 miljarder kronor de kommande 10 åren.

För det första har landstinget inte så mycket säljbara fastigheter de närmaste 10 åren, såvida inte Socialdemokraterna tänker föreslå att vi ska sälja ut våra akutsjukhus. Men det vore rätt obegåvat då den reavinst vi då får med råge äts upp av externa hyreskostnader.

För det andra, de flesta fastigheter som är lämpliga att sälja finns redan med i planeringen såsom Norra Hagastaden och S:t Erikstomten, men de intäkterna är ju tänkta att medfinansiera NKS respektive hyran för S.t Eriks ögonsjukhus nya lokaler, så det ger inga nya pengar att finansiera Socialdemokraternas löften.

Ett förslag som har diskuterats inom Alliansen, men där inga formella beslut har fattats än och som Socialdemokraterna nu yrkar på, är att bygga ett nytt sjukhus på Sabbatsbergstomten och exploatera bostäder på resten av fastigheten. Det kan nog vara ett klokt förslag i sig, men om ett nytt sjukhus kostar 1,5 miljarder och exploateringen kan ge 600-700 mkr innebär inte det heller några nya pengar att finansiera Socialdemokraternas löften.

Därutöver finns ett antal mindre fastigheter som kan försäljas och det planerar vi också för, men i många fall måste vi bygga eller förhyra andra lokaler till verksamheten och då är det sällan några stora ekonomiska vinster för att finansiera nya satsningar.

Sammantaget, om vi effektiviserar vårt lokalutnyttjande och säljer de fastigheter vi inte behöver så kan vi säkerligen tjäna ett antal hundra miljoner, kanske t.o.m. upp till en miljard - och en sådan besparing är absolut inte att förakta - men några 20 friska miljarder finns det dessvärre inte att hämta. Socialdemokraternas budget är helt enkelt ett luftslott.

Read more...

2015-06-08

Det går bra nu...

Enligt senaste Demoskop som presenterades i dagens Expressen är Moderaterna största parti medan Socialdemokraterna noterar sin tredje sämsta mätning någonsin. Alliansen har dessutom gått om de rödgröna.

Dessutom visar SCB:s stora undersökning, som även går att bryta ner på regional nivå att Moderaterna går så starkt framåt i Stockholms län att Alliansen skulle få egen majoritet i landstinget igen om det vore val idag.
Read more...

2015-06-06

NCC bygger behandlingsbyggnad på SöS

NCC får uppdraget att bygga den nya behandlingsbyggnaden och försörjningskvarteret på Södersjukhuset. Orden uppgår till 1 miljard kronor.

Nybyggnationen på Södersjukhuset innebär att invånarna i Stockholms växande region kommer fortsatt att få rätt vår i tid. I behandlingsbyggnaden kommer den nya akutmottagningen att ligga. Den mottagningen kommer att vara den största i sitt slag och kommer att kunna ta emot flest fall om året i Sverige.

Read more...

2015-06-05

SvD:s artikelserie om NKS…


I ett tidigare nyhetsbrev redde jag ut några oklarheter kring hur Svenska Dagbladet väljer att vinkla vad det kostar att bygga Nya Karolinska Sjukhuset. Tidningen har emellertid fortsatt artikelserien med motivet att försöka bevisa att landstinget inte har kontroll på kostnaderna. Men man blandar äpplen och päron på ett sätt som inte ger en rättvisande bild. Här kommer därför en kort sammanställning av de olika beloppen:

Det ursprungliga OPS-avtalet var på 52,2 miljarder kronor. Till detta har kommit ändrings- och tilläggsbeställningar från landstinget på 1,5 miljarder kronor. OPS-avtalet uppgår därför till 53,7 miljarder kronor. Detta är onekligen 1,5 miljarder dyrare än planerat och beror på att vi som beställare har ändrat kraven på leverantören.

Men övriga tillkommande kostnader då?

4,3 miljarder är medicinteknisk utrustning och liknande. Dessa har aldrig ingått i OPS-avtalet och beställs först nu då vi vill ha modern utrustning och inte det som tillverkades för ett par år sedan. Att kalla det för en fördyring av projektet är fel då denna kostnad hela tiden har legat utanför OPS-avtalet.

1,5 miljarder kronor beror på att vi utanför OPS-avtalet bygger om Thoraxkliniken med 90 nya vårdplatser och ett nytt laboratorium samt Astrid Lindgrens barnsjukhus för mottagningsverksamhet. Självklart är det tillkommande kostnader, men det beror på en utökad ambitionsnivå och det ger mer vård till Stockholmarna. Och det är inte en fördyrning av NKS-projektet.

Vi har också tillkommande kostnader i egen regi på 1,2 miljarder kronor i form av anslutningskostnader och teknisk försörjning av Astrid Lindgren och liknande i området. Det är kostnader som hela tiden legat utanför OPS-avtalet, men kan ha blivit dyrare än planerat pga satsningarna på Thoraxkliniken och Astrid Lindgren.

Slutligen finns en kostnad på 700 mkr för omflyttningar och liknande, men inte heller den har någonsin ingått i OPS-avtalet.

Summa summarum så har SvD rätt såtillvida att totalkostnaden för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är 9 miljarder högre än OPS-avtalet, men ungefär hälften av dessa kostnader har varit kända från början och resten beror på att vi utökar vårdkapaciteten ytterligare i området. Om det är bra eller dåligt verkar inte SvD ens ha funderat över...


Read more...

2015-05-29

Störst på solel

Locum har gjort en kartläggning som visar att Stockholms läns landsting har 125 000 kvm sjukhustak med god solinstrålning som passar väl att använda till solelsanläggningar. Genom att installera solceller på dessa tak ökar man andelen fastighetsnära förnyelsebar elproduktion för direkt förbrukning i sjukhusen och minskar den köpta elen.

De kommande två åren planerar Locum att installera 20 000 kvm solceller. Med denna satsning visar Alliansen i landstinget att vi går i bräschen i miljöpolitiken och Locum blir störst i landet med solceller

Read more...

2015-05-26

Södertälje sjukhus först i Sverige med 3D-skrivare i vården

Innovation inom vården ökar kvaliteten för patienterna. Ett exempel på detta är Södertälje sjukhus som är först i Sverige med att använda en 3D-skrivare för att skapa produkter inom vården som sedan används medicinskt. Se ett intressant reportage i SVT.

Read more...

2015-05-25

NKS bör ses som en chans för Stockholm

Svenska Dagbladet har på senare tid skrivit en rad kritiska artiklar om Nya Karolinska (NKS). Att media granskar och ifrågasätter politiska beslut är i grunden bra, det är en förutsättning för en fungerande demokrati och det skapar incitament för oss beslutsfattare att försöka fatta så kloka beslut som möjligt.


Men ibland kan mediabilden bli något ensidig och i ett försök att bredda perspektivet har Jacob Tellgren och Ulf Janzon från läkemedelsföretaget MSD skrivit en debattartikel på SvD Brännpunkt där de lyfter fram vilken stor betydelse NKS kommer att få, inte bara för att Stockholms läns landsting ska kunna erbjuda vård i världsklass utan också vilken betydelse klustret kring NKS och Karolinska Institutet kommer att ha för att bibehålla och förbättra Sveriges konkurrenskraft inom life science området.

Read more...

2015-05-20

Rekordstora investeringar i Alliansens budget

Idag har vi presenterat Alliansens budgetförslag för Stockholms läns landsting för 2016.I den vill vi inskärpa vikten av ordning och reda i ekonomin. Som enda landsting i Sverige presenteras den tionde budgeten i rad som är i balans. Skatten hålls oförändrad, sjukvården och kollektivtrafiken tillskjuts 1,8 miljarder kronor respektive 295 miljoner kronor mer än föregående års budget. SL:s 30-dagarskort höjs med 100 kronor till motsvarande 890 kr från den 1 september 2015.

Budgetförslaget innehåller rekordstora investeringar för 2016-20. Sammantaget investerar vi drygt 75 miljarder kronor de kommande 5 åren i sjukvård och kollektivtrafik. Förutom stora satsningar som Nya Karolinska och en utbyggd tunnelbana till Nacka, Solna och Järfälla görs stora investeringar i våra sjukhus och i befintliga trafiksystem.

För närvarande byggs såväl Södertälje, Danderyds, S:t Görans och Södersjukhuset ut med nya vårdplatser och behandlingsbyggnader inklusive akutmottagningar. Löwenströmska och Sollentuna närsjukhus rustas upp och får framförallt fler geriatriska platser. Lite senare i höst planerar vi beslut om att bygga en ny operations- och interventions vid Huddinge sjukhus.

Den beslutade nybyggnationen på Södersjukhuset ligger således fast, men som redan tidigare skrivits om i DN så planerar vi att banta Södersjukhuset genom att på sikt avveckla stora delar av det befintliga sjukhuset och istället låta bygga ett nytt akutsjukhus söder om Söder. Denna fråga kommer jag att återkomma till längre fram när planerna konkretiseras.

På trafikområdet kan nämnas att Roslagsbanan rustas upp och att en eventuell förlängning till Arlanda kommer att utredas. Även utredningen av Spårväg Syd ska fullföljas. Lidingöbanans upprustning pågår, men har tyvärr försenats pga. problem med signalsystemet. Utbyggnaden av Spårväg City skjuts på framtiden då utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden drar ut på tiden

Röda linjens uppgradering fortsätter som ska ge högre kapacitet och tätare turer. 48 nya tåg är beställda och börjar levereras 2017. Även 46 nya pendeltåg är beställda som levereras fram till 2018 och bygget av Citybanan fortgår enligt plan som när den öppnar ökar turtätheten och minskar risken för störningar.

Tvärbanans förlängning till Sickla fortsätter enligt plan. Byggstarten av Tvärbanan till Kista skjuts ett år och den byggs ut etappvis, till Ursvik 2021 respektive Helenelund 2023. Kapacitetsförstärkningen av Saltsjöbanan förskjuts också i tiden, däremot prioriteras det nya säkerhetssystemet ATC och genomförs enligt plan.

Ja, det var ett axplock av investeringsbudgeten. Hela budgetdokumentet finns att läsa här för den som är intresserad.

Read more...

2015-05-19

Stark styrning ger flexibilitet och kontroll

De närmaste 5 åren kommer Stockholms läns landsting investera ca 75 miljarder kronor i sjukvård och kollektivtrafik. Det är den största satsningen som något svenskt landsting någonsin har gjort.

Med så stora och så många projekt är det oerhört viktigt att vi är kostnadsmedvetna och styr projekten hårt så att skattebetalarna får valuta för pengarna. Dessutom måste byggprojekt många gånger genomföras samtidigt som trafiken ska rulla och vården bedrivas i direkt anslutning.

Ett exempel på detta är Löwenströmska sjukhuset där all verksamhet fortlöper samtidigt som sjukhuset byggs om och rustas upp. I ett reportage i Radio Stockholm beskrivs hur landstinget framgångsrikt har valt att driva projektet genom s. k. delad entreprenad (Construction Management) för att åstadkomma en stark styrning. Det skapar möjlighet till flexibilitet gentemot hyresgästerna, samtidigt som kostnadskontrollen bibehålls och tidplanerna säkras.

Read more...

2015-05-08

Mediagranskning av NKS

Svenska Dagbladet har senaste dagarna haft en serie kring Nya Karolinska Sjukhuset. Det är bra att media granskar offentlig verksamhet, men beklagligt att det i artikelserien presenteras en rad missförstånd som gör att stockholmarna kan bli oroade över tillgången på sjukvård i länet.

Att det i vissa medier står att vårdplatserna i länet kommer att bli färre till följd av att NKS byggs är ett missförstånd som grundar sig i att själva NKS kommer att ha färre vårdplatser än Karolinska sjukhuset. Men NKS är inte tänkt att rakt av ersätta Karolinska, utan kommer att vara ett mer högspecialiserat akutsjukhus. Istället bygger vi ut sjukvården med 800 nya vårdplatser på de övriga sjukhusen som kommer att stå klara till 2018.

Ett annat missförstånd är att kostnaderna skulle skena iväg. NKS är förvisso en mycket stor satsning för att ge stockholmarna tillgång till bästa möjliga vård, men att mina företrädare valde en OPS-lösning var just för att garantera att kostnaden för ett så stort och komplicerat projekt inte skulle öka och att projektet skulle bli klart i tid och med rätt innehåll.

Däremot finns det kostnader som inte ingick i OPS-projektet såsom medicinteknisk utrustning. Men det var ett medvetet val för om vi hade beställt den utrustningen redan 2010 hade den varit omodern när sjukhuset står klart. Vi har också tagit beslut om att bygga ett nytt labbkvarter, bygga om Astrid Lindgrens barnsjukhus och lägga till ytterligare 80-vårdplatser i NKS i en tillbyggnad.

Vill du veta mer om NKS finns ytterligare information på landstingets hemsida.

Read more...

Stockholms sjukhus firar Pride

Stockholms läns landstings sjukhus kommer i sommar att hissa den regnbågsfärgade fanan under Pridefestivalen. Vi vill visa att vi hedrar sexuellt likaberättigande och HBTQ-rörelsen. Beslutet har tagits av en enhällig styrelse i Locum, som förvaltar länets sjukhus, på moderat initiativ.

Read more...

2015-04-30

Ny (S)katt på solkraft ett dråpslag mot miljön

Publicerad i Dagens Samhälle 2015-04-28

Den rödgröna regeringen har i dagarna föreslagit en ny skatt på solcellsanläggningar. Skatten kommer innebära att tidigare skattebefriad förnyelsebar el beskattas med 30 öre per kilowattimme. Det skulle innebära ett dråpslag för Stockholmsregionens ambitiösa planer på kraftigt utbyggd solenergi.

Stockholms läns landsting är Sveriges miljöbästa landsting. Det ska vi fortsätta att vara. Därför kommer vi i år att påbörja arbetet med en kraftig utbyggnad av solceller på sjukhustaken i Stockholmsregionen. Utifrån kartläggningar planeras 20 000 kvadratmeter solceller installeras, vilket gör satsningen till en av de absolut största i norra Europa.  

Vi vill ta täten för omställningen till det förnyelsebara samhället, men vårt arbete skjuts nu i sank av Magdalena Andersson och Ibrahim Baylans förslag om skatt på miljövänliga energikällor. 

Vårpropositionen som regeringen nyligen presenterade kom som ett dråpslag mot landstingets jättesatsning på solceller. Från att tidigare ha varit skattebefriad kommer större solcellsanläggningar från och med den 1 juli nästa år att beskattas med 30 öre per kilowattimme, vilket kommer innebära att vårt ambitiösa miljöarbete straffbeskattas och invånarna i Stockholms län får ta smällen.

Alliansen i Stockholms läns landsting vill – förutom sjukhustaken, även storsatsa på att sätta upp solceller på SL:s kollektivtrafikdepåer runt om i länet. Vi vill ta tillvara de möjligheter som sjukhustak och kollektivtrafikdepåer innebär i form av solenergi. Det är en klok investering som minskar vårt behov av att köpa el, samtidigt som vi kan ta tillvara den outnyttjade resursen vi faktiskt har i våra tak.

Att regeringen med Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan i spetsen nu vill tvinga oss som landsting att betala skatt på energi vi själva producerar för att använda i vår egna fastigheter och därmed bidra till att göra Stockholms län bättre anpassat för att möta framtidens klimatutmaningar är inte bara anmärkningsvärt. Det är upprörande. 

Enligt regeringens egna beräkningar kommer skatteintäkterna av det nya förslaget att inbringa 94 miljoner kronor per år – en mycket liten del av de 8 miljarder kronor som ingår i regeringens vårproposition. Men likväl en del som kommer att få konsekvenser för oss som vill tänka klimatsmart. Vi uppmanar därför regeringen att tänka om gällande lagförslaget om beskattning på solel.

Paul Lindquist (M)
Investerings- och fastighetslandstingsråd , Stockholms läns landsting

Gustav Hemming (C)
Miljölandstingsråd , Stockholms läns landsting

Read more...

S skrämmer bort privata alternativ

I Järfälla har Hemsö tecknat optionsavtal med kommunen om att få bygga ett nytt sjukhus i Barkaby. Ett sjukhus som kan hysa olika vårdaktörer. Från moderat håll välkomnar vi satsningen och håller dörren öppen för att landstinget flyttar nuvarande sjukhus i Jakobsberg till Barkaby – om Hemsö kan erbjuda bra lokaler till rimlig hyra.


Men nu vill Socialdemokraterna istället att landstinget själva ska investera 1 miljard i ett nytt sjukhus. På en tomt man inte förfogar över för pengar man inte har… Att ta 1 miljard ur en redan fulltecknad investeringsbudget för att byta ut fungerande lokaler är inte ansvarsfullt. Var tänkte Socialdemokraterna hitta den extra miljarden någonstans?

Är utspelet ens seriöst menat, eller bara ännu ett exempel på hur de rödgröna försöker skrämma bort privata alternativ när de inte kan förbjuda dem?

Read more...

2014-05-09

Visst bygger Lidingö


Lidingö har tillsammans med Danderyd ett rykte om sig att inte vilja bygga bostäder. Vi har på senare tid sett utspel från regeringsföreträdare som riktar kritik mot oss och nu senast en ledare av Eva Franchell i Aftonbladet som anklagar Lidingö för att ”parasitera på resten av Stockholm”.

Historiskt har kritiken varit befogad då Lidingö under en 30-årsperiod byggde väldigt lite, men den bilden är inte längre sann. För närvarande byggs 1000 nya lägenheter i Dalénum och under förra året ökade befolkningen med 744 personer (vilket motsvarar snittet i Stockholms län).

I vår översiktsplan planerar vi för 4 600 bostäder och en befolkningsökning på 8000 personer fram till 2030 vilket placerar oss någonstans i mitten av länets kommuner, så Lidingö tar definitivt sitt ansvar för regionens utveckling.

Det finns också stöd bland lidingöborna för denna utveckling, det visar en Demoskopundersökning som Moderaterna genomförde i höstas. Däremot möter vi ofta på ett lokalt motstånd just där nya bostäder planeras, men det är knappast unikt för Lidingö.

Ett exempel på detta möter vi i Centrum-Torsvik där vi nu planerar för 900-1000 nya lägenheter och en fördubbling av butiksytorna. Som Franchell uppmärksammat leds motståndet av den gamle skattelobbyisten Björn Tarras-Wahlberg som inte har varit skattskriven i Sverige på många år, men som äger ett hyreshus i området. Under parollerna ”Rädda Lidingö” och ”Bevara villastaden” piskar han upp en hätsk stämning med oseriösa påståenden om ”skyskrapor” och ”kärnkraftsliknande byggnader”.

Dagens Nyheters Anders Sundström pekar i sin analys på det dilemma politiken har att balansera mellan det långsiktigt rätta och det politiskt möjliga. Som politiker är det viktigt att lyssna på de egna invånarna, det är trots allt dem vi företräder. Men för den skull får vi inte låta den som skriker högst bestämma. Då tar inte vi vårt ansvar.

Read more...

2014-04-10

Lidingöborna vinnare när Österleden byggs

I förrgår presenterade alliansregeringen 2 miljarder kronor för att komma igång med arbetet med en östlig förbindelse från Ropsten söderut mot Nacka. Det är skarpa pengar och ett första viktigt steg i syfte att bygga hela ringen runt Stockholm. Med detta inleds ett arbete som ska landas för formellt beslut om byggstart under nästa mandatperiod. Därmed blir bygget av Ringen en skarp valfråga för Stockholmsregionen och på Lidingö i valet 2014.

Lidingöbilisterna står alldeles för länge i köer varje dag och tvingas åka via Skeppsbron och Stockholms innerstad för att åka söderut. Med en ny östlig förbindelse förbättras framkomligheten och miljö värnas så att utsläppen minskar.
Det tar exempelvis 30 procent längre tid för en arbetspendlare att ta sig till och från sin arbetsplats i Stockholms län än för genomsnittssvensken. Trafikanalys har också beräknat att problemen med köer och trängsel i Stockholmstrafiken kostar över 6 miljarder kronor varje år. I praktiken går i dag Stockholms östliga vägförbindelse mellan norra och södra länet på Skeppsbron/Stadsgårdskajen, rakt igenom staden och några av dess mest historiskt känsliga och viktiga delar.
Jag kommer kämpa för Lidingöbornas möjlighet att slippa köa genom Stockholms innerstad varje dag fram till valdagen, också på Lidingö. Detta är tillsammans med satsningar på bättre cykelbanor och bättre kollektivtrafik otroligt viktiga satsningar för Lidingö.

Read more...

2013-12-05

Nu satsar jag på landstingspolitiken

Efter snart 11 år som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande på Lidingö har jag efter moget övervägande beslutat att i första hand satsa på landstingspolitiken nästa mandatperiod.

Anledningen är att jag har fått ett väldigt starkt stöd av medlemmarna i provvalet och känner att det är dags för nya stimulerande uppgifter. Landstinget står inför stora utmaningar som jag gärna vill ta tag i. Regionen växer i rekordfart och det ställer stora krav på utbyggnad av såväl kollektivtrafik som sjukvård.

Jag kommer därför inte att stå till förfogande som ordförande i kommunstyrelsen, men jag kommer att fullfölja den här mandatperioden och fullgöra mitt uppdrag fullt ut till årsskiftet 2014/15....

Det har varit fantastiskt roligt att få leda Lidingös utveckling under de gångna åren. Bl a har vi etablerat en helt ny stadsdel i Dalénum, sänkt skatten med 75 öre, räddat lidingöbanan, byggt nya äldreboenden och en ny skola. Vi har infört valfrihetssystem och höjt kvaliteten inom äldreomsorgen, utökat naturreservatet, byggt nya gång-och cykelvägar och ökat resurserna till såväl skolan som parkskötsel och snöröjning. Vi har också medverkat till satsningar på idrotten såsom konstgräsplaner, renovering av Vallens friidrottsbanor, upprustning av skidlift, hoppgrop till gymnastik, nya tennisbanor och mycket mera.

De kommande åren behöver vi framförallt fortsätta utvecklingsarbetet med Lidingö Centrum, ytterligare förbättra kvaliteten i skola och förskola samt ta ansvar för stadens ekonomi. Det kräver ett fortsatt tydligt och ansvarsfullt ledarskap.

Jag har varit mycket mån om att Moderaternas förnyelse på Lidingö inte bara ska gälla politikens innehåll utan även vilka som företräder oss. Därför är det glädjande att vi på senare år har attraherat många duktiga yngre förmågor och nu är det dags för mig att gå vidare och lämna över till dessa.

Read more...

2013-11-20

Cannabis ett problem på Lidingö

Bruket av cannabis på Lidingö är ett växande problem. Under hösten har polisen i Stockholm genomfört ett offensivt arbete mot narkotika bland ungdomar med en rad insatser mot bland annat skolor i Stockholmsområdet. På Lidingö har 70 ungdomar under 18 år tagits in förprovtagning.

Det finns ett nära samarbete mellan stad och polis kring drogfrågan på Lidingö men trots det har inte situationen förbättrats sedan 2011 då polisen gjorde liknande tillslag. Den allmänna inställningen till cannabis blir dessutom allt mer tillåtande. Därför har Lidingö stad och närpolisen nu kallat till ett gemensamt informationsmöte för föräldrar och anhöriga i stadshuset den 27 november.
 

Mer information om mötet finns på stadens webbplats, www.lidingo.se/cannabis.

 

Read more...

Information om överfall av kvinnor på Lidingö

Igår hade polisen tre välbesökta informationsmöten för allmänheten i lidingö stadshus där de berättade om de fyra oprovocerade överfallen på olika kvinnor som skett de senaste veckorna på Lidingö.

Många människor känner stor oro och jag hoppas att polisen mycket snart får fatt i gärningsmannen.

Mer information om händelserna och vad polisen vet, finns på polisens hemsida.

Read more...

2013-11-19

Resultatet av Moderaternas försöksnominering


Resultatet av Moderaternas försöksnominering (tidigare kallat provval) i Stockholms län är nu avslutad. I försöksnomineringen till kommunfullmäktige hade flest medlemmar placerat mig på en topplats och min parhäst Anna Rheyneuclaudes Kihlman fick flest antal röster totalt av medlemmarna. det ser jag som ett gott betyg från medlemmarna för vårt gemensamma ledarskap.
Jag kan även glädja mig åt att dela förstaplatsen i försöksnomineringen till Stockholms läns landsting i vår valkrets (som inkluderar Lidingö, Nacka, Tyresö och Värmdö) tillsammans med min kollega från Tyresö, Fredrik Saweståhl, då det totala antalet röster sammanställts.

För Ida Drougge, ordförande i tekniska nämnden blev försöksnomineringen också en stor framgång. Ida hamnade på plats nummer 10 i försöksnomineringen till Sveriges riksdag. Idag har Moderaterna 15 mandat från Stockholms län.

För att se hela resultatet från de olika försöksnomineringarna, se Lidingömoderaternas hemsida.

Read more...

Fler hyreslägenheter att förmedla


Lidingö stad har skrivit ett avtal med John Mattson Fastighets AB som innebär att tio lägenheter per år från fastighetsägarens bestånd får förmedlas av staden till flyktingar samt sociala och medicinska förturer

Den här överenskommelsen säkrar vårt behov av lägenheter till personer med sociala eller medicinska skäl eller till nyanlända som givits uppehållstillstånd i Sverige. Det är glädjande att en privat aktör som John Mattson AB på det här sättet tar ett samhällsansvar. Jag hoppas att deras exempel kan följas av fler.

 

Read more...

2013-11-06

Centerpartiets överbudspolitik tummar på det finansiella målet

I måndags presenterade alla partier sina budgetalternativ för 2014. Som enda parti misslyckas Centerpartiet att följa Lidingö stads finansiella mål om ett positivt resultat på en procent av verksamhetens kostnader.

Kommunstyrelsen har tydligt betonat vikten av att följa det uppställda finansiella målet. Målet och det ramverk som kringgärdar budgetarbetet har gällt under många år och tjänat staden väl. Det har varit en garant för stabilitet och kontinuitet och inneburit att staden haft en säkerhetsbuffert för oförutsedda händelser. Genom åren har Lidingö byggt upp ett stort förtroende i att leva upp till målet och ramverket hos allmänhet, externa parter och finansiärer. Att Lidingö stad levt upp till det finansiella målet har bland annat medfört att en stor del av stadens investeringar kunnat egenfinansieras utan att varken låneskulden eller skattesatsen ökat.

 Som enda parti tar Centerpartiet avstånd från stadens uppställda mål om ett positivt resultat på en procent av verksamhetens kostnader. Men bristen på ekonomiskt ansvar och varsamhet med skattebetalarnas pengar slutar inte där. I Centerns budgetalternativ finns många löften i mångmiljonklassen, men har bristande finansiering och är slapphänthet med Lidingöbornas skattepengar.

 Framför allt är det fem centrala punkter jag är kritisk till:

1.      Att tumma på överskottsmålet kan vara frestande för en politiker i valtider, men det är inte att ta ansvar för kommunens ekonomiska stabilitet. Med Centerns förslag minskar investeringsutrymmet med 10 miljoner kronor, eller så ökar låneskulden ytterligare vilket minskar resurserna till skola och äldreomsorg.

2.      De har ingen finansiering eller resurser avsatta för löftet att bygga lokala kök i alla förskolor och skolor. Investeringar i nya skolkök handlar om anseliga miljoner kronor per år och leder till höjda hyreskostnader för förskolorna och skolorna. Hur ska detta betalas?

3.      Centerpartiets löften om mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i grundskolan tillsammans med löftens om höjda löner saknar fullständig finansiering. De föreslagna maxtaken på barngrupper respektive klasstorlekar landar på åtskilliga miljoner per år. Hur ska detta betalas?

4.      Centerpartiets förslag om att halvera underhållet på stadshuset innebär att Centern anser att framtidens generationer ska betala för den nuvarande. Det är inte ansvarsfullt. Stadhuset är stadens största arbetsplats med ca 350 anställda och huset är i stort behov av omfattande renoveringar. Att missköta underhållet av en av stadens mest använda och centrala fastigheter innebär ett ekonomiskt slöseri.

5.      Tidigare hade staden 0-taxa för uthyrning av lokaler till ungdomsverksamhet. När detta ändrades så höjdes föreningsbidragen för att kompensera för avskaffandet av 0-taxan. På så sätt åstadkoms en mer konkurrensneutral verksamhet samtidigt som lokalerna inte överutnyttjades. Nu vill Centern tillbaka till en ineffektiv hantering av stadens lokaler. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas resurser.
 
När Centerpartiets budgetförslag synas i sömmarna saknas finansiering i mångmiljonklassen. Mångmiljonbristen i finansiering tillsammans med avstegen från budgetreglerna leder till slutsatsen att Lidingöcenterns budgetalternativ är ett luftslott byggt på fagra löften och överbudspolitik. Dessvärre kan Lidingöborna få betala dyrt för lockropen i form av höjd skatt eller brutna löften.

Read more...

2013-11-04

Ingen bussfil på Vallhallavägen

I förra veckan blev det, trots höstlovet, länga köer på Lidingövägen pga. att en fil hade stängts av på Valhallavägen. Lidingöbor har hört av sig till mig då ryktet säger att Stockholms stad planerar att göra en bussfil där. Detta dementeras emellertid av trafikborgarrådet Ulla Hamilton, som i ett mejl skriver följande:

"I dagarna har det varit uppmärksamhet kring långa köer på Valhallavägen, framförallt från Lidingövägen. Detta beror på att en fil har tagits bort från Lidingöv och bort mot Ö Station. den allmänna uppfattningen verkar vara att detta betor på att det ska göras bussfil här. Detta är FEL. Det arbete som sker nu är tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen. Projektet med ökad framkomlighet för stombusslinje 4 innebär INTE att en bussfil kommer att inrättas på sträckan Lidingöv-Odeng på Valhallav."

Förhoppningsvis är arbetena snart (kanske redan nu?) klara så att trafiken från Lidingö kan börja flyta lite bättre.

Read more...

2013-10-24

Stram budget för 2014

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lägger en stram budget för 2014. Trots svag ekonomisk utveckling, oförändrad skattesats och ökade utgifter för den så kallade Robin Hood-skatten tillför majoriteten 18,5 miljoner kronor till välfärdens kärnområden. Därutöver görs särskilda satsningar på sammanlagt 4 miljoner kronor riktad till förskolebarn i behov av särskilt stöd, verksamheter inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning samt till en tjänst som anvisar praktikplatser för arbetslösa med ekonomiskt bistånd.

Svensk ekonomi påverkas fortfarande av den svaga konjunkturutvecklingen i vår omvärld. Tillväxten stampar och skatteintäkterna ökar marginellt. Det ekonomiska läget för landets kommuner är ansträngt.

Lidingö stads ekonomi är i grunden stark och stabil. Hög soliditet, goda resultat och låg skuldsättning gör det möjligt att behålla den nuvarande skattesatsen även nästa år. Staden har också betydande tillgångar avsatta för att möta framtida pensionsåtaganden samt stora värden bundna i stadens bolag. I ljuset av den utdragna konjunkturavmattningen utgör Lidingös välskötta ekonomi en säkerhetsbuffert.

Utifrån det ekonomiska läget gör den politiska majoriteten bedömningen att utrymmet för satsningar är begränsat. En balanserad och ansvarsfull budget är av särskild vikt.
Vi höjer pengbeloppen för utbildningsnämnden och äldre- och handikappnämnden med 1 procent för år 2014. Efter beslut av Kommunförbundet i Stockholms län höjs pengen till gymnasieskolan ytterligare så att ökningen av gymnasiepengen totalt blir 2,3 procent. Volymtillskotten till utbildningsnämnden och äldre- och handikappnämnden ökar med totalt med 9,6 miljoner kronor för 
2014.

Utöver den aviserade höjning av pengbeloppen inom äldreomsorgen med 1 procent ges nu också en förstärkning till verksamheterna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri med 1 miljon kronor.

Utöver dessa satsningar gör vi särskilda satsningar på 4 miljoner. Den riktade satsningen omfattar barn i behov av särskilt stöd i förskolan, verksamheter inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning och till en tjänst som anvisar praktikplatser för arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Dessutom tillförs tekniska nämnden ökade resurser för snöröjning och kultur- och fritidsnämnden ges ökade resurser för investeringar i stadens ishall i Högsätra.

Resultatet för år 2014 beräknas till 26 miljoner kronor. Därmed uppfyller staden kravet på en ekonomi i balans och kravet på ett finansiellt överskott på 1 procent av verksamhetens kostnader.

En faktor som försämrar Lidingös ekonomi ytterligare är förändringarna i den kommunala skatteutjämningen, den så kallade Robin-Hoodskatten. Förra året betalade Lidingö in 250 miljoner kronor till andra kommuner. Senare i höst väntas riksdagen ta beslut som innebär att Lidingö förlorar cirka 11 miljoner kronor per år, motsvarande 0,5 procent av stadens budgetomslutning. Fullt utbyggt ökar Lidingös bidrag till andra kommuner med 45 miljoner kronor, till närmare 300 miljoner kronor totalt per år.

För förskoleelever i behov av särskilt stöd höjer majoriteten anslaget med 2 miljoner kronor. Det ger bättre möjlighet för personalen att tidigt uppmärksamma de elever som exempelvis har svårigheter med inlärning.

Investeringarna under 2014 väntas uppgå till 412 miljoner kronor, vilket bland annat inkluderar en upprustning av fastigheten som ska rymma det nya bostadshotellet samt den nya skolan i Rudboda.

För planåren 2015-2016 tillförs nämnderna, utöver utökade resurser för ökade volymer, en procent i generell uppräkning år 2015 och ytterligare två procent.

När tillväxten är svag gäller det att hålla i pengarna och göra rätt prioriteringar. Genom en ekonomiskt ansvarstagande politik under många år kan vi nu utnyttja styrkan i Lidingös ekonomi. Därför kan vi göra satsningar på att förstärka välfärden och genomföra välbehövliga investeringar trots en oförändrad skattesats och ökad Robin Hood-skatt.Read more...

Lidingö stads webb i framkant

I går publicerade SKL en glädjande rapport där Lidingö stads webbplats placerar sig i den absoluta toppen när det gäller informativa webbplatser. 

Undersökningen har gått till så att ett team med studenter har ställt totalt 253 medborgarfrågor inom tolv olika verksamhetsområden. Svaret får inte ta längre tid än två minuter att hitta. 

Snittet bland alla kommuner i undersökningen ligger på 79 procent hittade svar. Lidingös resultat var 92 procent och därmed placerar vi oss på tredje plats i landet. När det gäller områdena grundskola, individ- och familjeomsorg, näringsliv och sökfunktion når vi full pott med 100 procent hittade svar.

Read more...

2013-10-17

Inga förutsättningar för en folkomröstning


Det finns inte längre några förutsättningar för en kommunal folkomröstning i samband med EU-valet 25:e maj 2014. 
Framöver kommer vi att fokusera på att utveckla ett livskraftigt Lidingö Centrum med bra närservice, fler sociala mötesplatser, mer kultur, bostäder, handel och kontor.
Efter samrådet med Lidingöborna om planprogrammet Centrum-Torsvik har diskussioner och överläggningar förts såväl internt som med övriga partier. Av dessa diskussioner kan vi dra slutsatsen att det dels inte längre är aktuellt att bygga en bergtunnel eller att dra om Lidingöbanan via Centrum; dels inte finns två tydliga alternativ att ta ställning till eftersom de politiska skiljelinjerna är så små. Därmed finns det inte längre grund för att genomföra en kommunal folkomröstning.
Därför kommer vi  i fortsättningen i första hand att fokusera på att snabbare få till stånd ett livskraftigt Centrum som kan erbjuda bra närservice, fler sociala mötesplatser, mer kultur, handel, bostäder och kontor.
 Vi moderater eftersträvar ett Centrum med småskalig och trivsam bebyggelse som upplevs som attraktivt av Lidingöborna. Vi är övertygade om att ett utvecklat Centrum på ett bättre sätt motsvarar de behov och önskemål som Lidingöborna efterfrågar.
 Dessutom kan ett utvecklat Centrum minska behovet av bilåkande, vilket i sin tur leder till mindre utsläpp av växthusgaser, något som rimmar väl med målen i Lidingö stads miljöprogram. Tillgängligheten för unga och äldre, som inte alltid har tillgång till bil, ökar också med en utbyggd närservice.
Jag ser fram emot en fortsatt bra dialog om utvecklingen av Centrumområdet med såväl Lidingöborna som med övriga partier och intresseorganisationer.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP