2010-03-31

Regionkommitténs ordförande tvingas sannolikt att avgå

Trots att svensk media (för vilken gång i ordningen minns jag inte) dömt ut Silvio Berlusconis chanser i ett val blev de italienska lokal- och regionalvalen en framgång för den sittande regeringen. Möjligen beror det på att få italienare läser svenska tidningar och att svenska journalister som vanligt bedömer andra länders politik med en strikt svensk måttstock.

Tänk att det ska vara så svårt att inse att på andra håll i världen lever nänniskor med andra förutsättningar, en annan historia, en annan kultur och framförallt andra värderingar.

Det italienska valresultatet får dessutom effekt på en av EU:s institutioner, nämligen Regionkommittén som jag är ledamot av. Vår nuvarande mandatperiod inleddes i början av februari och då valdes den italienska socialisten Mercedes Bresso till ny ordförande. Både hon själv och socialistgruppen gjorde en stor affär av att hon var den första kvinnliga ordföranden någonsin, men karriären tycks bli mycket kortlivad.

En av de regioner som Lega Nord överraskande vann i var nämligen Piedmont där Bresso tills nu varit regionpresident. Eftersom hennes mandat i EU:s Regionkommitté baseras på detta uppdrag är hon helt plötsligt inte längre valbar och kommer därför med stor sannolikhet tvingas avgå, inte bara som regionpresident i Piedmont, utan även som ordförande i Regionkommittén. Och detta efter bara två månader i sin nya roll.

Såvida hon inte har eller snabbt kan få ett nytt lokalt eller regionalt mandat i Italien på vilket hon åter kan bli valbar till Regionkommittén återstår inget annat för socialistgruppen att hitta en ny ordförandekandidat.

Read more...

Varför ska pensionärer ha lägre skatt än de som arbetar?

Trots att Alliansregeringen har sänkt skatten två gånger för landets pensionärer (när gjorde Socialdemokraterna det senast - aldrig, tror jag) och i dagarna utlovat en tredje sänkning tycks de båda pensionärsorganisationerna ändå vara missnöjda.

Just nu pågår en kampanj från SPF och PRO mot jobbskatteavdraget. Inte så att de (till skillnad mot de rödgröna partierna) har något emot att de som arbetar får sänkt skatt, men de anser pensionärerna trots de genomförda och utlovade skattesänkningarna är missgynnade och menar att deras skatt ska sänkas lika mycket som jobbskatteavdraget har inneburit.

Vid en första anblick låter ju det som ett rimligt krav. Lika skatt vid lika inkomst. Men om man synar frågan lite närmare så är svaret nog inte så självklart.

För det första måste man beakta syftet med jobbskatteavdraget. Det är ett tydligt och väl fungerande incitament för att få fler människor i arbete. Det förbättrar tillväxten och ger ökade skatteintäkter och lägre kostnader för a-kassa, sjukpenning och förtidspension. Det leder i sin tur bl a till höjda pensioner och att stat och kommun får större resurser för att finansiera bl a en bra äldreomsorg. Något som allra högsta grad borde ligga i pensionärsorganisationernas intresse.

För det andra får en pensionär som arbetar dubbelt jobbskatteavdrag och dennes lön belastas inte heller med sociala avgifter på samma sätt (mer om detta längre ner). Varför lyfter pensinärsorganisationerna inte fram detta som något orättvist i andra riktningen?

För det tredje pratar man om pension som uppskjuten lön, men det är en sanning med stor modifikation. I praktiken betalar dagens löntagare dagens pensioner, för så var det gamla ATP-systemet uppbyggt, De får dessutom i olka grad (beroende på ålder) finansiera sin egen pension eftersom vi numera har bytt pensionssystem. Dagens arbetsföra generation får alltså betala både sin egen och sina föräldrars pension, något som dagens pensionärer alltså har sluppit. Men om detta hör man inte ett ord från SPF eller PRO.

För det fjärde, om man nu tycker att det är orättvist att bara de som arbetar får jobbskatteavdrag, varför kritiserade aldrig pensionärsorganisationerna att löntagare tidigare kunde göra avdrag för avgiften till fack och a-kassa? Det sänkte ju också de facto skatten för de som arbetar relativt pensionärerna.

För det femte har pensionärskollektivet som helhet (men här finns naturligtvis mycket stora individuella skillnader) gynnats mer av den borttagna förmögenhetsskatten eftersom de som grupp är mer förmögna än yngre. Det kanske man också ska tänka på om man vill spela rättvise kortet generationerna emellan. Och hur många av dagens pensionärer har inte köpt sina villor med starkt subventionerade statlig lån eller bott i lägenheter vars hyror pressats ner av samma skäl?

För det sjätte får pensionärer ofta rabatter på offentliga tjänster såsom teater- och museibesök liksom på kollektivtrafik. Det har jag aldrig hört SPF eller PRO klaga över.

För det sjunde har den som arbetar många gånger kostnader för "intäktens förvärvande" som det så vackert heter på skattesvenska. Det kan röra sig om kläder, lunch ute och resor till och från jobbet som i mycket lite utsträckning går att dra av i deklarationen.

Men det viktigaste argumentet är trots allt att löntagare faktiskt betalar mer i skatt på sin lön än pensionärer trots jobbskatteavdraget. Förutom sin inkomstskatt betalar nämligen arbetsgivaren in en löneskatt (arbetsgivaravgift) som uppgår till 31,42 % av lönen. Den syns sällan på lönekuvertet men är de facto en del av den skatt man betalar.

Nu ska i ärlighetens namn sägas att en del av löneskatterna är starkt kopplade till att man arbetar, såsom sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och arbetsmarknadsavgift (går bl a till arbetslöshetsersättning) och därför är det logiskt att inte pensionärer ska betala dessa. Men i arbetsgivaravgifterna ingår även en s k allmän löneavgift. Den är inte kopplad till någon speciell förmån utan är enbart en dold löneskatt på 6,03 % som enbart de som arbetar tvingas betala.

För 2009 gav den 93,5 miljarder kronor till statskassan vilket kan jämföras med de 71 miljarder kronor som jobbskatteavdraget har minskat skattetrycket med.

Så den rätta frågan att ställa är egentligen varför pensionärer ska betala lägre skatt än de som arbetar?

Läs även: DN DN Mina Moderata Karameller Isabella Jernbeck Alliansfritt Sverige Funderingar från Farsta Bjarne Grankvist

Read more...

2010-03-29

Höjda skatter väntar med rödgrön regering

Än så länge är de rödgröna oense om det mesta, men en sak kan man vara tämligen säker på. Vinner de riksdagsvalet väntar tämligen omfattande skattehöjningar för svenska folket.

Exakt vilka skatter och hur mycket har de ännu inte enats om, men en kartläggning i Dagens Industri visar att de kommer att svida i många plånböcker om Sahlin blir ny statsminister.

Jobbskatteavdraget
Några fler jobbskatteavdrag är inte att vänta. Istället kommer det att trappas av för de med "högre" inkomster. Lars Ohly vill dessutom ta bort 55 av de 71 miljarder som jobbskatteavdraget har sänkt skatten med.

Statliga skatt
Värnskatten blir definitivt kvar. Vänsterpartiet vill dessutom halvera inflationsuppräkningen för statlig skatt, dvs. i takt med att folk får normala löneökningar kommer alltfler betala statlig skatt.

RUT
Inga avdrag för hushållsnära tjänster.

Arbetsgivaravgifter
De rödgröna vill ta bort nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga.

Förmögenehetsskatt
Både S och V vill återinföra förmögenhetsskatten. Grattis alla villaägare i storstadsområden.

Miljöskatter
Sossarna vill höja koldioxidskatten med 6 öre, Miljöpartiet med det tiodubbla. Dessutom vill MP införa en särskild flygskatt, höja effektskatten på kärnkraft och öka kilometerskatten på tung trafik med 2 kronor/km. Vänsterpartiet förslår liknande höjningar. Någon som tror att detta är bra för tillväxten och svensk industri?

Bolagsskatt
Vänsterpartiet vill höja den, men får motstånd från både S och MP, så den kanske förblir oförändrad trots allt.

Fastighetsskatt
Här har faktiskt de rödgröna enats och en ny fastighetsskatt införs som framförallt drabbar de som bor i storstadsområdena.

Det råder som sagt var ingen tvekan om vilken huvudinriktning de rödgröna har på sin politik, även om de är långt ifrån ense. Som väljare bör man ställa sig några frågor:

  1. Vad blir slutresultatet?
  2. Hur påverkar detta min plånbok?
  3. Gynnar det verkligen jobben, tillväxten och välfärden att vi åter blir världens hårdast beskattade folk?
  4. Har vi det bättre idag än när Göran Persson styrde landet?

Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet

Read more...

Ny ordförande i Lidingömoderaterna

Vid helgens årsmöte valdes Inger Granlund till ny ordförande i Lidingömoderaterna efter Allan Palm. Inger har lång kommunalpolitisk erfarenhet, bl a har hon varit ordförande i tekniska nämnden och sitter idag som ledamot av kommunstyrelsen och är ordförande i bostadsutskottet.

Ny vice ordförande blev Alexandra von Seth och nya ledamöter Michael Anderberg och Niclas Karlsson. Hela styrelsen finns presenterad på Lidingömoderaternas hemsida.

Med Inger och Alexandra i spetsen tar vi nu avstamp inför den kommande valrörelsen, där ambitionen är att säkra fyra nya år för frihetens idéer på nationell, regional och lokal nivå.

Read more...

2010-03-26

Tunnel ska lösa trafikproblemen på södra ön

Alltsedan Gåshagaleden byggdes på 70-talet har sträckan mellan Högberga och Skärsätra framstått som den felande länken. 13 000 fordon som varje dygn passerar igenom ett villaområde, 5-10 meter utanför köksfönstren är inte bra.

Sträckan har dålig framkomlighet, brister i trafiksäkerheten och skapar stora problem i boendemiljön.

Under flera decennier har det funnits ambitioner att föröka lösa problemen och ett vägreservat finns sen tidigare utpekat norr om lidingöbanan. Men någon majoritet har inte kunnat formas kring ett förslag - förrän nu.

2002 utreddes ett antal alternativ söder om lidingöbanan. Den utredningen kompletterades sedan 2008 med att vi lät undersöka olika alternativa lösningar norr om banan. Sammanlagt har elva olika alternativ utretts de senaste åtta åren, varav två stycken redan har avförts av kommunstyrelsen.

Under vintern har en fördjupad analys gjorts av bergtunnelalternativet och resultatet av denna har analyserats och resulterat i att Moderaterna och Folkpartiet idag har presenterat vårt förslag till inriktningsbeslut.

I huvudsak har tre olika huvudalternativ övervägts:

  1. Nollplusalternativet, dvs. att bygga om befintlig väg och komplettera med planskilda korsningar i Högberga och Skärsätra
  2. En lösning norr om lidingöbanan, med eller utan övedäckning vid Skärsätra skola
  3. Bergtunnelalternativet

Vår samlade bedömning är att bergtunnelalternativet bäst uppfyller målen för ny väg vad gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö samt har begränsad inverkan på naturmiljön.

Nollplusalternativet är förvisso det billigaste, men uppfyller inte målen och försämrar istället situationen för de fastigheter som redan idag är värst drabbade.

Norra alternativet ser vi som svårgenomförbart pga. dess omedelbara närhet till Skärsätra skola. Dessutom skulle vägen gå nära Kottlasjön och göra intrång i en del nyckelbiotoper vid dess södra strand. SL har signalerat om behov av dubbelspår mellan Skärsätra och Högberga vilket försvårar en vägdragning ytterligare. Kottlavägens avstängning vid Kottla station skulle innebära stora omvägar för trafiken från södra Skärsätra till norra ön och de krav på bullerskydd som finns vid en sådan dragning riskerar att skapa en skarp barriär mellan Kottlasjön och Mölna ängar.

På kommunstyrelsen den 12 april lägger vi därför ett förslag till inriktningsbeslut om att inleda en detaljprojektering av bergtunnelalternativet i huvudsaklig överensstämmelse med WSP:s utredning. Än återstår många frågor att svara på och utformningen av alternativet utvecklas och förbättras innan spaden kan sättas i marken.

Utredningen beräknas ta drygt ett år och därefter ska en detaljplan tas fram innan spaden kan sättas i marken. Men dagens besked är ett viktigt steg i rätt riktning för att en gång för alla lösa trafikproblemen på södra ön.

Read more...

2010-03-25

Mona Sahlin om RUT

Så här lät det 1999...

- I den här skolan som jag var i frågade jag eleverna hur många som hade svart hemhjälp och då räckte alla i klassen utom en upp handen. Jag frågade den som inte räckte upp: "Har inte ni någon hemma?" "Nej vår kommer från Polen", sa hon. Det här är inte bara en överklass...

- Det är inte så att ett subventionssystem skulle skapa ett så kallat pigsamhälle utan möjligen skulle man få bort de mest förnedrande situationerna.

- Jag tycker att det är att minska klassklyftorna, om man försöker göra en svart sektor vit, om man försöker ge de här kvinnorna drägliga arbetsförhållanden och sociala villkor. Det är mitt sätt att bekämpa ett orättvist klassamhälle. Dessa problem kommer man inte åt bara genom att höja kapitalskatten.
...och så här låter det idag:

- Vi, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under alla åren i opposition motionerat om att vi vill avskaffa avdraget.

- RUT-avdraget är orättvist och gynnar de rika samtidigt som skattepengar försvinner.

- Vinner vi valet kommer det (RUT-avdraget) att tas bort. Det finns ingen ovisshet i det.

- Nu sätter vi ned foten. Nu har vi bestämt oss och då står partiet bakom detta.

– De ska bort, och vi får berätta snart om när.
Så ser den socialdemokratiska förnyelsen ut...

Read more...

2010-03-24

Fredrik vann lätt över Mona

Kvällens partiledardebatt mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin slutade med en klar seger för statsministern. Med sitt lugn och sina tydliga svar är det inte förvåande att han leder stort i förtroende över Sahlin.

Debatten började med två av regeringens starkaste kort, arbete och skatter. Mona Sahlin inledde med att lova höjd skatt åt sig själv och Fredrik Reinfeldt, men vägrade svara på frågan om vanliga kvinnor skulle få höjd skatt.

Sen anklagde hon regeringen för att arbetslinjen inte fungerar och för att man skulle ha förstört statsfinanserna. Inte särskilt trovärdigt med tanke på att arbetslösheten är bland den lägsta och statsfinanserna de bästa i Europa.

Överhuvudtaget var Mona Sahlin oerhört defensiv. När Sahlin klagade på att pensionärerna inte fått jobbskatteavdrag kunde statsministern kontra med att regeringen sänkt skatten för pensionärerna två gånger redan och lovade att göra det igen. Något som Sahlin aldrig gjort när hon var statsråd.

Inte ens när frågan om förändringarna i sjukförsäkringssystemet kom på tal lyckades Sahlin vinna några poäng, för vad säger man om det faktum att regeringen brutit en 35-årig trend och halverat antalet långtidssjukskrivna och minskat antalet förtidspensionärer med 60 000 personer? Bra jobbat, kanske?

Källor: Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet SvD SvD DN Expressen Expressen

Läs även Eva Buskas Johanna Melén Kent Persson Tokmoderaten Mina Moderata Karameller Isabella Jernbeck

Read more...

Varför så hemlig, Gustav Andersson (C)?

Igår uttryckte jag min förvåning över att Centerpartiets biträdande landstingsråd, Gustav Andersson, gör ett utspel om utvecklingen av Gåshaga som, enligt Lidingö Tidnings reporter, kräver ett engagemang från kommunens sida utan att först prata med oss.

På detta svarar Gustav Andersson att han minsann är "skärgårdslandstingsråd" med ett regionalt ansvar som går över kommungränserna och därför inte alls tycker att det är nödvändigt att först prata med berörd kommun.

Sen hänvisar han till sin egen blogg där han upprepar sin oförståelse för att det kan vara lämpligt att Lidingö och landstinget pratar med varandra med följande argument:

Landstinget är arenan för regionalpolitiken i länet, och det ligger på vårt ansvar att ombesörja skärgårdstrafiken och planera för regionens infrastruktur. Därför är det också naturligt att jag som skärgårdsansvarig politiker kan utveckla idéer som berör Lidingö och andra skärgårdskommuner.

Självklart ansvarar landstinget för den regionala kollektivtrafiken, men Gustav Andersson sitter varken i SL:s eller Waxholmsbolagets styrelser, så hur det regionala ansvaret landade just på honom har jag inte förstått. Landstinget ansvarar också för den regionala utvecklingsplanen, men inte heller i den nämnden sitter Gustav Andersson, vars huvuduppdrag är att vara ordförande i programberedningen för tandvård.

Vad går då Anderssons förslag ut på. Det är fortfarande oklart. Något pressmeddelande har jag inte hittat och på sin blogg ger han ingen närmare förklaring till vad förslaget går ut på än att han vill att Gåshaga ska bli ett nytt Vaxholm.

Det enda konkreta jag fått höra är det korta referat Lidingö Tidnings reporter kunde ge mig när hon ville ha mina synpunkter på förslaget. Men när Lidingö Tidning kommer ut på fredag kanske allt klarnar.

Read more...

2010-03-23

Varför inte prata med oss först?

Blev på förmiddagen uppringd av en reporter från Lidingö Tidning som undrade hur jag ställer mig till ett utspel från Centerpartiets biträdande landstingsråd, Gustav Andersson, om att göra Gåshaga till ett resecentrum för skärgårdstrafiken likt Vaxholm idag.

Tanken är tydligen att utnyttja kopplingen till Lidingöbanan och få restauranger och företag att etablera sig där.

Jag kan inte på rak arm bedöma om förslaget är bra, därtill vet jag alldeles för lite om det (och varken på landstingets eller Centerpartiets hemsida eller på Anderssons blogg går det att hitta någon information), men tycker att det är myckligt märkligt att en ledande företrädare från landstinget inte först tar kontakt med oss och diskuterar vilka förutsättningar det finns för en utveckling vid Gåshaga Brygga innan han gör ett medieutspel.

Read more...

Talar i egen sak

Att ordföranden i Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner på Brännpunkt försvarar lärarnas mycket generösa arbetstidsavtal är inte förvånande, men likväl är det i sak fel. Hon klär sitt motstånd med argument om utbildningens kvalitet och påståenden om att lärarnas arbetstid går upp, men i själva verket handlar det om att värna en helt unik företeelse på svensk arbetsmarknad som jag inte tror att någon annan grupp har.

En kommunalt anställd lärare har nämligen 10 timmar per vecka i s k förtroendetid, dvs. läraren bestämmer själv hur den ska disponeras.

Att läraryrket i många avseenden är och bör vara fritt finns ingen anledning att ifrågasätta. Inte heller att lärare likt många andra arbetstagare kan utföra en del av sin arbetstid hemma och på tider man själv väljer, men att låsa fast detta i ett kollektivavtal är fullständigt fel.

Arbetstiden är inte den anställdes att spendera som han eller hon finner bäst, utan något som arbetsgivaren faktiskt betalar för och rimligen borde ha rätt att bestämma över.

Det kan t ex innebära att vissa veckor vill rektorn prioritera närvaro på skolan av ett eller annat skäl och då måste detta vara möjligt. Skolans arbetsformer, vilka ämnen eller årskurser man undervisar i liksom den enskilde lärarens förmåga, mognad och erfarenhet måste vara avgörande för i vilken utsträckning en lärare själv ska bestämma över sin arbetstid.

Att helt eller delvis få ha fria arbetstider är en förmån, inte en rättighet. En klok arbetsgivare försöker vara tillmötesgående gentemot sina anställda, men det är inte samma sak som att lärare ska kunna vägra att vara på sin arbetsplats på arbetstid därför att ett föråldrat kollektivavtal säger så.

Läs även: Mats Gerdau Lars Björndahl

Read more...

2010-03-20

Skippa skampålen

Svensk sexlagstiftning ter sig alltmer märklig. Numera kallar vi även sexualbrott där varken våld eller hot förekommer för våldtäkt. Och enligt modern svensk logik är det olagligt att köpa sex, men inte att sälja. Kanske beror det på att köparna oftast är män medan kvinnorna är i majoritet bland säljarna, vad vet jag...

Till detta kommer nu justitieminister Beatrice Asks utspel om att misstänkta sexköpare ska hängas ut inför familj och grannar innan de ens är dömda. Förslaget är, med all respekt, ovärdigt en rättsstat som Sverige.

För det första att hänga ut personer som inte är dömda för ett brott, strider mot all modern rättstradition. Det kan väl ändå inte vara en moderat ambition att riskera att oskyldiga drabbas.
För det andra, även om man väntar till dess en person är dömd, varför ska just sexköpare (ett trots allt mindre allvarligt, men väldigt skämmigt, brott) hängas ut. Varför inte mördare, våldtäktsmän, rånare eller tjuvar? Borde inte den lokala affären i så fall också få sätta upp namn och bild på infångade snattare (idag riskerar man åtal för förtal om man gör något sådant, även om det är sant)?

För det tredje, är det någon som på allvar tror att det bara är sexköparen själv som får lida om han hängs ut? Vad händer med hustrun som kanske vill förlåta och fortsätta, vad händer med barnen i skolan? Man måste tänka på dem också.

Tack och lov tog statsminister Fredrik Reinfeldt avstånd från förslaget i Ekots lördagsintervju. Brottslingar ska dömas i domstol och mig veterligen ingår inte skampålen i svensk lagstiftning längre. Låt oss inte återinföra den heller.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Politikerbloggen Politikerbloggen SvD SvD SvD SvD SvD DN DN Expressen

Läs även: Dick Erixon Mina Moderata Karameller Tokmoderaten Johanna Melén Peter Andersson Newsmill Mina Moderata Karameller Karl Sigfrid Lena Melin Per Hagwall Per Hagwall Lisa Magnusson

Read more...

2010-03-19

Blå dun(s)ter om Lidingöbanan

I dagens Lidingö Tidning har oppositionsrådet Mårten Dahlberg (S) skrivit en insändare tillsammans med sin kollega i landstinget, Lars Dahlberg (S), där de båda påstår att Socialdemokraterna "länge har kämpat" för en upprustning och satsning på Lidingöbanan.

Längre från sanningen är svårt att komma.

Under hela förra mandatperioden, när de rödgröna styrde landstinget, försökte jag nämligen få till stånd en dialog med dåvarande trafiklandstingsrådet, herrarna Dahlbergs partikollega Anna Kettner. Under fyra år försökte jag komma till förhandlingsbordet, men möttes av ett totalt ointresse från Socialdemokraterna i landstinget.

Däremot hade Socialdemokraterna, efter att i fyra år blockerat frågan, fräckheten att i förra valrörelsen gå ut och påstå att Moderaterna och Folkpartiet hade "beslutsångest över tåget". medan Socialdemokraterna minsann ville "utveckla Lidingöbanan i samband med Stockholms nya tvärspårväg".

Det kallar Socialdemokraterna att "kämpa för Lidingöbanan". Jag kallar det för att slå blå dunster i huvudet på människor.

Om det verkligen hade varit sant, hade det varit klädsamt om man någon gång under sina fyra år vid makten i handling hade visat detta. Men det gjorde man inte.

Dessutom har Lennart Dahlberg på DN Debatt klargjort att Socialdemokraterna vill stoppa Spårväg City, med vilken Lidingöbanan nu är tänkt att kopplas ihop, så om Socialdemokraterna vinner valet i höst är det stor risk att Lidingöbanan även i framtiden kommer att stanna vid Ropsten istället för att, som nu planeras, kunna ta lidingöborna ända in till Stockholms innerstad.

Nej, sanningen är den att avtalet förhandlades fram mellan två moderater, medan Socialdemokraterna på Lidingö satt på åskådarläktaren och deras partivänner i landstinget direkt motarbetade Lidingöbanans bevarande.

Det var nämligen först sedan Moderaterna och Christer G. Wennerholm tagit över trafikroteln och ordförandeskapet i SL som det äntligen började hända något och som alla vet kunde Christer och jag i höstas underteckna den överenskommelse som innebär att Lidingöbanan rustas upp.

Read more...

2010-03-16

Beslut om lidingöbanan i landstinget idag


För några timmar sedan beslöt landstingsfullmäktige att godkänna den uppgörelse som Christer G. Wennerholm och jag gjorde i höstas som innebär att Lidingöbanan räddas, rustas upp och kopplas samman med Spåväg City.

För SL:s del handlar det om en investering på 800 mkr. Byggstart är planerad til 2012 och allt ska vara klart två år senare är det tänkt.

Processen i landstinget är inte lika snabb som i kommunen, men nu när det är klubbat och klart är det dags att kavla upp ärmarna och se till att besluten genomförs. Den största utmaningen tror jag kommer att bli hur depån ska utformas för att rymma alla de nya tågen samtidigt som utformningen kommer att vara otroligt viktig ur stadsmiljösynpunkt.

Read more...

Guilt by association

I en fet rubrik på första sidan skriver Svenska Dagbladet idag att halva SD-toppen varit moderater. Dessutom påstår man att ytterst få har en bakgrund inom Socialdemokraterna.

Detta sätt att hårdvinkla en artikel och genom "guilt by association" försöka svärta ner just Moderaterna är mycket trist, men speglar dessvärre Svenska Dagbladets utveckling på senare år. Till innehåll och tonfall börjar den alltmer likna kvällspressen och då inte minst sin systertidning Aftonbladet.

Men hur står det då till med bakgrunden hos Sverigedemokraternas riksdagskandidater?

Av de 25 första namnen på listan har sex varit aktiva i Moderaterna, tre i Socialdemokraterna, två vardera i Centerpartiet respektive Framstegspartiet och en i Folkpartiet. Därutöver ska tre kandidater ha varit medlemmar i Moderaterna och en vardera i Framstegspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet (den sistnämnda har även varit medlem i Moderaterna och aktiv i Socialdemokraterna).

Av de som inte har någon bakgrund i ett annat parti säger sig fyra ha röstat på Moderaterna, tre på Socialdemokraterna, lika många på Kristdemokraterna och en på Centerpartiet.

Beskrivet på detta sätt ges onekligen en mer nyanserad bild av Sverigedemokraternas kandidaters politiska bakgrund. Men det är klart, braskande, provocerande rubriker säljer mer.

Sen kan man ju fundera på varför svenska Dagbladet valde just denna vinkling. En lika korrekt, men fräck rubrik hade varit "Om LO:s medlemmar får bestämma kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen".

Och om motsvarande kartläggning av övriga partiers kandidaters bakgrund hade resulterat i samma fördelning hade inte den stora nyheten varit hur många som tidigare varit moderater utan att endast 4 av 25 kandidater är kvinnor. Men uppenbarligen mäts vi efter olika måttstock.

Läs även: SvD DN Per Ericsson Mina Moderata Karameller Bjarne Grankvist Tokmoderaten Kent Persson Olof Lavesson

Read more...

2010-03-15

S vill sätta munkavle på regeringen

I efterdyningarna av riksdagens uttalande att att de turkiska övergreppen 1915 mot armenier ska anses vara folkmord försöker nu Socialdemokraterna sätta munkavle på regeringen. På något annat sätt kan man näppeligen tolka Sven-Erik Österbergs KU-anmälan mot Fredrik Reinfeldt för dennes kritik av riksdagens beslut.

Men även statsråd har yttrandefrihet. Eller som utrikesminister Carl Bildt så välformulerat uttrycker det på sin blogg, alla dessa dagar:

"I media hör jag att socialdemokraterna nu KU-anmält Fredrik Reinfeldt för att han – i likhet med mig – beklagat riksdagens famösa beslut att politisera historien.

Hur man skall driva hem den frågan skall i sanning bli intressant att se.

Att hävda att det strider mot regeringsformen att beklaga att man förlorat en votering är onekligen en rätt djärv ståndpunkt.

Jag kommer att fortsätta att hävda att det var beklagligt – faktiskt djupt beklagligt.

Det kan inte bara vara Lars Viks som har yttrandefrihet här i landet."
Övriga källor: Expressen SvD Johanna Melén

Read more...

Fyra initiativ från Alliansen


Det övergripande målet i höstens riksdagsval är att Alliansregeringen ska få förnyat förtroende att leda Sverige.

För att nå detta mål har vi mellan Allianspartierna enats om att tillsammans ta fyra initiativ:

1. Vi ska tala om framtiden
För väljarna handlar val alltid om framtiden. Alliansen ska i god tid innan valet möta väljarna med en tydlig reformagenda för nästa mandatperiod.

2. Vi ska fördjupa Alliansens samarbete
Varje väljare ska kunna känna sig trygg med att Alliansen har en finansierad och genomtänkt politik till svar på Sveriges utmaningar. I höstens val ska vi möta väljarna med gemensam Allianspolitik på fler områden och synas mer tillsammans än i förra valet.

3. Vi ska avkräva vänsteroppositionen gemensamma svar
Höstens val står mellan två regeringsalternativ med olika idéer om Sveriges framtid. Vi ska avkräva vänsterpartierna svar om hur deras gemensamma och finansierade politik ser ut, särskilt med avseende på den ekonomiska politiken.

4. Vi ska kavla upp ärmarna
Under de sex månader som är kvar till valet ska partierna i Alliansen var för sig och tillsammans göra den största politiska mobiliseringen i Sveriges historia. Vi ska maximera antalet personer som deltar i vår kampanj och presentera möjligheter att engagera sig direkt i Alliansen. Det fristående nätverket Alliansens vänner är ett bra exempel på hur fler kan engagera sig för Alliansen.

Förutsättningarna och utgångspunkterna för Alliansen är väsentligt annorlunda jämfört med valet 2006.

Till skillnad mot 2006 handlar skillnaderna mellan regeringsalternativen inte främst om i vilken grad vi är eniga. I stället är det de politiska skillnaderna som står i fokus. 2006 var Alliansen ett nytt fenomen. Nu är vi ett etablerat regeringsalternativ, vilket ställer krav på oss att utveckla samarbetet för att vinna väljarnas uppmärksamhet.

I förra valet var det oppositionen som genom ett långt maktinnehav bar ansvar för hur Sverige såg ut. I valet 2010 måste vi arbeta aktivt för att fortsätta opponera på de samhällsproblem väljarna möter.

Finanskrisen har slagit hårt mot Sverige. I en turbulent tid har Alliansregeringen tagit ansvar för vårt land. Vi har varit försiktiga med nya utgifter och klarat utmaningarna bättre än många andra länder.

Nu börjar vi se en vändning komma, men den är fortfarande både bräcklig och osäker. Risken för nya kriser är långt ifrån över. Det ställer krav på att fortsätta föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Under nästa mandatperiod ska de offentliga finanserna åter visa överskott.

Finanskrisen har inneburit tuffa utmaningar, men vi är hoppfulla om Sveriges framtid. Vi tror att Sveriges bästa dagar ligger framför oss. Den viktigaste uppgiften under nästa mandatperiod är att föra en politik för fler jobb och att lägga grund för en långsiktig återhämtning.

Kärnan i vår politik för nästa mandatperiod är att fortsätta bryta utanförskapet och sätta arbetslinjen före bidragslinjen. Vi vill släppa loss den skaparkraft som finns bland entreprenörer och företagare i hela vårt land. Då kan vi förhindra att arbetslösheten biter sig fast. På sikt ska Sverige nå målet om full sysselsättning.

I vårt Sverige ska varje elev få en bra start i livet genom en skola med kunskap. Alla människor ska ha tillgång till bra sjukvård och omsorg, oavsett vem man är eller var man bor. Trygghet på gator och torg ska uppnås genom fler poliser och förebyggande arbete. Vi ska ta ledningen i miljöarbetet.

Vi är fyra partier som tillsammans har visat att vi kan ta ansvar för Sverige. Många utmaningar återstår och nu vill vi fortsätta utveckla Sverige till att bli ett ännu bättre land för alla människor.

Läs även: Aftonbladet Aftonbladet Expressen SvD DN Malin Löfsjögård Politikerbloggen Dick Erixon Mina Moderata Karameller Tokmoderaten Kent Persson

Read more...

2010-03-14

Öppenhet - nej tack!

Näringsminister Maud Olofsson har skrivit om regeringens satsning på kvinnligt företagande på Tillväxtverkets hemsida. För detta har hon KU-anmälts av socialdemokraten Hans Hoff.

Är det något i det politiska innehållet Hoff är missnöjd med? Nej inte vad jag vet, utan det han kritiserer är att näringsministern för fram sina "egna tankar och idéer om det politiska alternativet" på Tillväxtverkets hemsida.

Så i socialdemokratins Sverige får en ansvarig minister inte kommunicera ut regeringens politik på en statlig myndighets hemsida vars uppdrag utgår från regeringens regeleringsbrev. Det är onekligen en intressant syn på öppenhet och kommunikation med medborgarna.

Tycker inte socialdemokraterna att det är bra att väljarna vet vad regeringens politik går ut på? Eller ligger kanske snarare problemet i att det är borgerlig politik som kommuniceras ut?

Read more...

2010-03-10

När makthavarna manifesterar

Miljöminister Anders Carlgren (C) har nu fallit för trycket och meddelar att regeringskansliet i år ska delta i Earth Hour och släcka ner departementen lördagen den 27 mars kl 20.30 - 21.30 samtidigt som han uppmanar landets kommuner att göra detsamma.

Syftet med Earth Hour är att manifestera för klimatet. Manifestationer brukar som bekant vara enskilda människors och organisationers sätt att uppmärksamma makthavare på att man vill se en politisk förändring, men när det är makthavarna som manifesterar kan man ju fråga sig gentemot vem?

Allmänhetens intresse tycks dessutom vara ljummet i förhållande till politikernas om man ska tro Världsnaturfondens hemsida. Bara 6487 privatpersoner har i skrivande stund anmält sig mot nästan hälften av landets kommuner (144 av 290).

Sen kan man ju fundera på var regeringskansliet eller landets kommuner ska släcka ner halv nio en lördag kväll som inte redan är släckt? Rimligtvis torde få tjänstemän arbeta vid den tidpunkten och då är förhoppningsvis lamporna ändå redan släckta.

Att däremot släcka ner vägbelysningen och riskera trafikolyckor vore inte särskilt klokt och i vart fall tänker inte jag kräva att våra äldreboenden ska mörkläggas för att miljöministern vill manifestera.

Och vilka lampor de 353 skolorna som också har anmält sig till Earth Hour tänkte släcka ska bli intressant att se. Det var ganska länge sedan som barnen gick i skolan på lördagar och mig veterligen har de aldrig gjort det på lördagkvällar.

Själv lovar jag att det kommer vara släckt i nitt tjänsterum hela den helgen liksom alla andra kvällar och helger när jag inte arbetar. Jag har nämligen en lampa som släcks automatiskt när jag lämnar rummet (och ibland när jag sitter still för länge). Det är en bra miljöåtgärd och inte enbart symbolpolitik.

Read more...

Läkaresällskapet tar avstånd från manlig omskärelse

Svenska Läkaresällskapet är kritiska till att genomföra manlig omskärelse på icke-medicinska grunder. I en rapport skriver Delegationen för medicinsk etik bl a följande:

"Ingreppet bör endast utföras om den som berörs kan ge sitt samtycke till åtgärden. Eftersom det oftast rör sig om barn, så kan man inte förvänta sig att barnet kan ta till sig och förstå den givna informationen om ingreppet förrän i senare delen av tonåren.

Det är därför etiskt tvivelaktigt att på icke medicinska grunder utföra omskärelse på ett barn som inte själv har haft möjlighet att delta i beslutet.

Delegationen för medicinsk etik anser att beslut om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande samt med hänsyn till barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns därför skäl att avvakta med ett sådant ingrepp till dess att barnet självt kan samtycka till åtgärden."

Det är ett välkommet besked. Samhällets självklara avståndstagande från kvinnlig omskärelse måste i framtiden även omfatta pojkar. Något annat är inte rimligt i ett jämställt samhälle.

Läs även: SNOP Genderrorism

Read more...

Lidingösidan återuppstår

Efter 9 månaders uppehåll har Lidingös snabbaste nyhetsförmedling, Lidingösidan återuppstått. Ett glädjande besked för oss alla som vill se ökad medial konkurrens.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP