2012-03-26

Unik överenskommelse om Lidingö Hospice

En unik överenskommelse har tecknats mellan Lidingö stad, Stockholms läns landsting och Förenade Care AB om Lidingö Hospice särskilda boende för personer i livets slutskede.
Överenskommelsen innebär en förstärkt läkarbemanning med anpassad vård och omsorg i livets slutskede, så kallad palliativ vård.

Åsikterna om inriktningen för Lidingö hospice har tidigare präglats av politisk oenighet och olika intressegruppers skiftande uppfattningar. Äldre- och handikappnämnden tillsatte därför en grupp vars uppgift var att utreda ramarna för verksamheten. I uppdraget ingick även att undersöka ett utvidgat samarbete med landstinget, till exempel genom att knyta en specialistläkare till verksamheten.

Genom den nu tecknade överenskommelsen bekostar landstinget en läkare med specialinriktning på palliativ vård minst två dagar i veckan. Läkare ska dessutom vara tillgänglig övriga tider vid behov. Det innebär en utökad läkarbemanning i jämförelse med tidigare till de nio vårdplatserna på Lidingö hospice.

Överenskommelsen reglerar även det övriga vårdteamet kring individen med sjuksköterskebemanning dygnet runt, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Personalen ska även ges kontinuerlig fortbildning inom palliativ omvårdnad.

Avtalet sträcker sig tre år framåt, till våren 2015, och kommer kontinuerligt att följas upp. En gemensam utvärdering av projektet ska ske under hösten 2014 som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Det här är ett helt unikt avtal i vårt län och en stor framgång för lidingöborna. Äldre- och handikappnämndens ordförande, Jessica Nyberg (KD) har tillsammans med stadsdirektör Kjell-Olof Karlsson gjort ett fantastiskt arbete som har rott den här överenskommelsen i land.

Read more...

2012-03-21

Bostadshotellet får nya lokaler

Så idag kan jag äntligen berätta den glada nyheten att bostadshotellet kommer att flytta till nuvarande Lidingö sjukhem i Högsätra som i sin tur avvecklas vid årsskiftet. Beslut om detta är planerat att tas vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april.

Bostadshotellet har funnits i Larsberg sedan början på 70-talet. Fastigheten ägdes av John Mattsson Fastighets AB och Lidingö stad blockförhyrde i princip hela fastigheten för äldreboende, bostadshotell och fritidsgård.

Men 2010 meddelade plötsligt fastighetsägaren att de sålt fastigheten och de nya ägarna, ALM Equity, ville omvandla fastigheten till bostadsrätter istället. Vi försökte förhandla om att ha kvar bostadshotellet men de nya ägarnas ekonomiska krav var helt orimliga vilket slutade med att de sa upp vårt hyreskontrakt

För ett drygt år sedan fick stadsledningskontoret därför uppdraget att utreda förutsättningarna att finna en ersättning för Lidingö bostadshotell och nu föreslås alltså att bostadshotellet flyttas till Lidingö sjukhem.

Kostnaden för ombyggnationen uppskattas till totalt 140 miljoner kronor och beräknas stå klar om två år. Alternativet att bygga ett nytt bostadshotell har bedömts för kostsam och ta för lång tid. Det är dessutom oklart vart en nybyggnation skulle lokaliseras.

Det är mycket glädjande att vi har möjlighet att driva bostadshotellet vidare. Bostadshotellet fyller en mycket viktig bostadssocial funktion för de som akut behöver en bostad eller av olika skäl har svårt att få en bostad på den reguljära bostadsmarknaden.

Nu får vi bara hålla tummarna för att hyresnämnden går på vår linje och förlänger uppsägningstiden så pass länge att det nya bostadshotellet hinner stå klart innan de boende slängs ut på gatan av ALM.

Read more...

2012-03-10

Oansvarigt centerförslag

På senaste kommunstyrelsen yrkade Centerpartiet återremiss på förslaget om tilläggsanslag för att kunna färdigställa de nya lokalerna åt de som måste flytta från fastigheten Förrådet 5 när bussdepån kommer dit.

Centerpartiets agerande är obegripligt och oansvarigt gentemot de företag och föreningar som skulle drabbas om Centerpartiets förslag hade vunnit majoritet.

Ett sådant beslut skulle nämligen inte förhindra en flytt av bussdepån till Stockby, vilket uppenbart är Centerpartiets syfte, utan enbart omöjliggöra för de företag och organisationer som måste evakueras, däribland Lidingöloppet, att lösa sina lokalproblem.

Vidare är man inkonsekvent när man som argument säger att ingångna avtal ska gälla och hänvisar till en överenskommelse mellan staden och SL från den 20/10 2009, men samtidigt bortser från ett senare avtal mellan parterna från 2011 där man kommit överens om att staden ska sälja Förrådet 5 till SL och flytta bussdepån.

Med vilken logik menar Centerpartiet att ett avtal ska gälla, men inte ett annat?

Det är svårt att se Centerpartiets agerande som något annat än ren och skär populism. Man har sagt ja till upprustningen av Lidingöbanan, som man vet att många Lidingöbor uppskattar, men man är inte beredd att ta de nödvändiga beslut för att upprustningen ska kunna genomföras i praktiken i syfte att också få sympatier från den lokala opinion som inte vill ha någon bussdepå i Stockby.

Centerpartiet borde antingen ta sitt ansvar och medverka till att Lidingöbanan rustas upp och sammankopplas med Spårväg City, eller också erkänna för Lidingöborna att man har ändrat uppfattning och inte längre vill ha kvar Lidingöbanan.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP