2016-12-20

Ingen brist på lagstöd för investeringar – nu tydliggör vi processen


Igår kväll inkom den granskning av Stockholms läns landstings process för beslut om och styrning och genomförande av fastighetsinvesteringar som tillsattes på mitt initiativ tidigare under hösten. Syftet var att klargöra om påståenden om bristande lagstöd för landstingets investeringsprocess hade någon grund, samt att i övrigt granska besluts- och styrningsprocessen för fastighetsinvesteringar.

Granskningen, som genomförts av Ahlford advokatbyrå, kommer fram till att det enligt deras bedömning inte går att rikta någon kommunalrättslig eller aktiebolagsrättslig kritik mot beslutsmodellen och att de beslut som fattats under genomförandeprocessen är lagenliga.

Däremot menar granskningen att det finns ett antal otydligheter i styrdokumenten som rör fastighetsinvesteringar.

Det är med glädje jag har tagit del av granskningens slutsats att landstinget inte har saknat lagstöd för vår investeringsprocess. Tidigare har även landstingets egna jurister gjort en sådan bedömning och nu har alltså en oberoende granskning nått samma slutsats.

Granskningen visar också att det finns otydligheter i vissa styrdokument för fastighetsinvesteringar, något som landstinget också redan uppmärksammat. Nu kommer vi att noggrant läsa igenom slutsatser och rekommendationer och låta dessa ligga till grund för ett förbättringsarbete där styrdokument och processer tydliggörs ytterligare.

Landstingets beslut om investeringar i fastigheter hör till våra viktigaste och mest omfattande och då är det viktigt att våra delegationsordningar och beslutsprocesser är glasklara. Därför kommer landstingsdirektören att få i uppdrag att se över dessa dokument utifrån granskningens slutsatser.

1 kommentar(er):

Unknown 29 december 2016 kl. 00:14  

http://www.svd.se/jurister-tvistar-om-landstingets-miljardinvesteringar

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP