2010-10-27

Sänkt skatt från årsskiftet

Sänkt kommunalskatt, satsningar på den yttre miljön och investeringar i stadens fastigheter och anläggningar. Det är huvuddragen i vårt budgetförslag för 2011.

Vi förslår idag en sänkning av kommunalskatten med 24 öre under 2011. Den nya skattesatsen blir då 18,62 kronor, vilket vid en oförändrad landstingsskatt ger en samlad kommunalskatt på 30,72 kronor.

För en familj med 500 000 kronor i årsinkomst innebär det en skattesänkning på 1 200 kronor. Sedan 2005 har vi sänkt skatten med sammanlagt 75 öre, motsvarande 3 750 kronor/år för samma familj.

Samtidigt görs stora satsningar inom skola, infrastruktur och parkskötsel samtidigt som avgifterna för ledsagning och boendestöd tas bort. En ny idrottshall och en konstgräsplan kommer att byggas i den nya stadsdelen Dalénum.

Budgetförslaget innebär att stadens nämnder i princip får alla sina önskemål för de olika verksamheterna tillgodosedda. Extra resurser kommer exempelvis att gå till att förstärka socialförvaltningens familjeenhet, gymnasieelever i behov av specialgymnasium och utökade öppettider inom den öppna förskolan från en till fem dagar i veckan.

Fem miljoner kronor avsätts till underhåll och asfaltering av vägar och cykelvägar. Samma belopp drogs in som ett led i förra årets besparingar, en neddragning som nu återställs. Öns parker och grönområden ska få ett lyft genom ett ökat anslag med två miljoner. Pengarna är avsedda att förbättra grönområden, parker och lekplatser. Avgifterna för ledsagning och boendestöd tas bort.

Vidare föreslår vi att 300 miljoner kronor satsas på investeringar i stadens fastigheter och anläggningar. Det handlar bland annat om renovering av Rudboda skola samt åtgärder för förbättrad miljö och energibesparing, som byten av ventilationssystem och installationer av bergvärme. Stora resurser läggs också på skolköken. Flera kök kommer att behöva rustas och anpassas i samband med att nya entreprenörer tar över ansvaret för skolmaten nästa år. Vidare investeras i en ny idrottshall och konstgräsplan i Dalénum samt upprustning av Breviksbadet.

Read more...

2010-10-25

Ingen bergtunnel på södra Lidingö

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har idag beslutat att inte gå vidare med inriktningsbeslutet om en ny väglösning mellan Skärsätra och Högberga. Detaljprojekteringen av bergtunnelalternativet, som beräknades ta minst ett år, kommer därför inte att genomföras.

Lidingöborna har i valet varit väldigt tydliga med att de inte anser att problemen längs den nuvarande sträckan är tillräckligt stora för att motivera den investering vi har föreslagit. Vi är lyhörda för Lidingöbornas synpunkter och väljer därför att inte gå vidare med bergtunnelalternativet.

Läs även Lidingösidan

Read more...

2010-10-18

Hårdvinklat och felaktigt i SvD

Under mina snart 8 år som komunalråd har Svenska Dagbladet aldrig ägnat Lidingö mer än ett högst förstrött intresse. En handfull notiser är allt som har skrivits genom åren och den journalistiska lokalbevakningen har legat långt efter Dagens Nyheter, Radio Stockholm, ABC-Nytt och TV4 Stockholm.

När 8000 lidingöbor gick man ur huse för att demonstrera mot biltullar t ex skrev Svenska Dagbladet inte en enda rad, bara för att ta ett exempel. När vi etablerar en helt ny stadsdel (Daénum) blev det möjligen en notis, men inte mer, för att ta ett annat.

När Svenska Dagbladet nu för en gång skull väljer att ägna en helsida åt Lidingö i form av det förestående övertagandet av Storholmsöarna från Vaxholm blir det dessvärre en hårdvinklad artikel (än så länge inte upplagd på nätet), med en kvällstidningsrubrik och felaktigheter skriven av en praktikant.

För det första är det inte fråga om "stopp för fler bofasta på Storholmen". Var och en är fri att flytta dit man vill. Däremot har vi ur stadsplaneringssynpunkt bedömt att ögruppen bäst lämpar sig för fritidshusboende och därför vill vi inte med stora byggrätter uppmuntra till en omfattande permanentbosättning där.

För det andra har inte Lidingö "krävt av Vaxholm" att Storholmsöarna ska klassas som fritidshusområde när de nyligen gjorde en detaljplan för området inför övertagandet, utan något båda kommunerna var helt överens om.

För det tredje har Storholmsborna redan kommunalt vatten från Lidingö.

För det fjärde är det inte frågan om att Lidingö inte vill "stötta öbornas önskan" om att få kommunalt avlopp. Dels råder det delade meningar mellan öborna då ett antal fastighetsägare har investerat i egna lokala lösningar som man i så fall har gjort förgäves, dels måste man bedöma det samlade behovet mot bakgrund av att öarna fortfarande huvudsakligen utgörs av fritidshus. För närvarande ser vi det inte som aktuellt att koppla in Storholmsöarna på det kommunala avloppsnätet, men det är en fråga som kommer att omprövas regelbundet.

För det femte är det inte korrekt att skriva att Storholmsboarna får en förhöjd soptaxa. För permanentboende kan den bli högre, men också lägre beroende på hur många hämtningstillfällen man väljer. För fritidsboende blir den lägre.

För det sjätte, genom att "citera" mig med orden "Vi har inte bett att få ta över Storholmen..." ger man intrycket av att våra nya lidingöbor är ovälkomna. Så är inte fallet. Det jag sa var "Det är inte vi som har bett att få ta över Storholmsöarna, utan initiativet kommer från Vaxholm." som en beskrivning av varför frågan aktualiserats, inte för att markera en ovilja.

Vidare beskrev jag Vaxholms utmnaning att ge Storholmsborna en bra kommunal service pga. av ögruppens geografiska läge och att vi därför var "beredda att ta ett regionalt ansvar" såsom varandes en större kommun med bättre resurser, men framförallt med ett för Storholmsborna bättre geografiskt läge. Jag påpekade också att en förutsättning för oss var att en majoritet av Storholmsborna ville byta kommun.

Det har de gjort och därför ska de, oavsett vad Svenska Dagbladet insinuerar, känna sig varmt välkomna till Lidingö från årsskiftet.

Read more...

2010-10-13

Ansvarslöst av S om Hospice

I måndags behandlade vi frågan om folkomröstning om Lidingö Hospice på kommunstyrelsen. Vi i majoriteten har tidigare fått kritik från oppositionen för att vi har väntat med att ta upp den frågan till dess att äldre- och handikappnämnden har fattat sitt inriktningsbeslut gällande just Hospice, men nu vill Socialdemokraterna istället skjuta på avgörandet ytterligare.

Deras ställningstagande är ytterst märkligt och motiveringen direkt provocerande gentemot de som arbetar inom äldre- och handikappförvaltningen.

Äldre- och handikappnämnden har nämligen i full enighet beslutat att Lidingö Hospice ska vara kvar och att det enbart ska bedrivas palliativ vård där. Alltså precis det krav som de som har väckt frågan om folkomröstning har ställt.

Varför vill då Socialdemokraterna avvakta? Jo för att se om förvaltningen gör som nämnden har beslutat!!!

För det första kan man enbart folkomrösta om politiska beslut, inte förvaltningens förmåga att följa dem. För det andra, och det är det allvarligaste, så skickar Socialdemokraterna med detta yrkande en tydlig signal till chefer och medarbetare på äldre- och handikappförvaltningen att man inte litar på deras lojalitet och/eller förmåga att genomföra fattade beslut.

Det vore uppseendeväckande i vilken fråga det än gällde, men det är synnerligen ansvarslöst när det gäller en verksamhet som har befunnit sig i en politisk torktumlare under senaste året. Vad personalen på Hospice och deras chefer på förvaltningen nu behöver är stöd från politiken, inte ytterligare rävspel, Jag trodde faktiskt mer om Socialdemokraterna än så.

Read more...

2010-10-12

S säger nej till ny förskola i Torsvik

Vid gårdagens kommunstyrelse yrkade Socialdemokraterna avslag på förslaget att bygga en ny förskola i Torsvik istället för den mögelskadade som barnen redan tvingats evakuera ifrån. Socialdemokraterna tycker tydligen att det är helt i sin ordning att barnen permanent ska ha sin förskola i vad som är tillfälliga baracker på skolans fotbollsplan.

Vad är då Socialdemokraternas motiv till sitt ställningstagande:

  1. Skolornas lokalkostnader har ökat de senaste åren. Ja det stämmer, därför att elevantalet har ökat och det kräver nya lokaler och nybyggda lokaler är som regel dessutom dyrare än gamla. Men vi kan ju inte gärna låta bli att bygga nya lokaler när barnen blir fler bara för att det kostar pengar. Dessutom har vi höjt skol- och förskolepengen extra mycket de senaste åren bl a för att kompensera för ökade lokalkostnader. Så agerar en ansvarsfull ledning!
  2. Politiken måste stärka sitt inflytande över processen, Eh, jaha. Frågan har behandlats i utbildningsnämnden vid minst två tillfällen, förslaget har reviderats efter nämndens synpunkter och kommunstyrelsen har fattat beslutet så nog har vi full kontroll alltid.
  3. Partnering-avtalet med Skanska bör utvärderas. I och för sig en klok synpunkt, men vore det inte bra om vi genomförde ett projekt med Skanska först innan vi utvärderar det? Det blir liksom lite lättare då...
  4. Kommunstyrelsen bör överväga att tillsätta ett fastighetsutskott. Jaha, så barnen ska inte få vettiga förskolelokaler förrän vi har övervägt hur vår interna byråkrati ska se ut...

Med för frågan helt irrelevanta argument säger Socialdemokraterna alltså nej till att barnen i Torsviks förskola ska få vettiga lokaler för sin verksamhet. Helt obegripligt!

Read more...

2010-10-08

EU föreslår ny finansskatt

I kölvattnet på finanskrisen föreslår nu EU kommissionen en särskild skatt på finansiella institutioner, Financial Activities Tax (FAT). Skatten är tänkt att vara en extra 5 % av vinsten (ovanpå annan nationell beskattning) och ska tas ut på EU-nivå.

Förslaget presenteras som ett alternativ till den s k Tobinskatten som innebär att alla finansiella transaktioner beskattas. Tobinskatten stöds främst av europas socialister men också av Tyskland. Problemet med Tobinskatten är bara att om den inte blir gemensam för hela världen flyttas bara transaktionerna någon annanstans.

Men inte heller FAT är utan invändningar. För det första förändras maktbalansen mellan EU och dess medlemsländer i den stund EU ges en egen beskattningsrätt. Då tar man ett stort steg mot överstatlighet, snarare än dagens mellanstatliga samarbete.

För det andra har man bara bestämt att man vill beskatta finansmarknaden som någon slags påföljd för den finansiella krisen, men man har inte bestämt vad pengarna ska användas till. På något sätt känns det som att börja i fel ände...

PS Något förvånande hittar jag inte en enda rad om detta nya skatteförslag på de fyra stora tidningarnas hemsidor. Är deras bevakning av EU verkligen så dålig?

Read more...

2010-10-06

Ett nytt starkt lag

Fredrik Reinfeldts nya ministär består både av överraskningar och förväntade namn. Men sammantaget är det ett starkt lag som mönstrat på för de kommande fyra åren.

Att alla partiledarna skulle vara kvar som ministrar var ju självklart, likaså Anders Borg, Carl Bildt, Tobias Billström, Beatrice Ask och Gunilla Carlsson. Inte heller vár det särskilt överraskande att Hillevi Engström blev ny arbetsmarknadsminister.

Med Ulf Kristersson som ny socialförsäkringsminister får Reinfeldt in en av Moderaternas skickligaste debattörer i regeringen som dessutom är en person med ett mycket stort socialt patos.

Valet av Peter Norman som ny finansmarknadsminister var helt otippat, men signalen är tydlig. Förtroendet för finansmarknaden måste åter byggas upp och Norman har helt klart en bred yrkesmässig erfarenhet som kommer vara till stor nytta. Hans politiska erfarenhet är däremot mycket begränsad, men som parhäst till Anders Borg blir det förhoppningsvis inte något problem.

Att flytta över integrationsfrågorna till arbetsmarknadsdepartementet är ett mycket klokt drag av statsministern. Jobb och språk är de två grundläggande förutsättningarna för en bra integration och därmed har ansvarat hamnat helt rätt. erik Ullenhag är dessutom en av Folkpartiets skickligaste politiker.

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att nämna utnämningen av Catharina Elmsäter-Svärd som ny infrastrukturminister. Hon kommer att ansvara för en investeringsportfölj på ca 500 miljarder kronor och blir således en av de viktigaste och tyngsta ministrarna i regeringen. Hennes uppgift är att ta vid där Åsa Torstensson misslyckats.

Att hon nu lämnar finanslandstingsrådsposten i Stockholms län (efter att ha blivit den första som omvalts på denna post) blir ett stort avbräck och någon given ersättare finns inte. Men regeringen får en mycket kompetent och skicklig minister som kommer att leverera resultat.

Källor: SvD DN Aftonbladet Kent Persson Tokmoderaten Isabella Jernbeck Gunnar Hökmark

Read more...

2010-10-04

Från klarhet till klarhet

Efter fredagens nyhet att Sofia Arkelsten blir ny partisekreterare, presenterade Fredrik Reinfeldt idag nästa nyckelspelare i den moderata laguppställningen. Anna Kinberg Batra är ett alldeles utmärkt val till den oerhört viktiga posten som gruppledare i riksdagen.

Med en minoritetsregering får hon en nyckelroll att försöka lotsa Alliansens förslag genom riksdagen. Jag vet få personer som är mer lämpade för den uppgiften än denna kloka, snabbtänkta och pragmatiska riksdagsledamot.

Med dessa två utnämningar har Reinfeldt gått från klarhet till klarhet. Nu väntar vi med spänning på att få se vilka som blir nya ministrar på tisdag.

Källor: Aftonbladet Expressen Opinionsbloggen SvD Ledarbloggen DN Edvin Alam Kent Persson

Read more...

2010-10-01

Åter 19 mandat

När länsstyrelsen så till slut hade räknat klart har Moderaterna åter fått 19 mandat och Vänsterpartiet får lämna fullmäktige. Det är naturligtvis glädjande för oss, men jag förstår om vänsterpartisterna är djupt besvikna. Att först mista sitt enda mandat, sen få tillbaka det för att två dagar senare åter bli av med det måste ta på nerverna.

Att länsstyrelsen på det här sättet presenterar felaktiga uppgifter är inte bra och ytterligare ett tecken på att vår valhantering behöver ses över.

Read more...

Fantastiskt bra val

Idag har Fredrik Reinfeldt utsett Sofia Arkelsten till ny partisekreterare. Det är ett fantastiskt bra val. Hon är en av våra skickligaste politiker som har gett Moderaterna hög trovärdighet i miljöfrågor.

Sofia är skärpt, påläst och en duktig kommunikatör som har mycket goda förutsättningar att ta över stafettpinnen från Per Schlingman och leda partiorganisationen till förnyad framgång i nästa val 2014.

Även Gunilla Sjöberg som biträdande partisekreterare känns bra. Funktionen har behövts länge och Gunilla är en klippa i organisationen.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen SvD SvD DN Mina Moderata Karameller Tokmoderaten Kent Persson Michael Anderberg

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP