2012-10-24

Offensiv budget för ökad kvalitet och välfärd

Idag har jag tillsammans med mina kommunalrådskollegor från Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat en offensiv budget för 2013 där varje nämnd får ett utökat budgetutrymme på två procent. Utöver det generella budgetutrymmet prioriterar vi 20 miljoner kronor i riktade satsningar, dels på barn i behov av särskilt stöd, dels på Lidingös äldre genom höjd peng till vård- och omsorgsboende.


Lidingös ekonomi är stark och stabil. Hög soliditet, goda resultat och låg skuldsättning gör det möjligt att behålla en skattesats under riksgenomsnittet. Staden har även betydande tillgångar avsatta för att möta framtida pensionsåtaganden. Detta är alla viktiga ekonomiska byggstenar för att kunna möta den allt tydligare nedgången i konjunkturen till följd av sämre export för svenskt näringsliv.

Stadens budgeterade resultat för år 2013 beräknas till 25,5 miljoner kronor. Det innebär att vi uppfyller kravet på en ekonomi i balans och vårt finansiella mål om ett öerskott på 1 %.

För 2013 beräknas investeringarna uppgå till 500 miljoner kronor, vilket bland annat inkluderar nya Rudboda skola och flytten av bostadshotellet. Det görs även betydande investeringar inom äldreomsorgen och på stadens fritidsanläggningar. Lidingös hälsoprofil ger också avtryck i budgeten, bland annat genom ökade satsningar på gång- och cykelvägar och en utflyktslekpark nedanför Näset.

För elever i behov av särskilt stöd i grundskolan avsätts 8,8 miljoner kronor. Det ger möjlighet till mer hemspråksundervisning, extra stöd till elever med diagnosen autism och/eller aspbergers syndrom och satsningar på elever med läs-, tal- och skrivsvårigheter.

För äldre- och handikappnämnden görs en extra satsning på vård- och omsorgsboenden. Pengen ökar med 4 procent för att säkra god kvalitet och en bra bemanning, vilket motsvarar ett extra tillskott på 5 miljoner kronor. Utöver detta satsas ytterligare 1 miljon kronor för att förstärka funktionen för biståndsbedömning och för att möjliggöra inrättande av en särskild äldrelots för de mest sjuka äldre.

Lidingö har i grunden en stark ekonomi med hög soliditet efter flera år med överskott. Det gör att vi nästa år kan satsa närmare 20 miljoner kronor extra på våra viktigaste välfärdsverksamheter för att ytterligare höja kvaliteten på servicen till Lidingöborna. Vi kan även fortsätta att göra stora och viktiga investeringar för att möta ett växande behov.


Read more...

2012-10-19

Ny tågbro till Lidingö

Sent igår kväll bestämde sig den politiska majoriteten (M, FP och KD) för att förorda en ny tågbro. Beslut tas på kommunstyrelsen den 24 oktober och i fullmäktige den 26-27 november.

Bakgrunden till beslutet är att renovering av den befintliga tågbron som tidigare beräknats till 120-130 mkr nu visar sig kosta minst 290 mkr medan en ny bro kostar 500 mkr.

En renovering räcker dessutom bara ca 25 år innan en lika stor insats behöver göras igen medan investeringen i en ny bro håller mycket längre.

Sammantaget blir det alltså billigare med en ny bro samtidigt som vi får fördelen att gång- och cykelvägen kan breddas från dagens 3,5 meter till 6 meter. Detta är inte minst viktigt med tanke på det ökande cyklandet bland lidingöborna.

Ytterligare en fördel är att den nya bron kan byggas i högläge så att vi slipper kostnaderna för framtida broöppningar och SL störningar i tågtrafiken. Skulle vi dessutom besluta att dra om lidingöbanan vi Centrum-Torsvik blir anslutningen betydligt enklare och billigare med en ny bro.

Read more...

2012-10-18

Lidingöloppet större än kommunen

För första gången i Lidingöloppets historia har antalet deltagare överträffat antalet invånare i staden. Lidingös befolkning var vid årsskiftet 44 083 invånare medan Lidingöloppet i år lyckades attrahera inte mindre än 44 114 deltgare.

Ett storta grattis till Lidingöloppet för denna framgång vilket vi firar med tårta på Lidingöloppets kansli imorgon.

Read more...

2012-10-17

Vill du veta mer om tågbron?

Imorgon kväll informerar tekniska förvaltningen om gamla lidingöbrons status, alternativen renovering eller ny bro samt vad de själva rekommenderar. Om du är intresserad att veta mer, kom till kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset kl 19.30.

Read more...

2012-10-16

"Konsthall" i cykeltunnel

Idag invigs cykeltunneln vid Zetterbergsvägen/Norra Kungsvägen. Tillsammans med Källängsskolan har staden renoverat tunneln som nu har fått en ny utsmyckning med inte mindre än 120 av elevernas teckningar.


Tidigare i våras påbörjades renoveringen av tunneln. Arbetet är resultat av ett givande samarbete mellan tekniska förvaltningen, elever och bildlärare från Källängens skola samt White arkitekter och Lidingö stads brottsförebyggare. Från en mörk och trist, ofta klottrad tunneln, har Lidingöborna nu fått en gångtunnel som har förvandlats till en permanent liten ”konsthall” med drygt 120 elevarbeten. Källängens skola har varit med i projektet från början och alla elever från årskurs 7 deltog i utsmyckningen av tunneln. Förutom den nya utsmyckade fasaden har tunneln även blivit säkrare för gående och cyklister. Den har fått ny belysning, asfaltering och nytt ytskikt.

Renoveringen av tunneln är ett led i att bland annat minska driftkostnaderna för klottersanering. Det nya ytskiktet består av glasemalj som är lätt att underhålla. I princip behöver man bara använda en trasa för att torka bort smuts. Det gör att tunneln inte bara blir lättare att underhålla utan även fräschare och mer hållbar.

Read more...

2012-10-14

Lidingö årets hälsoraket

Lidingö stad har Sveriges tydligaste hälsoprofil och prisas därför som årets raket då landets främsta idrottskommuner rankats av tidningen Sport & Affärer. Lidingö får priset för sitt arbete med att låta begreppet hälsa vara ledstjärnan både inom den kommunala organisationen och utåt mot kommuninvånarna.


Lidingö fortsätter sitt långsiktiga arbete att skapa förutsättningar för hälsa. Förutom generösa naturområden säkrar ett brett föreningsliv tillgången på aktiviteter för alla. I Stockholms läns landstings senaste hälsoenkät ligger Lidingö i topp vad gäller självskattad hälsa och motionsvanor. Åtta av tio Lidingöbor skattar sin hälsa som god eller mycket god.

De övriga prisbelönta kommunerna i rankingen har stora idrottsarenor, något som Lidingö saknar. Vi kan aldrig konkurrera då det gäller stora och dyra arenor. I stället väljer vi att med hälsa som kärnvärde betrakta hela Lidingö som en frilufts- och idrottsarena där det finns plats för alla att må bra.

Också arbetet i den kommunala organisationen har gjort intryck på juryn där staden, genom sina 150 hälsoinspiratörer, aktivt stimulerar 2 400 anställda till ett hälsosammare liv. På Lidingö utbildas också cheferna i hälsosamt ledarskap och hälsobegreppet används aktivt i rekryteringen av nya medarbetare.

Den tydliga hälsoprofilen, med Lidingöloppet och elitidrottsanläggningen Bosön som riksbekanta begrepp, hjälper till att stärka Lidingös varumärke.

Lidingö var tidig med att se hälsa som en viktig del av stadens profil och varumärke. Det gör Lidingö attraktivt även för företag och organisationer och stärker Lidingö som besöksmål.

Read more...

2012-10-12

Träffa moderater på Lidingömässan

I helgen återuppstår Lidingömässan efter nästan 20 år med mängder av aktiviteter och utställare. Denna gång på Skogshem & Wijk.

Förutom en rad företag, myndigheter och organisationer kommer även Moderaterna på Lidingö att vara där för att samtala med väljarna. Kom ut helgen och besök oss. Själv är jag där på lördag mellan 12 och 14 och ser fram emot många givande samtal.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP