2011-10-27

Veckans citat!

"Det är alltid dumt att jämföra sitt arbete med en härdsmälta."

Annika Lantz om Håkan Juholt
I Hübinette

Read more...

2011-10-26

Grön budget med välfärdssatsningar

Lidingö stads ekonomi är i grunden stark med goda resultat, hög soliditet, låg skuldsättning, och ordentliga resurser för att möta stadens pensionsåtaganden. Lidingö står också väl rustat för att kunna möta eventuella påfrestningar i kölvattnet av den internationella finans- och skuldkrisen. Trots vikande konjunktur så räknas de generella anslagen till samtliga nämnder upp med två procent nästa år, samtidigt som skatten kan hållas oförändrad. Därtill görs ett antal prioriterade satsningar.

Det nyligen antagna miljöprogrammet ger tydliga avtryck i vårt budgetförslag. För mig är miljöarbetet prioriterat de närmaste åren liksom satsningar på våra grönområden. Energieffektiviseringar, landskapsvård och flera strandnära cykel- och promenadvägar är viktiga framtidssatsningar för Lidingö.

Även inom utbildningsnämndens verksamhetsområde presenteras flera satsningar. Avgifterna för musikskolan sänks med 200 kr per elev och termin. Det underlättar för många barnfamiljer. Därutöver höjs skolpengen inom grundskolan med en extra procent, en extra peng införs för barn med svenska som andraspråk och en ny, större skola byggs i Rudboda som ersätter den gamla. Därmed ökar elevantalet från 300 till 450 elever.

Inom äldre och handikappnämndens område införs ett förbehållsbelopp för dem som har boende enligt LSS. Många av dessa personer har låga pensioner. Alla dessa får nu behålla minst 5 500 kronor när hyran är betald. Dessutom får hemtjänsten ett rejält tillskott när pengen höjs med ca sex procent. Det blir ett lyft för kvaliteten inom äldreomsorgen.

Vi planerar även att genomföra betydande investeringar både inom ramen för miljöprogrammet och inom välfärdens kärna för att möta ökade behov. Totalt beräknas investeringarna för 2012 uppgå till 407 miljoner kronor.

Lidingö stad har en sund och välskött ekonomi. Det ger utrymme för att göra investeringar i Lidingös gröna infrastruktur. De generella ramarna för budgeten rymmer cirka 35 miljoner kronor i ökning av anslagen. Utöver det tillkommer således nära 45 miljoner på prioriterade satsningar samt för volymökningar inom utbildningsområdet och äldreomsorgen.

Lidingösidan

Read more...

2011-10-24

Det går bra för Stockholm

Stockholms län befäster sin ställning som Sveriges tillväxtmotor: hög sysselsättningsgrad, rekordstort nyföretagande och många lediga jobb. Andelen sysselsatta i Stockholmsregionen uppgick till 70,6 procent under andra kvartalet i år, vilket är en nivå som inget annat län är i närheten av.

Antalet sysselsatta i Stockholmsregionen är drygt 1,1 miljoner människor, vilket är det högsta antalet någonsin. Sedan 2005 har antalet ökat med drygt 135~000 personer. Regionens andel av rikets samtliga sysselsatta utgör i dag 23,6 procent.

Dret går med andra ord bra för Stockholmsregionen.

Read more...

2011-10-20

Veckans citat!

"Jag valde direkt bort alla med mustasch, för de tyckte jag såg oseriösa ut."

Karin Hübinette, programledare på SVT
om när hon skulle välja husläkare.


Oseriös?

Read more...

2011-10-19

Polisens beslut väcker frågetecken

Polismyndigheten i Stockholms län beslöt häromdagen att börja ta betalt av regionens elitklubbar för sina bevakningsinsatser i samband med matcher. Men beslutet gäller bara de klubbar som är aktiebolag, inte de som är föreningar.


Man hänvisar till gällande (inte ny) lagstiftning, men beslutet är oroväckande och väcker en hel del frågetecken, inte minst vad gäller likabehandling.

DN:s huvudledare argumenterar mycket förtjänstfullt mot beslutet och pekar på hur absurt det kan bli. T ex måste AIK betala för polisövervakning när IFK Norrköping kommer på besök, medan Norrköpingslaget slipper motsvarande kostnader vid returmatchen.

En lagstiftning som behandlar olika klubbar olika är inte rimlig.

Read more...

2011-10-11

Respektera och invänta Lidingöbornas synpunkter

Under vintern 2009/2010 pågick samrådet om Lidingös översiktsplan. Samrådsversionen presenterade tre möjliga framtidsbilder. Det nu framtagna förslaget till ny översiktsplan är en sammanvägning av lidingöbornas synpunkter, miljöaspekter och regionens utveckling.

Viktiga utgångspunkter i förslaget till ny översiktsplan är att:

• Grönstrukturen ska bevaras och utvecklas.
• Kommunikationerna ska förbättras.
• Översiktsplanen ska främja en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Det framtagna förslaget bygger på en analys och sammanvägning som på ett bra sätt ska stimulera Lidingöborna att diskutera och tycka till om Lidingös framtid fram till 2030.

Från majoritetetens sida sätter vi stor tillit till medborgarna och utgår ifrån att vi som politiker kommer att få en bred och bra dialog kring det framtagna förslaget.

Som enda parti väljer Centerpartiet att inte tillfråga Lidingöborna om det framlagda förslaget till översiktsplan. Det är väldigt tråkigt då dialogen med Lidingöborna i denna viktiga fråga är mycket angelägen.

Från majoritetens sida har vi varken tagit ställning till befolkningsökning eller enskilda stadsdelars utveckling. Det kommer vi att göra efter dialogen med Lidingöborna. Däremot menar vi att förslaget är så pass intressant, välgrundat och genomarbetat att det kan utgöra utgångspunkten för ovan nämnda dialog.

Det finns ingenting som hindrar att förslag som Lidingöborna motsätter sig tas bort innan beslut om översiktplanen tas. Däremot vore det fel att i nuläget ändra i det framtagna förslaget som bygger på en omfattande dialog och process. Genom sitt yrkande på kommunstyrelsen anser Centerpartiet uppenbarligen att Lidingöborna inte ens ska tillfrågas och få ta ställning till ett förslag som har många potentiella fördelar för Lidingös utveckling.

Befolkningsutveckling
Vi ser inte befolkningsmängd som ett mål i sig, utan som ett resultat av en god samhällsutveckling. Det är utifrån detta synsätt som förslaget till översiktsplan har tagits fram.

Men Lidingö har också ett ansvar för den regionala utvecklingen. Sett till de senaste 10 åren har den årliga befolkningstillväxten på Lidingö begränsats till 0,78 %, vilket placerar oss på 22:a plats bland länets 26 kommuner .

Sett över 30 år har Lidingös befolkning ökat med 17,72 % mot 34, 43 % i hela Stockholms län. Lidingös befolkningsökning har de senaste 3 decennierna m.a.o. varit hälften av regionens sammanlagda.

Men det finns inget egenvärde att följa regionens genomsnittliga befolkningsutveckling. Hur stor befolkningsutvecklingen blir styrs istället av hur Lidingöborna vill att staden ska utvecklas.

Centrum-Torsvik
Centerpartiets oförmåga att se till helheten är också mycket märkligt. De kvaliteter som förslaget strävar efter i Centrum-Torsvik, såsom minskat buller, förbättrad kollektivtrafik och en sammanläkning av stadsdelarna omöjliggörs med Centerpartiets förslag.

Med en halverad exploateringsgrad saknas de ekonomiska förutsättningarna för att överdäcka Södra Kungsvägen och dra Lidingöbanan via Centrum. Sannolikt blir också resandeunderlaget för litet för att SL ska finna en sådan omläggning intressant.

Utan överdäckning kvarstår även en stor del av bullerproblematiken, något som åtminstone tidigare varit en profilfråga för Centerpartiet. Dessutom innebär Centerpartiets förslag en ökad exploatering av grönytorna om inte överdäckningen kan genomföras.

Dialogen med Lidingöborna får utvisa vilken riktning som utvecklingen av Centrum-Torsvik ska ta. Men det är viktigt att man förstår konsekvenserna av olika alternativ.

Lidingöbanan
Även när det gäller Lidingöbanans framtid väljer Centerpartiet (återigen) att lägga ut dimridåer.

För det första har staden ansvaret för gamla Lidingöbron med dess befintliga kapacitet (enkelspår samt GC-väg) oavsett om nuvarande dragning kvarstår eller en ny dragning görs genom Centrum-Torsvik. Detta har också bekräftats i ett avtal med SL och landstinget relativt nyligen, ett avtal som för övrigt även Centerpartiet har ställt sig bakom.

För det andra är en översiktsplan just en översiktlig planering. Därför finns inte, och ska inte heller finnas, svar på detaljerade frågor kring Lidingöbanans restider, tillgänglighet och turtätet i översiktsplanen. Detta är frågor som så småningom måste förhandlas med Lidingöbanans huvudman, SL, om och när det blir aktuellt med en omdragning av banan.

Däremot är det väsentligt att vi i översiktsplanen tar med en tänkbar omdragning av Lidingöbanan så att övrig planering inte förhindrar en sådan utveckling framöver.

Översiktsplanen är onekligen ett viktigt dokument och en bred uppslutning bakom densamma är önskvärd. Men även om alla partier inte kommer att kunna enas fullt ut kring den slutgiltiga planen är det beklagliggt att Centerpartiet redan nu väljer att ställa sig vid sidan om.

Läs även: Lidingösidan

Read more...

2011-10-09

Alliansen förändrar ersättningar i Vårdval Stockholm

På Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 oktober kommer Alliansen ge landstingets tjänstemän i uppdrag att genomföra ändringar i Vårdval Stockholm för husläkarmottagningar. Det är ett inriktningsuppdrag och tjänstemännen får återkomma med ett konkret förslag om hur avtalen ska formuleras och hur många kronor som olika åtgärder kostar.

Vi i Alliansen har nu satt ner foten och bestämt att ersättningen ska höjas med 150 miljoner kronor och att pengarna ska användas för att stimulera utvecklingen inom ett antal viktiga områden. Vi genomför nu förändringar i Vårdval Stockholm för att ytterligare öka jämlikheten, kvaliteten och tillgängligheten. Främst handlar det om att höja ersättningsnivåerna till vårdcentralerna och främja vidareutbildningen av läkare och sjuksköterskor.

Förändringarna innefattar bland annat att utveckla sjukvårdspersonalens kompetensutveckling, extra ersättning för intyg, differentierad besöksersättning, utveckla distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete, hälsosamtal för 75-åringar, extra ersättning för läkemedelsgenomgångar, specialiserade vårduppdrag, ny ersättning för indirekta vårdkontakter och minskad byråkrati och administration.

Read more...

2011-10-08

Fördomsfullt av Cantwell

I ett ganska absurt försök att försvara Håkan Juholts bidragsfusk försöker Aftonbladets krönikör Oisin Cantwell med den fördömsfulla och fullständigt irrelevanta motiveringen:

"Men jag tror inte det är en tillfällighet att den här kulturen uppstått i röda samhällen och inte i välmående, moderata kommuner som Lidingö och Danderyd som styrts av politiker som ofta är födda med pengar."

Dessutom måste jag göra Cantwell besviken eftersom jag själv växte upp i en hyreslägenhet från 50-talet med en ensamstående, deltidsarbetande mamma.

Read more...

Juholts agerande får Tobleroneaffären att blekna

Man undrar ju om Håkan Juholt har läst sin egen skuggbudget där man skriver:

"Socialdemokraternas nya ekonomiska politik bygger på tydliga moraliska principer om att man ska göra rätt för sig... och genom samhällskontraktet förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening, utöver det som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som det offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning"

Eller lyssnat på sin ekonomisk-politiske talesman, Tommy Waidelich:

"Vi vill att kraftfulla åtgärder vidtas mot dem som undanhåller inkomster från beskattning eller bryter mot andra bestämmelser som hederliga företag och privatpersoner följer."

Huruvida det är olagligt att lura till sig 160 000 kronor i hyresbidrag som man inte är berättigad till får åklagare och eventuellt domstol så småningom ta ställning, men att Juholts bidragsfusk urgröper förtroendet, inte bara för honom själv utan för politiker i allmänhet, torde stå utom allt rimligt tvivel. Det får dessutom Mona Sahlins berömda Tobleroneaffär att blekna i jämförelse.

Expressen Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet DN DN DN SvD SvD SvD SvD
Kent Persson Mikael Andersson Tokmoderaten Erik Laakso

Read more...

2011-10-05

En o(S)äker ekonomisk politik

Socialdemokraterna har idag presenterat sitt budgetförslag för 2012. Socialdemokraterna fortsätter att ersätta arbetslinjen med bidragslinjen och den ekonomiskt osäkra och oansvariga politiken skulle få stora negativa konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning. Inte minst skulle Socialdemokraternas politik drabba Sveriges unga mycket hårt då de även fortsättningsvis vill göra det dyrare att anställa unga.

Oansvarig ekonomisk politik
Socialdemokraterna lägger en tung skattebörda på såväl företag som hushåll, totalt över 20 miljarder kronor. Bland skattehöjningarna kan nämnas höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms, minskat RUT/ROT och en ny så kallad vägslitageavgift. Pengarna används framförallt till stora satsningar på utbyggda bidragssystem. Det skulle montera ned arbetslinjen, fördjupa nedgången och försvaga återhämtningen i ekonomin. Genom att föreslå stora utgiftsökningar hotar Socialdemokraterna de offentliga finanserna och försämrar de långsiktiga förutsättningarna för välstånd.

Svikna löften
Håkan Juholt har ägnat mycket tid och kraft åt att ställa ut löften till svenska folket om allt från satsningar på 15 miljarder för att utrota barnfattigdomen till utbyggd tunnelbana i Stockholm och "10-tals miljarder till välfärden". Detta visade sig idag vara tomma löften. Till exempel begränsas insatserna mot barnfattigdom till 300 miljoner kronor. En utbyggd tunnelbana skulle kosta mellan 20 och 40 miljarder, men Socialdemokraterna nöjer sig med att avsätta 1,75 miljarder. De 10-tals miljarderna till välfärden verkar helt ha tappats bort.

Inget samlat regeringsalternativ
Det är tydligt att en enig Allians står emot en splittrad vänster. Socialdemokraterna, med omkring 30 procents stöd i opinionen, kan inte styra Sverige ensamma. Trots detta saknas gemensamma besked från oppositionen.

SvD Brännpunkt SvD SvD DN

Read more...

2011-10-04

Miljöpartiet vill sprida skräp över hela Lidingö

Snart byggs en modern återvinningscentral i Stockby industriområde. Anläggning ersätter den gamla och dåligt fungerande anläggning som ligger i industriområdet idag. Många har irriterats över de långa köerna och över att anläggning har dålig kapacitet. Klagomål har även framförts över att man är tvungen att klättra upp på höga ramper, att risk finns för skador och att man tvingas att bära sitt tunga skräp långa sträckor. Nu blir det ändring på det.

Den moderna Återvinningscentralen uppfyller stränga miljökrav och kommer att vara betydlig mer effektiv och lättillgänglig. Dessutom kommer det finnas möjlighet att slänga trädgårdsavfall. Det blir ett lyft för Lidingö och visar på att vi tar miljöproblematiken på allvar.

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde fattade Lidingöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna beslut om ett nytt arrendeavtal för Sörab, det företag som driver återvinningscentralen. Enda partiet som röstade emot var Miljöpartiet. I stället vill MP ha en stor mängd sopcentraler runt om på ön.

Förslaget är ansvarslöst. Dels innebär det stor risk för ökad nedskräpning i bostadsområdena, dels kan inte hanteringen av miljöfarligt avfall garanteras på en rad obevakade sopcentraler. Det rimmar illa med Lidingös nya miljöprogram.

En modern, effektiv och lättillgänglig återvinningscentral passar bäst i ett industriområde. Det är Lidingömoderaternas hållning i denna viktiga miljöfråga.

Read more...

Det är inte fel på Gamla Stan

Stadsforskaren Jerker Söderlind har skrivit en mycket intressant och läsvärd artikel på DN:s Stockholmsdebatt, där han ifrågasätter såväl arkitekternas som byråkraternas och grannarnas inflytande på bostadsbyggandet.

Söderlind menar att arkitekterna inte ritar det det som folk vill ha utan alltför utopiskt, att lagregler hindrar en bra stadsutveckling och att grannar ges allför stor inflytande i beslutsprocessen.

Utan tvekan är det upplyftande att läsa Söderlinds inlägg. Han pekar nämligen på viktiga faktorer som begränsar vår samhällsutvecklingen.

Låt mig ge två lokala exempel:


  1. Ikväll kunde vi äntligen ta beslut på kommunstyrelsen om arrendeavtal för en ny återvinningscentral i Stockby, nästan 8 år efter att uppdraget med att hitta en ny placering inleddes. Kommunens egen utredning samt framtagande av detaljplan tog 2,5 år, men sen dröjde det yterligare 5 år innan bygglov kunde ges och arrendeavtal tecknas. Varför då? Jo för att planen överklagades i flera instanser och enbart dåvarande miljöminister Andreas Carlgrens (C) handläggning tog 2,5 år. Först när det var klart behagade länssyrelsen påbörja miljöprövningen av verksamheten som också den öveklagades i flera instanser.

  2. Det andra exemplet gäller Lidingö Tennisklubb som ville få bygga 4 utomhusbanor utanför tennishallen vid Kyrkviken. Den enda möjliga placeringen var på ängen bredvid, på en tomt nära vattnet som är planlagd som industrimark. Trots att länsstyrelsen först sa ja, så ändrade de sig sen (vilket dessutom kostade tennisklubben 150 000 kronor i onödiga markundersökningskostnader) och meddelade att någon strandskyddsdispens inte kunde ges. Trots att allmänheten har full tillgång till stranden och att nuvarande detaljplan ger oss rätt att bygga en fabrik på platsen fick vi inte tillstånd att istället låta tennisklubben uppföra 4 tennisbanor. Det är hel absurt.

Med detta menar inte jag att vi ska införa ett laglöst tillstånd där vem som helst får göra vad som helst, men nuvarande regelverk är kontraproduktivt. När man som Söderlind konstaterar att med dagens regelverk hade Gamla Stan aldrig kunnat byggas, då är det nog inte fel på Gamla Stan utan på regelverket.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP