2010-06-17

Sårbart vid tågövergångarna

Idag på morgonen var det andra gången på kort tid som en lastbil har kört ner bommen vid Skärsätraövergången. Förra gången åkte även kontaktledningen ner vilket innebar att all tågtrafik stannade, denna gång ledde det "bara" till långa köer för biltrafiken.

De båda händelserna visar hur sårbar såväl bil- som kollektivtrafiken är på södra ön med två järnvägsövergångar längs huvudleden. Därtill har vi bristande trafiksäkerhet och den dåliga boendemiljön längs Södra Kungsvägen genom Skärsätra.

Efter 30-40 år av utredningar och debatt tar arr kommunfullmäktige på måndag äntligen ett inriktningsbeslut om att bygga en ny väg med planskilda korsningar i Skärsätra och Högberga, där vägen leds i en tunnel genom Skärsätra för att förbättra såväl trafiksäkerhet som boendemiljö. Det är inte en dag för tidigt.

13 kommentar(er):

Anonym,  17 juni 2010 10:36  

Om man ersätter Lidingöbanan med biogasdrivna flexibla bussar blir det ännu bättre och man spar massor av pengar. Genom den nya tunneln kommer busstrafiken från Gåshaga via Dalénum och Lidingö centrum flyta mycket bra och man slipper ta upp frågan om Lidingöbanans omdragning via centrum. Längre fram när man bygger en ny tågbro över Värtan som ersättning för gamla Lidingöbron och drar ut tunnelbanan till Lidingö centrum, som eliminerar all busstrafik över bron och även eliminerar behovet av en infartsparkering vid Ropsten, kommer kommunikationerna inom Lidingö och med Stockholm äntligen nå upp till den standard som idag gäller för övrigt i Stockholmsregionen. Nackabussarna från Slussen har sen tidigt 1970-tal stått för merparten av kollektivresandet mellan Stockholms centrala delar och Nacka, trots befintlig Saltsjöbana som mycket få använder.

Lidingöbo sen 1960

Ingen rök utan Ragnar,  17 juni 2010 14:39  

Tunnelförslaget kostar ca 400 MSEK. Ett billigare förslag där boendemiljökravet regleras vore att behålla nuvarande vägsträckning mellan Skärsätra och Högberga med planskilda korsningar i Skärsätra och Högberga. För de tjugotal fastigheter som finns längs denna sträcka skulle kommunen, för dem som så önskar, åta sig att lösa in dessa och erbjuda ny tomt eller fastighet med bättre boendemiljö. Antag att kostnaden är i snitt 10 MSEK/fastighet! Maximala ”inlösningskostnaden” blir då 200 MSEK. De inlösta tomterna kan ju sedan hyras ut till företag med lägre boendemiljökrav, varvid ”inlösningskostnaden” minskar.

Anonym,  17 juni 2010 16:35  

Ragnars förslag utan tunnel med inlösen av fastigheter är också ett alternativ. Med ersättning av Lidingöbanan med bussar blir det ännu bättre. Man slipper alla dyra planfria korsningar och kan bygga rondeller istället. Bussar har fungerat utmärkt för norra Lidingö under snart 40 år och ger en enkel möjlighet till bra förbindelser med Lidingö centrum i båda riktningar utan några egentliga ingrepp i vägnätet. Det ligger också i linje med planerna på en utbyggnad av Lidingö centrum, där resande med Lidingöbanan idag helt missar denna viktiga knutpunkt och affärscentra. Omdragning av L-banan via centrum kommer vålla stora tekniska problem och kosta massor. Spårbunden trafik ovan jord medför alltid stora problem i tätbebyggda områden. Det var därför man beslutade att investera i Stockholms tunnelbana en gång i tiden liksom i London, New York och i Munchen. För närtrafiken är bussar det mest flexibla trafikslaget som kan ändra sina rutter efter alla dygnets timmar och använda det ordinarie vägnätet.

Lidingöbo sen 1960

Ingen rök utan Ragnar,  18 juni 2010 00:51  

Lidingöbo sen 1960! Ditt förslag är rationellt och väl underbyggt, där jag dock såge att tunnelbanan gick ända ut till Dalénum via Lidingö centrum med tanke på den relativt höga befolkningstätheten i sydöstra Lidingö.

Paul! Har inlösen av fastigheterna längs Södra Kungsvägen varit på tapeten och är den genomförbar? Är mina kostnadsangivelser rimliga i mitt förra inlägg?

Anonym,  18 juni 2010 08:52  

Ragnar.

Jag tror inte det är ekonomiskt försvarbart att dra ut tunnelbanan ända till Dalénum. Tunnelbana över Värtan in i en tunnel i Torsviksberget på Lidingösidan med en slutstation underjord som i ena änden har en uppgång till Lidingö centrum och i andra, en uppgång till Torsvik/Herserud är nog det som gäller till att börja med. Vid centrum måste man utvidga bussterminalen för busstrafiken till södra resp. norra Lidingö. En infartsparkering måste man nog också anordna för de som bor längst bort från centrum men den kan säkert göras betydligt mindre än dagens bilparkering vid Ropsten. Genom T-bana vid centrum kommer många att ställa bilen hemma (de som idag parkerar vid Ropsten) och ta matarbussen från bostadsområdena. Antal kunder i centrum kommer att öka dramatiskt och betyda att fler affärer och varuhus kommer vilja etablera sig på ön. Problemet idag är att röstfiskande politiker i alltför hög grad vänder kappan efter lokala intresseföreningars påtryckningar som inte har de visioner som erfodras vid samhällsbyggande. Gamla Lidingöbron och Lidingöbanan tillhör det samhället som byggdes upp på 1920-talet. Nu är det 2010 med helt andra krav.

Lidingöbo sen 1960

Ingen rök utan Ragnar,  18 juni 2010 11:05  

Rättelse till mitt förra inlägg: ändra … sydöstra ... till … sydvästra ...

Lidingöbo sen 1960! En tunnelbanesträckning som slutar i Lidingö centrum löser många problem och ger nya möjligheter. Jag köper ditt resonemang, men framhärdar i tunnelbana till Dalénum. Jag tror att marginalkostnaden för en tunnelbanesträckning från Lidingö centrum till Dalénum, satt i relation till kostnaden för en tunnelbanebro och tunnelborrning mellan Torsvik och Lidingö centrum, är överkomlig. Den viktigaste parametern, enligt mitt förmenande, för att motivera anläggandet av en ny tunnelbanestation är hur många människor det bor eller kommer att bo inom en given radie från den presumtiva tunnelbanestationen. På Lidingö stads hemsida, delområdesstatistik, framgår det av Lidingös totala folkmängd 2009-12-31 på 43445 personer bor det i Larsberg (3202), i Gångsätra (3020) och i Skärsätra (3225) sammanlagt 9447 personer. Till detta ska läggas ytterligare ca 2000 personer då Dalénum är fullt utbyggt, där jag också anser att en tunnelbanestation är motiverad.

Anonym,  18 juni 2010 17:51  

Ragnar.
På sikt är det rätt tänkt med en vidare sträckning till Larsberg/Dalénum, men det kostar nog för mycket i ett kortare perspektiv. Bussar från Lidingö centrum kan ju senare enkelt bytas mot utbyggd tunnelbana när väl Dalénum börjar bli inbodd om cirka 10-15 år. Det finns nog inte enda Lidingöbo som skulle motsätta sig en utdraging av tunnelbanan till Lidingö centrum och slippa krånglet vid Ropsten och svurit över att Lidingötåget slår igen dörrarna mitt framför näsan när man sprungit ner för trapporna med andan i halsen. Just därför är det massor som tar bilen till Ropsten för att också på hemvägen exempelvis passera Lidingö centrum. Lidingöbanans nuvarande sträckning är ett arv från tidigt 1900-tal som kommunledningen inte gjort något åt på alla år. Man vaknar till när man inser att man glömde bygga färdigt Gåshagaleden i samband med att de nya bostadsområdena byggdes i Gåshaga. Nu tjatar man hur lång tid diskussionerna pågått som ett huvudargument att äntligen skrida till verket. Det är dålig stadsplanering som är grundfelet.

Anonym,  20 juni 2010 20:46  

Som märkes har Paul helt stängt dörren till andra bra alternativ, han svarar inte ens på sitt eget blogginlägg, patetiskt. Lägg ned bloggen om du inte tänker svara personer som har vettiga åsikter. Du skriver också hur sårbara järnvägsövergångarna gör oss, men det är ytterligare ett tecken på dålig stadsplanering..Järnvägsövergångarna kan ju ha byggts bort för länge sedan, om ni så ville. Sen blir jag förbannad över att du i insändare i tidningen Mitt I, tar åt dig äran för alla nya gräsplaner(privat sponsrad i Skärsätra skola!!) samt hoppgrop för gymnastik (där var det insamlingar också från privatpersoner som möjligjorde detta"!!!) Skäms på dig Paul. tack för ordet....

Anonym,  20 juni 2010 22:23  

Hoppgropen finansierades väl till största del genom att kommunledningen, trots en hel del protester, sålde namnet på hallen till en viss bank för en sisådär 10 millar?

Paul Lindquist 21 juni 2010 09:38  

Anonym!

Om du ska vara oförskämd behöver du inte kommentera på bloggen överhuvudtaget. Att dessutom göra det i skydd av anonymitet är bara fegt.

Jag välkomnar en debatt och låter vem som helst lämna kommentarer, så nog visar jag en öppenhet alltid. Jag läser också alla inlägg och tar till mig av de synpunkter som lämnas. Däremot räcker min tid inte alltid till för att besvara alla inlägg och alla inlägg är inte heller av den arten att de behöver eller bör besvaras.

Paul Lindquist 21 juni 2010 09:54  

Ragnar!

Din kalkyl om 10 mkr per fastighet är nog inte helt orimlig, men därtil kommer kostnader att bygga två planskilda kostnader, för att förbättra trafiksäkerheten och - om du ska använda den frigjorda marken till kontor - att förbättra utfarterna.

Inlösen av fastigheterna blir således 200 mkr, två planskilda korsningar och övrig ombyggnad av väg ytterligare 100-200 mkr. Dessutom har vi tvingat 20 familjer att flytta, vilket pris sätter man på det?

Anonym 1!

Jag har inte tagit åt mig äran för alla konstgräsplaner. Det vore mig fjärran. Den i Skärsätra är helt privatfinansierad, den på Vallen tillkom genom ett samarbete med IFK Lidingö där de själva har stått för en stor del av kostnaden medan den kommande planen i Dalénum finansieras genom intäkter från exploateringsavtalet.

Anonym 2!

Hoppgropen finansierades ungefär till hälften av kommunala medel, till hälften av Vikingarna själva. För att underlätta deras finansiering har vi låtit Vikingarna få rätt att hyra ut namnet på hallen. De har därmed fått en sponsorintäkt som annars inte hade varit möjlig.

Något större motstånd mot detta upplägg har jag inte upplevt, tvärtom verkar alla inblandade vara mycket nöjda.

Genom pragmatiska finansieringslösningar där näringsliv, föreningsliv och skattebetalare gemensamt bidrar har vi under de senaste åren lyckats åstadkomma en rad olika satsningar på nya och förbättrade idrottsanläggningar.

Det viktiga är väl att de kommer till stånd, till glädje för alla idrottsutövare, inte att skattebetalarna alltid ska stå för hela notan.

Ingen rök utan Ragnar,  21 juni 2010 23:54  

Paul, tack för svaret!
Det skulle också vara intressant att få veta om ni har utrett eller övervägt att lösa in fastigheterna längs den berörda sträckan av Södra kungsvägen.

Har jag förstått det rätt, att i det förordade bergtunnelalternativet med en kalkylerad kostnad på 410 +/-70 mkr ingår bland annat en bibehållen sträckning för Lidingöbanan, två planskilda korsningar i Skärsätra och Högberga samt en
ca 300 m lång vägtunnel?

Paul Lindquist 22 juni 2010 10:15  

Ragnar!

Nej vi har inte övervägt att köra bort 20 familjer från deras hem.

Däremot har du uppfattat kalkylen rätt.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP