2008-03-31

Äntligen!

Idag är det på dagen 2 år sedan jag i en starkt kritisk och mycket uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet beskrev polisens bristande IT-mognad.

Efter varje ingripande tvingas man åka in till stationen för att avrapportera - oavsett om någon har gripitis. Behöver man kolla bil- eller personnummer kan man få vänta i 10-20 minuter innan ledningscentralen svarar. Dessutom saknar polisbilarna GPS, något som i princip varje taxi har idag. Därmed kan ledningscentralen inte styra bilarna effektivt och poliserna tvingas slå upp adresser i kartböcker vilket förlänger utryckningstiderna.

Kort sagt, polisen ligger långt efter såväl näringslivet som kommuner och landsting när det gäller att effektivt utnyttja teknikens möjligheter. Men nu äntligen tycks det som det är förbättringar på gång.

Svenska Dagbladet avslöjar idag att polisen nu ska få handdatorer för att kunna göra registerslagningar och avrapportera efter ingripanden. Bara i Stockholm räknar man med att detta motsvarar 35-40 polisers arbete, tid som istället kan läggas på att effektiv brottsbekämpning.

I ett första skede ska ett begränsat antal poliser testa systemet, men så småningom kommer det att rulla ut på bred front. Äntligen, som Gert Fylking sa!

Read more...

Skicka böterna dit de hör hemma

Barnombudsmannen (BO) vill bötfälla skolor som inte arbetar tillräckligt aktivt mot mobbning. Att lärare och rektor har en viktig uppgift inom detta område är uppenbart, men om någon ska straffas är det väl den som mobbar.

I Sverige är vi snabba på att springa ifrån det individuella ansvaret och lägga det på samhället/kommunen/staten/arbetsgivaren eller som i detta fall skolan. Men i själva verket är det den eller de som mobbar som bär ansvaret för sina handlingar.

Stöd därför skolorna i deras antimobbningsarbete, ställ krav på att det är evidensbaserat och ge skolorna verktyg att agera när så behövs, men skicka böterna till den de som mobbar och deras föräldrar.

Källa Svenska Dagbladet

Read more...

2008-03-30

Dialog är bättre än bojkott

Som ett resultat av oroligheterna i Tibet menar flera debattörer att Sverige borde bojkotta OS i Peking eller i vart fall dess invigning.

I veckan krävde exempelvis förre justitieministern, Thomas Bodström (s), att de svenska idrottsmännen och -kvinnorna ska utebli från invigningen och idag föreslår Dagens Nyheter liksom tidigare den franske presidenten Sarkozy att stats- och regeringschefer bör avstå från att delta i det sammanhanget.

Det senare skulle möjligtvis kunna fungera som en politisk markering om det blir en bred uppslutning med i princip västvärldens samtliga ledare, men att som Bodström förvänta sig att unga svenska idrottare ska ta det ansvar han själv inte tog under sin tid vid makten är både fegt och populistiskt.

Thomas Bodström hade som statsråd inga invändningar mot att Peking fick OS 2010 och han sa inte ett ord offentligt när hans dåvarande chef hyllade den kinesiska regimen för sin "stabilitet".

Kina är ett land som Sverige har diplomatiska förbindelser, en omfattande handel och även kulturellt och idrottsligt utbyte med. Kina är också en diktatur som förtrycker oppositionella och kränker de mänskliga rättigheterna.

Det innebär en svår balansgång för politiker och näringsliv, men en demokratisk utveckling i Kina främjas bäst genom kontakt och öppen dialog. Det är sannolikt bättre att i direkta samtal med kinesiska företrädare klart och tydligt tala om vad vi tycker om tortyr, avrättningar, behandlingen av Tibet, skenrättegångar, den obefintliga press- och yttrandefriheten, m m än att demonstrativt utebli från en OS-invigning.

Kan västvärlden dessutom uppträda gemensamt kan man också ställa krav på demokratisk utveckling i utbyte mot exempelvis handelsavtal. Då gör vi verklig skillnad istället för att ägna oss åt demonstrationspolitik som egentligen inte kräver något av oss själva.

Read more...

Dags att vända på resonemanget

I dagens Aftonbladet räknar man upp ett antal kändisar som påstås "tjäna" på den nya fastighetsskatten. I artikeln finns också en lista på Sveriges högst taxerade fastigheter, vilka som äger dessa och hur mycket dess ägare "vinner".

Som alltid i den svenska skattedebatten beskriver man den som får sänkt skatt som en som "tjänar" på det, gärna med undertonen att det är orättvist - åtminstone om personen eller gruppen ifråga har en inkomst över genomsnittet.

Utgångspunkten i resonemanget är oftast att den rådande ordningen är rättvis, möjligen ska man helst betala lite mer, och varje sänkning är att betrakta som en gåva från samhället som man egentligen inte har gjort sig förtjänt av.

Men varför ifrågasätter inte Aftonbladet det rimliga i att det finns de som har betalat hundratusentals kronor varje år i fastighetsskatt? Och detta alldeles oaktat vilka inkomster de har haft för att kunna betala skatten.

Är det inte dags att vända på resonemanget och betrakta människors inkomster och bostäder som deras egna och istället ställa sig frågan vad är rimligt att var och en av oss bidrar med till vårt gemensamma ansvar. Ska den som tjänar mer verkligen behöva betala en större andel av sin inkomst i skatt, räcker det inte med att han eller hon betalar mer i kronor och ören?

Read more...

2008-03-28

Reinfeldt och Borg bör se upp

Igår skrev Stefan Attefall, kristdemokrat och ordförande i riksdagens finansutskott, i Dagens Industri att de s k 3:12-reglerna borde avskaffas. Det är ett gammalt moderat krav som Attefall nu lyfter fram.

Idag skriver han på DN Debatt att regeringen behöver ompröva delar av fastighetsskattereformen, framförallt ifrågasätter han den av många kritiserade lösningen att låta de som har bytt bostad få betala skatt på eventuella uppskov.

Avskaffandet av fastighetsskatten var en klok reform då skattskyldighet och betalningsförmåga många gånger inte hängde ihop, men att låta de som byter bostad (till skillnad från de som bor kvar) ska drabbas av ökad beskattning är varken genomtänkt eller rättvist.

Attefalls synpunkter är befogade. Samtidigt finns det anledning att anta att kristdemokraternas utspel de senaste dagarna även syftar till att attrahera traditionellt moderata väljare. Det kan finnas anledning för Fredrik Reinfeldt och Anders Borg att se upp.

Read more...

2008-03-25

Storholmsöarna är välkomna till Lidingö

För ett år sedan beslöt kommunfullmäktige i Vaxholm, efter att ha tillfrågat de boende på Storholmsöarna, att tillskriva Lidingö stad om vår inställning till att ta över ögruppen.

Historiskt finns egentligen ingen koppling till Lidingö utan Storholmsöarna har en gång i tiden hört till Östra Ryds församling och hamnade i Vaxholm efter kommundelningen från Österåker.

Däremot har många Storholmsbor haft bilparkering och båtplats i Trolldalen på Lidingö och i takt med att fler bosatt sig permanent på Storholmsöarna har deras barn fått skol- och förskoleplats på Lidingö.

Om man helt bortser från de historiska kommungränserna och tittar på en karta blir det rätt uppenbart att för de boende på öarna är det som regel mer naturligt att söka sig till Lidingö för såväl kommunal som kommersiell service. Visserligen är avståndet till Vaxholms fastland inte längre än till Mor Annas brygga på Lidingö, men det är betydligt längre till Vaxholms tätort än till Lidingö centrum. Likaså är arbetsmarknaden i Stockholm och dess närförorter sannolikt av större intresse för Storholmsborna än den som finns norröver.

Ekonomiskt har en anslutning av Storholmsöarna en marginell betydelse. Idag betalar Vaxholms kommun för de skol- och förskoleplatser som Storholmsborna utnyttjar på Lidingö. Vid en eventuell gränsjustering får vi istället del av den kommunalskatt de fastboende betalar. Det går ungefär på ett ut, men man ska vara klar över att skolskjuts med båt liksom sophantering på en ö utan broförbindelse är dyrare liksom eventuell framtida hemtjänst.

Däremot påverkas Lidingö och i synnerhet de boende i Trolldalen av senare års utveckling med allt fler permanentboende på Storholmsöarna. Av ca 300 fastigheter är 230 bebyggda. De flesta är fritidshus, men i ca 60-70 stycken av dem bor idag 138 personer året om.

Det ökade behovet av båt- och parkeringsplatser har inte varit oproblematiskt och framkomligheten på Trolldalsvägen stundtals bristfällig. Om Storholmsöarna förs över till Lidingö får vi en bättre möjlighet att påverka utvecklingen istället för som idag enbart försöka möta dess effekter.

Sammantaget tycker jag att om såväl Vaxholm som en övervägande majoritet av Storholmsborna vill flytta över ögruppen till Lidingö ska vi inte motsätta oss detta och jag kommer att föreslå att det blir vårt svar på Vaxholms fråga. Lidingö är en del av en region och vi måste liksom alla andra vara beredda på att ta vårt regionala ansvar när så krävs.

Read more...

Centerpartiets förslag en bidragsfälla

Det ett mycket populistiskt förslag som centerledaren Maud Olofsson lägger fram när hon föreslår att barnbidraget ska tas bort för "höginkomsttagare". Ett utspel som uppenbarligen är ägnat åt att ge centerpartiet medialt utrymme och kanske också är ett förhandlingsutspel gentemot Allianskollegorna, men som rimligen inte kan bli regeringspolitik.

För det första skulle kan man knappast beteckna den som tjänar 20 000:- i månaden som höginkomsttagare. Som jämförelse kan nämnas att medianinkomsten för heltidsarbetande 2006 låg på 23 917:- per månad. Tar man med hela befolkningen över 20 år (inklusive pensionärer, arbetslösa, studerande och deltidsarbetande) landar den genomsnittliga förvärvsinkomsten på 17 255:-.

För det andra motverkar ett sådant förslag regeringens jobbpolitik. Om en ökad inkomst medför ett lägre barnbidrag, varför då arbeta mer? Här måste jag faktiskt ge den socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm rätt när hon säger att förslaget "motverkar arbetslinjen för kvinnor, många riskerar att få betala för att få gå upp i arbetstid".

För det tredje bortser centerpartiet från den viktiga kopplingen mellan barnbidrag och försörjningsbörda. Vi har en lång tradition av stark progessivitet i skatteskalan i Sverige och även om de värsta avarterna försvann i samband med den "underbara natten" 1981 har marginalskatterna åter skärpts och redan vid en månadsinkomst på 28 408:- betalar man 52 % skatt på varje inkomstökning och från 42 258:-/månad 57 %. Någon hänsyn tas inte till om inkomsten ska försörja en, tre eller fem personer, progressiviteten slår till blint oavsett försörjningsbörda.

Det är till och med så att om inkomsterna är ojämnt fördelade mellan makarna betalar familjen som regel mer i skatt eftersom det är den individuella inkomstnivån som avgör marginalskattens storlek.

Om man avskaffar den statliga inkomstskatten (inlusive värnskatten) och låter alla betala en lika stor andel av sin inkomst kan man mycket väl fundera i termer av ett inkomstprövat barnbidrag, men så länge vi har progressivitet i skatteskalan är det orimligt att inte ha kvar barnbidraget alternativt ersätta det med ett barnavdrag i deklarationen.

Källor: Expressen Aftonbladet Dagens Nyheter SvD

Read more...

2008-03-20

Så olika man kan beskriva verkligheten

I Dagens Nyheter berättas om att Stockholms stad gör ett överskott på 1,3 miljarder kronor, pengar som den borgerliga ledningen sätter av för framtida infrastruktursatsningar.

Därtill fick stadens bolag ett överskott på 6 miljarder från försäljningen av Centrumkompaniet till brittiska Boultbee. Det överskottet ska i sin tur användas till att rusta upp bostadssområden i förorterna.

Låter onekligen som en stabil ekonomi med goda överskott som använts till satsningar som kommer stockholmarna till godo. Dessutom antyder finansborgarrådet Kristina Axén Olin att skatten kan komma att sänkas ytterligare.

I Svenska Dagbladet däremot presenteras årets resultat som enbart 46 miljoner kronor och oppositionen citeras med ett uttalande om "ekonomiskt haveri". Skillnaden beror på att SvD inte beskriver det totala driftöverskottet utan först räknar bort den avsättning som Stockholms stad gör för framtida infrastrukturinvesteringar. Så lätt kan man trolla bort 1,3 miljarder kronor och ge läsarna en helt annan bild av verkligheten.

Read more...

Dags att skrota TV-licensen

I en artikel i Sydsvenska Dagbladet avslöjar SVT:s vd, Eva Hamilton, att man planerar att sända hela sitt utbud live via internet. Tack var den numera teknikoberoende lagen om TV-avgift innebär det att alla som har en dator med internetuppkoppling eller en mobiltelefon med webläsare blir skyldiga att betala TV-licens.

För de flesta privatpersoner innebär detta i praktiken inte någon skillnad då man som regel redan betalar TV-licens i hushållet, men för de som medvetet avstått från TV blir det en oönskad kostnad. För företag och organisationer kan det dessutom komma att bli mycket dyrt. Lagen säger nämligen att man ska betala TV-licens för var tionde TV-mottagare.

Lidingö stad har säkert över 2000 datorer med internetuppkoppling. Det innebär att staden (och i förlängnngen skattebetalarna) i framtiden får betala närmare en halv miljon kronor i TV-licens för att våra medarbetare ska kunna sköta sina jobb och skoleleverna få sin utbildning. Och detta förutom den TV-licens vi redan betalar för de TV-apparater vi har...

Även om vi skulle blockera tillgången till SVT:s hemsida vore vi tvungna att betala. Det räcker med innehav av en "TV-mottagare" vilket varje internetuppkopplad dator kommer att betraktas som.

Det är helt enkelt inte rimligt. Det finns många som ifrågasätter TV-licensen över huvudtaget (det är dock en annan diskussion som jag lämnar därhän just nu), men en TV-apparat köper man primärt för att se på TV (och DVD eller video) medan en dator som regel används till annat. Att på det här sättet införa en extra datorskatt kan inte ha varit lagstiftarens mening.

Som rättsprincip är detta minst sagt märkligt, som affärsidé däremot närmast oslagbar. Tänk att kunna ta fram en tjänst som få vill använda och sen med automatik kunna fakturera alla som skulle kunna ta del av tjänsten - oavsett om de gör det eller inte.

Ett privat företag som betedde sig på det sättet skulle hamna inför domstol, men Sveriges Television och Radiotjänst har ett uttalat lagstöd för att kunna agera så.

Det är hög tid att avskaffa TV-licensen och istället finansiera Sveriges Television via skattsedeln i den mån man nu ska ha kvar en statligt reglerad s k "public service" TV.

Read more...

2008-03-19

Inte så häftigt att betala skatt tydligen

Den socialdemokratiske politikern Barry Andersson, tidigare ordförande i kommunfullmäktige i Stockholm, yrkade på avdrag i deklarationen för 2006 för avgift till partiet på 17 000:-. Skattemyndigheten avslog dock avdraget då Andersson inte kunde visa på en tydlig koppling mellan partiavgiften och intäkternas förvärvande.

Anderssons motiv var att han inte fick behålla uppraget om han inte betalade till partiet samt att han fått hjälp med att skriva tal som han hållit i egenskap av ordförande för fullmäktige. Detta trots att partierna i Stockholm har en uppsjö av politiska sekreterare som just skriver tal åt de förtroendevalda.

Mona Sahlins berömda uttalande om att det är "häftigt att betala skatt" har uppenbarligen inte trängt igenom i alla led i Partiet.

Källa: Politikerbloggen

Read more...

Björn Ulvaeus har helt rätt

Sveriges genom tiderna mest framgångsrika artist och kompositör , Björn Ulvaeus (tillsammans med parhästen Benny Andersson) ger sig mer och mer in i samhällsdebatten. Sedan ett par år är han engagerad i Humanisterna och har skrivit en rad kloka inlägg om problematiken med att blanda ihop religion och politik.

I Aftonbladet ger han idag även sin syn på fildelning och menar att man måste få de illegala fildelarna att förstå att upphovsrätten är lika viktig som äganderätten.

Björn Ulvaeus har helt rätt. En förutsättning för industrisamhällets utveckling och därmed dagens välstånd var att äganderätten skyddades, både mot statens klåfingrighet och gentemot andra människor. Utan den hade privat företagsamhet aldrig kunnat växa fram.

I dagens post-industriella samhälle är upphovsrätten minst lika viktig. Det gäller såväl inom den traditionella industrin, där fabrikskapacitet bli mindre viktigt på beskostnad av forskning- och utveckling som - om den ska bli framgångsrik - måste kunna skyddas genom exempelvis patent som inom en alltmer utbredd tjänsteproduktion där upphovsrätt och varumärkesskydd är viktigare än någonsin.

Inom kultur- och nöjesindustrin är detta behov tydligare än någonsin, samtidigt som det utmanas av illegala och kommersiella krafter som vill utnyttja andras arbete för egen vinning liksom ungdomar som antingen inte förstår eller inte bryr sig om att göra rätt för sig.

Björn Ulveaus avslutar sitt debattinlägg med att citera en av sina egna musiktexter: ”Who can live without it …” som han menar "på ett högre och mera poetiskt plan kan sägas vilja förmedla tacksamhet över att det över huvud taget finns musik."

Och det är just det som är kärnfrågan. Om vi som tycker om att lyssna på ny musik, läsa nya böcker och se på nya filmer vill få tillgång till det måste vi vara beredda att göra rätt för oss.

Read more...

2008-03-18

Bra dialogmöte om Södra Huvudleden

Igår kväll hade vi ett uppföljningsmöte med de föreningar vi genomförde en serie dialogmöten med förra året angående utredningen om Södra Huvudleden.

Utredningen är igång sedan slutet av förra året och beräknas vara klar i augusti. Några slutsatser eller färdiga skisser kunde utredarna inte visa än, men det blev ändå en bra information och framförallt givande att åter få ta del av synpunkter från olika intressegrupper.

När vi så småningom ska ta ställning till utredningens förslag gäller det att vi på ett klokt sätt kan väga olika intressen mot varandra. Så långt möjligt måste en ny väglösning bli bättre än den befintliga om den ska genomföras, men det är ofrånkomligt att en ny vägdragning innebär vissa ingrepp i den lokala miljön.

Det som är helt avgörande är att vi klarar av miljön och trafiksäkerheten runt Skärsätra skola liksom bullerproblematiken för närboende och längs Kottlasjön. Men det är lätt att stirra sig blind på alla problem och inte se möjligheterna med en ny vägdragning. Boendemiljön i Skärsätra kan förbättras, trafiksäkerheten ökar, avgaserna minskar och Mölna Ängar kan bli ett sammanhängande strövområde för lidingöborna.

Jag har stor respekt för dem som hyser farhågor för en ny vägdragning. Men till dem som vill lägga ner utredningen säger jag döm inte ut ett förslag i förväg utan vänta istället och se vad utredningen kommer fram till. Därefter kan vi jämföra detta alternativ med de redan utredda och förhoppningsvis fatta ett klokt beslut.

Read more...

Satsning på förskolan

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Alliansens partiledare med Fredrik Reinfeldt i spetsen om regeringens satsning på kvalitet i förskolan. Bland annat kommer man åter att satsa på en dedikerad förskollärarutbildning för att att säkerställa att det finns gott om välutbildad personal inom denna viktiga samhällssektor.

Vi som är aktiva i den kommunala vardagen vet hur svårt det har varit att rekrytera förskollärare de senaste åren. Delvis för att barnomsorgen har vuxit kraftigt i storlek, men också för att lärarutbildningen i det närmaste har havererat.

Om den pedagogiska kvaliteten ska kunna vidmakthållas och utvecklas behöver förskollärarutbildningen förbättras, fler förskolelärare behöver utbildas och löneskillnaderna mellan förskolelärare och barnskötare öka så att det blir attraktivt för fler att utbilda sig och ta ett större ansvar.

I artikeln nämner partiledarna också en satsning på barnomsorgspeng. Egentligen känns det rätt märkligt att det år 2008 fortfarande inte är genomfört i hela landet, men så är det dessvärre. För lidingöborna är barnomorgspeng däremot inte någon nyhet utan sedan länge en självklarhet.

Read more...

2008-03-17

Grattis Mona!

Idag firar Mona Sahlin ett år som partiledare för socialdemokraterna. Självklart sållar jag mig till gratulationskören och önskar henne många trivsamma år - som oppositionsledare.

Källor: SvD SvD2 DN Debatt DN

Read more...

2008-03-15

Ideologin går först

I Luleå kräver kommunstyrelsen att barn- och utbildningsnämnden ska spara pengar. Nämnden beslutar då att lägga ut städningen av skolorna på entreprenad vilket ger en besparing på 5 miljoner kronor.

Men som så ofta i socialdemokratiskt styrda kommuner har Kommunal stort inflytande så efter ett internt partimöte väntas kommunstyrelsen på måndag säga nej till nämndens besparingsförslag.

På Lidingö motsvarar 5 miljoner kronor ca 5 öre på skatten. Eller så skulle man kunna anställa 12-14 nya lärare. Men i Luleå är det viktigare att av ideologiska skäl se till att städningen sköts av egen anställd personal...

Källa: Norrbottens-Kuriren

Read more...

2008-03-14

Ett balanserat förslag

De moderata ministrarna Beatrice Ask (justitie) och Lena Adelsohn Liljeroth (kultur) ger idag på SvD Brännpunkt ett bra och efterlängtat besked att regeringen även framöver står upp för upphovsrätten.

Som de båda konstaterar är det självklart att kulturarbetare och andra rättighetsinnehavare ska ha rätt att ta betalt för sitt arbete även när det distribueras över nätet.

Det förslag de ger, att låta rättighetshavare (efter domstolsprövning) få reda på vem som döljer sig bakom en IP-adress som använts för illegal nedladdning, så att de kan driva en civilrättslig process är ett rimligt och balanserat förslag.

Det innebär inte en urskiljningslös övervakning av oss alla, men där det finns en skälig misstanke får man en möjlighet att gå vidare. Sen är det en annan sak hur verkningsfullt det kommer att vara i praktiken. För den som systematiskt vill missbruka internets möjligheter finns det åtskilliga sätt att dölja sin identitet på.

Övriga källor: DN DN2 DN3 SvD SvD2 SvD3 Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4 Aftonbladet5

Read more...

2008-03-13

Rättigheter och skyldigheter

I Dagens Nyheter idag kan man läsa att var fjärde arbetslös struntar i att söka anvisade jobb. Vad är det för inställning? Med vilken rätt lever man på andra människor när man faktiskt kan försörja sig själv?

Sverige har generösa välfärdssystem som fångar upp människor som blir sjuka eller arbetslösa. Det är bra och det har vi råd med. Men få saker gör mig så upprörd som människor som missbrukar den generositeten.

I morse lyssnade jag på ett spännande föredrag av Johan Holmsäter, grundare av Friskis & Svettis. Han sa bl a att i Sverige har vi så mycket rättigheter och så få skyldigheter. Det ligger nog en hel del i det.

Read more...

2008-03-11

Sahlins kommunarrest

Tänk dig själv att du flyr till ett främmande land, ensam och utblottad. Du vill inget hellre än att få starta ett nytt liv i fred och frihet. Vad är då det första som möter dig, jo en svensk myndighet som bestämmer var du får bosätta dig.

Att du kanske har släkt och vänner på annan ort som kan skänka dig en viss trygghet i kaoset eller bättre möjlighet att få jobb någon annanstans spelar ingen roll. Nej, i socialdemokraternas Sverige ska flyktingar portioneras ut dit politiker och byråkrater tycker att de bäst hör hemma.

Sahlins kommunarrest (hon ogillar uttrycket, men det är precis vad det handlar om) är varken human eller framgångsrik. Inte hade USA blivit den framgångsnation man är idag om immigrationsmyndigheten på Ellis Island hade bestämt vart var och en fick söka sin lycka. Snarare påminner Sahlins arrest om Sovjettidens folkförflyttningar om än i mycket begränsad skala.

Vad blir nästa steg? Om du behöver socialbidrag får du flytta till Lidingö för vi har inte så många bidragsmottagare. Är du kraftigt funktionshindrad kanske det är Karlstads tur att ta emot dig? När sen glesbygden avfolkas mer och mer är det väl dags att börja omfördela landets pensionärer.

Visst, jag överdriver och inte så lite heller. Något sådant skulle socialdemokraterna (eller något annat parti vid sina sinnes fulla bruk) aldrig föreslå. Om inte annat vore det politiskt självmord.

Men det skrämmande med Sahlins kommunarrest är att hon är beredd att behandla flyende människor på det sättet. Frågan är om det präglas av hennes människosyn eller om det bara är en taktisk flirt med sverigedemokraternas väljare som ligger bakom?

Källor: SvD SvD2 DN

Read more...

Inte längre världens högsta skattetryck

Sverige har i flera årtionden haft världens högsta skattetryck, men för första gången på mycket länge har nu Danmark med 48,4 % av BNP gått om oss och intagit tätpositionen på denna allt annat än prestigefyllda lista.

Genom att sänka skattetrycket från 51,1 % av BNP (2005) till 47,8 % har Alliansregeringen tagit att stort steg i rätt riktning även om vi har en bra bit kvar till en normaleuropeisk nivå. Att ha världens högsta skattetryck är inget att skryta med och definitivt inte något att sträva efter. Tvärtom många andra länder kan visa upp motsvarande välfärdsnivå som Sverige, men med ett betydligt lägre skattetryck.

Därför var det välkommet att statsminister Fredrik Reinfeldt på moderaternas kommunala rikskonferens i helgen deklarerade att man kommer att fortsätta sänka skattetrycket - framförallt för låg- och medelinkomsttagare - och att målet är att komma ner till 45 % om några år.

Källor: E24 Politikerbloggen

Read more...

2008-03-09

Desperata socialdemokrater

Om inte Filippa Reinfeldt varit gift med Sveriges statsminister hade förra veckans debatt om Vårdval Stockholm i SVT:s Agenda aldrig ägt rum, men Mona Sahlin tror uppenbarligen att hon ska komma åt Fredrik genom att ge sig på hans hustru.

Men nu är inte Filippa Reinfeldt vilken duvunge som helst utan en av moderaternas mest erfarna sjukvårdspolitiker som vet vad hon talar om. Så vann hon också klart debatten i Agenda mot en vag och dåligt påläst Sahlin.

Kanske är det därför som socialdemokraterna nu kallar in stödtrupperna och låter oppositionsrådet Ingela Nylund Watz skriva en yvig debattartikel om Vårdval Stockholm på Brännpunkt i dagens SvD.

Hon får dock svar direkt av Filippa och Alliansens företrädare som enkelt tar udden av Nylund Watz artikel. För vem kan tycka átt det är en nackdel med fler vårdcentraler än tidigare och att vi alla själva kan välja till vilken läkare vi vill gå?

Desto märkligare blir det när socialdemokrater i andra delar av landet, exempelvis i Halland, har ställt sig bakom motsvarande välfärdsreform.

Visserligen är stockholmspolitiken ofta mer polariserad än på många andra ställen, men att socialdemokraterna väljer att ta strid för en reform som så tydligt gynnar oss alla när vi blir sjuka tyder på desperation. En desperation som handlar om jakten på regeringsmakten snarare än omtanke om de sjuka i Stockholms län.

Read more...

2008-03-07

Kwasten sopar inte rent denna gång heller

Återigen har överåklagare Christer van der Kwast misslyckats med att vinna ett mål. Denna gång ett skattebrottsmål mot de tidigare Skandiadirektörerna Lars-Eric Pettersson och Ulf Spång som båda frias helt av tingsrätten.

Antingen väljer van der Kwast i allt för stor utsträckning att åtala människor när det saknas grund för detta eller så klarar han helt enkelt inte av att vinna sina mål. Oavsett så kostar han skattebetalarna stora summor.

Källor: Aftonbladet E24 DN

Read more...

Dagens citat 2

"Om näringslivet var lika trögt som offentlig sektor hade man gått i konkurs för länge sen."

Samme Anders Carlberg (s) om Fryshusets framgångsrika samarbete med den privata sektorn, bl a genom Rotary

Read more...

Dagens citat 1

"Vi klarar av den grova brottsligheten men har ett helvete med SKTF!"

Anders Carlberg (s), Fryshusets VD om hur hans organisation arbetar mot våld och ungdomar på glid. I en paneldebatt på moderaternas kommunalpolitiska rikskonferens

Read more...

Vill SvD sänka Vårdval Stockholm?

När man läser Svenska Dagbladets artiklar om Vårdval Stockholm kan man nästan tro att de var producerade på socialdemokraternas partihögkvarter. Artiklarna är så vinklade och fyllda av fel att man kan fundera på om tidningen och dess reporter i själva verket vill sänka hela vårdvalsreformen.

För det första: Svenska Dagbladet väljer att jämställa nedläggningar med sammanslagningar och verksamhetsförändringar. Sammanslagningar och verksamhetsförändringar innebär inte nödvändigtvis att det blir mindre eller sämre vård. Tvärtom kan det handla om att effektivisera administrationen så att mer av resurserna riktas mot patientarbete. Det kan också handla om att göra små verksamheter mindre sårbara, t.ex. då personal är sjukskriven, går på utbildningsmöten eller hemma och vabbar.

En del av förändringarna är också verkligt marginella i omfattning. Som exempel kan nämnas Brottby, där det enbart funnits en deltids sjukskötersketjänst, som nu flyttas.

För det andra: Vårdval Stockholm omfattar vårdcentraler (husläkarmottagningar), barnavårdcentraler, mödravårdcentraler, fotsjukvård och logopedi. Trots detta väljer SvD att i sin lista över förändringar och nedläggningar inkludera primärvårdsrehab, som alltså inte ingår i vårdvalet och dessutom rör en samlokalisering av verksamheten – ingen nedläggning.

För det tredje: Svenska Dagbladets lista över nedläggningar och sammanslagningar inkluderar samtliga kända förändringar – även de som ligger utanför första kvartalet. Däremot inkluderas inte någon av de mottagningar som beräknas starta senare än första kvartalet.

För det fjärde: En av de största förändringarna med vårdvalet är att det nu är fritt fram att välja var du vill lista dig. Det gör att hela SvD:s upplägg med att jämföra vårdcentralernas placering med medelinkomsten i området är helt förlegat. Det hade möjligen varit intressant i det tidigare systemet med dess områdesansvar, men säger mycket lite om hur Vårdval Stockholm fungerar. Nästan alla länsbor har ett femtiotal mottagningar som ligger inom en halvtimmes restid att välja emellan.

För det femte: I de nya regelböcker som har tagits fram för verksamheten höjer landstinget kraven på öppethållande, kvalitet och service. Det görs för att säkerställa en hög kvalitet och god säkerhet för alla besökande på exempelvis BVC. Många av de verksamhetsförändringar och sammanslagningar som har skett har sin grund i dessa högre krav. Redan tidigare har underlaget för en del mottagningar varit bristande, och med nya och högre krav blir det nödvändigt att skapa större enheter för att klara en god service gentemot barnen och deras föräldrar.

För det sjätte: Många av de förändringar och personaljusteringar som sker inom landstingets egen verksamhet bygger på ett sedan tidigare befintligt behov av verksamhetsjusteringar. Att detta genomförs i samband med att ersättningssystemets omläggning är också naturligt, men kan inte sägas vara orsakade av vårdvalsmodellen.

För det sjunde: Oavsett vilka resultaten skulle vara är det orimligt att efter två månader dra slutsatser om hela reformen och vad den innebär för vårdutbudet i stort. Föga förvånande har exempelvis en mottagning på Östermalm som socialdemokraterna förra mandatperioden tvingade att stänga en kortare starttid än en helt ny verksamhet i förorten, där lokal och personal måste säkras innan verksamheten kan dra igång. Vissa av effekterna som syns i SvD:s granskning är därför förväntade, men säger inget om möjligheten på sikt att få god tillgänglighet i vården.

Avslutningsvis: Svenska Dagbladet påstår att Filippa Reinfeldt ”[inte vill] kommentera skillnaderna i inkomst i SvD:s undersökning”. I själva verket påpekade Filippa i ett längre samtal med SvD:s journalist redan i tisdags att det var svårt att kommentera något om hon inte fick ta del av underlaget, vilket hon alltså inte fick. På direkt fråga till redaktionsledningen igår, torsdag, blev svaret igen nej.

Efter denna kritik av metoden i Svenska Dagbladets granskning bör också påpekas att bilden faktiskt är en annan om man lyfter blicken, som exempelvis Dagens Nyheter gör i en artikel där man bland annat berättar att 26 av de 40 vårdcentraler som förväntas öppna under 2008, öppnar i förorter eller kranskommuner runt om i Stockholms län.

Hittills har 40 nya vårdcentraler blivit godkända för att starta verksamhet inom Vårdval Stockholm under 2008. Det är 13 mottagningar som redan har startat och ytterligare 27 planerar att starta under 2008.

Under förra mandatperioden, när socialdemokraterna styrde landstinget, startades ingen ny husläkarmottagning. Däremot stängde soscialdemokraterna två mottagningar, Sorunda hälsomottagning i Nynäshamn och Sibyllekliniken på Östermalm.

Övriga källor: SvD SvD2 SvD3 DN DN2 DN3

Read more...

En socialdemokrat som har förstått

Den kände socialdemokratiske debattören, Stig-Björn Lunggren, har skrivit en mycket intressant debattartikel på SVT Opinion där han varnar för att räkna ut republikanernas presidentkandidat, John McCain.

Svenska media tenderar att inte bara föredra demokrater framför republikaner, utan bedömer amerikansk politik efter en svensk mått stock. Men amerikaner är inte som svenskar, de har inte samma värderingar och prioriteringar. Men om man inte förstå det, och det tycks de flesta svenska journalister inte göra det, blir man lika förvånad varje gång en republikan vinner.

Men en som har förstått är Stig-Björn Ljunggren.

För en amerikan är exempelvis tryggheten underordnad möjligheten. Den amerikanska drömmen är inte bara en myt, den är också en stark drivkraft hos de flesta amerikaner.

En annan skillnad mellan Sverige och USA är många amerikaners grundläggande misstro mot staten, och då framförallt den federala nivån. Det liknar lite svenskars misstänksamhet mot EU som upplevs som byråkratiskt, för långt bort och något som lägger sig alldeles för mycket. Därför har t ex guvernörer ofta lättare att bli valda till presidenter är senatorer och andra Washington-insiders. Och därför är amerikaner mer allergiska mot skattehöjningar och det vi ofta kallar för välfärdspolitik - exempelvis statlig sjukförsäkring.

Det är t o m så att den för svenskar så obegripliga rätten att bära vapen inte grundar sig på en allmän skjutgladhet, utan filosofin att ett beväpnat folk aldrig kan kuvas. Erfarenheten av "The Boston Tea Party" präglade grundlagsfäderna som skrev in rätten i konsitutionen och stödet för detta är starkt än idag.

USA är också ett land där väldigt många är aktivt troende. Hälften av befolkningen går regelbundet i kyrkan och således är moralpolitiska frågor som ett sekulariserat samhälle som Sverige mer eller mindre lagt bakom sig högst levande i den amerikanska politiska debatten. Frågorna är så pass viktiga att de kan avgöra vem som blir vald eller inte.

Det här är bara några av många grundläggande skillnader mellan svenskar och amerikaner, det finns fler. Tyvärr är det alldeles för få svenskar som ser skillnaderna och som därför tror att valet bara handlar om Clinton och Obama. De kan komma att bli mycket överraskade i november...

Read more...

2008-03-04

En extra månadslön

Vid årsskiftet förstärktes jobbskatteavdraget vilket innebär att inkomstskatten under två år sänkts påtagligt för låg- och medelinkomsttagare: cirka 1.100 kr för en metallarbetare, 1.200 kr för en gymnasielärare, 1.150 kr för en byggnadsarbetare och 1.000 kr för ett vårdbiträde – varje månad.

Lägger man dessutom till skattesänkningarna i Lidingö med sammanlagt 51 öre under de tre senaste åren och i landstinget med 17 öre har en sjuksköterska fått en extra månadslön varje år efter skatt i förstärkt inkomst.

Read more...

2008-03-02

Kloka förslag från bostadsutredare

Den 18 april ska en statlig utredning lägga fram förslag om ändringar i regelverket för de kommunala bostadsföretagen, den s k "allmännyttan", men redan nu har någon uppenbarligen läckt information.

Enligt Svenska Dagbladet kommer de kommunala bolagen få generera och dela ut vinst till sina ägare, dvs kommunerna. Däremot förbjuds kommunerna att snedvrida konkurrensen gentemot de privata fastighetsägarna genom exempelvis förmånliga borgensåtaganden. Hyrorna ska vara efterfrågestyrda, men hyresnämnden ska vid tvist avgöra vad som är en skälig hyra.

Hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman, skriker förstås i högan sky och menar att detta är slutet för "allmännyttan". Men hon har fel. Om inte något görs kommer hyresrätten snart gå sotdöden till mötes.

Så länge "allmännyttan" subventioneras av kommunerna, inte får gå med vinst och dessutom bestämmer vilka hyror de privata fastighetsägarna får ta ut kommer trycket på att omvandla lägenheter till bostadsrätter vara fortsatt stort. Dessutom kommer ytterst få nya hyreslägenheter att byggas.

En annan effekt av de konstlat låga hyrorna i attraktiva områden är extremt långa bostadsköer och en stor andrahandsuthyrning med ibland rena ockerhyror.

Det finns inga fria luncher, inte heller på bostadsmarknaden. Det är dags att politiker och hyresgästföreningens representanter inser detta. Med en fungerande, men reglerad marknadsekonomi för hyresrätter kommer köerna att minska och fler hyreslägenheter byggas.

SvD

Read more...

Filippa skåpar ut Mona

Det var ett kunnigt och påläst moderat landstingsråd som debatterade sjukvård mot socialdemokraternas partiledare i kvällens Agenda.

Mona Sahlin verkade mycket stressad och hade svårt att värja sig mot Filippa Reinfeldts argument om den bristande tillgängligheten i svensk sjukvård och socialdemokraternas ansvar för densamma.

När Sahlin t ex hävdade att vissa bostadsområden hade större vårdbehov än andra svarade Filippa Reinfeldt med den självklara kommentaren att det är människor som har vårdbehov, inte bostadsområden, fastigheter eller planteringar.

Filippa Reinfeldt kunde också berätta att Alliansen nu satsar mer på sjukvården i Stockholms läns landsting än socialdemokraterna någonsin gjort. När hon sen konstaterade att de längsta vårdköerna fanns i de sex socialdemokratiskt styrda landstingen blev Sahlin henne svaret skyldig.

Källor: DN SvD Aftonbladet

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP