2011-06-23

Det går bra för Sverige

Idag kom Konjunkturinstitutets (KI) senaste prognos. Det står klart att det går bättre för Sverige än för de flesta övriga OECD-länder. Trots ett flertal oroligheter i vår omvärld är KI:s prognos att BNP-tillväxten landar på 4,5 procent i år. Detta är ett mycket bra resultat.

Idag kom också SCB:s arbetskraftsundersökning för maj månad. Särskilt glädjande är att långtidsarbetslösheten sjunker. Idag är 21 000 färre långtidsarbetslösa jämfört med förra året. Vi ser också att 105 000 fler personer går till jobbet idag jämfört med för ett år sedan.

Det är dock viktigt att vi fortsätter med en offensiv jobbpolitik när jobbchanserna ökar. Samtidigt kvarstår viktiga utmaningar för att nå vårt mål om full sysselsättning. Det handlar inte minst om att fortsätta sänka trösklarna för personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden så som långtidsarbetslösa, unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

SvD DN

Read more...

2011-06-15

Bara den som tar ansvar för ekonomin...

...kan lösa samhällsproblemen.

I dagens partiledardebatt i riksdagen blev det än mer tydligt att det för närvarande bara finns ett samlat regeringsalternativ och att det alltjämt är arbetstlinjen som står mot bidrags- och utgiftslinjen.

Det går bra för Sverige. Statsskulden minskar, vi har överskott i budgeten, ekonomin är i balans, sysselsättningen ökar och utanförskapet minskar. Det senaste året har 120.000 nya jobb tillkommit på arbetsmarknaden. Prognoser talar om upp till 300.000 nya jobb till 2015. En ekonomi i balans och tillväxt är det bästa sättet att trycka tillbaka samhällsproblemen.

En viktig utgångspunkt för Alliansregeringens framgångsrika arbete är det finanspolitiska ramverk som Sverige har sedan mitten av 1990-talet.

Det finanspolitiska ramverket innebär i korthet:
- att offentlig sektor ska ha ett årligt överskott motsvarande 1% av BNP
- ett utgiftstak för pensionssystemet och statens utgifter, tre år i taget
- ett krav på ekonomi i balans i kommun och landsting
- en stram budgetprocess

Det finanspolitiska ramverket bidrar till att skapa långsiktighet i regerandet av Sverige. Nu är det viktigt att alla lever upp till intentionerna i ramverket och inte ägnar sig åt ansvarslös, poplistisk politik som skadar landet på längre sikt.

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt gav inga nya besked om politiken, med undantag för att arbetslinjen ska ersättas med en bidragslinje och en utgiftslinje. Håkan Juholt har budskapet: "vi har högre ambitioner än att passivt sänka skatter", vilket i debatten kom till uttryck genom löften och utfästelser om mer till allt och alla.

Ett flertal ofinansierade förslag som att bygga fler bostäder, höja lönerna till offentligt anställda, avskaffa barnfattigdomen, omfattande satsningar på kulturen, återregleringar av ett flertal branscher etc. Alla som lyssnade på dagens debatt inser att detta är förslag som kommer att kosta många miljarder, men Juholt talar aldrig om varifrån pengarna ska komma.

Oppositionspartierna har ingen gemensam politik och de är mer splittrade än någonsin. Det finns idag inget trovärdigt alternativ till Alliansregeringen. Den samlade oppositionen (inklusive Sverigedemokraterna) har dock en gemensam nämnare i sin strävan att säga nej till förslag som fortsatt minskar utanförskapet, utan att presentera ett enda förslag om vad de vill ha istället.

Läs även: SvD SvD SvD DN DN DN DN Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen Expressen

Read more...

2011-06-11

Lidingö Vind på nätet

Läs senaste numret av Lidingö Vind på nätet. Ett rykande färskt nummer med många politiska nyheter.

Read more...

2011-06-08

Centerpartiet äventyrar Lidingöbanans framtid

På kommunstyrelsen igår kväll beslutades att Storstockholms Lokaltrafik, SL, ska få bygga en ny bussdepå i Stockby industriområde på Lidingö. Detta är en förutsättning för Lidingöbanans upprustning och sammankoppling med Spårväg City.

Genom Lidingö stads överenskommelse med SL säkras nämligen Lidingöbanans framtid och det skapas förutsättningar för en modernisering och upprustning av hela banan. Det innebär att Lidingöbanan kan kopplas ihop med Spårväg City så att det går att åka hela vägen från Gåshaga in till centrala Stockholm utan byten. Beslutet innebär också nya, moderna och tysta vagnar med högre komfort och förbättrad tillgänglighet. Men beslutet är bland annat villkorat med att SL måste uppfylla stränga miljökrav och att bygglov erhålls för den planerade depån.

Enligt avtalet mellan Lidingö stad och SL förbinder vi oss att ordna plats för en spårvagnsdepå som kan klara såväl Lidingöbanans som Spårväg Citys behov, ett avtal som samtliga partier på Lidingö godkänt.

Efter en noggrann utredning av cirka trettio olika alternativ har det visat sig att det inte går att samlokalisera bussar och spårvagnarna i en och samma depå i Dalénum. Lösningen har då blivit en spåvagnsdepå i Dalénum – AGA-depån – och en ny bussdepå i Stockby industriområde.

Som enda parti i kommunstyrelsen reserverade sig Centerpartiet mot beslutet om att bygga en ny bussdepå. Deras agerande är både ansvarslöst och inkonsekvent.

Antingen tillåter man en ny bussdepå och säger ja till att modernisera och rusta upp Lidingöbanan. Eller så säger man nej till den nya depån och därmed äventyrar man hela Lidingöbanans framtid. Tyvärr valde Centerpartiet det senare.

Read more...

2011-06-05

Tunnelbanan är inte alls färdigbyggd

Tunnelbanan är inte färdigbyggd. Snarare genomför SL och landstinget nu det största lyftet på tunnelbanan i modern tid. De kommande åren lägger vi nära 14 miljarder på tunnelbanan.

För två år sedan kom samtliga partier i Stockholms län under ledning av Carl Cederschiöld och Per Unckel överens om hur kollektivtrafiken och vägar skulle byggas ut de kommande tio åren. Alliansen lyckades med att sy ihop en historisk överenskommelse som inte bara var en önskelista utan även hade finansiering på över 100 miljarder kronor från stat, landsting, kommuner och andra aktörer.

Stockholm växer med 35000 invånare varje år. På fyra år blir det ett nytt Uppsala. När Stockholm växer måste också SL få växa. Därför har Alliansen under de senaste fem åren genomfört rekordstora satsningar på kollektivtrafiken.

För att minska trängseln har vi utökat trafiken. Det har givit goda resultat. Allt fler reser med SL och allt fler är nöjda med kollektivtrafiken. Det ger goda förutsättningar att locka ännu fler resenärer till miljövänliga resor.

I vår historiska överenskommelse på över 100 miljarder kronor ligger fokus på att ytterligare utöka trafiken och avlasta tunnelbanan för att minska trängseln. I dag finns för få och för dåliga tvärförbindelser, så alla måste ta sig till T-Centralen eller andra stationer i city för att byta. Därför innehåller överenskommelsen en stor satsning på att bygga ut Tvärbanan till både Solna, Nacka och Sollentuna. När förlängningen står klar kommer över 100 000 resenärer att välja Tvärbanan varje dag.

Överenskommelsen innehåller också bland annat nya dubbelspår på Roslagsbanan, Nynäsbanan och till Södertälje, upprustning av Saltsjöbanan och Lidingöbanan. En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka finns med efter 2021. Så tunnelbanan är långt ifrån färdigbyggd, något som socialdemokraterna tillsammans med Svenska Dagbladet väljer att påstå trots upprepade dementier.

Däremot är det tveksamt med tunnelbana till Nya Karolinska Universitetssjukhuset eftersom det skulle innebära att var tredje tunnelbanetåg på gröna linjen mellan Hässelby och Odenplan skulle tas bort. Det skulle öka trängseln och försämra för över 160000 dagliga resenärer. En ny spårvägslinjen kan istället vara en lösning.

Efter sitt katastrofval är nu socialdemokraterna desperata. De vill hoppa av överenskommelsen och försöker i stället lova utbyggnad av tunnelbanan, utan både pengar och färdiga planer. Nya ofinansierade önskelistor löser inga problem utan riskerar i stället resenärerna som får vänta ytterligare år på utbyggd kollektivtrafik.

Hade socialdemokraterna verkligen varit intresserade av att förbättra kollektivtrafiken hade de byggt ut den när de hade makten. Under deras fyra år byggdes inte en enda meter ny kollektivtrafik. Nu satsar vi 100 miljarder på tio år för att göra den största satsningen och förbättringen någonsin.

Läs även Lars Björndahl

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP