2012-09-25

Därför slås Hersby och Gångsätra samman

Centerpartiet bedriver för närvarande en kampanj för att riva upp beslutet om att slå samman Gångsätra och Hersby gymnasieskolor. Nu senast igår kväll genom att lägga en motion om en folkomröstning i frågan.

Det finns frågor som lämpar sig för en folkomröstning, men dit hör knappast beslut som redan är tagna och som dessutom i praktiken kommer att vara genomförda innan en folkomröstning kan ske.

Men bortsett från detta, låt mig ge lite bakgrund till varför utbildningsnämnden har fattat beslut om att slå samman Hersby och Gångsätra till en gemensam gymnaseskola:

Bristande elevunderlag
Lidingö ingår numera i en gemensam gymnasieregion tillsammans med 26 andra kommuner. Det är i sig en stor fördel då det innebär att Lidingös elever numera fritt kan söka inte bara till fristående skolor, utan även till kommunala skolor i andra kommuner. Många lidingöungdomar gör just detta och då inte minst till skolorna i Stockholms innerstad. Det har lett till att en mindre andel lidingöungdomar än tidigare väljer att söka till Hersby eller Gångsätra.

Utbudet är dessutom stort. Det finns för närvarande 5000 fler gymnasieplatser än det finns gymnasieelever i regionen.

Därtill kommer att det totala antalet ungdomar i gymnasieåldern på Lidingö minskar ytterligare de närmaste åren för att så småningom åter komma upp i ungefär samma nivå som idag. Vi har idag inte tillräckligt med elevunderlag för att på långa vägar fylla två skolor och kommer inte heller att få det under en överskådlig framtid.

Skulle det däremot någon gång i framtiden finnas behov av ytterligare en gymnasieskola finns alltid Gångsätras lokaler kvar.

Kvalitet i utbildningen
Skolan finansieras genom en s k skolpeng som följer eleven. Dvs. varje skola får den budget som antalet inskrivna elever ger. Den budgeten ska täcka allt ifrån lokaler och skolmat till löner och skolmateriel.

Om elevantalet är för litet så räcker helt enkelt inte pengarna. Det är den situationen framförallt Gångsätra gymnasium har hamnat i, vilket har lett till underskott på flera miljoner kronor. Det är i längden ohållbart.

För att råda bot på detta finns det i huvudsak två alternativa lösningar. Antingen rationaliserar man lokalytorna så att skolan inte behöver betala för tomma eller dåligt utnyttjade lokaler, eller så får man skära i de rörliga kostnaderna såsom personal och skolmateriel.

Utbildningsnämnden har valt det förstnämnda för att säkra utbildningens kvalitet för Lidingös gymnasielever. Väljer man det senare kommer det att negativt påverka klasstorlekar, möjlighet till internationella program, mängden valfria kurser, tillgång till elev-pc, m.m.

Grundskolans behov
Under de senaste åren har det fötts många barn på Lidingö. Förskolan är därför rekordstor. Den kullen barn är nu på väg in i grundskolan vilket innebär att vi behöver tillskapa flera hundra nya grundskoleplatser de kommande 7-8 åren.

Genom att frigöra Gångsätra skola har vi möjlighet att tillgodose det behovet utan att behöva bygga en ny skola (vilket har varit planerat i Dalénum) för flera hundra miljoner kronor.

Informationsmöte den 3 oktober 
Vi förstår att det finns många som har synpunkter på beslutet och andra som har frågor och funderingar. Därför kommer Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna att bjuda in till ett gemensamt informationsmöte den 3 oktober kl 19.00 i Hersbys aula. Kom gärna dit och diskutera frågan med våra företrädare i utbildningsnämnden.

Läs även: Lars Björndahl

Read more...

2012-09-19

Äntligen Österleden

Idag kom ett mycket efterlängtat besked från Alliansens partiledare. Inte nog med att man gemensamt bekräftar löftet om satsning på tunnelbanan till Nacka, man ger också besked om att inleda förhandlingar om att bygga Österleden.


Stockholmsregionen växer med 35-40.000 invånare varje år och det är alldeles nödvändigt med satsningar på såväl spår som väg om vi inte ska drabbas av en trafikinfarkt.

I synnerhet Österleden är efterlängtad. Den kommer att avlasta innerstaden mycket trafik och fyrdubblar kapaciteten i förhållande till Essingeleden.

Read more...

2012-09-18

Ökade möjligheter att utjämna resultat över åren

Idag presenterade finansmarknadsminister Peter Norman (M) en mycket välkommen proposition som innebär att kommuner och landsting ska få förstärkta möjligheter att själva kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta svängningar i konjunkturen.

Förslaget innebär att kommuner och landsting får bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Reserverna gör det möjligt att sätta av en del av eventuella överskott i goda tider. Därmed kan kommuner och landsting bygga upp en buffert som kan användas för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. En möjlighet införs att även reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010. För att göra en reservering för tidigare räkenskapsår krävs att kommun- respektive landstingsfullmäktige fattar beslut under räkenskapsåret 2013.

Detta besked är som sagt var mycket välkommet. Än bättre är att regeringen har lyssnat på Lidingös och de flesta andra remissinstansers bedömning att en statlig kommunstabiliseringsfond, det vill säga ett stabiliseringssystem finansierat av medel som inbetalas av kommuner och landsting, inte bör införas.

Read more...

2012-09-17

Samråd om Centrum/Torsvik i vår

Dialogen om Centrum/Torsvik kommer att ske våren 2013 och inte i höst som tidigare planerats. Anledningen är att projektet, som innehåller många olika delar, behöver mer tid för att kunna presentera ett så bra underlag som möjligt för Lidingöborna.

Centrum/Torsvik är ett komplext projekt och för att vi ska få fram ett riktigt bra underlag behövs mer tid för förberedelse. Den nya tidsplanen innebär också att den föreslagna folkomröstningen, som kräver beslut i fullmäktige, skjuts fram och samordnas med EU-valet våren 2014.

Read more...

2012-09-16

En ny miljösmart översiktsplan

Lidingö är i många stycken ett fantastiskt samhälle. Vi har fina boendemiljöer, bra skolor, en trygg äldreomsorg och nära till naturupplevelser och vatten. Vår närhet till Stockholms innerstad innebär ett fantastiskt utbud av arbetstillfällen, handel, nöjen och kultur. På många sätt är vi som bor här priviligierade.

Med sådana förutsättningar är det lätt att slå sig till ro och tycka att allt ska förbli som det alltid har varit. Men ett samhälle som inte fortsätter att utvecklas kommer istället att degenerera. Vi påverkas också av den utveckling som sker i regionen i övrigt, vare sig vi vill eller inte.

Översiktsplanen är ett långsiktigt planeringsinstrument som i stora drag anger hur vi vill att Lidingö utvecklas de kommande 20-30 åren. Vägledande för beslutet har varit att våra sammanhängande grönområden ska värnas och tillgängliggöras, att ny bebyggelse ska koncentreras till kollektivtrafiknära områden på redan ianspråktagen mark och att förutsättningar ska ges så att den lokala servicen kan utvecklas.

Utifrån de många kloka synpunkter som inkommit från Lidingöborna har förslaget reviderats och vissa bebyggelseområden har minskats eller tagits bort, något enstaka har lagts till. Jag vill i sammanhanget rikta ett stort tack till alla lidingöbor som har bidragit konstruktivt med att förbättra förslaget.

Beslutet innebär en årlig befolkningsökning på ca 1 %. Då tar vi vårt ansvar för regionens utveckling, men framförallt för att även våra barn och barnbarn ska ha någonstans att bo samtidigt som vi behåller Lidingös särprägel.

Vi tar också vårt ansvar genom att säkra förutsättningarna för det lokala näringslivets utveckling som inte enbart bidrar med arbetstillfällen utan också tillhandahåller viktig service till oss alla.

Bakom huvuddragen i översiktsplanen finns en bred majoritet, vilket känns väldigt bra. Men jag har också stor respekt för att vi inte kan tycka lika i alla detaljer och därför är det viktigt att vi fortsätter att ha en öppen och transparant dialog när vi sedan går vidare med utvecklingsarbetet i de olika stadsdelarna.

Det finns emellertid en fråga som tydligt delar partierna och det gäller utvecklingen av Centrum-Torsvik. Från majoritetens sida vill vi skapa en attraktiv entré till Lidingö, vi vill tillskapa nya mötesplatser genom parker och torg, vi vill att butiker, restauranger och caféer i Lidingö centrum ska frodas och stå sig i konkurrensen även när Norra Djurgårdsstaden växer fram, vi vill få bort trafikbullret och läka det sår som betongdiket genom Torsvik har skapat. Vi vill tillsammans med SL se över möjligheten att dra om Lidingöbanan via Centrum och Torsvik och vi vill komplettera med nya bostäder i ett mycket centralt och kollektivtrafiknära läge.

Detta är en klok och effektiv användning av mark. Det är miljö- och energismart, det sparar våra grönområden, det ger underlag för den lokala handeln och för bättre kollektivtrafik och det ger människor någonstans att bo.

Även när det gäller utredningsområdet för en framtida vägdragning mellan Högberga och Skärsätra skiljer sig partierna tydligt åt. Vägfrågan är komplicerad och många olika intressen står mot varandra. Det måste vi ha stor respekt för samtidigt som vi måste ta ansvar för samhällsutvecklingen. I översiktsplanen tas inget beslut om hur vägfrågan ska lösas, däremot är det nog klokt att inte i förväg begränsa de möjliga alternativen.

Sammantaget innebär den nya översiktsplanen en bra balans mellan att säkra och utveckla våra grönområden och att ta ansvar för regionens och Lidingös utveckling.

Read more...

2012-09-15

Hyresgästerna får bo kvar

Lidingö stad och fastighetsägaren till Fyrvaktaren, har nått en överenskommelse som innebär att bostadshotellet i Larsberg får vara kvar till sommaren 2014. De boende behöver därmed inte lämna sina lägenheter den 1 oktober 2012 som tidigare aviserats.

Det är mycket glädjande att hyresgästerna kan bo kvar. Bostadshotellet fyller en viktig bostadssocial funktion. Nu hinner vi bygga om Lidingö sjukhem till ett nytt, modernt bostadshotell för nuvarande och framtida hyresgäster vilket känns väldigt bra.

Read more...

2012-09-07

Satsa på lärarna istället för tomma lokaler

Vi har som mål att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. För att uppnå det är måste undervisningen hålla hög kvalitet med duktiga och tillräckligt många lärare och bra läromedel.

Därför har utbildningsnämnden beslutat att Lidingös båda kommunala gymnasieskolor ska slås ihop. På så sätt kan vi bibehålla en normalstor gymnasiekola där lokalerna utnyttjas effektivt och eleverna kan få ta del av ett större kursutbud. Det är helt enkelt inte rimligt att fortsätta driva en gymnasieskola med bara 400 elever.

Centern och Lidingöpartiet vill istället lägga pengar på tomma lokaler. Pengar som annars skulle kunna anmvändas till att betala lärarlöner, hålla elever med datorer och andra moderna hjälpmedel. Det är oansvarigt. Redan idag går Gångsätra med 4 miljoner kronor i underskott varje år, ett underskott som dessutom kommer att öka i takt med att gymansiekullarna krymper. Dessutom finns det ett överskott motsvarande 5000 gymnasieplatser i regionen.

Centerpartiet har nu också gått ut och sagt att de vill folkomrösta om frågan. Men de säger inget om hur Gångsätras ekonomiska underskott ska finansieras eller hur valfrihet och likvärdighet för Lidingös elever ska garanteras. De blundar även för hur kvaliteten i undervisningen ska säkras när en stor del av skolpengen går till att finansiera tomma skollokaler.

Än en gång har Centerpartiet visat att de inte vill ta ansvar utan att de hoppas på att vinna kortsiktiga sympatier genom populistiska aktioner.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP