2011-05-31

En budget för miljön, skolan och äldreomsorgen

Mer resurser till miljö, skola och äldreomsorg är en snabb sammanfattning av årets budgetdirektiv som kommer att beslutas i kommunstyrelsen den 7:e juni.

Alla nämnder får en uppräkning på två procent. Utöver detta görs särskilda satsningar på bland annat miljön, hemtjänsten, musikskolan och grundskolan. Dessutom kommer ett ambitiöst miljöprogram att införas som påverkar stadens alla verksamheter.

Vår ansvarsfulla och välskötta ekonomi lägger grunden för satsningar på välfärden. När andra skär ner på viktiga verksamheter, kan vi utveckla Lidingö.

Fokus på hälsa och miljö
Denna budget präglas av höga miljöambitioner, och den väver ihop hälso- och miljöaspekter på ett unikt sätt, vilket sätter kraft bakom Lidingös profil som Hälsans ö. Därför gör vi en fortsatt satsning på gång- och cykelvägar, övriga vägnätet, grönområden och snöröjningen.

Kunskapen om miljöfrågor ska också göras mer tillgänglig för allmänhet, företag och organisationer. I förslaget utökas således tjänsten som kommunekolog.

Allt fler väljer cykeln för att ta sig fram i Stockholmsregionen. Därför kommer vi att undersöka möjligheterna för lidingöborna att få tillgång till lånecyklar enligt samma princip som i dag finns i Stockholms stad.

Satsning på skolan
I de ekonomiska ramarna för utbildningsnämnden föreslås en höjning på tre procent i stället för två till grundskolan, vilket innebär ett ytterligare tillskott på två miljoner kronor.

Två miljoner kronor extra tillförs även för stöd till elever med svenska som andra språk, för att säkerställa att alla elever klarar målen. Genom att sätta in stödet tidigt minskar risken att någon elev halkar efter.

I budgetdirektiven föreslås även att avgiften för musikskolan sänks från dagens 1 700 kronor per termin till 1 500 kronor. Därtill får utbildningsnämnden ytterligare 10,3 miljoner kronor för att ta emot fler barn och elever.

Möter behoven
För äldre- och handikappnämnden sker en uppräkning med två procent för att möta kostnadsökningarna. Till detta tillkommer ytterligare 19,5 miljoner för att möta ett ökat vård- och omsorgsbehov.

För hemtjänsten föreslås en höjning av pengen med cirka fem procent, vilket motsvara ett tillskott på ungefär fem miljoner. Det innebär ett rejält tillskott för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Ett förbehållsbelopp införs även för dem som har boende enligt LSS. Många av de dessa personer har mycket låga inkomster och följdaktligen svårt att betala de ofta höga hyresnivåerna som råder i nyare gruppbostäder. Därför inför vi ett förbehållsbelopp så att de LSS-boende garanteras goda levnadsvillkor.

Read more...

Hälsans ö fimpar

Kommunstyrelsen har nu beslutat att införa rökfri arbetstid från den 1 januari 2012. Många svenska kommuner har redan infört en liknande policy och arbetar aktivt med tobaksprevention. Lidingö är Hälsans ö och beslutet i kommunstyrelsen ligger således i linje med det arbete som pågår inom staden för att förbättra hälsan bland stadens anställda.

Genom att införa rökfri arbetstid hoppas vi kunna uppnå flera mål. Dels vill vi ha friskare medarbetare; dels vill vi minska det ofrivilliga obehag som exempelvis barn och äldre kan utsättas för i mötet med vår personal och dels vill vi värna att arbetstiden utnyttjas rätt.

Självklart kommer vi att underlätta för de anställda inom Lidingö stad som vill sluta röka genom att erbjuda olika former av stöd. Det kan exempelvis handla om sluta-röka-grupper eller individuellt sluta-röka-stöd. Men vi tvingar givetvis ingen anställd att övergå till ett rökfritt liv. vad man gör på sin fritid är vars och ens eget val.

Läs även Radio Stockholm Lidingösidan

Read more...

2011-05-30

Polisens arbete måste effektiviseras och organiseras om

"Polisen har fått ökade resurser, men visar sämre resultat. Pengarna går till administration och chefer i stället för brottsbekämpning", skriver de tre moderata ledamöterna i Polisorganisationskommittén: Henrik von Sydow, Krister Hammarberg och Charlotte Nordström på SvD Brännpunkt.

Deras slutsats, att nuvarande organisation med en central rikspolisstyrelse och ett antal parallellställda länsmyndigheter inte är effektiv, är helt rätt. Den grova organiserade brottsligheten vet inga länsgränser - det är knappt den vet några landsgränser. Dessutom att 21 länsmyndigheter vid sidan om rikspolistyrelsen rapporterar direkt in till justitiedepartementet kan knappast vara optimalt eller effektivisera den politiska styrningen.

Inte heller underlättas rikspolischefens möjligheter till verksamhetsutveckling när han i praktiken inte förfogar över hela polisorganisationen. Därför vore det mycket klokt om riskpolisstyrelsen och de 21 länspolismyndigheterna slogs ihop till en enda myndighet med en gemensam chef som både har ansvar och befogenhet.

Men, man borde inte stanna där utan faktiskt fundera ett varv till. Vid sidan om den grova, många gånger organiserade brottsligheten, som kräver en kraftfull nationell polis finns också en lokal brottslighet som dessvärre sällan är prioriterad av polis och rättsväsendet i övrigt. Det finns i realiteten heller ingen att ställa politiskt till ansvar när denna del av brottsbekämpningen inte fungerar.

Det är en sak att justitieministrar får sina fiskar varma eller i västa fall tvingas avgå när det är svängdörrar på de slutna anstalterna eller när antalet värdetransportrån ökar, men det är knappast Beatrice Ask man ringer om polisen inte hinner med bilstölder, snatterier, väskryckningar, villainbrott, fyllebråk och liknande.

Därför borde länspolismyndigheterna läggas ner, en nationell polismyndighet bildas och närpolisverksamheten tas över av kommunerna. Jag lovar, den dag vardagsbrottsligheten blir en lokalpolitisk fråga, då kommer också fokus att läggas på detta för många människor så viktiga område.

Read more...

2011-05-27

Lidingö gör jättekliv på kommunranking

I tidningen Fokus årliga ranking över vilka kommuner det är bäst att bo i gör Lidingö ett jättekliv, från plats 73 förra året till plats 15. Det är naturligtvis glädjande även om man alltid ska ta den här typen av rankningar med en stor nypa salt.

När Lidingö tappade en placering, från plats 33 till 34 i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat i början av månaden var socialdemokraternas ledare, Mårten Dahlberg, snabb att kritisera kommunledningen och kräva förbättringsåtgärder. Nu väntar jag bara på att det socialdemokratiska kansliet ska skicka ut ett pressmeddelande och instämma i hur bra det är på Lidingö...


Läs även SvD DN Expressen Tokmoderaten Aftonbladet
Läs även SvD Tokmoderaten

Read more...

2011-05-24

Bra inlägg om bostadspolitiken

Moderata Studenters riksordförande, Ida Drougge (tillika fullmäktigeledamot på Lidingö) skriver bra om hur Alliansens bostadspolitik kan förbättras på SvD Brännpunkt. Med små medel skulle många bostäder kunna bli tillgängliga för ungdomar och studenter.

Hon får svar av den moderata riksdagsledamoten Anti Avsan, som tyvärr är lite defensiv och hellre kastar tillbaka bollen till kommunerna. Visst kan även kommunerna göra mer, men ändra lagstiftningen tillåter i inte grundlagen oss att göra vilket var vad Ida efterfrågade.

Läs även: Lidingösidan SvD Brännpunkt SvD Brännpunkt Ida Drougge Anti Avsan

Read more...

2011-05-18

Många nya skattesänkningar planeras nästa år

I motsats till de tongångar som hörs i media så händer det mycket inom skatteområdet. I samband med regeringens vårbudget 2011 presenterades en rad förslag som sannolikt kommer att finnas med i budgetpropositionen 2012.

Vilka är då förslagen?

Ett femte jobbskatteavdrag annonserades. Det kommer att innebära cirka 200 kr i sänkt skatt per månad för en person som tjänar 20 000 kronor i månaden. Det motsvarar 2 400 kronor i sänkt skatt per år. Liksom de tidigare jobbskatteavdragen är även detta riktat mot låg- och medelinkomsttagare. De som tjänar lägst får störst skattesänkning i procent.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer att höjas. I dagsläget betalar alla som tjänar över 33 000 kr ca 50 procent i marginalskatt. Denna gräns kommer att höjas till 35 700 kr. Den höjda brytpunkten kommer att innebära cirka 6 500 kr i sänkt statlig inkomstskatt för en person som tjänar 35 700 kr eller mer i månaden.

Pensionärer över 65 år får ett fjärde förhöjt grundavdrag. För en genomsnittlig pensionär innebär det cirka 120 kronor i lägre skatt per månad. Även det förhöjda grundavdragets fördelningsprofil är progressiv, d.v.s. högst procentuell skattesänkning ges till de med lägst pensioner.

Den särskilda inkomstskatten för utländska experter kommer att förenklas. En utländsk person som kommer till Sverige och tjänar över 2 prisbasbelopp i månaden (cirka 87 000 kr) kommer automatiskt att kvalificera sig som utländska expert. Då höjs personens grundavdrag med 25 procent och personen får lägre skatt.

Förmånsbeskattningen av vissa miljöbilar förlängs. Laddhybrider, elbilar och biogasbilar kommer att få sin nedsatta förmånsbeskattning förlängd.

Utlandssvenskar får sin särskilda inkomstskatt sänkt från 25 till 20 procent. Det innebär att Sveriges cirka 150 000 utlandssvenskar får sänkt skatt. När övriga europeiska länder gör allt för att höja sina skatter och minska sina underskott kan Sverige sänka skatten för sina medborgare utomlands.

Fåmansbolagsbeskattningsreglerna görs än mer förmånliga genom att bland annat det initiala belopp som ägarna kan låta beskattas till 20 procents kapitalskatt höjs från 2,5 prisbasbelopp till 2,75 prisbasbelopp.

Restaurangmomsen kommer att halveras från 25 till 12 procent 2012. Regeringen räknar med att sysselsättningen i restaurangbranschen höjs med 6 000 personer på lång sikt. Arbetslinjen och jobbpolitik ligger till grund för beslutet.

En stark offentlig ekonomi med välskötta statsfinanser och en regering som prioriterar arbete framför bidrag gör detta möjligt.

Read more...

2011-05-17

Rödgröna och SD i ny ohelig allians

Genom ett så kallat utskottsinitiativ har Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enats om att inga fler personer ska få gå in i den arbetsmarknadsåtgärd som kallas fas 3 och som riktar sig till de som har varit arbetslösa mycket länge.

Av detta kan man dels konstatera att de rödgröna partierna inte har några problem med att gå i säng med Sverigedemokraterna om det innebär en möjlighet att ge regeringen ett tjyvnyp, dels att det är lätt att vara emot något men betydligt svårare att presentera egna konkreta lösningar.

För vad vill Sverigedemokraterna och de rödgröna erbjuda de långtidsarbetslösa istället? När alla A-kassedagar är förbrukade, när de 450 dagarna med jobb- och utvecklingsgarantins första två faser är slut? När man trots eget sökande och stöd i form av t ex särskilt anställningsstöd, lönebidrag, nystartsjobb, arbetspraktik eller arbetsträning inte lyckats få ett eget jobb på närmare 2,5 år, vad vill oppositionen då erbjuda istället?

Regeringens politik innebär att de långtidsarbetslösa får en fortsatt vettig sysselsättning. Självklart är det bättre med ett riktigt jobb, men för den som under lång tid inte klarat av att få något måste ju ändå någon form av sysselsättning vara bättre än passivitet.

"Det är viktigt att vi pressar regeringen att få fram ett alternativ." säger Ylva Johansson (S) till Aftonbladet. Men hur ansvarslöst är inte det? Om man använder sin riksdagsmajoritet till att stoppa regeringens politik har man också ett ansvar för att själv presentera en lösning. Men det tycks Ylva Johansson i sin oheliga allians med Sverigedemokraterna inte intresserad av.

Read more...

2011-05-16

Knappast aktuellt med partiledarbyte

På Newsmill skriver Niklas Ekdal och Jenny Madestam att Fredrik Reinfeldt borde avgå och lämna över partiledarskap och statsministerpost till Anders Borg. Inte för att det går dåligt för Moderaterna utan för att ta partiet och Alliansen till nästa utvecklingssteg.

Förvisso kunde den som lyssnade till Anders Borg i Karlstad under Sverigemötet förra helgen konstatera att det inte var ett traditionellt finansministertal som Borg höll, snarare ett linjetal av en blivande statsminister (och ett av de bästa politiska tal jag någonsin har hört), men det är knappast aktuellt eller lämpligt med ett ledarbyte i närtid. Därtill finns det ett flertal skäl.


  1. Under Fredrik Reinfeldts ledarskap har Moderaterna vunnit två val i rad, det senaste med historiskt bra valresultat och såväl han själv som partiet åtnjuter fortfarande mycket höga siffror i opinionen. If it aint broken, don't fix it.

  2. Än så länge har Reinfeldt bara suttit som statsminister i fyra och ett halvt år. Visserligen är det ett mycket slitsamt uppdrag, men det är trots allt en förhållandevis kort period. Därtill är han fortfarande relativt ung och visar (till skillnad från Persson) ingen tendens på att tröttna.

  3. Att lyckas hålla ihop Alliansen är mycket Fredrik Reinfeldts förtjänst. I ett läge där såväl Centerpartiets som Kristdemokraternas ledare ifrågasätts och Folkpartiets blev utmanövrerad härom året, behöver regeringen den stabilitet som Reinfeldt vid rodret ger.

  4. Ett statsministerbyte under pågående mandatperiod, kräver riksdagens godkännande. Med Sverigedemokrater som vågmästare skulle det kunna leda till en regeringskris helt i onödan. I enlighet med nya grundlagen kan regeringen inte som tidigare längre sitta kvar efter ett val utan måste få riksdagens aktiva stöd, men varför utsätta en minoritetsregering för en sådan prövning i förtid. Det finns det ingen anledning till.

  5. Det finns åtminstone en stor utmaning kvar, nämligen att vinna valet för tredje gången i rad och på det sättet definitivt bryta den socialdemokratiska hegemonin.

  6. Borg och Reinfeldt är ett radarpar. Hade inte båda funnits hade knapppast Alliansen blivit omvald 2010.

Sen är det en annan sak att förr eller senare måste man som ledare avgå, på sitt eget eller andras initiativ. Och den dag Reinfeldt bestämmer sig för att ta sin Mats ur skolan hoppas även jag att Anders Borg står redo att ta över stafettpinnen.

Read more...

Omvalen en besvikelse för Alliansen

Omvalen i Västra Götaland och Örebro blev en besvikelse för Alliansen och Moderaterna. Desto bättre gick det för Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, i synnerhet i Örebro där sossarna ökade med nästan 8 procentenheter i förhållande till valresultatet i höstas och nu har säkrat en röd majoritet i kommunvalet. I Västra Götaland är läget mer oklart, med Sverigedemokraterna som vågmästare.

Varför det blev så här kommer statsvetarna nu att spekulera i. Lågt valdeltagande, Juholt effekt, en ambitiös kampanj från socialdemokraterna i slutskedet, missnöje med regeringen, osv...

Faktum kvarstår dock att Socialdemokraterna gick fram i såväl Örebro som i Västra Götaland medan Moderaterna backade i förhållande till höstens resultat. Då är det en klen tröst att Moderaterna trots allt gjorde ett bättre val än 2006 i båda dessa omval.

Även om det är svårt att dra alltför stora växlar på nationell nivå av valresultatet i ett lokal- respektive regionalval finns det all anledning att fundera på varför det gick som det gick och vad vi kan göra för att få tillstånd ett maktskifte även i Örebro och Västra Götaland 2014.

Läs även: Expressen SvD SvD SvD SvD SvD DN DN DN DN Tokmoderaten

Read more...

2011-05-07

Vilket radarpar!
Precis som Mats Knutson konstaterar har Håkan Juholt all anledning att vara orolig. Det var en lugn, trygg och förtroendegivande statsminister som talade inför 1 700 moderater idag. Och budskapet var tydligt: det är arbetslinjen som gäller.

"Vi talar om fler jobb, inte fel jobb.", sa Reinfeldt med tydlig adress till Socialdemokraterna.

Men Fredrik Reinfeldt stannade inte där utan pekade ut skolan, äldreomsorgen och miljöpolitiken som nya fokusområden där väljarnas förtroende för Moderaterna behöver bli bättre.
Vid sin sida har Reinfeldt dessutom finansminister Anders Borg som höll ett helt fantastiskt linjetal redan igår. På temat Moderaternas framtidsuppdrag betonade även han arbetets betydelse, för att människor ska känna sig trygga och behövda, för stoltheten att ha uträttat någonting och för de resurser det ger till en förbättrad välfärd.Borg konstaterade också att en socialdemokrati som saknar såväl en jobbpolitik som en kunskapspolitik självfallet också saknar en politik för rättvisa.Så Juholt har all anledning att vara orolig, inte bara inför de förestående omvalen i Örebro och Västra Götaland, utan framförallt när han själv ska möta väljarna som utmanare 2014.Läs även: Aftonbladet Expressen Expressen DN DN Debatt SvD Göran Pettersson Mina Moderata Karameller Kent Persson

Read more...

2011-05-05

En lidingöprofil begravs idag

Idag begravs Lasse Essman. Han var en stor lidingöprofil som genom såväl musiken som sin blotta närvaro spred glädje och entusiasm till sin omgivning. Alltid hade han ett uppmuntande ord eller en rolig historia att berätta. Men bakom den glada och lättsamma ytan fanns också en person med ett stort djup och ett starkt engagemang för andra människor.

År 2000 utsågs han välförtjänt till "Årets Lidingöbo" och fram till sin pension i vintras arbetade han som centrumvärd i Lidingö centrum. Men Lasse hade även andra strängar på sin lyra. Han var genom åren bl a bilförsäljare, musiklärare, trubadur, rotarian och seglare.

Men framförallt var Lasse en god vän, en vän jag kommer att sakna. Vila i frid, Lasse.

Read more...

2011-05-04

Veckans citat!

Appropå förslaget till förändringar i skatteutjämningssystemet som kom i förra veckan kom jag att tänka på följande citat från George Bernard Shaw:

"A government which robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul."

PS Det är inte jag som är Paul i exemplet...:-)

Read more...

2011-05-01

Ett dråpslag mot Lidingö

I veckan presenterade den statliga Utjämningskommittén sitt förslag till förändringar i det kommunala skatteutjämningssystemet. Skulle förslaget bli verklighet vore det ett dråpslag mot Lidingö.

Redan idag betalar lidingöborna näst mest i skatteutjämning efter Danderyd. Faktum är att bara 8 kommuner är nettobetalare i systemet medan övriga 282 kommuner får mer eller mindre i bidrag från staten och dessa 8 kommuner.

I år beräknas Lidingö netto få betala 193,5 mkr. Ändå föreslår man att vi ska betala ännu mer, nämligen ytterligare 73 mkr om Utjämningskommittén får bestämma. Det motsvarar 62 öre på skatten eller en skattehöjning med 3000 kronor för en normal lidingöfamilj.

Varför blir det då på detta vis? Något förenklat skulle man kunna förklara det med maxtaxan inom barnomsorgen som infördes 2001.

En av parametrarna i utjämningssystemet är nämligen kostnader för barnomsorg och i dagens system som konstruerades 1996 använde man förvärvsfrekvens som en faktor för att avgöra kommunernas strukturella kostnad för barnomsorg. Då var det en mycket relevant faktor eftersom förvärvsfrekvensen i en kommun i mycket stor utsträckning påverkade efterfrågan på barnomsorg.

Men Göran Perssons maxtaxa förändrade i ett klubbslag förutsättningarna. När barnomsorgsavgiften blev så låg började även icke-förvärvsarbetande i stor utsträckning att kräva dagisplats och därmed utjämnades kostnadsskillnaderna.

Under ett antal år har alltså många kommuner fått för låg kompensation för sina barnomsorgskostnader, vilket Utjämningskommittén vill råda bot på. Problemet är bara att det sker på Lidingös och några andra drabbade kommuners bekostnad.

Att det blir så här beror på att staten inte har följt den s k finansieringsprincipen, dvs. om staten inför en ny reform ska staten finansiera den fullt ut. Det har man inte gjort med maxtaxan vilket innebär att Lidingö, Sollentuna, Täby och en rad andra kommuner med hög förvärvsfrekvens riskerar att få sin kommunala ekonomi kraftigt försämrad.

Det enda rätta vore att staten, i enlighet med finansieringsprincipen, tillför utjämningssystemet den fulla kostnaden för maxtaxereformen istället för att än en gång ställa kommunerna mot varandra.

Läs även Anders Sellström Jessica Nyberg Birgitta Rydberg Anders Ekegren DI

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP