2016-12-20

Ingen brist på lagstöd för investeringar – nu tydliggör vi processen


Igår kväll inkom den granskning av Stockholms läns landstings process för beslut om och styrning och genomförande av fastighetsinvesteringar som tillsattes på mitt initiativ tidigare under hösten. Syftet var att klargöra om påståenden om bristande lagstöd för landstingets investeringsprocess hade någon grund, samt att i övrigt granska besluts- och styrningsprocessen för fastighetsinvesteringar.

Granskningen, som genomförts av Ahlford advokatbyrå, kommer fram till att det enligt deras bedömning inte går att rikta någon kommunalrättslig eller aktiebolagsrättslig kritik mot beslutsmodellen och att de beslut som fattats under genomförandeprocessen är lagenliga.

Däremot menar granskningen att det finns ett antal otydligheter i styrdokumenten som rör fastighetsinvesteringar.

Det är med glädje jag har tagit del av granskningens slutsats att landstinget inte har saknat lagstöd för vår investeringsprocess. Tidigare har även landstingets egna jurister gjort en sådan bedömning och nu har alltså en oberoende granskning nått samma slutsats.

Granskningen visar också att det finns otydligheter i vissa styrdokument för fastighetsinvesteringar, något som landstinget också redan uppmärksammat. Nu kommer vi att noggrant läsa igenom slutsatser och rekommendationer och låta dessa ligga till grund för ett förbättringsarbete där styrdokument och processer tydliggörs ytterligare.

Landstingets beslut om investeringar i fastigheter hör till våra viktigaste och mest omfattande och då är det viktigt att våra delegationsordningar och beslutsprocesser är glasklara. Därför kommer landstingsdirektören att få i uppdrag att se över dessa dokument utifrån granskningens slutsatser.

Read more...

2016-11-21

Nu lanserar vi NKS-bloggen


Den senaste tiden har vi märkt ett stort intresse för Nya Karolinska (NKS). Det har såklart ökat inför att första patienten flyttar in, men det är i sig inte en slutpunkt, utan snarare första steget på en lång process när Nya Karolinska stegvis tas i drift. Därför lanserade vi igår, i samband med att sjukhuset öppnade, NKS-bloggen.

Många har frågor och det förekommer dessutom en massa påståenden påståenden i debatten och i medier som inte stämmer med verkligheten. Därför försöker vi samla så mycket fakta som rör projektet som möjligt på ett enkelt sätt. Om det är någon information om Nya Karolinska du saknar där, hör av dig, så försöker vi komplettera.

Read more...

2016-11-20

Idag öppnade Nya Karolinska sjukhuset


Idag öppnade Nya Karolinska (NKS) sin verksamhet och 07.30 rullade den första patienten över från Thoraxkliniken till de nya moderna sjukhuslokalerna vid Solnavägen. Först in är nämligen patienter och verksamheter inom Hjärta och Kärl, däribland all slutenvård inklusive intensivvård, operationsavdelningar och delar av öppenvården och om en vecka följer Barn- och Kvinnosjukvård efter.

Den 2 juni tog landstinget över nyckeln till delar av den nya sjukhusbyggnaden och sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att förbereda inför att de första patienterna välkomnas och att det nya högspecialiserade sjukhuset kan fyllas med vård . Förberedelserna har handlat om allt från att utbildning av personal till klinisk driftsättning av apparatur och att fylla på med vårdens förbrukningsmaterial.

Totalt kommer ca 20 patienter att flyttas över idag och om en vecka kommer ytterligare 70 patienter. Inför flyttdagarna är ett minutiöst planerat schema förberett för hur inneliggande patienter ska flyttas till nya byggnaden. Medicinska bedömningar som t ex infektionskänslighet avgör den turordning som patienterna flyttas med.


Med Nya Karolinska får vi ett sjukhus i världsklass med inte mindre än 36 operationssalar och drygt 700 vårdplatser. På NKS är patienten i fokus och t ex bildskärmar i alla patientrum gör det möjligt att visa exempelvis röntgenbilder, labbresultat och läkemedelslistor för patienten, förklara direkt på plats och göra patienten delaktig på ett annat sätt än i dag, Överhuvudtaget ska så mycket vård som möjligt ges i patientens eget rum för att minska transporter och därmed olägenheter för patienten. Alla inlagda patienter får enkelrum med egen toalett och dusch vilket ger bättre integritet och minskad risk för smittspridning. Av samma skäl skiljer man på patientflöden och besökare.

Först 2018 kommer hela sjukhuset stå klart, men idag passerar vi en viktig milstolpe i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Read more...

2016-11-14

Inget krismöte i landstinget

I förra nyhetsbrevet skrev jag om Svenska Dagbladets påståenden att landstingets upphandlingar av strategiska investeringsprojekt var olagliga. Sedan dess har Svenska Dagbladet publicerat ytterligare en artikel där deras reporter Fredrik Mellgren nu påstår att vi som konsekvens av deras "avslöjanden" haft ett "krismöte i landstinget".

Så var faktiskt inte fallet, utan Miljöpartiets ledamot i Locums styrelse, Thomas Bengtsson begärde att få ett extra styrelsemöte vilket jag som ordförande hörsammade eftersom jag enligt aktiebolagslagen måste måste kalla till möte om någon av ledamöterna begär detta.

Något krismöte var det absolut inte, däremot gavs en mycket bra information om hur beslutsprocesserna liksom ansvarsfördelningen mellan Locum och landstinget ser ut från landstingsdirektören, Locums vice vd respektive chefsjurist. Därtill rekapitulerade Locums vd vilken information han faktiskt hade gett styrelsen varje möte sedan han tillträdde för ett år sedan, mot bakgrund av att just Thomas Bengtsson i media ifrågasatt huruvida han fått tillräckligt med information på styrelsemötena.

Om Thomas Bengtsson fortfarande är "förbryllad fast på en högre nivå", vilket han påstod i artikeln, får stå för honom. För flertalet av oss andra var genomgången tvärtemot mycket klargörande och ingen av styrelseledamöterna uttalade heller någon kritik mot bolagets ledning eller ansåg att den information som givits vid styrelsemötena varit otillräcklig - inte heller Thomas Bengtsson.

Read more...

Flytten till NKS innebär inte vårdstopp


Om man ska tro Svenska Dagbladet så är flytten till NKS på söndag orsaken till "nära ett totalstopp" för planerade operationer och behandlingar på Karolinska. Men lyckligtvis är så inte fallet. Anledningen är istället snökaoset som resulterat i många benbrott och liknande olycksfall som kräver akuta insatser och vårdplatser.

Inför flytten till NKS minskar man antalet vårdtillfällen inom Hjärta och Kärl respektive Barn och Kvinnosjukvård (de två verksamheter som flyttar under november) några veckor före respektive efter flytten av praktiska skäl. Detta är planerat sedan lång tid tillbaka och i gengäld så backas Karolinska upp under denna period av de andra akutsjukhusen i länet. Men att detta skulle stoppa canceroperationer på Karolinska som Svenska Dagbladets reporter Fredrik Mellgren påstår är helt enkelt inte sant.

Read more...

2016-11-11

Solceller på Danderyds sjukhus

Nu har den första stora solcellsanläggningen kommit igång vilket känns väldigt roligt. På Danderyds sjukhus invigde vi idag den första anläggningen med 1000 kvm solceller, vilket ger en effekt som motsvarar 35 villors elförbrukning.

Även på Södertälje sjukhus och Karolinska Huddinge pågår installationer av solceller som kommer att tas i bruk inom kort. Tillsammans blir det drygt 7000 kvm vilket gör landstingets satsning till en av de största i landet och kommer att svara för 20 % av länets solelsproduktion.

Men vi stannar inte där utan målsättningen är att installera 20 000 kvm solceller på våra sjukhustak.

Locum arbetar systematiskt med att utveckla landstingets fastigheter så att de både blir bättre miljömässigt och ekonomiskt. Ett led i detta är att införa förnyelsebar fastighetsnära energiproduktion vid Locums fastigheter, det vill säga att anlägga solceller på fastigheternas tak.

Sjukhus är speciellt lämpliga för elproduktion från solceller eftersom de har hög elförbrukning dygnet runt. Det innebär att all el som produceras kan användas direkt i den egna byggnaden. Nu får vi egenproducerad energi direkt till sjukhusets verksamhet vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

Tråkigt nog omfattas investeringar i denna miljövänliga energiteknik av den rödgröna regeringens nya solcellsskatt. Trots löften om att reglerna skulle ändras har vi efter flera månader ännu inte sett något skarpt ändringsförslag från finansminister Magdalena Andersson. Det kommer att bli färre miljövänliga investeringar om inte regeringen håller sina löften om att helt avskaffa denna miljöskadliga skatt.

Read more...

2016-11-08

Så blir nya Roslagsbanan

För oss moderater är en bra kollektivtrafik viktig. I nordostsektorn satsar vi på Roslagsbanan som ger en snabb förbindelse med högkapacitet åt många boende i Vallentuna, Österåker, Norrtälje, Täby och Danderyd.


Program Roslagsbanans utbyggnad omfattar bl a dubbelspårsutbyggnad i två etapper, en ny depå i Molnby, Vallentuna och upprustning av befintliga Mörbydepån, anskaffning av 22 nya fordon, tillgänglighetsanpassning av fordon och stationer, bullerskydd och säkerhetshöjande åtgärder.

När programmet är genomfört 2018 har vi ökat kapaciteten på Roslagsbanan till motsvarande en jämn 10-minuterstrafik och minskat störningskänsligheten i trafiken, sänkt bullernivåerna och utökat mängden dubbelspår från ca 14,5 km till ca 36,5 km.


Read more...

2016-11-05

Är landstingets investeringsbeslut olagliga?

I veckan har Svenska Dagbladet i flera artiklar hävdat att landstinget bryter mot lagen när Locums vd fattar upphandlingsbeslut på delegation. Till stöd för detta har SvD ett par utlåtanden från juristprofessorn Olle Lundin, men vilket underlag professorn har haft till sitt förfogande när han gjorde uttalande har vi inte fått veta. Inte heller är det klart på vilket sätt förfarandet skulle strida mot lagen.

Även, SVT, Ekot och Studio Ett har uppmärksammat Svenska Dagbladets påståenden under veckan och i Expressen engagerar sig t.o.m. finansministern i landstingets upphandlingar. Kanske hon istället skulle ägna mer tid och energi åt Sveriges ekonomi och det ökande statliga underskottet.

För att säkerställa att vi verkligen inte gör något fel har jag bett landstingsdirektören beställa en extern utredning som granskar våra beslutsprocesser och delegationsordningar utifrån lagstiftningens krav.

Men vad handlar det då om?

Egentligen gäller det två olika frågor. Dels landstingets uppdrag till Locum att verkställa beslut om strategiska investeringar, dels Locums styrelses delegation till vd att fatta beslut vid upphandlingar.

Om vi börjar med det senare så beslutade Locums dåvarande styrelse redan 2008 att delegera till vd att besluta om förfrågningsunderlag och tilldelning av anbud vid investeringar oavsett belopp. Förutsättningen är givetvis att det har fattats ett politiskt beslut om att investeringen ska genomföras, vilken omfattning den har och till vilken maxkostnad. Detta förfarande har såvitt jag känner till varken ifrågasatts av förtroendevalda från något parti, revisionen eller våra jurister förrän SvD publicerade sin artikel i tisdags. Vd rapporterar dessutom vid varje styrelsemöte om de pågående investeringsprojekten.

Svenska Dagbladet anser att beloppens storlek gör att besluten är principiellt viktiga och därför ska beslutas av politiker, helst i fullmäktige, medan våra jurister menar att det är frågan om verkställighet av det principbeslut som innan dess har tagits i fullmäktige, nämligen att investeringen ska genomföras.

Jag hade inte tidigare reflekterat över detta, men kan konstatera att när det gäller investeringsbeslut som landstingsstyrelsen ansvarar för så sträcker sig landstingsdirektörens generella delegation bara till investeringsbelopp under 50 mkr. Oaktat att Locums förfarande inte är felaktigt kan det vara rimligt att man förfar på motsvarande sätt i landstingets olika beslutsorgan och jag har därför aviserat att jag på kommande ordinarie styrelsemöte kommer att föreslå att vi ändrar delegationsordningen på Locum så att den speglar Landstingsstyrelsens.

Den andra frågeställningen är lite mer komplicerad, men låt mig ge en bakgrund. 

Tidigare ansvarade Locum för alla investeringar, men landstingsstyrelsen ville för några år sedan ta ett starkare grepp om de strategiska investeringarna (läs de stora sjukhusutbyggnationerna). Man skapade en ny funktion, Strategiska Fastigheter och Investeringar (SFI), ändrade Locums ägardirektiv och tog fram en ny investeringsprocess där SFI skulle ansvara för beredningen av de strategiska investeringsbesluten och den övergripande styrningen av projekten.

Revisionen uttalade emellertid 2014 en viss kritik mot att förändringarna ”inte genomförts konsekvent och parallellt för alla inblandade organisationer”. Det är en kritik som varit berättigad och därför har jag sett till att vi har reviderat investeringsprocessen ytterligare, att Locum och SFI i avtal reglerat sina respektive ansvar samt gett landstingsdirektören i uppdrag att utreda rollfördelningen mellan Locum och SFI för att eliminera eventuella ytterligare problem.

I revisionsrapporten för 2015 finns inte längre denna kritik kvar. Istället konstateras att landstinget ”avsevärt stärkt förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll” sedan 2010.

Så långt alltså revisionen, men vad baserar sig då SvD:s och juristprofessorns kritik på? En ledtråd hittar vi sannolikt i gårdagens tidning där man citerar en mening från revisionsrapporten 2014: ”I ansvars- och beslutsordningen finns inget utpekat ansvar/mandat för Locum att besluta om specificerade strategiska investeringsobjekt utan Locum ska endast lämna underlag till landstingsstyrelsen.” Av någon anledning valde man dock att utesluta nästföljande meningar som löd: ”I samband med att Locum fick reviderade specifika ägardirektiv beslutade landstingsdirektören att Locum tillsvidare hade mandat att besluta om investeringar enligt tidigare process. Beslutet gällde till dess att den administrativa implementeringen var färdig, dock längst till utgången av 2014.”

Kritiken gällde alltså ett förhållande som varade ett halvår under 2014 och inte dagens beslutsprocess. Dessutom konstaterar revisionen att förvaltningens arbete  ”har bland annat resulterat i en uppdragsfullmakt för Locum och ett flertal olika avtal som reglerar administration, roller och ansvar samt genomförande av de strategiska investeringarna”.

Gör vi då fel idag? Svenska Dagbladet påstår det, men har inte kunnat påvisa något och våra jurister håller inte med. Men nu låter vi en extern advokatbyrå utreda saken och om det finns brister ska vi självfallet rätta till dem. Jag återkommer i ärendet.


Read more...

2016-09-30

Sorry Viasat, så behandlar man inte sina kunder

För fyra månader sen flyttade jag in i en nybyggd lägenhet med Telia öppen fiber. Valde Viasat som leverantör och fick snabbt igång bredband. Men någon tv-box dök aldrig upp. Efter ett tiotal samtal med besked alltifrån att min adress inte var anslutningsbar (vilket den uppenbarligen var) till att boxen kommer om några dagar gjorde jag igår kväll ett sista försök.

När jag hade suttit i telefonkö i 39 minuter och precis kommit fram blev jag bortkopplad!!! Då gav jag definitivt upp, tog kontakt med Telia och beställde både bredband och tv-abonnemang genom dem istället. Redan idag kom sms om att router och tv-box är på väg.

Så återstod bara att ringa Viasat och säga upp abonnemanget. När jag förklarade varför fick jag till svar att min adress minsann var anslutningsbar (och hade varit så hela tiden) och att det just gått iväg en leverans med tv-box till mig (som av en händelse kom ett sms med samma info under samtalet). Viasatkillen föreslog att jag skulle avboka beställningen hos Telia istället med stöd av distansköpslagen.

Men sorry Viasat, så behandlar man inte sina kunder. Ni har haft 4 månader på er att leverera till mig som kund. Jag har ringt er åtskilliga gånger. Jag har spenderat timmar i eran telefonkö. Ni har lovat och ni har svikit och nu har ni gjort det en gång för mycket.

Read more...

2016-01-03

S brukade ta ansvar

Om socialdemokraterna i landstinget nu verkligen vill satsa på kollektivtrafiken, varför gick man då ihop med V, MP och SD för att stoppa en intäktsförstärkning på 700 mkr/år som oavkortat skulle gå till just kollektivtrafik?

Tradionellt har socialdemokraterna varit ett ansvarstagande parti, även i opposition, men under Erika Ullbergs ledning har deras politik mer präglats av vänsterpopulism och önskan om att skada Alliansen snarare än att bidra till regionens utveckling.

Read more...

2015-12-17

Fastighetsägare kritiserar beslut om skatt på solel
Jag har tidigare skrivit om Alliansens satsning på att installera 20.000 kvm solpaneler på sjukhustaken och kritiserat regeringens planer på att beskatta den egna elproduktionen.


En vecka innan klimatmötet i Paris tog riksdagen så beslut i enlighet med den rödgröna regeringens förslag, så nu är det klart att vi får betala energiskatt el vi producerar för eget bruk. Samtidigt kommer nu ett förslag från Energimyndigheten som råder regeringen att helt ta bort investeringsstödet för bostadsrättsföreningar samt sänka det från 30 till 10 % för företag. Hur klimatsmart är det?


Varför vill inte regeringen göra det lätt att nå energi- och klimatmålen? Reaktionen från näringslivet låter inte vänta på sig. I en artikel i Göteborgposten riktar fyra företrädare skarp kritik mot beslutet och jag citerar: "Nya regler har presenterats som effektivt rycker undan mattan för investeringar i solceller."Read more...

2015-12-16

S bluffar om Handens sjukhus


Socialdemokraterna i såväl Stockholms läns landsting som Haninge kommun fortsätter att påstå att de har blivit lovade ett nytt sjukhus i Haninge. Detta trots att avsiktsförklaringen som undertecknades före valet mellan landstinget och kommunen inte utlovar det.
 
Landstinget gör enorma satsningar på såväl kollektivtrafik som sjukvård de kommande åren, men vi kan inte lova allt till alla. Vi måste prioritera de största behoven och den största nyttan. Det handlar om att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och att säkerställa att patienterna får bästa möjliga vård inom ramen för de resurser vi har.


Read more...

2015-12-15

Låt dig inte luras av Telinet EnergiFör tre och en halv månad sedan tecknade jag ett 3-månaders elavtal med Telinet Energi. Det var väldigt förmånligt och hade en månads uppsägningstid.


Om man inte säger upp ett elavtal innan avtalstiden går ut omvandlas det som regel till ett tillsvidareavtal med rörligt pris. Det är sällan förmånligt, men elbolagen har en skyldighet att leverera el så den merkostnaden får man då ta som konsument.


Nu missade jag att säga upp avtalet en månad innan den första 3-månadersperioden var slut för att antingen välja ett nytt avtal med Telinet eller med någon annan leverantör. Det har hänt mig förr, ingen stor grej, men jag får betala lite mer under en månad tills jag har tecknat ett nytt abonnemang.


Döm om min förvåning när Telinet inte ville acceptera min uppsägning med en månads uppsägningstid utan hänvisade till en liten passus i avtalsvillkoren som sade att mitt 3-månadersavtal plötsligt hade omvandlats till ett 12 månaders avtal med sämsta tänkbara villkor.


Jag får naturligtvis skylla mig själv som inte har läst avtalsvillkoren noga, men att ett seriöst företag agerar på det sättet tycker jag är beklämmande. Det var ingenting som man tydligt presenterade i sitt erbjudande, i samband med avtalstecknande eller ens påminde mig som kund om inför att avtalet var på väg att gå ut. Min slutsats är att man helt enkelt hoppas på att fler än jag ska missa den lilla detaljen och sen är vi fast i ett dyrt avtal ett år framåt.


Nu kan man ändå bryta avtalet i förväg, vilket jag kommer att göra för det här företaget vill jag inte längre göra affärer med. Men det kostar en "kompensation" för den förlust Telinet påstår sig drabbas av. Enligt ovan nämnda avtalsvillkor i mitt fall 658:-. Men från Telinets kundservice får jag istället besked att jag kommer att debiteras en "brytavgift på 900:-". Det är inte seriöst.


Med undantag för "brytavgiften" så inser jag att Telinet har juridiken på sin sida. Det står svart på vitt i avtalsvillkoren, även om Telinet inte gjorde något för att jag som kund skulle uppmärksamma detta, snarare tvärtom. Jag får således bita i det sura äpplet, men jag kommer inte att köpa el av dem någon mer gång. Och till dig som letar nytt elavtal kan bara säga låt dig inte luras av Telinet Energi.

Read more...

Krafttag för nöjdare kunder


I årets upplaga av undersökningen Fastighetsbarometern Kontor framstår det helt klart att Locums kunder har högre förväntningar på oss än vad vi levererar. Locum kommer därför att lägga mycket stor tyngdpunkt på de fastighetsförvaltande frågorna. Just nu arbetar man på en handlingsplan för hur Locum som helhet ska utvecklas för att få nöjdare kunder. Den ska vara klar under december månad, men redan nu kommer man att påbörja arbetet med att kontakta våra kunder och analysera resultatet från undersökningen på ett djupare plan.
 
Fokus för förändringsarbetet inom Locum kommer att vara den dagliga fastighetsförvaltningen med skötsel och felanmälan. Det är viktigt att hitta systematiska arbetssätt och att ge kunderna ett tydligt löfte så att alla är överens om vilka förväntningar Locum ska leva upp till.  

Read more...

2015-12-14

Miljardnota hotar om S river upp avtalet


Svenska Dagbladet har som bekant under lång tid publicerat en serie artiklar som ensidigt kritiserar bygget och avtalet kring Nya Karolinska Solna. Nu pekar emellertid Skanska ut direkta sakfel i Svenska Dagladets rapportering. Ett inlägg som är väl värt att läsa.
 
Även Slöseriombudsmannen och debattören Rebecca Weidmo Uvell kritiserar Svenska Dagbladets ensidigt vinklade artiklar liksom Socialdemokraternas försök att nu ta avstånd från de beslut man en gång varit med och fattat.
 
Inte nog med att Socialdemokraterna knappt vill kännas vid att även de har varit med och fattat beslut om NKS, nu går man även ut och föreslår att landstinget ska säga upp avtalet. Formellt sätt kan vi förvisso säga upp avtalen med 120 dagars varsel, så juridiskt är det inga problem. Men de ekonomiska konsekvenserna vore förödande.
 
För det första är vi mitt inne i ett byggprojekt och att då säga upp avtalet skulle innebära stor risk för förseningar med därtill hörande kostnader. För det andra måste vi i så fall ersätta motparten för de förluster som de åsamkas. Något förenklat kan man säga att vi får betala lika mycket, men vi förlorar hela värdet med OPS, nämligen den risköverföring till Skanska och Innisfree som avtalet innebär. Det vore direkt ansvarslöst.
 
Däremot kan vi inom ramen för gällande avtal både refinansiera investeringen, förhandla om lånen och marknadstesta de tjänster som ingår i projektet fram till 2040. Det kommer självfallet att göras, men det innebär inte att avtalet omförhandlas eller sägs upp. Alliansens gruppledare utvecklar detta i en debattartikel i SvD.

Read more...

2015-12-06

Vänsterpartiet kan inte räkna


I en mycket raljant artikel i ETC kallar vänsterpartisterna Håkan Jörehed och Birgitta Sevefjord NKS för ett skandalbygge och påstår att kostnaderna har sexdubblats. Detta är naturligtvis inte sant, utan Vänsterpartiet blandar ihop byggkostnaden på 14,5 miljarder kronor med totalkostnaden för att bygga, driva och underhålla sjukhuset till 2040 vilket är 52,2 miljarder kronor.

Den stora kostnaden är alltså inte bygg- utan driftkostnaden som uppgår till 37,7 miljarder kronor, inklusive finansieringen av OPS-avtalet. Som jämförelse skulle det kosta 32,2 miljarder kronor att driva och underhålla nuvarande Karolinska sjukhuset till 2040. Därtill kommer ett renoveringsbehov som för ca 10 år sedan bedömdes till 10 miljarder kronor, exklusive finansiering.

Att ett OPS-avtal är dyrare än en en vanlig upphandling är inte konstigt eftersom man i avtalet inkluderar en "försäkring" mot fördyringar och förseningar. Vi överför helt enkelt en risk från landstinget till leverantören och betalar dem för detta. Man kan naturligtvis som Vänsterpartiet i efterskott ifrågasätta om det var värt att betala den "försäkringspremien", men Birgitta Sevefjord (V) skrev faktiskt själv under avtalet 2010 tillsammans med övriga gruppledare i landstinget, så uppenbarligen ansåg hon det då.

Read more...

2015-11-11

Lägg inte ner Bromma flygplats

Miljöpartiet ger sig inte. Men deras förslag om att bygga 50 000 bostäder på Bromma flygplats skulle innebära en 4 gånger så tät stadsdel som Kungsholmen eller dubbelt så tät som Manhattan.

Visst är det bra med en tät stad, men den måste också vara trivsam och funktionell.

I artikeln påstår de också att det finns 40 % outnyttjad kapacitet på Arlanda och att det därför inte är något problem att flytta över trafiken dit. Men att det finns ledig tid mitt på dagen eller sent på kvällen löser inte resandebehovet under peaktimmarna. Det är naivt att hävda något sådant och i realiteten handlar det snarare om att Miljöpartiet ogillar flyg överhuvudtaget.

Read more...

2015-10-22

NKS - Sveriges grönaste sjukhus

Nya Karolinska Solna är Sveriges grönaste sjukhus. Vi är stolta över att ett av Stockholms läns landstings största projekt någonsin har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Guld.

Nya Karolinska Solna kommer att bli sjukhuset för de allra svårast sjuka patienterna. Men vi i Stockholms läns landsting ställer inte bara krav på att vården är i världsklass. Vi har också haft som mål att skapa ett av världens mest hållbara sjukhus där vården bedrivs integrerad med forskning och utbildning.

Det här är en viktig milstolpe för projektets hållbarhetsarbete. Att ett av våra största fastighetsprojekt någonsin har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Guld är ett kvitto på att vi i Moderaterna och Alliansen tar ansvar för att Stockholmarna ska få så mycket sjukvård som möjligt för varje skattekrona - inte bara idag, utan också i framtiden.


Certifikatet är baserat på projekteringen och visar att sjukhuset är utformat för att möta de höga krav som ställs för att certifieras enligt högsta klassen i Miljöbyggnad.


NKS-projektets huvudbyggnad är det första universitetssjukhuset, och en av de största byggnaderna någonsin, som har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. 

Read more...

2015-10-19

Nystart för Moderaterna

I helgen höll Moderaterna partistämma i Karlstad där 200 ombud från hela landet diskuterade och tog beslut om partiets framtida politiska inriktning. På stämman formade vi en ny migrations- och integrationspolitik. Vi beslutade också att såväl värnskatten som alkoholmonopolet ska avskaffas, att kommunerna ska kunna reglera var man får tigga, att LAS ska reformeras och lade grunden till en ny bostadspolitik som ska kunna möta behovet från en växande befolkning, bara för att ge några exempel på bra beslut som stämman tog.

Anna Kinberg Batras stämmotal på lördagen handlade om att Sverige behöver ta fyra viktiga steg framåt för att fortsatt vara så starkt och sammanhållet som möjligt. I talet presenterades också Skolinitiativet – ett reformarbete för att vända utvecklingen i den svenska skolan. Skolinitiativet kommer att ledas av Anna Kinberg Batra.

Sverige står inför stora utmaningar: Den rådande flyktingsituationen, det nya utanförskapet och att klara svenska jobb och vår konkurrenskraft i en tid av globalisering, automatisering och digitalisering. Det krävs nu ansvar och reformer för att vända utvecklingen i ett Sverige som är på väg åt fel håll.

Därför behöver Sverige ta fyra steg framåt från och med nu:

 • Sverige ska vara ett land där alla har ett tydligt ansvar för att göra sig anställningsbara. Och där alla ska göra så gott som man bara kan. Därför ska vi fortsätta se till att det alltid lönar sig att arbeta. En förnyad integrationspolitik med bland annat tillfälliga uppehållstillstånd som kan bli permanenta vid arbete är också en viktig del.
 • Sverige ska vara ett land där det är viktigare vart människor är på väg än varifrån de kommer. Därför måste vara möjligt att ställa om mitt i livet genom bättre möjligheter att gå från bidrag till arbete, att jobba längre och att kombinera familj och arbetsliv.
 • Sverige ska vara ett land där det är självklart att man enkelt kan få tag i en bostad. Det är inte rimligt att man måste ha kontakter eller väletablerade föräldrar för att kunna få tag i sin första bostad. Därför behövs rejäla regelförenklingar, och snabbare handläggningstider och plan- och bygglovsprocesser. Och vi behöver växla upp tempot för byggandet kan inte vänta.
 • Sverige ska vara ett land som byggs med, och konkurrerar med, kunskap. Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Inget är så viktigt för ett lands utveckling som att rusta sina medborgare med kunskaper. Skolan ska präglas av framtidstro. I dag startar därför Skolinitiativet som ska ledas av Anna Kinberg Batra. Syftet är att samla experter för att ta fram de skarpaste och mest angelägna förslagen som får den svenska skolan att åter bli en plats som rustar människor för livet.
Stämman med Anna Kinberg Batras tal som pricken över i blev en bra nystart för Moederaterna och inte blev det sämre av att SvD/Sifo presenterade sin väljarbarometer där Socialdemokraterna får rekordlågt stöd (det sämsta sedan 1967), Moderaterna går upp och Alliansen är större än de rödgröna.

Read more...

2015-10-15

Suhonen har fel om NKS

När Daniel Suhonen påstår att NKS är försenat och har blivit 8 miljarder kronor dyrare är det inte korrektByggkostnaden för OPS-projektet är budgeterad till 14,5 miljarder kronor. Den budgeten håller alltjämt. 

Däremot har ändringar och tillägg till OPS-projektet för 1,5 miljarder kronor beställts av landstinget. Det är naturligtvis en fördyring av NKS, men den hade uppstått alldeles oberoende av om projektet genomförts som OPS eller traditionell entreprenad. Det kan t ex röra sig om operationssalar som måste anpassas till den utrustning som levereras först nu.

Därutöver beställs medicinteknisk utrustning för 4,3 miljarder kronor. Den summan är också budgeterad från början, men ingår inte i OPS-projektet utan beställs senare för att säkerställa att NKS får den modernaste tekniken.

Vid sidan om NKS har Stockholms läns landsting satsat ytterligare 2,5 miljarder kronor på Karolinska i Solna. Det rör sig bl a om en utbyggnad av Thoraxkliniken med ytterligare 80 vårdplatser samt en ombyggnation av nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus för mottagningsverksamhet. Inte heller dessa investeringar har ingått i OPS-projektet, men är en del av de satsningar som landstinget gör för att möta vårdbehovet hos invånarna i en starkt växande Stockholmsregion.

Kommer då NKS att bli klart i tid? Ja, byggnationen av NKS följer tidplanenSjukhuset öppnar för de första patienterna under 2016 och kommer att vara i full drift under 2018.

Read more...

2015-10-12

Uppgradering av Röda linjen


För närvarande pågår en omfattande uppgradering av tunnelbanans Röda linje. Nya vagnar är beställda som kommer att levereras mellan 2017-21, en ny depå byggs i Norsborg och ett nytt signalsystem installeras som ska ersätta det befintliga som har 50 år på nacken.

Redan 2017 kommer man att köra med det nya signalsystemet mellan Sätra och Norsborg för att testa det i skarpt läge innan det implementeras fullt ut på hela linjen. Detta för att undvika de driftstörningar som tidigare fanns på Gröna linjen när den uppgraderades.


2019 tas det nya signalsystemet i drift fullt ut och 2021 har alla nya vagnar levererats. Då har dessutom kapaciteten på Röda linjen ökat med 25 % i högtrafik genom ökad turtäthet och större passagerarkapacitet i varje tåg.

De nya vagnarna och signalsystemet är dessutom förberedda för att kunna köra tågen förarlösa. Det kräver dock ytterligare investeringar som trafikförvaltningen för närvarande utreder. Fördelarna med förarlösa tåg är möjlighet till ytterligare ökad turtäthet, förbättrad säkerhet, mindre slitage på tågen, mindre störningar i trafiken och lägre personalkostnader. När trafikförvaltningen har tagit fram ett underlag får vi så småningom bedöma om och när en sådan investering ska ske.


Read more...

2015-10-09

Lidingöbanan återinvigs


Efter drygt två års avstängning är det äntligen dags att återinviga Lidingöbanan. Den 24 oktober börjar tågen att rulla igen, nu med moderna, tysta och tillgänglighetsanpassade vagnar, nytt signalsystem och dubbelspår på flera sträckor för att minska risken för förseningar.

Read more...

2015-10-08

Locum vann Sweden Green Building Awards


Sweden Green Building Awards, utmärkelsen som premierar hållbart samhällsbyggande i Sverige, delades igår ut på Stockholms stadshus till välförtjänta vinnare. 

Locum vann utmärkelsen Årets hållbara anläggningsprojekt i prestigefulla Sweden Green Building Awards med motiveringen "För en innovativ lösning tillsammans med underentreprenör, samt för att i tidig och kontinuerlig samverkan med omgivande verksamhet skapat förutsättningar för ett hållbart genomförande. Projektet har genom optimering av transporter och detaljerad planering av masshantering visat på en imponerande klimatbesparing.".

Utmärkelsen gäller Nya Södertälje Sjukhus, där Locum tillsammans med Skanska och Berges Schakt & Transport AB gjort markarbetena för Nya Södertälje sjukhus.


Det här är ett av många kvitton på att vi utvecklar och förvaltar vår ställning som Sveriges miljöbästa landsting. Jag hoppas att det kan inspirera andra landsting att se sambandet mellan god tillväxt och klimatsmarthet.

Read more...

2015-09-21

Energieffektivisering

Stockholms läns landstings miljöredovisning för 2014 visar bland annat att landstingets klimatutsläpp är 35 % lägre än 2011 och nu har landstinget nått nivån 79 % för användningen av förnybara drivmedel för transporter. Det ger landstinget goda förutsättningar att nå flertalet av målen i Miljöutmaning 2016.

Energieffektivisering är ett område som behöver arbetas med systematiskt och långsiktigt. Flera av landstingets fastigheter har nått sin tekniska livslängd och är därför föremål för om-, ny- och tillbyggnationer. Det är ett ypperligt tillfälle att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Dessa åtgärder kan direkt och över tid inte bara minska energiåtgången i fastigheterna och på så sätt nå de mål som landstinget har beslutat, utan även sänka driftskostnaderna.

Alliansen har tidigare och kommer fortsatt att arbeta aktivt gällande energiförbrukningen i landstingets fastigheter. Arbetet med att se över och minska energikonsumtionen sker nära källan och i samarbete med hyresgästerna.

Den största möjligheten till förnyelsebar fastighetsnära energiproduktion är solenergiproduktion och planerna för att installera solceller på landstingets sjukhus tak fortsätter.  Alliansen vill tillvarata de möjligheter som sjukhustak och kollektivtrafikdepåer innebär för att minska behovet av köpt el och anpassa Stockholms län för att möta framtidens klimatutmaningar.

Read more...

2015-09-18

Regeringens alla skattehöjningar


Grattis svenska folket. Efter åtta år med Alliansen som sänkte skatter (och samtidigt ökade statens inkomster) blir det nu återigen mindre kvar i den egna plånboken. Här är de rödgrönas skattehöjningar nästa år:
 • Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget
 • Avtrappning av jobbskatteavdraget
 • Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget
 • Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
 • Särskild löneskatt för äldre
 • Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt
 • Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
 • Höjd energiskatt på drivmedel
 • Slopad skattereduktion för gåvor
 • Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
 • Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer
 • Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer
 • Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft
 • Slopande av den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen
 • Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande.
 • Höjda försenings- och kontrollavgifter.

Read more...

Södertälje sjukhus växer upp ut marken


Stockholms läns landsting investerar så det krakar i akutsjukhusen för att få alla bitar på plats i vårdpusslet de kommande åren. Södertälje sjukhus är det första i raden att få ny-, om- och tillbyggda lokaler som möter upp mot morgondagens behov. Första spadtaget togs hösten 2013 och bygget fortsätter som planerat.

I april publicerade Länstidningen Södertälje en film av Locum AB som visar hur det såg ut då. Nu kan ni se en ny drönarfilm som visar hur arbetet fortskrider. Riktigt häftigt!

Och så här såg det ut i april 2015.

Read more...

2015-09-17

Regeringen fördyrar för sol-el


Idag "läckte" regeringen ytterligare en nyhet från budgetpropositionen, nämligen att man inför skatt på sol-el. Det är obegripligt att en regering med miljöpartister agerar så uppenbart miljöfientligt. Att beskatta den sannolikt mest miljövänliga energiproduktionen är strider inte bara mot alla fina tal om att styra samhället i en mer miljövänlig inriktning, det är direkt kontraproduktivt om man vill minska utsläppen.

Man har dessutom fräckheten att presentera skattehöjningen som en satsning då man samtidigt kommer att öka stödet till 225 mkr i bidrag för nya solcellsanläggningar. Problemet att är bara att de bidragen endast kommer att ges till privatpersoner och villaägare.Stora satsningar som Stockholms läns landsting gör får däremot inget statligt stöd, bara höjd skatt.

Läs mer på DN och SvD.

Read more...

Byggstart för framtidens SöS


I dag, torsdag, var det officiell byggstart för nybyggnationen på Södersjukhuset som innefattar en ny vårdbyggnad med 168 vårdplatser i enkelrum, en ny akutmottagning, 24 toppmoderna operationssalar och ett tekniskt försörjningskvarter som ska förse sjukhuset med el och värme samt fungera som driftcentral och godsmottagning

För exakt två år sedan den 17 september 2013 tog fullmäktige beslut om byggnationerna på SöS och idag var det invigning för de nya byggnaderna. Förberedande byggarbeten har redan skett och efter att man har använt sig av 8 ton dynamit och kört iväg oräkneliga massor betong och sten ska nu byggas motsvarande yta som 3 hötorgskrapor.


Denna gång var det inte som brukligt ett spadtag som invigde byggstarten. I stället fick jag tillsammans med Locums nye vd Patrik Emanuelsson och Södersjukhusets vd Thomas Movin sätta våra handavtryck i en betongplatta. Denna ska sedan muras in någonstans i konstruktionen. Jag antar att några arkeologer om sisådär 800 år kommer studera dessa handavtryck noggrannt. :-)


Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP