2010-05-31

Nu satsar vi på det gröna

Idag har vi presenterat majoritetens förslag till budgetdirektiv. Efter förra årets stålbad har vi nu med råge en budget i balans och kan återigen göra vissa riktade satsningar.

Med undantag för utbildningsnämnden och socialnämnden får samtliga nämnder en generell kompensation för att möta inflation och löneökningar med 1 %. Utbildningsnämnden får 1,5 % då deras lokalkostnader ökar pga. nya och ombyggda lokaler, samt 2,8 mkr extra för den väntade ökningen av barn och elever. Likaså får socialnämnden 1,5 % ökning av sin budget då deras kostnader för externa placeringar har ökat på senare tid.

Vilka satsningar görs då. Framförallt skulle jag vilja lyfta fram att vi ökar budgeten för skötseln av parker, grönområden och lekplatser med 2 mkr. Det motsvarar en ökning med 40 % (kapitalkostnader och overhead oräknat) och ligger helt i linje med lidingöbornas önskemål i samrådet kring översiktsplanen att just värna våra grönområden.. Samtidigt kan vi återställa vägunderunderhållet till 2009 års nivå efter den temporära sänkningen om 5 mkr i år.

Inom äldre- och handikappnämnden görs en stor satsning på nya särskilda boenden till vilket vi avsätter 42 mkr. Dessutom slopar vi avgifterna för boendestöd, som Kristdemokraterna tidigare har motionerat om, och ledsagning.

Sammantaget finns det, för att citera Anders Borg, ett begränsat reformutrymme. Det har vi tagit till vara och valt att prioritera våra kärnverksamheter. Skulle det sen visa sig att skatteintäkterna fortsätter att förbättras i höst utesluter jag inte att vi kanske t.o.m. kan göra en mindre skattesänkning nästa år. Men först prioriterar vi som sagt var stabila kommunala finanser och viktiga satsningar i våra välfärdstjänster.

Läs även: Lidingösidan

Read more...

Musikskolan flyttar till Elverket

Redan i höst flyttar musikskolan till egna lokaler på Elverket som kommer att samutnyttjas med kultur- och fritid. Det kunde Gunnel Eklöf (FP) och Lars Björndahl (M) berätta i fredags på Musikskolans dag.

En egen lokal har musikskolan önskat sig länge och i Elverket får de en som både ligger centralt och som innehåller såväl kontor för den administrativa personalen som undervisningslokaler och instrumentförråd.

Genom att utnyttja en befintlig lokal och samarbeta med kultur- och fritid ökar inte heller kostnaderna för skattebetalarna. Däremot förbättras förutsättningarna till samarbete över förvaltningsgränserna, inte minst mellan musikskolan och Sagateatern.

Läs även: Lidingösidan

Read more...

2010-05-29

Lilla journalispriset till Käppala skola

Ett stort grattis till Käppala skola som med Käppalaposten har vunnit Lilla Journalistpriset i kategorin webbtidning.

Och motiveringen är inte heller fy skam:

"Med fokus på nya medier och en stor satsning på webb-tv imponerar tidningen med en stadig uppdateringsfrekvens, aktuella nyheter och en sällan skådad ambitionsnivå. En fullmatad finalist med ett femstjärnigt innehåll."

Read more...

2010-05-28

Medierna klarar inte sitt uppdrag

I morse lyssnade jag på ett mycket intressant föredrag av en av Sveriges mest kända röster, nämligen Staffan Dopping. Staffan har sisådär en 25 års erfarenhet av radio- och tv med välkända program som Studio Ett, Nyhetsmorgon och Gomorron Sverige på sin meritlista.

Hans program i Radio Stockholm på 80-talet, bl a "Kaffe med Dopping" var en förebild för mitt eget radioprogram "Paulägg till frukost" som jag sände på Studentradion i Uppsala.

Efter sin långa journalistkarriär blev han informationsdirektör på Försvarsmakten och är numera kommunikationskonsult.

Anledningen till att han slutade med journalistik var att han hade kommit till insikt om dess brister när det gäller att allsidigt informera medborgarna om viktiga frågor och skeenden. Istället är fokus alltför inriktat på sensationer, skandaler och pseudohändelser.

Som exempel tog han sina egna erfarenheter från tiden på Försvarsmakten då man utan större medial uppmärksamhet gjorde en total omsvängning av verksamhetens inriktning från ett isolerat invasionsförsvar till ett insatsförsvar med aktivt deltagande i internationella insatser och militär samverkan inom EU och med Nato, medan förslaget att byta Försvarets logotype ledde till åtskilliga spaltmetrar.

Staffan Dopping menar att journalister sällan klarar av att se och beskriva förändringar som sker långsamt, oaktat att de kan ha mycket stor betydelse för samhällsutvecklingen. Inte heller lyckas de särskilt väl med att ge en allsidig bild av komplexa frågeställningar utan har som regel en komformistisk, förutbestämt syn som de förmedlar till läsarna/lyssnarna/tittarna, gärna med betoning av det negativa. Dessutom arbetar de ofta under tidspress vilket gör att de brister i kvalitet och faktakontroll.

Allt detta tillsammans gör att media inte klarar av sitt kanske viktigaste samhällsuppdrag, att ge medborgarna korrekt, relevant och vederhäftig information så att de i sin tur kan fatta kloka beslut.

Read more...

2010-05-23

Göran Skytte missar målet

I en krönika i Svenska Dagbladet ondgör sig Göran Skytte över Maria Wetterstrands bristande erfarenheter utanför politiken:

Hon har nästan ingen erfarenhet av att vara anställd på ”ett vanligt jobb” utanför politiken. Och vilken egen erfarenhet har hon av att starta, driva och utveckla företag? Noll.

Göran Skytte missar målet. Mycket kan man säga om miljöpartiets politik, men just den kritiken skulle han lika gärna kunna rikta mot Fredrik Reinfeldt och flera andra statsråd i Alliansregeringen (liksom mot många tidigare socialdemokratiska ministrar).

Statsministern har mig veterligen heller aldrig startat något företag och enligt hans eget CV på regeringens hemsida tycks hans civilia karriär begränsas till att han, vid sidan om civilekonomstudierna, har arbetat på SEB i Täby 1986 och 1987. Däremot har han en lång och imponerande meritlista från olika politiska företroendeuppdrag på lokal, nationell och internationell nivå.

Som jämförelse kan ju nämnas att Mona Sahlin, efter Tobleroneskandalen, faktiskt var egenföretagare under några år, men är det någon som på fullaste allvar tror att hon är bättre än Fredrík Reinfeldt på att leda landet eller skapa nya jobb för det?

Läs även P J Anders Linder Kent Persson 1 Kent Persson 2 Fredrik Axelsson Per Westberg

Read more...

En politik för fler jobb

Alla som kan och vill arbeta ska också ha möjlighet att göra det utifrån sina egna förutsättningar. Men under den socialdemokratiska regeringen var människor hänvisade till passiva system i väntan på utsortering från arbetsmarknaden. Sedan Alliansen under moderat ledning tog över har vi däremot sett en kraftfull politik för jobb och företagande, med sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och aktivt stöd till människor som drabbats av arbetslöshet.

Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och sunda offentliga finanser har den internationella finanskris som också drabbat Sverige kunnat bemötas effektivt. Viljan och förmågan bland Europas och världens regeringar har prövats på allvar, och Alliansregeringen har valt en tydlig väg som präglas av ansvar för de offentliga finanserna, ansvar för jobben och ansvar för välfärdens kärnverksamheter.

Trots de negativa effekter som följt i krisens spår med varsel, arbetslöshet och svårigheter för företagen finns nu många tecken på återhämtning. Läget på arbetsmarknaden ser bättre ut och trots krisen har utanförskapet och antalet personer som försörjs av ersättningssystemen fortsatt att minska på ohälsoområdet. Samtidigt har arbetslösheten inte ökat så mycket som från början befarades. Framtidsutsikterna blir allt ljusare för både hushåll och företag.

Under mandatperioden har Alliansregeringen genomfört en rad viktiga reformer:

 • Arbetslöshetsförsäkringen har reformerats för att tydliggöra försäkringens roll som omställningsförsäkring. Genom tydligare villkor och kvalifikationskrav är nu arbetslöshetsförsäkringen ett stöd på vägen till ett nytt jobb.

 • Den offentliga arbetsförmedlingens kompetens och tjänsteutbud har kompletterats med flera olika aktörer. Syftet är att göra utbudet av förmedlingstjänster större och bredare, vilket bidrar till att förbättra matchningen och ge förbättrad service till de arbetslösa.

 • Genom nystartsjobben ges människor som står långt från arbetsmarknaden bättre förutsättningar att hitta arbete. Arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, fått ekonomiskt bistånd, sjukpenning,
  rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller varit anställda hos Samhall i minst ett år får en ekonomisk kompensation med ett belopp motsvarande den dubbla arbetsgivaravgiften. För ungdomar är kompensationen lägre, men de behöver bara ha varit arbetslösa i sex månader för att uppfylla villkoren för nystartsjobb. Satsningen gäller även nyanlända invandrare.

 • För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden har arbetsgivaravgifterna för alla personer som vid årets ingång är yngre än 26 år halverats.

 • En jobb- och utvecklingsgaranti har införts som riktar sig till dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Insatserna innehåller individuellt utformade åtgärder som syftar till att så snabbt som möjligt hitta ett arbete för deltagarna. Programmet ger utrymme för samarbete med externa aktörer.

 • Genom jobbgarantin för ungdomar erbjuds ungdomar individuellt utformade insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller påbörja eller återgå till utbildning inom det offentliga utbildningssystemet.

 • Instegsjobben är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för den nyinflyttade att snabbare lära sig språket. Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb.

 • Lagen om anställningsskydd ändrades 2007 vilket har gjort det enklare att visstidsanställa på maximalt två år. Tidsbegränsade anställningar kan fungera som en väg in på arbetsmarknaden för personer som ännu ej är fast etablerade på arbetsmarknaden. Dessutom har möjligheten att säsongsanställa återinförts.

 • Arbetsmiljöpolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för fler jobb. Genom anpassningar av arbetsmiljön så att personer med funktionshinder eller nedsatt arbetsförmåga kan vara delaktiga, ges fler människor förutsättningar för ett aktivt arbetsliv.

Ställ detta mot friår, 35-timmars arbetsvecka och en arbetsförmedling som hellre förmedlar bidrag än arbete. Vilken politik har bäst chans att få fler människor i arbete?

Read more...

2010-05-21

Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta

Det ska löna sig att arbeta. En egen inkomst tryggar inte bara försörjningen utan ger också människor makten över sin egen livssituation, liksom självkänsla och gemenskap med andra. Därför har regeringen infört ett särskilt jobbskatteavdrag som ger alla som arbetar mer pengar över i plånboken och som bidrar till att öka människors ekonomiska trygghet.

Skatten har sänkts i fyra steg under mandatperioden. Skattelättnaden som andel av lönen är störst för låg- och medelinkomsttagare. Med det fjärde steget av jobbskatteavdraget inräknat har 99 procent av alla som arbetar heltid fått skatteminskningar på över 1 000 kronor i månaden.

Avdraget är utformat så att det, procentuellt sett, ger mer till dem som tjänar minst. Ett vårdbiträde som tjänar 21 900 kronor i månaden och har genomsnittlig kommunalskatt får en skatteminskning med 1 480 kronor i månaden.

I kombination med åtgärder som gör det billigare och enklare för arbetsgivare att anställa, bidrar jobbskatteavdraget till att skapa fler jobb, fler företag och till att minska utanförskapet.
När hushållen får mer pengar över i plånboken kan de också öka sin konsumtion av varor och tjänster. På så sätt dämpar jobbskatteavdraget fallet i sysselsättningen i lågkonjunkturen och
förhindrar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå.

Vill du veta hur mycket du själv har fått i jobbskatteavdrag? Gå in på jobbskatteavdrag.se så får du veta.

Read more...

2010-05-19

"Skyll inte på mig, det är politikerna som har beslutat det"

När jag idag återvände från Svenskt Vattens årsmöte i Norrköping skulle jag köpa en tunnelbanebiljett på T-centralen. Normalt när jag åker i tjänsten brukar jag använda den smidiga SMS-tjänsten, men eftersom denna resa skulle betalas av Käppalaförbundet ville jag köpa en enkel biljett som skulle kunna bifogas reseräkningen.

I den första luckan kunde jag inte köpa någon biljett alls för "maskinen var trasig". Nåväl, det kan ju hända, så tålmodigt ställde jag mig i nästa långa kö.

När jag väl kom fram frågade en irriterad expedit om jag ville ha en 30 kronors biljett.

"Ja tack!", sa jag

"Den kostar 40 kronor här", fräste hon tillbaka. "Du får gå till Pressbyrån därborta."

"Så jag kan inte köpa en 30 kronors biljett för 30 kronor direkt av SL, men på Pressbyrån går det bra?"

"Skyll inte på mig, det är politikerna som har beslutat det."

Det är naturligtvis inte hennes fel hur SL:s prispolitik är utformad och hon kanske hade en dålig dag. Men hennes svar väcker ju frågan hur det kommer sig att man faktiskt får betala ett överpris för en biljett om man köper den i SL:s egen biljettlucka, men att man kan få den betydligt billigare om man går 20 meter bort till en Pressbyråkiosk?

Rimligen måste SL betala någon form av ersättning till Pressbyrån, så det torde inte löna sig ekonomiskt för SL. Dessutom måste ju biljettkontrollanten ändå stämpla biljetten.

Därtill blir servicen till resenärerna sämre. Vill man "bara" betala 30 kronor för en 30 kronors biljett och inte 40 kronor, måste man alltså stå i två köer. Vem vinner på det.

Hur har SL egentligen tänkt?

Read more...

2010-05-14

Notan

Favorit i repris, denna gång i svensk version:

10 personer går dagligen ut för att äta middag. Notan blir 1000 kr. Notan delas på samma sätt som skatt betalas: - De första fyra - de fattigaste - betalar ingenting; - den 5:e betalar 10 kr; - den 6:e betalar 30 kr; - den 7:e 70 kr; - den 8:e 120 kr; - den 9:e 180 kr. - Den 10:e personen, den rikaste, betalar 590 kr.

De 10 åt middag på restaurangen varje dag, nöjda med uppgörelsen. Tills en dag, då ägaren till restaurangen gav dem rabatt. "Ni är så bra kunder", "jag ger 200 kr rabatt på era middagar."

Middag för 10 kostar nu 800 kr. Man ville fortfarande betala middagen som skatter betalas. De första 4 påverkades inte, de fick fortsätta äta gratis. Men hur skulle de andra 6 göra - de som betalade? Hur skulle de dela upp rabatten på 200 kr så att alla skulle få sin del? De insåg att 200 kr delat med 6 blir 33,33 kr. Men drog de bort det från varje persons andel skulle den 5:e och 6:e personen få betalt för att äta.

Restaurangägaren föreslog att det vore rättvist att reducera varje persons nota proportionellt. Han räknade ut de belopp varje person skulle betala. Resultatet blev att även den 5:e personen fick äta gratis, - den 6:e fick betala 20 kr, - den 7:e betalade 50 kr, - den 8:e 90 kr, - den 9: 120 kr, - den 10:e personen betalade 520 kr istället för tidigare 590 kr. Alla fick lägre pris än tidigare och de 4 första fick fortsätta äta gratis.

Utanför restaurangen började de jämföra vad de sparat. "Jag tjänade bara en tia av rabattens 200 kr,"började den 6:e personen. Han pekade på den 10:e : "men han tjänade 70!"

"Precis," sa den 5:e personen. "jag sparade också bara en tia. Det är orättvist att han fick sju gånger så mycket som jag!"

"Det är sant!" skrek den 7:e personen. "varför ska han få 70 kr tillbaka När jag bara fick 20? De rika ska alltid få det bättre!"

"Vänta ett tag," skrek de 4 första, "Vi fick ingenting! Det här systemet utnyttjar de fattiga!"

De 9 personerna skällde på den 10:e och kallade honom för utsugare som sög blodet ur de fattiga. Nästa kväll kom inte han till middagen, skönt tyckte de andra 9, satte sig ner och åt. När notan kom upptäckte de något viktigt. Det fattades 520 kr....

Read more...

2010-05-13

Lidingö får sin första professur

Den 22 maj installeras landets förste professor i möbelkultur vid Linköpings universitet. Det är Johan Knutsson, intendent vid Nordiska museet som blir den förste innehavaren av byggmästare John Mattson donationsprofessur i möbelkultur vid Linköpings universitet och Nordiska museet.

Professuren är knuten till Carl Malmsten – Furniture Studies på Lidingö som är en del av Linköpings universitet. Därmed blir det också Lidingös första professur.

Read more...

2010-05-12

En gång är ingen gång - två gånger är en vana

När Demoskop häromdagen presenterade sin senaste väljarbarometern var det många borgerliga sympatisörer som jublade inombords. För första gången på mycket länge var Alliansen större än vänsterexprimentet. Men en fluga gör ingen sommar lika lite som en opinionsundersökning avslöjar hur valet kommer att gå.

Men dagens undersökning från Novus Opinion visar att det faktiskt kan vara fråga om ett trendbrott. Framförallt går Moderaterna fram och nu skiljer det bara 2,4 procentenheter till Socialdemokraterna. Mellan blocken bara en procentenhet, skillnaden är så liten att den inte ens är statistiskt säkerställd. Båda undersökningarna har det gemensamt att de helt eller delvis har genomförts efter det att vänsterexprimentet har presenterat sin skuggbudget, en budgetförslag som inte gör någon glad men desto fler förbannade.

Mona Sahlin och hennes vänner i den rödgröna röran tycks vara inställda på att använda piskan för att få människor att göra som just de vill. Sålunda ska folk tvingas att fördela sin föräldraledighet såsom dessa vänsterpolitiker vill, är du Stockholmare och bor i villa ska du straffbeskattas, om du arbetar ska du få högre skatt så att bidragen kan höjas (en ensamstående mamma förväntas enligt Mona Sahlin vara beroende av bidrag), trafikproblemen i Stockholm ska inte lösas och bor du på landet får du istället en bensinskattechock. Företag får det svårare att anställa och tillväxten kommer att hämmas.

Det är lätt att vara oppostion när enbart regeringen granskas. När man själv kan kritisera utan att behöva komma med egna, hållbara förslag. Men nu är den tiden förbi, nu måste Sahlin & Co svara på frågan hur Sverige ska bli bättre med deras politik, hur ofinansierade vallöften ska ge stabila statsfinanser, hur hårdare beskattning på arbete och företag ska minska arbetslösheten och hur en Stocksholmsfientlig politik ska vinna väljare från storstadsregionen.

Svenska Dagbladets Per Gudmundson sätter fingret på den ömma punkten när han på Ledarbloggen skriver att "Rödgrön politik skrämmer väljarna".

Eller som Politikerbloggens Anders Philblad konstarerar: "De rödgröna har fått grus i maskineriet".

Övriga källor: Expressen SvD
Läs även: Andreas Krohn Kent Persson

Read more...

2010-05-11

Hälften av Lidingös villaägare får höjd skatt

Om de rödgröna vinner valet kan hälften av Lidingös villaägare räkna med höjd skatt. Dels drabbas de av fastighetsskattens återinförande, dels kommer många av dem dessutom att åka på förmögenhetsskatt. Det visar en jämförelse som Dagens Nyheter har gjort.

Och skatten är ingalunda begränsad till några lyxhus, utan drabbar högst ordinära villor - bara det att de råkar ligga på Lidingö. Samtidigt slipper ägare till lyxvillor i andra delar av landet fastighetsskatt. Eller vad sägs om följande exempel:

 • Villa på 256 kvm med egen strand i Falun. Pris 6,6 mkr - taxeringsvärde 3,3 mkr.
 • Villa på Gotland vid havet med inomhuspool, 220 kvm. Pris 9,25 mkr - taxeringsvärde 2,2 mkr.
 • Villa på 301 kvm med pool på Bjärehalvön. Pris 14,7 mkr - taxeringsvärde 2,6 mkr.

Ingen av dessa fastigheter drabbas av vänsterexprimentets nya fastighetsskatt, men varannan Lidingövilla (och då inkluderar vi även alla radhus) gör det.

Fast de rödgröna har ju lösningen för de som inte har råd att betala skatten. Miljöpartiets riksdagsledamot Mikaela Valtersson tycker helt enkelt att folk kan gå till banken och ta ett lån...Läs även:
Adam Cwejman Edvin Alam Linnéa Darell Eva Samuelsson Anna König Järlemyr Ida Drougge SvD SvD

Read more...

2010-05-10

Kolla aldrig en bra story...

...det kan visa sig att den inte stämmer, brukar det ibland skämtas om i journalistkretsar.

Så kanske Aftonbladets krönikör, Ingvar Persson, resonerade när han okritiskt citerade ett påstående i tidningen Dagens Arbete om att arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin vid ett besök på Zakrisdalsverken i Karlstad skulle ha sagt att bilföretagen borde "bygga barnvagnar istället".

Men Littorin har aldrig besökt företaget och inte heller sagt det som Dagens Arbete och Aftonbladet vill lägga honom till last, vilket också kunde bekräftas när Resumé ringde upp Zakrisdalsverkens vd Sören Strömberg som berättade hur det egentligen låg till:

- Det där om barnvagnar var för 40 år sedan. Det var en socialdemokratisk minister som sa det om försvarsindustrin på 70-talet.


Read more...

Rödgrön orättvisa 11 - Större kunskapsskillnader mellan elever på gymnasiet

Alliansregeringens förslag om en ny gymnasieskola innebär att gymnasiet delas upp i en teoretisk och en yrkesexamen. Alla elever ges rätten att läsa in högskolebehörighet, men ingen kommer längre att tvingas.

Vänsteroppositionen vill däremot behålla dagens gymnasieskola, där alla elever tvingas läsa enligt samma mall för att nå högskolebehörighet. Resultatet av Göran Perssons gymnasiereform från 1990 var förödande - S, V och MP talar gärna om en skola för alla men verkligheten är att dagens gymnasieskola är en gigantisk utslagningsmaskin.

Det har blivit ett gymnasium för två tredjedelar, en tredjedel slås varje år ut. Det är ca 30 000 elever varje år i 15 års tid som har slagits ut. Det är lika mycket som ett Eslöv om året eller tre Oxelösund varje år som inte går ut gymnasiet.

När skolan misslyckas med sitt kunskapsuppdrag ökar även ungdomsarbetslösheten och utanförskapet.

Detta var den sista av elva rödgröna orättvisor för den här gången, men jag får säkert anledning att återkomma.

Read more...

2010-05-09

Rödgrön orättvisa 10 - Mindre stöd till elever med störst behov

Svenska elever lär sig ännu för lite i en internationell jämförelse. Flera av problemen har sitt ursprung i brister i grundskolan. Den elev som börjar gymnasiet utan att behärska grundläggande färdigheter som att skriva och räkna, kommer av naturliga skäl ha mycket svårt att kunna tillgodogöra sig undervisningen i gymnasiet.

Idag är det 11,2 procent av landets elever som inte når behörighet till gymnasiet.

Viktiga steg för att ta itu med problemen är att ha tidigare kunskapskontroller för att snabbt kunna sätta in åtgärder som extraundervisning för den som behöver det. Vänsteroppositionen säger nej till både tidigare betyg och nationella prov i årskurs tre i grundskolan.

Därmed säger de nej till en tydlig kunskapsuppföljning. Detta kommer att slå hårdast mot de elever som är i störst behov av extra stöd och hjälp.

Read more...

2010-05-08

Rödgrön orättvisa 9 - Invandrare får betala mer i skattehöjning än infödda svenskar

Jobbskatteavdraget gynnar invandrare mer än svenskfödda. Enligt en studie från TCO är löneskillnaden mellan svenskfödda och invandrare 12 %. Det får effekter på hur viktigt jobbskatteavdraget är för invandrare. Precis som för kvinnor innebär detta att invandrare skulle få betala mer i skattehöjning som andel av sin bruttolön.

Read more...

2010-05-07

Sveriges (näst) bästa skolor

I visionen för Lidingö som kommunfullmäktige fastställde förra året bestämde vi att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. Skälet är enkelt, det bästa vi kan ge våra barn för att de ska få en bra start i livet är en god utbildning.

Det kan låta kaxigt, men målet är faktiskt inom räckhåll. Idag presenterade SKL en undersökning om de sammanvägda skolresultaten (slutbetyg och ämnesprov) i de olika kommunerna och Lidingö kommer på andra plats efter Danderyd.

Några framgångsrecept som nämns i rapporten är att belöna duktiga lärare, ha höga förväntningar på eleverna och följa upp deras arbete. Just så vill vi att Lidingös skolor ska arbeta och det beskriver vi också i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram inför höstens val.

Källor: SvD DN

Read more...

Rödgrön orättvisa 8 - Större skattehöjningar för kvinnor än män

Jobbskatteavdraget ger högst skattereduktion procentuellt sett till de med låga inkomster. Eftersom kvinnor har lägre löner i genomsnitt än män gynnas kvinnor mer av jobbskatteavdraget än vad män gör. Det innebär att kvinnor skulle drabbas hårdare än män av oppositionens skattehöjningar på arbete.

Read more...

2010-05-06

Vänsterexprimentets skuggbudget lurar väljarna

I budgetlagen står det att "statens inkomster och utgifter skall budgeteras och redovisas brutto". Det finns det goda skäl till. En nettobokföring skulle vara direkt missvisande och lätt kunna manipuleras.

Men det tycks inte bekomma vänsterexprimentet som struntar i budgetlagens principer när de presenterar sin egen alternativbudget. Som politiska partier bryter de självklart inte mot någon lag förrän den dagen de eventuellt får ansvaret för statens finanser, men de lurar väljarna.

Bl a påstår de att jobbskatteavdraget bara minskas med 2,1 miljarder kronor i deras förslag och att detta bara drabbar dem som tjänar mer än 40 000 i månaden. I själva verket vill de minska jobbskatteavdraget med hela 9,3 miljarder och det berör alla som arbetar - från den första intjänade kronan.

Samtidigt införs ett avdrag för den som betalar A-kassa som minskar statens intäkter med 6,2 miljarder kronor och därtill sänks skatten på ersättningar från olika socialförsäkringssystem med ytterligare 1 miljard kronor. Men detta är inte detsamma som att jobbskatteavdraget behålls.

Thomas Östros (S) försvarar detta med att för "löntagarkollektivet som helhet tar skatteförslagen ut varandra". Det är förvisso sant, men för den som av en eller annan anledning inte är med i A-kassan blir det en tydlig skattehöjning.

Read more...

Rödgrön orättvisa 7 - Sämre möjligheter att bo och verka i glesbygden

De flesta experter är eniga om att höjd koldioxidskatt på bränslen är ett effektivt ekonomiskt instrument för att minska förbrukningen av fordonsbränsle. Men att höja koldioxidskatten samtidigt som man tar bort jobbskatteavdrag skulle drabba många i Sverige som är beroende av bilen för att ta sig till och från jobbet. Det skulle både göra det mindre lönsamt att arbeta och dyrare att ta sig till jobbet. Istället för en grön skatteväxling erbjuder vänsterpartierna enbart skattehöjningar.

Under nästa mandatperiod vill oppositionen se skattehöjningar på bensin med sammanlagt 49 öre + moms (= 61 öre. Det innebär att drivmedelskostnaden för genomsnittsbilisten skulle öka med över 600 kronor per år. För den som har en dieselbil uppgår de ökade drivmedelskostnaderna för genomsnittsbilisten till ungefär 1 200 kronor per år.

Sverige är ett stort land med långa avstånd. Skattehöjningar på bensin i kombination med att det blir mindre lönsamt att arbeta skulle få mycket allvarliga konsekvenser för människors möjligheter att bo och jobba i glesbygden. Familjer som behöver bilen för att ta sig över långa avstånd, skulle få kraftigt höjda kostnader.

Färre skulle ha råd att ta sig till jobbet. Fler skulle hamna i arbetslöshet. Glesbygden skulle avbefolkas ytterligare.

Read more...

2010-05-05

Rödgrön orättvisa 6 - Låginkomsttagare får högre skattehöjning

Partierna i vänsterexperimentet är eniga om att ta bort det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Det innebär att låginkomsttagare kommer att få störst skattehöjningar som andel av sin bruttolön.

Fjärde steget av jobbskatteavdraget innebär cirka 3 000 kronor extra om året för en låg- och medelinkomsttagare. Det är cirka tre månaders förskoleavgift, nästan en månadshyra för en mindre lägenhet eller en flygbiljett till Mallorca.

Alliansregeringens jobbskatteavdrag är inte bara konstruerat så att högst skattereduktion går till de med lägst inkomster. Jobbskatteavdraget tar även hänsyn till den kommunala skatten. En låginkomsttagare i en högskattekommun får allra störst jobbskatteavdrag medan en höginkomsttagare i en lågskattekommun får allra lägst jobbskatteavdrag.

Det innebär att oppositionens skattehöjning inte bara skulle slå hårdast mot låginkomsttagare. Allra hårdast beskattade skulle låginkomsttagare i högskattekommuner bli.

Read more...

2010-05-04

9 löften från Alliansen

Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige ska kännetecknas av och hur vi vill att vårt land ska utvecklas. I höstens val står för första gången två tydliga regeringsalternativ mot varandra. Det ställer större krav än tidigare på att tydligt presentera för väljarna vilken samlad politik de har att välja emellan.

Vänsterexprimentet har med sina förslag tagit ett första steg i att bekänna färg. Resultatet är bland annat höjda inkomstskatter, ett avskaffande av RUT- och ROT-avdragen, höjda energiskatter, höjd bensinskatt och en särskild kilometerskatt. Tydligt är att deras politik hotar jobb, företagande och tillväxt, och att den försämrar möjligheterna att bo och leva i hela Sverige.

Mot Vänsterxprimentet står Alliansen. Vi kommer möta väljarna med tydliga besked om framtiden. Redan nu har vi presenterat förslag för att stärka människors trygghet och motverka brottsligheten. Under försommaren kommer vi att fortsätta presentera resultaten av de reformgrupper som arbetar med att ta fram våra gemensamma förslag för nästa mandatperiod. I god tid innan valdagen kommer vi möta väljarna med ett gemensamt valmanifest.

Väljarna kan lita på Alliansen. Därför ger vi nu nio viktiga besked om vilken politik vi inte kommer att genomföra under nästa mandatperiod.

Alliansens nio löften är:

• Vi lovar att inte höja skatten för vanliga löntagare

• Vi lovar att inte riskera statsfinanserna genom ofinansierade utgiftslöften

• Vi lovar att inte göra det dyrare att anställa unga

• Vi lovar att inte avskaffa RUT och ROT

• Vi lovar att inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt

• Vi lovar att inte förtidsavveckla kärnkraften

• Vi lovar att inte införa kilometerskatt

• Vi lovar att inte kvotera föräldraförsäkringen

• Vi lovar att inte skjuta upp förbifart Stockholm

Read more...

33:e plats - men bättre kan vi

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet. Lidingö hamnar i år på 33:e plats av 290 kommuner. Ett sammantaget mycket högt betyg, men samtidigt är det en besvikelse att vi tappat 23 placeringar sedan förra året.

Vanligtvis brukar Lidingö ligga bland de 10 främsta kommunerna, men för fem år sedan sjönk vi också, den gången till 44:e plats för att året därefter åter klättra upp på tio-i-topp listan. Det året hade vi gett bygglov för en ny Willy's matbutik, vilket öns övriga livsmedelshandlare var mycket kritiska till. Det senaste året har vi tagit fram en detaljplan för en ny ICA-butik och, inte helt oväntat, är de andra handlarna inte så glada över den ökade konkurrensen den här gången heller. Finns det möjligen en koppling mellan att kommunen bidrar till ökad konkurrens och att de befintliga företagarna uppfattar detta som en försämring av näringslivsklimatet?

Om man ser till de objektiva faktorerna är förändringarn med ett undantag små och snarast till Lidingös fördel. Andelen i arbete och nyföretagandet har båda förbättrats. Men andelen privata arbetsplatser har minskat från 34 stycken per 1000 invånare till 33, vilket försämrar vår placering med 17 platser för just den faktorn.

Det som däremot slår igenom rejält är hur företagarna uppfattar omgivningens syn på företagande. Allmänhetens attityd anses bara ha sjunkit marginellt, men kommunalpolitikernas, de kommunala tjänstemännens, skolans och framförallt medias attityder till företagande anses vara klart sämre i år än förra året. Har vi alla samfällt verkligen nedvärderat vår syn på företagande just detta år eller är det månne ett uttryck för ett missnöje om något annat? Eller beror det helt enkelt på det statistiska urvalet? Sammantaget är det nämligen inte mer än 60 företag som har svarat.

Likaså anser man att kommunens service till företagen har försämrats (om det verkligen är sant har vi all anledningen att rannsaka oss) medan man samtidigt tycker att vi är bättre på att tillämpa lagar och regler.

Något som verkligen förvånar är att vi har tappat 73 placeringar när det gäller företagarnas syn på el- och telenätet. Det kan omöjligen ha förändrats i någon större grad mellan de två senaste åren, men ändå så uppfattas det som mycket sämre av någon anledning.

När det gäller tillgången på kompetent arbetskraft 2009 tappar vi hela 90 placeringar, men det faktiska betyget är i det närmaste oförändrat. Istället har läget förbättrats i andra kommuner, sannolikt pga. den ökade arbetslösheten i många andra delar av landet.

Vad ska man då dra för slutsats om denna undersökning? Trots sina brister med ett mycket begränsat statistiskt underlag och där stor vikt läggs vid subjektiva åsikter snarare än objektiva faktorer, får man inte negligera signaler om att vi kan bättre.

Svaren representerar ändå vad just dessa företagare anser om företagsklimatet och det får vi absolut inte ignorera. Istället måste vi diskutera med lidingöföretagare och de lokala näringslivsorganisationerna vad vi kan göra för att förbättra det lokala näringslivsklimatet ytterligare så att det blir ännu lättare och än mer attraktivt att vara företagare på Lidingö.

Läs även: Kent Persson DN Lidingösidan

Read more...

Rödgrön orättvisa 5 - Färre i arbete genom sämre villkor för entreprenörer

Grunden för Sveriges välstånd, en trygg välfärd för alla och fler jobb ligger i att företag startar, stannar, utvecklas och expanderar i Sverige.

Vänsteroppositionen har lagt en lång rad förslag som skulle försämra möjligheterna att starta och driva företag i Sverige. Det handlar bland annat om följande saker:

 • Återtaget jobbskatteavdrag, vilket även slår igenom på näringsinkomster
 • Förtidsavvecklad kärnkraft som försämrar basindustrins konkurrenskraft
 • Högre kostnader för att ha ung arbetskraft anställd
 • Återinförd förmögenhetsskatt som begränsar företagens tillgång till riskkapital
 • Höjd bensinskatt, vilket försämrar möjligheterna att kunna driva företag i glesbygden
 • Avskaffat RUT- och ROT-avdrag
 • Införd kilometerskatt som försämrar Sveriges ekonomiska återhämtning och drabbar transport- och åkerinäringen

Sammantaget minskar allt detta utrymme för såväl små- och medelstora företag som för basindustrin att anställa fler. Följden skulle bli en långsammare återhämtning på arbetsmarknaden. Människor som under finanskrisen har ställts utanför skulle få svårare att finna arbete och arbetslösheten bita sig fast.

Read more...

2010-05-03

Full Fart Bakåt

Vänsterexprimentet presenterade idag sin skuggbudget. Man gasar på med stora utgifter som ska finansieras med högre inkomstskatter och större kostnader för att driva företag. De stora förlorarna är vanliga löntagare som får betala genom fler i arbetslöshet, högre räntor och mindre kvar i plånboken.

Kärnan i skuggbudgeten är att byta arbetslinje mot bidragslinje genom stora skattehöjningar på arbete och utbyggda bidragssystem. Oppositionen föreslår massiva kostnadshöjningar som skulle påverka jobben negativt. Försämrat jobbskatteavdrag, höjd bensinskatt, ny kilometerskatt, fördubbling av kostnaderna för att ha unga under 26 år anställda, avskaffat RUT-avdrag och utbyggda bidragssystem, leder till färre jobb och större utanförskap.

Det kan bäst beskrivas som ett jobbstopp i ett läge där Sveriges ekonomiska återhämtning är fortsatt bräcklig. Uppemot tre miljoner löntagare skulle få höjd skatt med vänsterpartiernas politik.

Jobbstoppet får allvarliga följder för vanligt folk. Kraftiga skattehöjningar på företagande skickas vidare till konsumenterna i form av stigande priser på varor och tjänster. Följden blir stigande inflation och högre räntor. Vanliga löntagare med bostadslån riskerar att få stigande kostnader med tusentals kronor. Därtill ger försämrat jobbskatteavdrag och återinförd fastighetsskatt ännu mindre kvar i plånboken för många.

Dagens besked från oppositionen har tydliggjort alternativen inför höstens val. Arbetslinjen står mot bidragslinjen. Bättre villkor för företagande står mot högre skatter och nya kostnader. Ansvar för statsfinanserna står mot lägre tillväxt och ofärdiga svar.

Läs även: Krohniskt Mina Moderata Karameller Johnny Munkhammar Dick Erixon

Read more...

En extra månadslön eller en ros som skatteåterbäring

Idag genomför vi en av årets roligaste kampanjer, nämligen flygbladsutdelning i samband med deklarationsinlämningen i stadshuset. Sällan reflekterar människor över hur mycket de betalar i skatt än just när de deklarerar - och då är det bara de synliga skatterna på inkomst och kapital som märks. Därtill kommer moms, arbetsgivaravgifter och olika punktskatter.

Vårt budskap var att med Anders Borg har en vanlig löntagare fått en extra månadslön om året i skattesänkning. Bredvid oss stod två socialdemokrater och "tackade" för att man bidrog till välfärden genom att dela ut röda rosor.

Kunde inte låta bli att tänka på den gamla socialdemokratiska valaffischen: Gärna medalj - men först en rejäl pension. Medaljen har nu ersatts av en ros och socialdemokraterna tycks för länge sen ha glömt bort att den grundläggande välfärden ligger i att kunna försörja sig själv och sin familj.

Det var många som drog på mungiporna när vi "sa välj själv, en extra månadslön elller en ros som skatteåterbäring". Folk är inte dumma. Socialdemokraterna är världsmästare på att höja skatter, medan Alliansen har visat att det går att sänka dem också med bibehållna stabila statsfinanser och en väl fungerande offentlig sektor, bara man gör det rätt.

Read more...

Rödgrön orättvisa 4 - Förlorade jobb och osäkra anställningsvillkor

Avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) har medfört att svarta jobb blivit vita. Hemservicebranschen utvecklas snabbt och kan bli en viktig del i den tjänstesektor där många av framtidens arbetstillfällen kommer att finnas. RUT- avdraget har medfört att tusentals människor som tidigare stod utanför nu får anställningstrygghet, pensionsgrundande inkomst och legala kontaktytor på arbetsmarknaden.

Även avdraget för husarbete (ROT) har gjort svarta jobb vita och cirka 15 000 arbetstillfällen har vuxit fram tack vare reformen. Minskad konkurrens från svartarbete inom byggbranschen genom ROT innebär både tryggare villkor för de anställda och en ökad kvalitetsnivå på de arbeten som utförs.

Vänsterpartierna har gett besked om att avskaffa både dessa reformer. Det skulle innebära att många av de nya arbetstillfällen som har skapats försvann. Möjligheterna för vanligt folk att få livspusslet att gå ihop skulle försämras och många av de personer som idag utför tjänsterna skulle tvingas arbeta på en svart arbetsmarknad med osäkra arbetsvillkor.

Read more...

2010-05-02

Rödgrön orättvisa 3 - Sämre stöd för sjukskrivna

Alliansens sjukförsäkringsreform har möjliggjort för tusentals människor som tidigare stämplades ut i passiva åtgärder att faktiskt komma tillbaka i arbete. För att bryta utanförskapet och se alla människors möjligheter har vi infört en reformerad sjukförsäkring med fokus på vård, rehabilitering och vägar tillbaka till arbetsmarknaden.

Under Socialdemokraternas tid vid makten förtidspensionerades 140 personer om dagen. Den trenden har vi vänt. I dag har antalet förtidspensionärer minskat med 60 000 personer jämfört med 2006. Varje människa som går till arbete är en vinst såväl för den enskilda som för samhället.

S, V och MP vill riva upp väsentliga delar av reformen för att gå tillbaka till den utstämplingspolitik som ställde tusentals människor vid sidan av samhället. Det skulle medföra sämre möjligheter för många människor att få de förutsättningar som krävs för att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.

Read more...

2010-05-01

Rödgrön orättvisa 2 - Svårare för unga att komma in på arbetsmarknaden

I den internationella finanskrisens spår har unga i Sverige blivit särskilt drabbade. Den som nyss har lämnat skolan kan ha svårt att hävda sig i konkurrensen med personer som har längre erfarenhet inom ett yrke.

För att hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden har alliansregeringen gjort en rad riktade insatser. Under mandatperioden har även arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år halverats från 31,42 % till 15,49 %. Det innebär att det blivit väsentligt billigare för arbetsgivare i både näringsliv och välfärden att anställa unga.

S, V och MP går gemensamt till val på att riva upp reformen och göra det dubbelt så dyrt att anställa ungdomar och unga vuxna.

Så stora skattehöjningar skulle medföra högre trösklar in på arbetsmarknaden för unga under 26 år. Resultatet skulle bli än högre arbetslöshet och utanförskap.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP