2011-11-29

Vi måste ta ansvar även för stadshuset

Det ligger obnekligen någonting i Miljöpartiets förslag (LT 18/11) att riva stadshuset och bygga ett nytt istället för att renovera det befintliga. Att inte överväga den frågan när stadshuset står inför ett omfattande renoveringsbehov samtidigt som tomten skulle kunna utgöra en viktig pusselbit i ett utbyggt Lidingö centrum vore tjänstefel.

Därför kommer, inom ramen för planprogrammet för Centrum-Torsvik, den frågan att utredas de närmaste månaderna. Men låt mig understryka att tillsvidare är huvudalternativet att stadshuset ändå blir kvar.

Men oavsett om stadshuset renoveras eller ett nytt ska byggas, så kostar det pengar. Men det tycks inte oppositionen vilja inse.

Det är klart att man inte vinner lika många röster på att renovera ett stadshus som att som Centerpartiet ge pengar till en ny friidrottsanläggning (fast den just har blivit renoverad) men om man vill ta ansvar då måste man även vårda de fastigheter vi har – oavsett om det går skolbarn eller bor äldre i dem. Eller som i detta fall är en arbetsplats för drygt 250 medarbetare och därtill hjärtat i den kommunala demokratin.

Efter 40 år finns det nu ett omfattande renoveringsbehov i stadshuset. De tekniska installationerna är i princip slut vilket innebär att man behöver byta ventilationsaggregat och kanaler, stamrenovera ledningarna, byta ut armaturer, el-centraler, kablage, datanät, brand- och inbrottslarm samt styr- och reglerutrustning. Även ytskikten behöver renoveras såsom innerväggar, undertak och golv.

När vi sen renoverar stadshuset måste vi också se till att byggnaden uppfyller dagens normer. Vi behöver effektivisera ytanvändningen, förbättra arbetsmiljön och minska energianvändningen. Det senare som bekant en viktig del i miljöprogrammet.

Genom att reservera dessa pengar i en investeringsreserv visar vi att vi tar ansvar för en av våra viktigaste fastigheter. Men det innebär inte att vi har gett fastighetskontoret carte blanche på att spendera pengarna. Innan någon renovering genoförs måste ordentliga underlag tas fram.
Men låt oss inte som strutsen stoppa huvudet i sanden och tro att verkligheten inte existerar bara för att vi själva väljer att blunda för den.

Read more...

2011-11-28

Inte bara Lena Ek

Miljöminister Lena Ek (C) kritiseras för att som EU-parlamentariker ha varit vice ordförande i en lobbyorganisation och att hon som minister eventuellt kvarstår i den rollen.

Men det är inte bara Centerpartiets nya miljöminister som kombinerar rollen som förtroendevald med engagemang i lobbygrupper. På Lidingö är t ex Tor von Sydow ledamot i Hospice Vänners styrelse (som har starka synpunkter på frågan om hur Lidingö Hospice ska utvecklas) samtidigt som han representerar Centerpartiet i äldre- och handikappnämnden (som just ska fatta beslut i dessa frågor).

Hans partikollega Ulrika Sandell är ordförande i en annan intresseorganisaton, Kottlasjöns Vänner, som också har engagerat sig hårt i olika politiska beslut samtidigt som hon är fullmäktigeledamot.

Självklart är det bra och viktigt att förtroendevalda har ett brett samhällsengagemang, även vid sidan om politiken. Det finns många goda exempel på fotbollspappor och hockeymammor, scoutledare och körsångare. Det finns de som engagerar sig i Naturskyddsföreningen, Röda korset eller den lokala bostadsrättsföreningens styrelse. Allt detta är mycket positivt. Vid sidan om vad insatserna betyder för föreningarna som sådana ger det också ytterligare erfarenheter och bidrar till den personliga utvecklingen vilket kan vara till nytta även i den kommunalpolitiska gärningen.

Men som förtroendevald måste man vara försiktig så att inte jävssituationer uppstår eller att ens förtroende urholkas. I kommunfullmäktige liksom i styrelser och nämnder fattar vi många och viktiga beslut. Det får aldrig råda någon tvekan om att det är allmänintresset, lidingöborna, vi representerar.

Read more...

2011-11-26

Gärna höga kostnader, men ingen vinst

Många socialdemokratiskt styrda kommuner säger nej till att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem). Man tycker helt enkelt att det är bättre att politiker bestämmer än att människor får göra sina egna val.

Men motiveringen från Mora kommun är ändå anmärkningsvärd. De säger nämligen nej till dess att de först har sänkt sin egen kostnad till 375:- per timme.

- Vi är skyldiga att betala LOV-företagen samma kostnader som vi har. Inför vi det nu skulle företagen kunna skära guld med täljkniv, säger Bernt Persson (S), socialnämndens ordförande till Dagens Samhälle.

Problemet som Persson ser är alltså att privata företag skulle kunna göra vinst på att bedriva en bra omsorg, men han verkar inte reflektera över att Moras skattebetalare hittills uppenbarligen har fått betala för mycket för den kommunala äldreomsorgen.

Read more...

2011-11-25

Inte så värst nyanserat i Dagens Samhälle

I en krönika i Dagens Samhälle efterlyser chefredaktören, Mats Edman mer pragmatism och mindre fundamentalism i äldreomsorgsdebatten. Det låter ju bra, men då kan man ju fråga sig varför samma tidning i samma nummer har ett helt uppslag på temat "Sätt stopp för riskkapitalet".

Själv blev jag citerad i artikeln med följande mening: "I vilket land ett bolag är skrivet har ingen bäring på verksamheten och ska givetvis inte påverka om man får äga skolor eller vård- och omsorgsföretag."

Precis så sa jag, men ryckt ur sitt sammanhang ger det inte den nyanserade bild jag försökte förmedla och som redaktör Edman själv efterfrågar på sista sidan i sin tidning.

Frågan som reportern ställde (med krav på att svara JA eller NEJ) var nämligen följande: "Ska företag ägda av riskkapitalbolag med kopplingar till skatteparadis få driva skattefinansierad vård, skola eller omsorg i Sverige?"

Och på det svarade jag: "Frågan är mycket vinklad och det är uppenbart att du vill styra svaret i en viss riktning, men frågan går inte att besvara med ett enkelt ja eller nej. I vilket land ett bolag är skrivet har ingen bäring på verksamheten och ska givetvis inte påverka om man får äga skolor eller vård- och omsorgsföretag. Däremot är det viktigt att alla företag verksamma i Sverige följer den skattelagstiftning som gäller - och detta helt oberoende av vilken verksamhet man äger eller bedriver. Om gällande lagstiftning har brister och, som tycks vara fallet, ger möjlighet till en orimlig skatteplanering, bör den naturligtvis ändras. Men detta ska då gälla alla sorters bolag och inte enbart vissa."

Reprtern ringde t.o.m. upp mig och var förvisso lite förnärmad över att jag hade kritiserat frågeställningen, men ställde sen frågor just kring min synpunkt att vi ska ställa krav på alla bolag att betala en rimlig skatt och inte enbart på dem som arbetar på uppdrag av kommunerna.

Men av detta syntes alltså ingenting i den färdiga artikeln...

Read more...

2011-11-21

Lidingö - en av tre kommuner med valfrihet

Bara Lidingö, Nacka och Stockholm har fullt ut infört valfrihetssystem inom äldreomsorgen, visar en granskning som Ekot har gjort.

Lidingösidan

Read more...

2011-11-20

Låt Centrum-Torsvik bli en hållbar och miljösmart stadsdel

Det är tråkigt att Centerpartiet återigen söker konflikt när det inte behövs.

Översiktsplanen är just en översiktlig plan och ska inte reglera exakt antal bostäder i varje stadsdel. Därför står det att ”Genomförandet av Lidingös översiktsplan beräknas öka befolkningen med 11 – 15 000 innevånare till år 2030. Det största tillskottet kommer att ske i Lidingö Centrum och Torsvik”.

Parallellt med översiktsplanen pågår också ett arbete med planprogram för Centrum-Torsvik. Där föreslår tjänstemännen att de byggs i storleksordningen 3000 bostäder, vilket inte är någon hemlighet. Under våren kommer dessutom lidingöborna att få tycka till även om planerna för Centrum-Torsvik.

Tjänstemännens bedömning är att det behövs ca 3000 nya bostäder för att finansiera överdäckningen av diket i Torsvik (för att bli av med bullret), skapa underlag för en långsiktigt positiv utveckling av handeln i Lidingö centrum samt för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att diskutera med SL att Lidingöbanan ska gå via Centrum-Torsvik.

Dessutom finns det fördelar med att koncentrera bebyggelsen till på redan ianspråktagen mark såsom vi tidigare har gjort i Gåshaga och Dalénum – det sparar våra grönområden.
Från majoritetens sida har vi ännu inte tagit ställning till förslaget, utan avvaktar vidare utredningar för att bl a se hur stadsdelen kan komma att kan se ut.

Var kan bostäderna få plats, hur kommer stadsdelen att se ut, vinner vi de fördelar vi hoppas på, osv.?

För oss är nämligen inte numerären det primära, utan vi vill bygga en hållbar och miljösmart stadsdel.

Det tycks tyvärr inte vara Centerpartiets målsättning. Deras föreslagna 1500 bostäderna kommer nämligen ta mer grön mark i anspråk eftersom dessa inte räcker till för att finansiera en överdäckning av Torsviksdiket. Är det verkligen vad Kent Ivarsson & Co vill?

Vill man dessutom redan på förhand utesluta att Lidingöbanan får en ny sträckning via Centrum och Torsvik?

Och hur mycket bryr sig det parti som säger sig värna om småföretagarna om handlarna i Lidingö Centrum?

Om Centerpartiet vill vara ett ansvarstagande parti borde man också invänta alla fakta innan man låser sig fast vid ett ställningstagande som kanske ger oönskade effekter istället.

Read more...

2011-11-18

Även små pojkar förtjänar samhällets skydd

Med samma självklarhet som svensk lag förbjuder kvinnlig omskärelse måste även manlig sådan förbjudas. Det skriver idag elva debattörer med tidigare socialminister Bengt Westerberg i spetsen på DN Debatt.

Och de har ju helt rätt. Både manlig och kvinnlig omskärelse har sitt ursprung i religösa och lokala kuturella traditioner, båda innebär en kränkning av barnen som strider mot Barnkonventionen, båda kan ge men för livet och ingen av dem går att moraliskt försvara.

Ett samhälle som strävar efter att vara jämställt kan inte bara besluta sig för att skydda värnlösa flickor från kulturella och religiösa övergrepp, även små pojkar förtjänar samma hänsyn.

Att vissa religioner föreskriver procewduren är inget försvar, den som vill låta omskära sig kan göra så i vuxen ålder efter eget gottfinnande (om man är man vill säga, lagen förbjuder även vuxna kvinnor från att låta omskära sig).

Inte heller håller argumentet att ett förbud skulle leda till olagliga ingrepp utanför samhällets kontroll. Det gör det även för flickor, men där är lagen, med all rätt, entydig.

Läkaresällskapet tar avstånd
Läkare vägrar könsstympa
Könsstympning kan aldrig försvaras
Märkliga argument
Värna försvarslösa pojkar
Genusnytt
Christer Sturmark
Humanistbloggen

Read more...

2011-11-12

En svår fråga som kräver en lösning

Antalet unga med förtidspension, eller aktivitetsersättning, ökar. Sedan 2005 har antalet unga människor med aktivitetsersättning fördubblats. Det är inte samma ökningstakt längre men antalet är på en för hög nivå. Regeringen har länge påpekat att det här är ett samhällsproblem. Till skillnad från andra delar av sjukförsäkringen har inte aktivitetsersättningen reformerats sedan den infördes 2003.

Det är bra att frågan lyfts fram och diskuteras. Här finns möjlighet till en ansvarsfull förnyelse av politiken.

Aktivitetsersättning får den som är mellan 19 och 29 år och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i minst ett år framåt. Också den som på grund av sitt funktionshinder behöver extra tid för att avsluta sina studier kan få aktivitetsersättning.

Det är viktigt att alla som vill och kan ska kunna jobba. I grunden handlar frågan om makt över sitt eget liv och kampen mot utanförskap. Människor som tidigt får aktivitetsersättning har ofta svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det blir en form av utanförskap som naturligtvis påverkar på flera sätt. En konsekvens kan vara en längre tid med låga inkomster och på sikt lägre pension. Eller en sån sak som färre sociala kontakter. Därför behövs en långsiktig och strukturell reform. Men då krävs nya analyser och utredning.

Frågan är väldigt svår och innehåller många delar. Det är redan många som samarbetar för att bidra till en bred lösning. En del i detta är att regeringen har tillsatt en utredning för att utreda arbetsmarknadspolitiska insatser just för funktionsnedsatta människor. Direktiven, som är instruktionerna för utredningen, är tydliga med att den särskilt ska analysera vad insatserna ska innehålla och hur de ska utformas för unga personer med funktionsnedsättning. I april nästa år presenterar utredningen sina förslag.

Read more...

2011-11-11

(S) budget dyr för kommuner och landsting

I tisdags presenterade Alliansens partisekreterare en ny rapport som redovisar hur förslagen i s-budgeten slår mot kommuner och landsting. Rapporten visar att socialdemokratisk politik är dyr för kommunerna. Totalt föreslår Socialdemokraterna åtgärder som minskar kommunernas resurser med mellan 4,5 och 5,5 miljarder kronor.

I sin budget föreslår Socialdemokraterna att arbetsgivaravgifterna för unga fördubblas. Utöver att det försvårar ungdomars inträde på arbetsmarknaden påverkar detta även vår ekonomi i Stockholms läns landsting. Riksdagens utredningstjänst, RUT, har räknat ut hur Socialdemokraternas förslag skulle slå mot kommuner och landsting. Stockholms läns landsting skulle få en ökad lönekostnad på 52 miljoner kronor under 2012. Det motsvarar kostnaden för ungefär 100 sjuksköterskor.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP