2014-05-09

Visst bygger Lidingö


Lidingö har tillsammans med Danderyd ett rykte om sig att inte vilja bygga bostäder. Vi har på senare tid sett utspel från regeringsföreträdare som riktar kritik mot oss och nu senast en ledare av Eva Franchell i Aftonbladet som anklagar Lidingö för att ”parasitera på resten av Stockholm”.

Historiskt har kritiken varit befogad då Lidingö under en 30-årsperiod byggde väldigt lite, men den bilden är inte längre sann. För närvarande byggs 1000 nya lägenheter i Dalénum och under förra året ökade befolkningen med 744 personer (vilket motsvarar snittet i Stockholms län).

I vår översiktsplan planerar vi för 4 600 bostäder och en befolkningsökning på 8000 personer fram till 2030 vilket placerar oss någonstans i mitten av länets kommuner, så Lidingö tar definitivt sitt ansvar för regionens utveckling.

Det finns också stöd bland lidingöborna för denna utveckling, det visar en Demoskopundersökning som Moderaterna genomförde i höstas. Däremot möter vi ofta på ett lokalt motstånd just där nya bostäder planeras, men det är knappast unikt för Lidingö.

Ett exempel på detta möter vi i Centrum-Torsvik där vi nu planerar för 900-1000 nya lägenheter och en fördubbling av butiksytorna. Som Franchell uppmärksammat leds motståndet av den gamle skattelobbyisten Björn Tarras-Wahlberg som inte har varit skattskriven i Sverige på många år, men som äger ett hyreshus i området. Under parollerna ”Rädda Lidingö” och ”Bevara villastaden” piskar han upp en hätsk stämning med oseriösa påståenden om ”skyskrapor” och ”kärnkraftsliknande byggnader”.

Dagens Nyheters Anders Sundström pekar i sin analys på det dilemma politiken har att balansera mellan det långsiktigt rätta och det politiskt möjliga. Som politiker är det viktigt att lyssna på de egna invånarna, det är trots allt dem vi företräder. Men för den skull får vi inte låta den som skriker högst bestämma. Då tar inte vi vårt ansvar.

Read more...

2014-04-10

Lidingöborna vinnare när Österleden byggs

I förrgår presenterade alliansregeringen 2 miljarder kronor för att komma igång med arbetet med en östlig förbindelse från Ropsten söderut mot Nacka. Det är skarpa pengar och ett första viktigt steg i syfte att bygga hela ringen runt Stockholm. Med detta inleds ett arbete som ska landas för formellt beslut om byggstart under nästa mandatperiod. Därmed blir bygget av Ringen en skarp valfråga för Stockholmsregionen och på Lidingö i valet 2014.

Lidingöbilisterna står alldeles för länge i köer varje dag och tvingas åka via Skeppsbron och Stockholms innerstad för att åka söderut. Med en ny östlig förbindelse förbättras framkomligheten och miljö värnas så att utsläppen minskar.
Det tar exempelvis 30 procent längre tid för en arbetspendlare att ta sig till och från sin arbetsplats i Stockholms län än för genomsnittssvensken. Trafikanalys har också beräknat att problemen med köer och trängsel i Stockholmstrafiken kostar över 6 miljarder kronor varje år. I praktiken går i dag Stockholms östliga vägförbindelse mellan norra och södra länet på Skeppsbron/Stadsgårdskajen, rakt igenom staden och några av dess mest historiskt känsliga och viktiga delar.
Jag kommer kämpa för Lidingöbornas möjlighet att slippa köa genom Stockholms innerstad varje dag fram till valdagen, också på Lidingö. Detta är tillsammans med satsningar på bättre cykelbanor och bättre kollektivtrafik otroligt viktiga satsningar för Lidingö.

Read more...

2013-12-05

Nu satsar jag på landstingspolitiken

Efter snart 11 år som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande på Lidingö har jag efter moget övervägande beslutat att i första hand satsa på landstingspolitiken nästa mandatperiod.

Anledningen är att jag har fått ett väldigt starkt stöd av medlemmarna i provvalet och känner att det är dags för nya stimulerande uppgifter. Landstinget står inför stora utmaningar som jag gärna vill ta tag i. Regionen växer i rekordfart och det ställer stora krav på utbyggnad av såväl kollektivtrafik som sjukvård.

Jag kommer därför inte att stå till förfogande som ordförande i kommunstyrelsen, men jag kommer att fullfölja den här mandatperioden och fullgöra mitt uppdrag fullt ut till årsskiftet 2014/15....

Det har varit fantastiskt roligt att få leda Lidingös utveckling under de gångna åren. Bl a har vi etablerat en helt ny stadsdel i Dalénum, sänkt skatten med 75 öre, räddat lidingöbanan, byggt nya äldreboenden och en ny skola. Vi har infört valfrihetssystem och höjt kvaliteten inom äldreomsorgen, utökat naturreservatet, byggt nya gång-och cykelvägar och ökat resurserna till såväl skolan som parkskötsel och snöröjning. Vi har också medverkat till satsningar på idrotten såsom konstgräsplaner, renovering av Vallens friidrottsbanor, upprustning av skidlift, hoppgrop till gymnastik, nya tennisbanor och mycket mera.

De kommande åren behöver vi framförallt fortsätta utvecklingsarbetet med Lidingö Centrum, ytterligare förbättra kvaliteten i skola och förskola samt ta ansvar för stadens ekonomi. Det kräver ett fortsatt tydligt och ansvarsfullt ledarskap.

Jag har varit mycket mån om att Moderaternas förnyelse på Lidingö inte bara ska gälla politikens innehåll utan även vilka som företräder oss. Därför är det glädjande att vi på senare år har attraherat många duktiga yngre förmågor och nu är det dags för mig att gå vidare och lämna över till dessa.

Read more...

2013-11-20

Cannabis ett problem på Lidingö

Bruket av cannabis på Lidingö är ett växande problem. Under hösten har polisen i Stockholm genomfört ett offensivt arbete mot narkotika bland ungdomar med en rad insatser mot bland annat skolor i Stockholmsområdet. På Lidingö har 70 ungdomar under 18 år tagits in förprovtagning.

Det finns ett nära samarbete mellan stad och polis kring drogfrågan på Lidingö men trots det har inte situationen förbättrats sedan 2011 då polisen gjorde liknande tillslag. Den allmänna inställningen till cannabis blir dessutom allt mer tillåtande. Därför har Lidingö stad och närpolisen nu kallat till ett gemensamt informationsmöte för föräldrar och anhöriga i stadshuset den 27 november.
 

Mer information om mötet finns på stadens webbplats, www.lidingo.se/cannabis.

 

Read more...

Information om överfall av kvinnor på Lidingö

Igår hade polisen tre välbesökta informationsmöten för allmänheten i lidingö stadshus där de berättade om de fyra oprovocerade överfallen på olika kvinnor som skett de senaste veckorna på Lidingö.

Många människor känner stor oro och jag hoppas att polisen mycket snart får fatt i gärningsmannen.

Mer information om händelserna och vad polisen vet, finns på polisens hemsida.

Read more...

2013-11-19

Resultatet av Moderaternas försöksnominering


Resultatet av Moderaternas försöksnominering (tidigare kallat provval) i Stockholms län är nu avslutad. I försöksnomineringen till kommunfullmäktige hade flest medlemmar placerat mig på en topplats och min parhäst Anna Rheyneuclaudes Kihlman fick flest antal röster totalt av medlemmarna. det ser jag som ett gott betyg från medlemmarna för vårt gemensamma ledarskap.
Jag kan även glädja mig åt att dela förstaplatsen i försöksnomineringen till Stockholms läns landsting i vår valkrets (som inkluderar Lidingö, Nacka, Tyresö och Värmdö) tillsammans med min kollega från Tyresö, Fredrik Saweståhl, då det totala antalet röster sammanställts.

För Ida Drougge, ordförande i tekniska nämnden blev försöksnomineringen också en stor framgång. Ida hamnade på plats nummer 10 i försöksnomineringen till Sveriges riksdag. Idag har Moderaterna 15 mandat från Stockholms län.

För att se hela resultatet från de olika försöksnomineringarna, se Lidingömoderaternas hemsida.

Read more...

Fler hyreslägenheter att förmedla


Lidingö stad har skrivit ett avtal med John Mattson Fastighets AB som innebär att tio lägenheter per år från fastighetsägarens bestånd får förmedlas av staden till flyktingar samt sociala och medicinska förturer

Den här överenskommelsen säkrar vårt behov av lägenheter till personer med sociala eller medicinska skäl eller till nyanlända som givits uppehållstillstånd i Sverige. Det är glädjande att en privat aktör som John Mattson AB på det här sättet tar ett samhällsansvar. Jag hoppas att deras exempel kan följas av fler.

 

Read more...

2013-11-06

Centerpartiets överbudspolitik tummar på det finansiella målet

I måndags presenterade alla partier sina budgetalternativ för 2014. Som enda parti misslyckas Centerpartiet att följa Lidingö stads finansiella mål om ett positivt resultat på en procent av verksamhetens kostnader.

Kommunstyrelsen har tydligt betonat vikten av att följa det uppställda finansiella målet. Målet och det ramverk som kringgärdar budgetarbetet har gällt under många år och tjänat staden väl. Det har varit en garant för stabilitet och kontinuitet och inneburit att staden haft en säkerhetsbuffert för oförutsedda händelser. Genom åren har Lidingö byggt upp ett stort förtroende i att leva upp till målet och ramverket hos allmänhet, externa parter och finansiärer. Att Lidingö stad levt upp till det finansiella målet har bland annat medfört att en stor del av stadens investeringar kunnat egenfinansieras utan att varken låneskulden eller skattesatsen ökat.

 Som enda parti tar Centerpartiet avstånd från stadens uppställda mål om ett positivt resultat på en procent av verksamhetens kostnader. Men bristen på ekonomiskt ansvar och varsamhet med skattebetalarnas pengar slutar inte där. I Centerns budgetalternativ finns många löften i mångmiljonklassen, men har bristande finansiering och är slapphänthet med Lidingöbornas skattepengar.

 Framför allt är det fem centrala punkter jag är kritisk till:

1.      Att tumma på överskottsmålet kan vara frestande för en politiker i valtider, men det är inte att ta ansvar för kommunens ekonomiska stabilitet. Med Centerns förslag minskar investeringsutrymmet med 10 miljoner kronor, eller så ökar låneskulden ytterligare vilket minskar resurserna till skola och äldreomsorg.

2.      De har ingen finansiering eller resurser avsatta för löftet att bygga lokala kök i alla förskolor och skolor. Investeringar i nya skolkök handlar om anseliga miljoner kronor per år och leder till höjda hyreskostnader för förskolorna och skolorna. Hur ska detta betalas?

3.      Centerpartiets löften om mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i grundskolan tillsammans med löftens om höjda löner saknar fullständig finansiering. De föreslagna maxtaken på barngrupper respektive klasstorlekar landar på åtskilliga miljoner per år. Hur ska detta betalas?

4.      Centerpartiets förslag om att halvera underhållet på stadshuset innebär att Centern anser att framtidens generationer ska betala för den nuvarande. Det är inte ansvarsfullt. Stadhuset är stadens största arbetsplats med ca 350 anställda och huset är i stort behov av omfattande renoveringar. Att missköta underhållet av en av stadens mest använda och centrala fastigheter innebär ett ekonomiskt slöseri.

5.      Tidigare hade staden 0-taxa för uthyrning av lokaler till ungdomsverksamhet. När detta ändrades så höjdes föreningsbidragen för att kompensera för avskaffandet av 0-taxan. På så sätt åstadkoms en mer konkurrensneutral verksamhet samtidigt som lokalerna inte överutnyttjades. Nu vill Centern tillbaka till en ineffektiv hantering av stadens lokaler. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas resurser.
 
När Centerpartiets budgetförslag synas i sömmarna saknas finansiering i mångmiljonklassen. Mångmiljonbristen i finansiering tillsammans med avstegen från budgetreglerna leder till slutsatsen att Lidingöcenterns budgetalternativ är ett luftslott byggt på fagra löften och överbudspolitik. Dessvärre kan Lidingöborna få betala dyrt för lockropen i form av höjd skatt eller brutna löften.

Read more...

2013-11-04

Ingen bussfil på Vallhallavägen

I förra veckan blev det, trots höstlovet, länga köer på Lidingövägen pga. att en fil hade stängts av på Valhallavägen. Lidingöbor har hört av sig till mig då ryktet säger att Stockholms stad planerar att göra en bussfil där. Detta dementeras emellertid av trafikborgarrådet Ulla Hamilton, som i ett mejl skriver följande:

"I dagarna har det varit uppmärksamhet kring långa köer på Valhallavägen, framförallt från Lidingövägen. Detta beror på att en fil har tagits bort från Lidingöv och bort mot Ö Station. den allmänna uppfattningen verkar vara att detta betor på att det ska göras bussfil här. Detta är FEL. Det arbete som sker nu är tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen. Projektet med ökad framkomlighet för stombusslinje 4 innebär INTE att en bussfil kommer att inrättas på sträckan Lidingöv-Odeng på Valhallav."

Förhoppningsvis är arbetena snart (kanske redan nu?) klara så att trafiken från Lidingö kan börja flyta lite bättre.

Read more...

2013-10-24

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lägger en stram budget för 2014. Trots svag ekonomisk utveckling, oförändrad skattesats och ökade utgifter för den så kallade Robin Hood-skatten tillför majoriteten 18,5 miljoner kronor till välfärdens kärnområden. Därutöver görs särskilda satsningar på sammanlagt 4 miljoner kronor riktad till förskolebarn i behov av särskilt stöd, verksamheter inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning samt till en tjänst som anvisar praktikplatser för arbetslösa med ekonomiskt bistånd.

Svensk ekonomi påverkas fortfarande av den svaga konjunkturutvecklingen i vår omvärld. Tillväxten stampar och skatteintäkterna ökar marginellt. Det ekonomiska läget för landets kommuner är ansträngt.

Lidingö stads ekonomi är i grunden stark och stabil. Hög soliditet, goda resultat och låg skuldsättning gör det möjligt att behålla den nuvarande skattesatsen även nästa år. Staden har också betydande tillgångar avsatta för att möta framtida pensionsåtaganden samt stora värden bundna i stadens bolag. I ljuset av den utdragna konjunkturavmattningen utgör Lidingös välskötta ekonomi en säkerhetsbuffert.

Utifrån det ekonomiska läget gör den politiska majoriteten bedömningen att utrymmet för satsningar är begränsat. En balanserad och ansvarsfull budget är av särskild vikt.
Vi höjer pengbeloppen för utbildningsnämnden och äldre- och handikappnämnden med 1 procent för år 2014. Efter beslut av Kommunförbundet i Stockholms län höjs pengen till gymnasieskolan ytterligare så att ökningen av gymnasiepengen totalt blir 2,3 procent. Volymtillskotten till utbildningsnämnden och äldre- och handikappnämnden ökar med totalt med 9,6 miljoner kronor för 
2014.

Utöver den aviserade höjning av pengbeloppen inom äldreomsorgen med 1 procent ges nu också en förstärkning till verksamheterna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri med 1 miljon kronor.

Utöver dessa satsningar gör vi särskilda satsningar på 4 miljoner. Den riktade satsningen omfattar barn i behov av särskilt stöd i förskolan, verksamheter inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning och till en tjänst som anvisar praktikplatser för arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Dessutom tillförs tekniska nämnden ökade resurser för snöröjning och kultur- och fritidsnämnden ges ökade resurser för investeringar i stadens ishall i Högsätra.

Resultatet för år 2014 beräknas till 26 miljoner kronor. Därmed uppfyller staden kravet på en ekonomi i balans och kravet på ett finansiellt överskott på 1 procent av verksamhetens kostnader.

En faktor som försämrar Lidingös ekonomi ytterligare är förändringarna i den kommunala skatteutjämningen, den så kallade Robin-Hoodskatten. Förra året betalade Lidingö in 250 miljoner kronor till andra kommuner. Senare i höst väntas riksdagen ta beslut som innebär att Lidingö förlorar cirka 11 miljoner kronor per år, motsvarande 0,5 procent av stadens budgetomslutning. Fullt utbyggt ökar Lidingös bidrag till andra kommuner med 45 miljoner kronor, till närmare 300 miljoner kronor totalt per år.

För förskoleelever i behov av särskilt stöd höjer majoriteten anslaget med 2 miljoner kronor. Det ger bättre möjlighet för personalen att tidigt uppmärksamma de elever som exempelvis har svårigheter med inlärning.

Investeringarna under 2014 väntas uppgå till 412 miljoner kronor, vilket bland annat inkluderar en upprustning av fastigheten som ska rymma det nya bostadshotellet samt den nya skolan i Rudboda.

För planåren 2015-2016 tillförs nämnderna, utöver utökade resurser för ökade volymer, en procent i generell uppräkning år 2015 och ytterligare två procent.

När tillväxten är svag gäller det att hålla i pengarna och göra rätt prioriteringar. Genom en ekonomiskt ansvarstagande politik under många år kan vi nu utnyttja styrkan i Lidingös ekonomi. Därför kan vi göra satsningar på att förstärka välfärden och genomföra välbehövliga investeringar trots en oförändrad skattesats och ökad Robin Hood-skatt.


Read more...

Lidingö stads webbmi framkant

I går publicerade SKL en glädjande rapport där Lidingö stads webbplats placerar sig i den absoluta toppen när det gäller informativa webbplatser. 

Undersökningen har gått till så att ett team med studenter har ställt totalt 253 medborgarfrågor inom tolv olika verksamhetsområden. Svaret får inte ta längre tid än två minuter att hitta. 

Snittet bland alla kommuner i undersökningen ligger på 79 procent hittade svar. Lidingös resultat var 92 procent och därmed placerar vi oss på tredje plats i landet. När det gäller områdena grundskola, individ- och familjeomsorg, näringsliv och sökfunktion når vi full pott med 100 procent hittade svar.

Read more...

2013-10-17

Inga förutsättningar för en folkomröstning


Det finns inte längre några förutsättningar för en kommunal folkomröstning i samband med EU-valet 25:e maj 2014. 
Framöver kommer vi att fokusera på att utveckla ett livskraftigt Lidingö Centrum med bra närservice, fler sociala mötesplatser, mer kultur, bostäder, handel och kontor.
Efter samrådet med Lidingöborna om planprogrammet Centrum-Torsvik har diskussioner och överläggningar förts såväl internt som med övriga partier. Av dessa diskussioner kan vi dra slutsatsen att det dels inte längre är aktuellt att bygga en bergtunnel eller att dra om Lidingöbanan via Centrum; dels inte finns två tydliga alternativ att ta ställning till eftersom de politiska skiljelinjerna är så små. Därmed finns det inte längre grund för att genomföra en kommunal folkomröstning.
Därför kommer vi  i fortsättningen i första hand att fokusera på att snabbare få till stånd ett livskraftigt Centrum som kan erbjuda bra närservice, fler sociala mötesplatser, mer kultur, handel, bostäder och kontor.
 Vi moderater eftersträvar ett Centrum med småskalig och trivsam bebyggelse som upplevs som attraktivt av Lidingöborna. Vi är övertygade om att ett utvecklat Centrum på ett bättre sätt motsvarar de behov och önskemål som Lidingöborna efterfrågar.
 Dessutom kan ett utvecklat Centrum minska behovet av bilåkande, vilket i sin tur leder till mindre utsläpp av växthusgaser, något som rimmar väl med målen i Lidingö stads miljöprogram. Tillgängligheten för unga och äldre, som inte alltid har tillgång till bil, ökar också med en utbyggd närservice.
Jag ser fram emot en fortsatt bra dialog om utvecklingen av Centrumområdet med såväl Lidingöborna som med övriga partier och intresseorganisationer.

Read more...

2013-09-27

Endast registrerade användare får kommentera

Tyvärr har denn blogg återigen drabbats av anonyma personpåhopp. Det är osmakligt och inte acceptabelt, därför har jag nu infört den begränsningen att man måste vara registrerad användare för att kunna kommentera.

Kan man inte personligen stå för sina åsikter behöver man heller inte sprida dem, i varje fall inte på min blogg.

Read more...

Moderaterna tar ställning om Centrum-Torsvik – ingen tunnel


Igår kväll beslutade den moderata fullmäktigegruppen vid torsdagskvällens hur vi vill att Centrum-Torsvik ska utvecklas. Bl a tar vi ställning för att inte bygga någon tunnel genom Torsvik. Därmed föreslår vi inte heller att ska bli någon bostadsutveckling vid Ordensbacken eller längs Norra Kungsvägen.
En tunnel hade förvisso gett stora fördelar för Torsvik, men den ekonomiska kalkylen är alltför riskfylld och vi sätter ansvaret för kommunens ekonomi främst. Dessutom ser vi svårigheter med att bygga bostäder längs Norra Kungsvägen pga. buller och försämrad framkomlighet för genomfartstrafiken från norra Lidingö.

Efter en väl genomförd samrådsprocess där vi har lyssnat på synpunkter från de närboende men också gjort egna bedömningar av de olika förslagen har vi nu tagit ställning för att vi vill fokusera på en bra utveckling av Lidingö centrum.

Inför de kommande diskussionerna med övriga partier är vårt förslag till utveckling i Centrum-Torsvik således följande:
 • JA till utveckling av Lidingö Centrum för att ge lidingöborna bättre service och ett större utbud av butiker, restauranger och mötesplatser
 • JA till en försiktig förtätning längs Stockholmsvägen som är kvar i befintligt läge
 • JA till en utveckling av Torseldens fastighet
 • JA till de tre punkthusen på Torsvikssvängens nordvästra del. Husen måste dock anpassas i höjd, omfång och utseende till omkringliggande hus
 • JA till att behålla stadshuset
 • JA till kort överdäckning vid Torsviks Torg
 • JA till att reservera mark för ett ev. nytt badhus

 • NEJ till bergtunnel genom Torsvik
 • NEJ till ny bebyggelse vid Ordensbacken
 • NEJ till ny bebyggelse längs Norra Kungsvägen
 • NEJ till ny bebyggelse på Torsviksberget
 • NEJ till ny bostadsbebyggelse på Flaggberget
 • NEJ till överdäckning närmast lidingöbron
 • NEJ till att flytta Lejonvägen norrut in i kvarteret Holmia
För oss moderater är det viktigt att värna Lidingös särart, men samtidigt bejaka en positiv utveckling. Med dessa förslag tillskapar vi bostäder för kommande generationer och bidrar till regionens utveckling samtidigt som Lidingös småstadskaraktär behålls.

Read more...

2013-09-20

Sänkt skatt för utlandsboende pensionärer

Alliansregeringen föreslår att SINK-skatten sänks från 25 till 20 procent. Sänkt SINK-skatt var ett av Alliansens vallöften inför valet år 2010 vilket nu regeringen vill infria. Om förslaget går igenom träder förändringen i kraft den 1 januari 2014.

Read more...

2013-09-19

Nytt svek om trängselskatt

Trängselskatten infördes efter folkomröstningar i flertalet länskommuner 2006, där medborgarna i Stockholms stad röstade ja men en överväldigande majoritet i kranskommunerna röstade nej. Räknade man sen samman rösterna hade nejsidan vunnit.

Omröstningarna i kranskommunerna hölls efter att partiledningarna i Allianspartierna gemensamt uppmanat till detta och lovat att ta hänsyn till den samlade majoriteten i samtliga deltagande kommuner.

Trots detta svek man löftet bara någon vecka efter Alliansens valseger.

I samband med införandet lovades emellertid att trängselskatt på Essingeleden inte skulle införas förrän Förbifarten öppnar 2022. Men idag kom nästa svek när regeringen föreslår att trängselskatt ska införas på Essingeleden redan 2016 liksom över Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholms innerstad. Samtidigt höjs maxbeloppen med 50 %!!!

Den primära motiveringen är att få in mer pengar till den statliga finansieringen av infrastruktur i regionen. Men för det första är inte staten och regionen överens om vilka projekt som ska ingå, för det andra är det väl knappast rimligt att betrakta trängselskatten som en statlig finansiering annat än i strikt juridisk mening - den betalas ju nästan uteslutande av regionens egna invånare.

När andra regioner får statlig medfinansiering (Göteborg undantaget numera) kommer det från statlig skatt som hela landet bidrar med (till stor del dessutom faktiskt från Stockholmsregionen), men Stockholmsregionen får uppenbarligen finansiera sin egen statliga medfinansiering.

Read more...

2013-09-16

Tunnelfrågan kan komma att avgöras av folkomröstning


Kommunstyrelsen samlades i helgen för att börja diskutera hur de två folkomröstningsalternativen om Centrum/Torsvik ska se ut. En fråga som utkristalliserade sig är om Södra Kungsvägen ska läggas i tunnel eller om det ska byggas en kort överdäckning av Torsviksdiket.
Det råder politisk enighet om att utvecklingen av Lidingö centrum är prioriterad. Flertalet partier är också överens om att bevara stadshuset samt att inte bygga bostäder på Torsviksberget eller Flaggberget. Därmed blir det heller ingen överdäckning med bropark över entrén. Vidare finns det i dag inte ekonomiska förutsättningar att dra om Lidingöbanan via centrum. 
Två alternativ utkristalliserades där bergtunnel var en del av det ena alternativet och en kortare överdäckning vid Torsviks Torg var en del av det andra. Tjänstemännen gavs därför i uppdrag att utreda förutsättningarna för dessa två alternativ, bland annat med avseende på exploateringsgrad och buller.  
Nu fortsätter diskussionerna i de politiska partierna för att arbeta fram inriktningen på de två folkomröstningsförslagen. Ett beslut om övergripande innehåll tas i kommunstyrelsen den 23 oktober. Den 17 februari ska sen kommunfullmäktige fatta beslut om folkomröstningen som inså falläger rum i samband med EU-valet den 25 maj nästa år.

Read more...

2013-09-15

Finansskatten olaglig


Elva EU-länder och EU-parlamentet vill införa en skatt på finansiella tjänster. Men nu konstaterar ministerrådets egen rättstjänst att skatten troligen strider mot EU-fördraget.

Rättstjänsten, finansministrarnas juridiska rådgivare, har dragit slutsatsen att skatten i dess nuvarande utformning är diskriminerade, går utöver medlemsländernas jurisdiktion och bryter mot EU:s fördrag, skriver Financial Times.

Read more...

2013-09-14

Ett år kvar...

Om exakt ett år är det val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Därför väcker jag åter liv i denna blogg för att kunna ge min syn på politiken till lidingöborna och andra intresserade läsare.

Just nu sitter hela kommunstyrelsen på Villa Brevik och diskuterar vilka slutsatser vi drar av samrådet kring Centrum-Torsvik och hur folkomröstningsalternativen ska utformas. Jag återkommer senare idag med några kommentarar från konferensen.

Read more...

2013-04-17

Följ mig på Twitter istället

Som ni har märkt har inläggen på bloggen varit väldigt sporadiska det senaste halvåret. Så kommer det också att vara tillsvidare. Bloggen får helt enkelt vila ett tag, men det är inte osannolikt att jag återupptar det igen när vi närmar oss valet.

Men det går bra att istället följa mig på Twitter under användarnamnet @LindquistPaul.

Read more...

2012-12-05

Alliansledning i länet

Idag presenterades SCB:s stora väljarbarometer som görs två gånger om året, där underlaget är så stort att man kan bryta ner det på länsnivå.

I Stockholms län (exklusive Stockholms stad) ökar Moderaterna med 0,3 % till 40,1 %. Även Folkpartiet ökar, med 1,2 % till 8,3 % medan Kristdemokraterna backar något till 2 %.

Centerpartiet tappar en halv procent och landar på rekordlåga 2,3 %.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet minskar båda något och får 4,4 % respektive 9,6 % medan Socialdemokraterna tappar hela 2,7 % och får 28,2 %.

Järnrörsgänget Sverigedemokraterna följer rikstrenden och ökar även i länet till 4,1 %.

Read more...

2012-11-17

C ifrågasätter demokratiska beslut

I ett utspel på Lidingösidan ifrågasätter oppositionsrådet Kent Ivarsson (C) utbildningsförvaltningens rätt att genomföra ett demokratiskt fattat beslut, dessutom ett beslut som fattats av fyra partier (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) som tillsammans representerar över 60 % av väljarna. Det är allvarligt, för det innebär att han ifrågasätter grundvalarna i svensk demokrati.

Dessutom skulle det innebära att utbildningsförvaltningen åsamkas onödiga merkostnader på 12-13 mkr nästa år och att eleverna får en sämre gymnasieskola om sammanslagningen inte kan genomföras som planerat. Vilket ansvar är Centerpartiets företrädare beredda att ta för en så ansvarslös hantering av våra gemensamma resurser?

Än märkligare blir kritiken då Centern i sin reservation i utbildningsnämnden i somras föreslog att alla elever ska skrivas in vid Hersby (men att gymnasieskolan samtidigt ska tvingas att hyra lokaler i både Gångsätra och Hersby). Så på vilket sätt är det då ur Centerpartiets perspektiv fel att eleverna bara kan söka till Hersby gymnasium. Det är ju helt enligt deras eget förslag från i somras. Eller har de ändrat sig igen?

Read more...

2012-10-24

Offensiv budget för ökad kvalitet och välfärd

Idag har jag tillsammans med mina kommunalrådskollegor från Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat en offensiv budget för 2013 där varje nämnd får ett utökat budgetutrymme på två procent. Utöver det generella budgetutrymmet prioriterar vi 20 miljoner kronor i riktade satsningar, dels på barn i behov av särskilt stöd, dels på Lidingös äldre genom höjd peng till vård- och omsorgsboende.


Lidingös ekonomi är stark och stabil. Hög soliditet, goda resultat och låg skuldsättning gör det möjligt att behålla en skattesats under riksgenomsnittet. Staden har även betydande tillgångar avsatta för att möta framtida pensionsåtaganden. Detta är alla viktiga ekonomiska byggstenar för att kunna möta den allt tydligare nedgången i konjunkturen till följd av sämre export för svenskt näringsliv.

Stadens budgeterade resultat för år 2013 beräknas till 25,5 miljoner kronor. Det innebär att vi uppfyller kravet på en ekonomi i balans och vårt finansiella mål om ett öerskott på 1 %.

För 2013 beräknas investeringarna uppgå till 500 miljoner kronor, vilket bland annat inkluderar nya Rudboda skola och flytten av bostadshotellet. Det görs även betydande investeringar inom äldreomsorgen och på stadens fritidsanläggningar. Lidingös hälsoprofil ger också avtryck i budgeten, bland annat genom ökade satsningar på gång- och cykelvägar och en utflyktslekpark nedanför Näset.

För elever i behov av särskilt stöd i grundskolan avsätts 8,8 miljoner kronor. Det ger möjlighet till mer hemspråksundervisning, extra stöd till elever med diagnosen autism och/eller aspbergers syndrom och satsningar på elever med läs-, tal- och skrivsvårigheter.

För äldre- och handikappnämnden görs en extra satsning på vård- och omsorgsboenden. Pengen ökar med 4 procent för att säkra god kvalitet och en bra bemanning, vilket motsvarar ett extra tillskott på 5 miljoner kronor. Utöver detta satsas ytterligare 1 miljon kronor för att förstärka funktionen för biståndsbedömning och för att möjliggöra inrättande av en särskild äldrelots för de mest sjuka äldre.

Lidingö har i grunden en stark ekonomi med hög soliditet efter flera år med överskott. Det gör att vi nästa år kan satsa närmare 20 miljoner kronor extra på våra viktigaste välfärdsverksamheter för att ytterligare höja kvaliteten på servicen till Lidingöborna. Vi kan även fortsätta att göra stora och viktiga investeringar för att möta ett växande behov.


Read more...

2012-10-19

Ny tågbro till Lidingö

Sent igår kväll bestämde sig den politiska majoriteten (M, FP och KD) för att förorda en ny tågbro. Beslut tas på kommunstyrelsen den 24 oktober och i fullmäktige den 26-27 november.

Bakgrunden till beslutet är att renovering av den befintliga tågbron som tidigare beräknats till 120-130 mkr nu visar sig kosta minst 290 mkr medan en ny bro kostar 500 mkr.

En renovering räcker dessutom bara ca 25 år innan en lika stor insats behöver göras igen medan investeringen i en ny bro håller mycket längre.

Sammantaget blir det alltså billigare med en ny bro samtidigt som vi får fördelen att gång- och cykelvägen kan breddas från dagens 3,5 meter till 6 meter. Detta är inte minst viktigt med tanke på det ökande cyklandet bland lidingöborna.

Ytterligare en fördel är att den nya bron kan byggas i högläge så att vi slipper kostnaderna för framtida broöppningar och SL störningar i tågtrafiken. Skulle vi dessutom besluta att dra om lidingöbanan vi Centrum-Torsvik blir anslutningen betydligt enklare och billigare med en ny bro.

Read more...

2012-10-18

Lidingöloppet större än kommunen

För första gången i Lidingöloppets historia har antalet deltagare överträffat antalet invånare i staden. Lidingös befolkning var vid årsskiftet 44 083 invånare medan Lidingöloppet i år lyckades attrahera inte mindre än 44 114 deltgare.

Ett storta grattis till Lidingöloppet för denna framgång vilket vi firar med tårta på Lidingöloppets kansli imorgon.

Read more...

2012-10-17

Vill du veta mer om tågbron?

Imorgon kväll informerar tekniska förvaltningen om gamla lidingöbrons status, alternativen renovering eller ny bro samt vad de själva rekommenderar. Om du är intresserad att veta mer, kom till kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset kl 19.30.

Read more...

2012-10-16

"Konsthall" i cykeltunnel

Idag invigs cykeltunneln vid Zetterbergsvägen/Norra Kungsvägen. Tillsammans med Källängsskolan har staden renoverat tunneln som nu har fått en ny utsmyckning med inte mindre än 120 av elevernas teckningar.


Tidigare i våras påbörjades renoveringen av tunneln. Arbetet är resultat av ett givande samarbete mellan tekniska förvaltningen, elever och bildlärare från Källängens skola samt White arkitekter och Lidingö stads brottsförebyggare. Från en mörk och trist, ofta klottrad tunneln, har Lidingöborna nu fått en gångtunnel som har förvandlats till en permanent liten ”konsthall” med drygt 120 elevarbeten. Källängens skola har varit med i projektet från början och alla elever från årskurs 7 deltog i utsmyckningen av tunneln. Förutom den nya utsmyckade fasaden har tunneln även blivit säkrare för gående och cyklister. Den har fått ny belysning, asfaltering och nytt ytskikt.

Renoveringen av tunneln är ett led i att bland annat minska driftkostnaderna för klottersanering. Det nya ytskiktet består av glasemalj som är lätt att underhålla. I princip behöver man bara använda en trasa för att torka bort smuts. Det gör att tunneln inte bara blir lättare att underhålla utan även fräschare och mer hållbar.

Read more...

2012-10-14

Lidingö årets hälsoraket

Lidingö stad har Sveriges tydligaste hälsoprofil och prisas därför som årets raket då landets främsta idrottskommuner rankats av tidningen Sport & Affärer. Lidingö får priset för sitt arbete med att låta begreppet hälsa vara ledstjärnan både inom den kommunala organisationen och utåt mot kommuninvånarna.


Lidingö fortsätter sitt långsiktiga arbete att skapa förutsättningar för hälsa. Förutom generösa naturområden säkrar ett brett föreningsliv tillgången på aktiviteter för alla. I Stockholms läns landstings senaste hälsoenkät ligger Lidingö i topp vad gäller självskattad hälsa och motionsvanor. Åtta av tio Lidingöbor skattar sin hälsa som god eller mycket god.

De övriga prisbelönta kommunerna i rankingen har stora idrottsarenor, något som Lidingö saknar. Vi kan aldrig konkurrera då det gäller stora och dyra arenor. I stället väljer vi att med hälsa som kärnvärde betrakta hela Lidingö som en frilufts- och idrottsarena där det finns plats för alla att må bra.

Också arbetet i den kommunala organisationen har gjort intryck på juryn där staden, genom sina 150 hälsoinspiratörer, aktivt stimulerar 2 400 anställda till ett hälsosammare liv. På Lidingö utbildas också cheferna i hälsosamt ledarskap och hälsobegreppet används aktivt i rekryteringen av nya medarbetare.

Den tydliga hälsoprofilen, med Lidingöloppet och elitidrottsanläggningen Bosön som riksbekanta begrepp, hjälper till att stärka Lidingös varumärke.

Lidingö var tidig med att se hälsa som en viktig del av stadens profil och varumärke. Det gör Lidingö attraktivt även för företag och organisationer och stärker Lidingö som besöksmål.

Read more...

2012-10-12

Träffa moderater på Lidingömässan

I helgen återuppstår Lidingömässan efter nästan 20 år med mängder av aktiviteter och utställare. Denna gång på Skogshem & Wijk.

Förutom en rad företag, myndigheter och organisationer kommer även Moderaterna på Lidingö att vara där för att samtala med väljarna. Kom ut helgen och besök oss. Själv är jag där på lördag mellan 12 och 14 och ser fram emot många givande samtal.

Read more...

2012-09-25

Därför slås Hersby och Gångsätra samman

Centerpartiet bedriver för närvarande en kampanj för att riva upp beslutet om att slå samman Gångsätra och Hersby gymnasieskolor. Nu senast igår kväll genom att lägga en motion om en folkomröstning i frågan.

Det finns frågor som lämpar sig för en folkomröstning, men dit hör knappast beslut som redan är tagna och som dessutom i praktiken kommer att vara genomförda innan en folkomröstning kan ske.

Men bortsett från detta, låt mig ge lite bakgrund till varför utbildningsnämnden har fattat beslut om att slå samman Hersby och Gångsätra till en gemensam gymnaseskola:

Bristande elevunderlag
Lidingö ingår numera i en gemensam gymnasieregion tillsammans med 26 andra kommuner. Det är i sig en stor fördel då det innebär att Lidingös elever numera fritt kan söka inte bara till fristående skolor, utan även till kommunala skolor i andra kommuner. Många lidingöungdomar gör just detta och då inte minst till skolorna i Stockholms innerstad. Det har lett till att en mindre andel lidingöungdomar än tidigare väljer att söka till Hersby eller Gångsätra.

Utbudet är dessutom stort. Det finns för närvarande 5000 fler gymnasieplatser än det finns gymnasieelever i regionen.

Därtill kommer att det totala antalet ungdomar i gymnasieåldern på Lidingö minskar ytterligare de närmaste åren för att så småningom åter komma upp i ungefär samma nivå som idag. Vi har idag inte tillräckligt med elevunderlag för att på långa vägar fylla två skolor och kommer inte heller att få det under en överskådlig framtid.

Skulle det däremot någon gång i framtiden finnas behov av ytterligare en gymnasieskola finns alltid Gångsätras lokaler kvar.

Kvalitet i utbildningen
Skolan finansieras genom en s k skolpeng som följer eleven. Dvs. varje skola får den budget som antalet inskrivna elever ger. Den budgeten ska täcka allt ifrån lokaler och skolmat till löner och skolmateriel.

Om elevantalet är för litet så räcker helt enkelt inte pengarna. Det är den situationen framförallt Gångsätra gymnasium har hamnat i, vilket har lett till underskott på flera miljoner kronor. Det är i längden ohållbart.

För att råda bot på detta finns det i huvudsak två alternativa lösningar. Antingen rationaliserar man lokalytorna så att skolan inte behöver betala för tomma eller dåligt utnyttjade lokaler, eller så får man skära i de rörliga kostnaderna såsom personal och skolmateriel.

Utbildningsnämnden har valt det förstnämnda för att säkra utbildningens kvalitet för Lidingös gymnasielever. Väljer man det senare kommer det att negativt påverka klasstorlekar, möjlighet till internationella program, mängden valfria kurser, tillgång till elev-pc, m.m.

Grundskolans behov
Under de senaste åren har det fötts många barn på Lidingö. Förskolan är därför rekordstor. Den kullen barn är nu på väg in i grundskolan vilket innebär att vi behöver tillskapa flera hundra nya grundskoleplatser de kommande 7-8 åren.

Genom att frigöra Gångsätra skola har vi möjlighet att tillgodose det behovet utan att behöva bygga en ny skola (vilket har varit planerat i Dalénum) för flera hundra miljoner kronor.

Informationsmöte den 3 oktober 
Vi förstår att det finns många som har synpunkter på beslutet och andra som har frågor och funderingar. Därför kommer Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna att bjuda in till ett gemensamt informationsmöte den 3 oktober kl 19.00 i Hersbys aula. Kom gärna dit och diskutera frågan med våra företrädare i utbildningsnämnden.

Läs även: Lars Björndahl

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP