2012-06-21

Sjövägen permanentas

Alliansen i landstinget har beslutat att permanenta Sjövägen, båtpendeln mellan Lidingö, Nacka, Värtan och Nybroviken. dessutom kommer samtliga SL biljetter, inte bara periodkorten att gälla. Ett mycket glädjande besked!

Tråkigt bara att Socialdemokraterna röstade emot.

Read more...

Inte anställd av Lidingö stad

I ett inslag i ABC-Nytt nu på morgonen berättas om att en konsult anlitad av Lidingö stad är misstänkt för grovt mutbrott efter att han låtit ett byggföretag som också anlitats av staden för totalrenoveringen av Siggebogården betala för bygget av en sommarstuga åt honom.

Misstanken är att konsulten i gengäld kan ha påverkat valet av byggföretaget samt vilka fakturor denne fått godkända. Så här långt har vi dock inte kunnat se att Lidingö stad har lidit någon ekonomisk skada, men om så visar sig vara fallet måste vi naturligtvis agera resolut.

I inslaget och på ABC-Nytts hemsida har emellertid felaktigt påståtts att konsulten varit anställd i kommunen (nu rättat). Detta är inte korrekt, utan han har varit en upphandlad extern konsult.

Lidingö stad har givetvis en policy mot korruption och var en av de första kommunerna i landet att inrätta en s k whistleblower-funktion, dvs. en möjlighet för anställda att anonymt anmäla misstankar om oegentligheter.

Mut- och bestickningsbrott är allvarliga, inte enbart för att det kan röra sig om stora summor, utan framförallt för att det undergräver förtroendet. Det som har hänt är fullständigt oacceptabelt och därför är det mycket bra att åklagaren, när han nu har starka misstankar, väcker åtal.

Read more...

2012-06-20

Ställ större krav på polisen

I sitt nyhetsbrev skriver Olle Wästberg (tidigare statssekreterare (FP), generalkonsul, chefredaktör, m m och för närvarande regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 2012) om hur myterna kring brottsligheten i New York krossas.

Med hänvisning till boken ”The City That Became Safe: New York’s Lessons for Urban Crime and Its Control” av Franklin Zimring skriver Wästberg:

"Zimring pekar på hur New Yorks framgång i brottsbekämpningen inneburit att över 10.000 manliga newyorkare, de flesta svarta eller latinos, som lever idag sannolikt skulle ha varit mördade om inte Rudolf Giuliani hade lagt om politiken 1990. Dödligheten för män under 25 år har halverats i New York tack vare att morden minskat.

Zimring staplar kurvor och siffror. Men det viktigaste är att han krossar myter. Antalet fängslade i New York har inte ökat, utan tvärtom minskat. Knarkvågen har inte ebbat ut, utan knarket är nästan lika utbrett som får tjugo år sedan. Inte heller har den relativa fattigdomen eller arbetslösheten minskat.

Zimring hävdar också att ”nolltoleransen” inte spelat särskilt stor roll för nedgången. Utan allt handlar om polisarbete. Giuliani ökade antalet poliser, men det viktiga var att polischeferna ställdes till ansvar. Det blev deras ansvar att se till att brottsligheten minskade. De lokala polischefer som inte klarade det byttes ut."

Precis som Giuliani har Beatrice Ask ökat antalet poliser och det har varit en helt riktig åtgärd, men nu måste också kraven öka på svensk polis. det är helt enkelt inte acceptabelt att så få brott lagförs och att så mycket fokus ägnas åt att "räkna pinnar" istället för att lösa brottslighet.

Målstyrningen måste bli bättre, organisationen trimmas och (precis som i New York) de chefer som inte håller måttet bytas ut.

Read more...

2012-06-18

Omoget agerande av oppositionen

Efter fem års arbete med utredningar, analyser, medborgardialoger och politiska debatter var det ikväll tänkt att kommunfullmäktige skulle ta beslut om den nya översiktsplanen. Men så blev det inte, utan Lidingöpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet beslutade att bordlägga ärendet enligt kommunallagens regler om minoritetsbordläggning.

Bakgrunden till debaclet var att kommunstyrelsens protokoll från den 4 juni saknades i utskicket. Protokollet hör inte till handlingarna i ärendet, så något formellt fel hade inte begåtts, men normalt skickas kommunstyrelsens protokoll ut till fullmäktiges samtliga ledamöter.

Att så inte skedde denna gång väckte irritation hos oppositionen vilket är förståeligt, men problemet löstes - trodde vi - genom att stadsdirektören personligen, efter önskemål från Miljöpartiet och Socialdemokraterna, kopierade upp protokollet med bilagor till samtliga ledamöter medan sammanträdet ajournerades.

Men när sammanträdet sen kunde återupptas inleder Miljöpartiets gruppledare, Thomas Bengtsson, med att yrka bordläggning, ett yrkande som även Centerpartiet och Lidingöpartiet snabbt ställde sig bakom.

Formellt sett finns inget att invända mot beslutet, men agerandet är omoget och respektlöst mot övriga ledamöter, men framförallt mot tjänstemännen som man satte i arbete helt i onödan.

Man hade kunnat yrka bordläggning direkt och besparat alla inblandade såväl tid som besvär. Nu får vi istället kalla till ett extra sammanträde i augusti.

Ett annat exempel på omoget agerande är Lidingöpartiets Inger Dambergs påhopp på mig i Radio Stockholm, där hon anklagar mig för att mörklägga delar av förslaget till översiktsplan. Det är en allvarlig anklagelse och om jag ens hade antytt något liknande om hennes eget agerande, hade hon blivit mycket förnärmad och krävt en offentlig ursäkt.

I sak ligger det till på följande sätt:

Under utställningen har det framkommit en mängd synpunkter från lidingöborna. En del av dessa har föranlett några justeringar i förslaget. Det är inget konstigt i det, tvärtom hela syftet med utställningen är ju att lidingöborna ska kunna påverka beslutet.

Om vi istället inte hade ändrat en stavelse, då är jag övertygad om att oppositionen (med viss rätta) hade kritiserat oss för att inte vara lyhörda.

En av dessa smärre förändringar är att utvidga utredningsområdet för Södra Huvudleden till att även omfatta området norr om Lidingöbanan, dvs. det området där det ursprungliga vägreservatet fanns och som även fanns med i den stora utredningen för några år sedan.

Detta innebär inte ett ställningstagande för norra alternativet, utan enbart att vi inte i förväg ska utesluta några möjligheter.

Förslaget är inte heller på något sätt mörklagt utan tvärtom tydligt redovisat och beror på att flera remissinstanser påpekat att området var exkluderat. Däribland tekniska nämnden, inklusive Lidingöpartiets egen ledamot.

En annan förändring är utökningen av planområdet för Norra Skärsätra. Inte heller här ligger det någon hund begraven, utan det handlar bara om att översiktsplanen ska stämma överens med det detaljplaneuppdrag som kommunstyrelsen redan har givit miljö- och stadsbyggnadsnämnden och som Inger Damberg själv deltog i när det behandlades i planberedningen (även om hon själv röstade emot). Så mycket för den "mörkläggningen"...

Read more...

2012-06-14

Alliansen har halverat SL:s kostnadsökningstakt

På fyra år växer Stockholmsregionen med över 100.000 nya invånare, då måste också kollektivtrafiken byggas ut. I samband med landstingsfullmäktiges budgetmöte i går och förrgår fick därför Trafiknämnden och SL i uppdrag att effektivisera både trafiken och de stora trafikinvesteringar.

Fakta är tydlig. Under Socialdemokraternas styre (2003-2006) ökade kostnaden för varje SL-resa med i snitt 1,27 kronor per år samtidigt som andelen resenärer minskade under flera år och kundnöjdheten minskade. Under Alliansens första fyra år (2007-2011) har kostnadsökningstakten halverats till 0,62 kronor per år. Både antalet SL-resenärer och kundnöjdheten slår rekord.

Vi har halverat Socialdemokraternas kostnadsökningstakt men det räcker inte. Vi måste bli ännu bättre för att erbjuda mer kollektivtrafik till resenärerna för varje satsad krona.

När Stockholm växer måste också SL få växa. Landstingsfullmäktige slog därför fast att:
1. Staten måste vara med och betala en större del av den utbyggda kollektivtrafiken
2. Kommunerna måste dela på vinsten vid markförsäljning när vi bygger ut kollektivtrafiken
3. SL måste göra sin hemläxa och bli ännu mer effektiv, därför måste vi fullfölja omorganisationen av SL.


DN

Read more...

2012-06-07

Regeringen kräver ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen

Regeringen ser mycket allvarligt på den stora bostadsbristen i Stockholmsregionen och har därför idag beslutat att ge Stockholms Läns Landsting - i egenskap av regionplaneorgan för kommunerna i Stockholms län - i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i alla kommunerna i Stockholms län. Uppdraget innebär att, i samverkan med Länsstyrelsen, kommunerna i länet och Kommunförbundet Stockholms län ta fram ett aktuellt underlag för kommunernas och de statliga myndigheternas planering inom regionen.

Bakgrunden är att bostadsbyggandet i Stockholmsregionen sedan flera år ligger på en låg nivå samtidigt som regionens befolkning fortsätter att växa. Under åren 2000 - 2009 har länets befolkning ökat med i storleksordningen en kvarts miljon personer. Under samma period har cirka enbart 80 000 bostäder färdigställts och cirka 20 000 bostäder tillkommit genom ombyggnad.

Dagens prognoser anger att folkmängden i Stockholms län fram till 2020 i genomsnitt kommer att öka med cirka 35 000 personer per år. Det är en betydligt högre befolkningstillväxt än vad som anges i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) och som den nuvarande planeringen av nya bostäder bygger på. Även det senaste årtiondets begränsade bostadsbyggande innebär att det finns ett uppdämt behov av nya bostäder.

- Situationen på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen är ett stort problem, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD). Därför behövs det specifika insatser för den här regionen, och vi måste se till att varje kommun och andra aktörer tar sitt eget ansvar.

Lidingö har alltsedan 70-talet haft ett betydligt lägre bostadsbyggande än regionen i övrigt, så vi är helt klart en av de kommuner som regeringen har ögonen på. Men med den nya översiktsplanen visar vi att även Lidingö tar sitt regionala ansvar, men på ett sätt som säkrar våra grönområden och bevarar Lidingö särart.

Om regeringens ambitioner ska bli verklighet krävs dock att man inte bara pekar finger åt kommunerna utan också ser över sin egen lagstiftning och hur de egna myndigheterna arbetar. Miljöbalk, strandskyddslagstiftning och överklagandeprocesser är i många fall effektiva hinder som försenar eller förhindrar utveckling och bostadsbyggande.

Likaså har många decenniers underlåtenhet att investera i statlig infrastruktur såsom vägar och järnvägar skapat många oacceptabla trafikproppar. Detta måste regeringen också göra något åt.

Read more...

2012-06-04

Ingen ny bussdepå i Stockby på Lidingö

För att kunna fullfölja moderniseringen av Lidingöbanan har SL behov av att bygga ut den befintliga depån vid AGA för nya spårvagnar. Då SL:s bussar inte får plats i den gamla depån, som för övrigt också är i behov av modernisering, har SL tidigare tecknat avtal med Lidingö stad om att köpa mark vid Stockby Industriområde på Lidingö och där uppföra en ny bussdepå.

Efter det att avtalet med Lidingö stad tecknades om markförvärv i Stockby har SL bland annat utvecklat möjligheten att bygga nya, moderna bussdepåer i innerstaden. Dessa kan framöver användas även för Lidingöbussarna. därför har Lidingö Stad enats med SL om att inte fullfölja försäljningen av fastigheten.

En förutsättning för att affären ska avbrytas är dock att Lidingös kommunstyrelse, senast den 30 september 2012, godkänner det avtal jag har träffat med SL:s vd.

För Lidingös del är det väldigt positivt att Lidingöbanan rustas upp och förbinds med Spårväg city och att SL samtidigt väljer att ordna depå för Lidingöbussarna i Frihamnen. Jag gläder mig verkligen med de boende i området som uttryckt oro för en kommande bussdepå.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP