2016-11-21

Nu lanserar vi NKS-bloggen


Den senaste tiden har vi märkt ett stort intresse för Nya Karolinska (NKS). Det har såklart ökat inför att första patienten flyttar in, men det är i sig inte en slutpunkt, utan snarare första steget på en lång process när Nya Karolinska stegvis tas i drift. Därför lanserade vi igår, i samband med att sjukhuset öppnade, NKS-bloggen.

Många har frågor och det förekommer dessutom en massa påståenden påståenden i debatten och i medier som inte stämmer med verkligheten. Därför försöker vi samla så mycket fakta som rör projektet som möjligt på ett enkelt sätt. Om det är någon information om Nya Karolinska du saknar där, hör av dig, så försöker vi komplettera.

Read more...

2016-11-20

Idag öppnade Nya Karolinska sjukhuset


Idag öppnade Nya Karolinska (NKS) sin verksamhet och 07.30 rullade den första patienten över från Thoraxkliniken till de nya moderna sjukhuslokalerna vid Solnavägen. Först in är nämligen patienter och verksamheter inom Hjärta och Kärl, däribland all slutenvård inklusive intensivvård, operationsavdelningar och delar av öppenvården och om en vecka följer Barn- och Kvinnosjukvård efter.

Den 2 juni tog landstinget över nyckeln till delar av den nya sjukhusbyggnaden och sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att förbereda inför att de första patienterna välkomnas och att det nya högspecialiserade sjukhuset kan fyllas med vård . Förberedelserna har handlat om allt från att utbildning av personal till klinisk driftsättning av apparatur och att fylla på med vårdens förbrukningsmaterial.

Totalt kommer ca 20 patienter att flyttas över idag och om en vecka kommer ytterligare 70 patienter. Inför flyttdagarna är ett minutiöst planerat schema förberett för hur inneliggande patienter ska flyttas till nya byggnaden. Medicinska bedömningar som t ex infektionskänslighet avgör den turordning som patienterna flyttas med.


Med Nya Karolinska får vi ett sjukhus i världsklass med inte mindre än 36 operationssalar och drygt 700 vårdplatser. På NKS är patienten i fokus och t ex bildskärmar i alla patientrum gör det möjligt att visa exempelvis röntgenbilder, labbresultat och läkemedelslistor för patienten, förklara direkt på plats och göra patienten delaktig på ett annat sätt än i dag, Överhuvudtaget ska så mycket vård som möjligt ges i patientens eget rum för att minska transporter och därmed olägenheter för patienten. Alla inlagda patienter får enkelrum med egen toalett och dusch vilket ger bättre integritet och minskad risk för smittspridning. Av samma skäl skiljer man på patientflöden och besökare.

Först 2018 kommer hela sjukhuset stå klart, men idag passerar vi en viktig milstolpe i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Read more...

2016-11-14

Inget krismöte i landstinget

I förra nyhetsbrevet skrev jag om Svenska Dagbladets påståenden att landstingets upphandlingar av strategiska investeringsprojekt var olagliga. Sedan dess har Svenska Dagbladet publicerat ytterligare en artikel där deras reporter Fredrik Mellgren nu påstår att vi som konsekvens av deras "avslöjanden" haft ett "krismöte i landstinget".

Så var faktiskt inte fallet, utan Miljöpartiets ledamot i Locums styrelse, Thomas Bengtsson begärde att få ett extra styrelsemöte vilket jag som ordförande hörsammade eftersom jag enligt aktiebolagslagen måste måste kalla till möte om någon av ledamöterna begär detta.

Något krismöte var det absolut inte, däremot gavs en mycket bra information om hur beslutsprocesserna liksom ansvarsfördelningen mellan Locum och landstinget ser ut från landstingsdirektören, Locums vice vd respektive chefsjurist. Därtill rekapitulerade Locums vd vilken information han faktiskt hade gett styrelsen varje möte sedan han tillträdde för ett år sedan, mot bakgrund av att just Thomas Bengtsson i media ifrågasatt huruvida han fått tillräckligt med information på styrelsemötena.

Om Thomas Bengtsson fortfarande är "förbryllad fast på en högre nivå", vilket han påstod i artikeln, får stå för honom. För flertalet av oss andra var genomgången tvärtemot mycket klargörande och ingen av styrelseledamöterna uttalade heller någon kritik mot bolagets ledning eller ansåg att den information som givits vid styrelsemötena varit otillräcklig - inte heller Thomas Bengtsson.

Read more...

Flytten till NKS innebär inte vårdstopp


Om man ska tro Svenska Dagbladet så är flytten till NKS på söndag orsaken till "nära ett totalstopp" för planerade operationer och behandlingar på Karolinska. Men lyckligtvis är så inte fallet. Anledningen är istället snökaoset som resulterat i många benbrott och liknande olycksfall som kräver akuta insatser och vårdplatser.

Inför flytten till NKS minskar man antalet vårdtillfällen inom Hjärta och Kärl respektive Barn och Kvinnosjukvård (de två verksamheter som flyttar under november) några veckor före respektive efter flytten av praktiska skäl. Detta är planerat sedan lång tid tillbaka och i gengäld så backas Karolinska upp under denna period av de andra akutsjukhusen i länet. Men att detta skulle stoppa canceroperationer på Karolinska som Svenska Dagbladets reporter Fredrik Mellgren påstår är helt enkelt inte sant.

Read more...

2016-11-11

Solceller på Danderyds sjukhus

Nu har den första stora solcellsanläggningen kommit igång vilket känns väldigt roligt. På Danderyds sjukhus invigde vi idag den första anläggningen med 1000 kvm solceller, vilket ger en effekt som motsvarar 35 villors elförbrukning.

Även på Södertälje sjukhus och Karolinska Huddinge pågår installationer av solceller som kommer att tas i bruk inom kort. Tillsammans blir det drygt 7000 kvm vilket gör landstingets satsning till en av de största i landet och kommer att svara för 20 % av länets solelsproduktion.

Men vi stannar inte där utan målsättningen är att installera 20 000 kvm solceller på våra sjukhustak.

Locum arbetar systematiskt med att utveckla landstingets fastigheter så att de både blir bättre miljömässigt och ekonomiskt. Ett led i detta är att införa förnyelsebar fastighetsnära energiproduktion vid Locums fastigheter, det vill säga att anlägga solceller på fastigheternas tak.

Sjukhus är speciellt lämpliga för elproduktion från solceller eftersom de har hög elförbrukning dygnet runt. Det innebär att all el som produceras kan användas direkt i den egna byggnaden. Nu får vi egenproducerad energi direkt till sjukhusets verksamhet vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

Tråkigt nog omfattas investeringar i denna miljövänliga energiteknik av den rödgröna regeringens nya solcellsskatt. Trots löften om att reglerna skulle ändras har vi efter flera månader ännu inte sett något skarpt ändringsförslag från finansminister Magdalena Andersson. Det kommer att bli färre miljövänliga investeringar om inte regeringen håller sina löften om att helt avskaffa denna miljöskadliga skatt.

Read more...

2016-11-08

Så blir nya Roslagsbanan

För oss moderater är en bra kollektivtrafik viktig. I nordostsektorn satsar vi på Roslagsbanan som ger en snabb förbindelse med högkapacitet åt många boende i Vallentuna, Österåker, Norrtälje, Täby och Danderyd.


Program Roslagsbanans utbyggnad omfattar bl a dubbelspårsutbyggnad i två etapper, en ny depå i Molnby, Vallentuna och upprustning av befintliga Mörbydepån, anskaffning av 22 nya fordon, tillgänglighetsanpassning av fordon och stationer, bullerskydd och säkerhetshöjande åtgärder.

När programmet är genomfört 2018 har vi ökat kapaciteten på Roslagsbanan till motsvarande en jämn 10-minuterstrafik och minskat störningskänsligheten i trafiken, sänkt bullernivåerna och utökat mängden dubbelspår från ca 14,5 km till ca 36,5 km.


Read more...

2016-11-05

Är landstingets investeringsbeslut olagliga?

I veckan har Svenska Dagbladet i flera artiklar hävdat att landstinget bryter mot lagen när Locums vd fattar upphandlingsbeslut på delegation. Till stöd för detta har SvD ett par utlåtanden från juristprofessorn Olle Lundin, men vilket underlag professorn har haft till sitt förfogande när han gjorde uttalande har vi inte fått veta. Inte heller är det klart på vilket sätt förfarandet skulle strida mot lagen.

Även, SVT, Ekot och Studio Ett har uppmärksammat Svenska Dagbladets påståenden under veckan och i Expressen engagerar sig t.o.m. finansministern i landstingets upphandlingar. Kanske hon istället skulle ägna mer tid och energi åt Sveriges ekonomi och det ökande statliga underskottet.

För att säkerställa att vi verkligen inte gör något fel har jag bett landstingsdirektören beställa en extern utredning som granskar våra beslutsprocesser och delegationsordningar utifrån lagstiftningens krav.

Men vad handlar det då om?

Egentligen gäller det två olika frågor. Dels landstingets uppdrag till Locum att verkställa beslut om strategiska investeringar, dels Locums styrelses delegation till vd att fatta beslut vid upphandlingar.

Om vi börjar med det senare så beslutade Locums dåvarande styrelse redan 2008 att delegera till vd att besluta om förfrågningsunderlag och tilldelning av anbud vid investeringar oavsett belopp. Förutsättningen är givetvis att det har fattats ett politiskt beslut om att investeringen ska genomföras, vilken omfattning den har och till vilken maxkostnad. Detta förfarande har såvitt jag känner till varken ifrågasatts av förtroendevalda från något parti, revisionen eller våra jurister förrän SvD publicerade sin artikel i tisdags. Vd rapporterar dessutom vid varje styrelsemöte om de pågående investeringsprojekten.

Svenska Dagbladet anser att beloppens storlek gör att besluten är principiellt viktiga och därför ska beslutas av politiker, helst i fullmäktige, medan våra jurister menar att det är frågan om verkställighet av det principbeslut som innan dess har tagits i fullmäktige, nämligen att investeringen ska genomföras.

Jag hade inte tidigare reflekterat över detta, men kan konstatera att när det gäller investeringsbeslut som landstingsstyrelsen ansvarar för så sträcker sig landstingsdirektörens generella delegation bara till investeringsbelopp under 50 mkr. Oaktat att Locums förfarande inte är felaktigt kan det vara rimligt att man förfar på motsvarande sätt i landstingets olika beslutsorgan och jag har därför aviserat att jag på kommande ordinarie styrelsemöte kommer att föreslå att vi ändrar delegationsordningen på Locum så att den speglar Landstingsstyrelsens.

Den andra frågeställningen är lite mer komplicerad, men låt mig ge en bakgrund. 

Tidigare ansvarade Locum för alla investeringar, men landstingsstyrelsen ville för några år sedan ta ett starkare grepp om de strategiska investeringarna (läs de stora sjukhusutbyggnationerna). Man skapade en ny funktion, Strategiska Fastigheter och Investeringar (SFI), ändrade Locums ägardirektiv och tog fram en ny investeringsprocess där SFI skulle ansvara för beredningen av de strategiska investeringsbesluten och den övergripande styrningen av projekten.

Revisionen uttalade emellertid 2014 en viss kritik mot att förändringarna ”inte genomförts konsekvent och parallellt för alla inblandade organisationer”. Det är en kritik som varit berättigad och därför har jag sett till att vi har reviderat investeringsprocessen ytterligare, att Locum och SFI i avtal reglerat sina respektive ansvar samt gett landstingsdirektören i uppdrag att utreda rollfördelningen mellan Locum och SFI för att eliminera eventuella ytterligare problem.

I revisionsrapporten för 2015 finns inte längre denna kritik kvar. Istället konstateras att landstinget ”avsevärt stärkt förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll” sedan 2010.

Så långt alltså revisionen, men vad baserar sig då SvD:s och juristprofessorns kritik på? En ledtråd hittar vi sannolikt i gårdagens tidning där man citerar en mening från revisionsrapporten 2014: ”I ansvars- och beslutsordningen finns inget utpekat ansvar/mandat för Locum att besluta om specificerade strategiska investeringsobjekt utan Locum ska endast lämna underlag till landstingsstyrelsen.” Av någon anledning valde man dock att utesluta nästföljande meningar som löd: ”I samband med att Locum fick reviderade specifika ägardirektiv beslutade landstingsdirektören att Locum tillsvidare hade mandat att besluta om investeringar enligt tidigare process. Beslutet gällde till dess att den administrativa implementeringen var färdig, dock längst till utgången av 2014.”

Kritiken gällde alltså ett förhållande som varade ett halvår under 2014 och inte dagens beslutsprocess. Dessutom konstaterar revisionen att förvaltningens arbete  ”har bland annat resulterat i en uppdragsfullmakt för Locum och ett flertal olika avtal som reglerar administration, roller och ansvar samt genomförande av de strategiska investeringarna”.

Gör vi då fel idag? Svenska Dagbladet påstår det, men har inte kunnat påvisa något och våra jurister håller inte med. Men nu låter vi en extern advokatbyrå utreda saken och om det finns brister ska vi självfallet rätta till dem. Jag återkommer i ärendet.


Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP