2015-06-26

Patrik Emanuelsson blir ny VD på Locum


Igår beslutade Locums styrelse att anställa Patrik Emanuelsson som VD. Patrik kommer från tjänsten som vd för Micasa som är Stockholms stads fastighetsbolag för vårdfastigheter och har tidigare bl a varit vice vd på Svenska Bostäder.

Vi välkomnar Patrik till Locum. Han har en gedigen bakgrund och den rätta personligheten för uppdraget.

Read more...

2015-06-19

Oansvarigt beteende kräver ny budgetordning[


I tisdags lade Alliansen ner sina röster vid riksdagens votering om vårpropositionen. Detta gjorde man inte för att stödja den sittande regeringens politik utan för att man tog ansvar för att landet ska kunna styras.

Samma dag valde S, V och MP i Stockholms läns landsting att tillsammans med SD aktivt bryta ut en stor budgetpost och rösta nej till den föreslagna justeringen av SL-taxan. Det innebar att det plötsligt uppstod ett underskott på 700 mkr som måste täckas för att budgeten inte, i strid med lagen, ska vara underbalanserad.

Men det ansvaret ville inte oppositionen ta eftersom man inte kunde enas om finansieringen. V och MP ville höja skatten, SD försämra kollektivtrafiken och S tror sig kunna finansiera intäktsbortfallet genom försäljning av fastigheter och minskning av antalet konsulter.
Istället fick Alliansen ta ansvar för att hantera underskottet och revidera kostnadsramarna för såväl kollektivtrafiken som sjukvården. Ett beklagligt beslut, men nödvändigt då landstinget inte kan spendera pengar vi inte har.

Till råga på allt ifrågasatte oppositionen varje ledamots fundamentala rätt att lägga ett yrkande på fullmäktige och menade att dessa först måste beredas i landstingsstyrelsen. Bortsett från den absurda konsekvensen att 129 av 149 ledamöter (de som inte sitter i landstingsstyrelsen) därmed skulle vara förhindrade att lägga egna förslag, har oppositionen lagt 150 egna säryrkanden som inte varit föremål för landstingsstyrelsens beredning…

Oppositionens agerande och därpå följande resonemang visar tyvärr att man, till skillnad från Alliansen i riksdagen, inte är intresserad av att ta ansvar för kollektivtrafikens och sjukvårdens ekonomi eller för att landstinget ska kunna styras.

Men såväl landsting som regioner och kommuner måste, precis som landet i sin helhet, kunna styras även om det inte finns tydliga majoriteter. Det är fundamentalt om vi ska kunna säkra jobben, tillväxten och kvaliteten i våra välfärdstjänster. Därför måste det till en annan budgetordning i landstinget.

Vi behöver ingen decemberöverenskommelse, men att som oppositionen plocka russinen ur kakan - utan att ta ansvar för helheten - är helt enkelt inte rimligt.

Read more...

2015-06-18

Röstfusk av vänsterpartist

Igår kväll tvingades en vänsterpartist akut att lämna landstingsfullmäktige. Sånt kan givetvis hända, men det som därefter skedde är minst sagt oacceptabelt. En annan vänsterpartistisk ledamot röstade nämligen även för den frånvarande ledamoten. Så får det givetvis inte gå till. När det upptäcktes skyllde dessutom partiets gruppledare, Håkan Jörnehed på en IT-tekniker och påstod att denne av misstag röstat på ledamotens iPad (som används som röstningsverktyg).

Men att en IT-tekniker som är utbildad för att hantera utrustningen skulle gå fram till en tom plats och av "misstag" trycka på samma voteringsknapp som alla vänsterpartister förefaller inte sannolikt. I synnerhet inte som det skedde minst två gånger...

Dessutom blev Håkan Jörnehed mycket förnärmad när Kristoffer Tamsons begärde ordningsfråga och påtalade oegentligheten. En ursäkt och löfte om att det aldrig mer ska hända hade varit mer klädsamt.

Read more...

2015-06-10

Socialdemokraternas budget ett luftslott


Alliansens gör de närmaste åren rekordstora satsningar på utbyggd kollektivtrafik och mer sjukvård i Stockholmsregionen. Sammantaget investerar vi närmare 75 miljarder kronor de kommande 10 åren i ny och förbättrad sjukvård och kollektivtrafik. Det är en tuff utmaning i många avseenden, inte minst ekonomiskt, men satsningarna är finansierade fullt ut.

Socialdemokraterna vill dock, inte helt förvånande, lova ännu mer. Men då man saknar utrymme i budgeten för sina löften använder man sig av kreativ bokföring, dels genom att kraftigt underskatta kostnaderna (man får inte 4 nya närsjukhus för 2 miljarder när ett sjukhus kostar 750-1000 mkr) men framförallt med sitt ogenomtänkta utspel om att sälja fastigheter för 20 miljarder kronor de kommande 10 åren.

För det första har landstinget inte så mycket säljbara fastigheter de närmaste 10 åren, såvida inte Socialdemokraterna tänker föreslå att vi ska sälja ut våra akutsjukhus. Men det vore rätt obegåvat då den reavinst vi då får med råge äts upp av externa hyreskostnader.

För det andra, de flesta fastigheter som är lämpliga att sälja finns redan med i planeringen såsom Norra Hagastaden och S:t Erikstomten, men de intäkterna är ju tänkta att medfinansiera NKS respektive hyran för S.t Eriks ögonsjukhus nya lokaler, så det ger inga nya pengar att finansiera Socialdemokraternas löften.

Ett förslag som har diskuterats inom Alliansen, men där inga formella beslut har fattats än och som Socialdemokraterna nu yrkar på, är att bygga ett nytt sjukhus på Sabbatsbergstomten och exploatera bostäder på resten av fastigheten. Det kan nog vara ett klokt förslag i sig, men om ett nytt sjukhus kostar 1,5 miljarder och exploateringen kan ge 600-700 mkr innebär inte det heller några nya pengar att finansiera Socialdemokraternas löften.

Därutöver finns ett antal mindre fastigheter som kan försäljas och det planerar vi också för, men i många fall måste vi bygga eller förhyra andra lokaler till verksamheten och då är det sällan några stora ekonomiska vinster för att finansiera nya satsningar.

Sammantaget, om vi effektiviserar vårt lokalutnyttjande och säljer de fastigheter vi inte behöver så kan vi säkerligen tjäna ett antal hundra miljoner, kanske t.o.m. upp till en miljard - och en sådan besparing är absolut inte att förakta - men några 20 friska miljarder finns det dessvärre inte att hämta. Socialdemokraternas budget är helt enkelt ett luftslott.

Read more...

2015-06-08

Det går bra nu...

Enligt senaste Demoskop som presenterades i dagens Expressen är Moderaterna största parti medan Socialdemokraterna noterar sin tredje sämsta mätning någonsin. Alliansen har dessutom gått om de rödgröna.

Dessutom visar SCB:s stora undersökning, som även går att bryta ner på regional nivå att Moderaterna går så starkt framåt i Stockholms län att Alliansen skulle få egen majoritet i landstinget igen om det vore val idag.
Read more...

2015-06-06

NCC bygger behandlingsbyggnad på SöS

NCC får uppdraget att bygga den nya behandlingsbyggnaden och försörjningskvarteret på Södersjukhuset. Orden uppgår till 1 miljard kronor.

Nybyggnationen på Södersjukhuset innebär att invånarna i Stockholms växande region kommer fortsatt att få rätt vår i tid. I behandlingsbyggnaden kommer den nya akutmottagningen att ligga. Den mottagningen kommer att vara den största i sitt slag och kommer att kunna ta emot flest fall om året i Sverige.

Read more...

2015-06-05

SvD:s artikelserie om NKS…


I ett tidigare nyhetsbrev redde jag ut några oklarheter kring hur Svenska Dagbladet väljer att vinkla vad det kostar att bygga Nya Karolinska Sjukhuset. Tidningen har emellertid fortsatt artikelserien med motivet att försöka bevisa att landstinget inte har kontroll på kostnaderna. Men man blandar äpplen och päron på ett sätt som inte ger en rättvisande bild. Här kommer därför en kort sammanställning av de olika beloppen:

Det ursprungliga OPS-avtalet var på 52,2 miljarder kronor. Till detta har kommit ändrings- och tilläggsbeställningar från landstinget på 1,5 miljarder kronor. OPS-avtalet uppgår därför till 53,7 miljarder kronor. Detta är onekligen 1,5 miljarder dyrare än planerat och beror på att vi som beställare har ändrat kraven på leverantören.

Men övriga tillkommande kostnader då?

4,3 miljarder är medicinteknisk utrustning och liknande. Dessa har aldrig ingått i OPS-avtalet och beställs först nu då vi vill ha modern utrustning och inte det som tillverkades för ett par år sedan. Att kalla det för en fördyring av projektet är fel då denna kostnad hela tiden har legat utanför OPS-avtalet.

1,5 miljarder kronor beror på att vi utanför OPS-avtalet bygger om Thoraxkliniken med 90 nya vårdplatser och ett nytt laboratorium samt Astrid Lindgrens barnsjukhus för mottagningsverksamhet. Självklart är det tillkommande kostnader, men det beror på en utökad ambitionsnivå och det ger mer vård till Stockholmarna. Och det är inte en fördyrning av NKS-projektet.

Vi har också tillkommande kostnader i egen regi på 1,2 miljarder kronor i form av anslutningskostnader och teknisk försörjning av Astrid Lindgren och liknande i området. Det är kostnader som hela tiden legat utanför OPS-avtalet, men kan ha blivit dyrare än planerat pga satsningarna på Thoraxkliniken och Astrid Lindgren.

Slutligen finns en kostnad på 700 mkr för omflyttningar och liknande, men inte heller den har någonsin ingått i OPS-avtalet.

Summa summarum så har SvD rätt såtillvida att totalkostnaden för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är 9 miljarder högre än OPS-avtalet, men ungefär hälften av dessa kostnader har varit kända från början och resten beror på att vi utökar vårdkapaciteten ytterligare i området. Om det är bra eller dåligt verkar inte SvD ens ha funderat över...


Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP