2011-12-22

Mellanår?

"Undrar om 2011 har varit ett mellanår för Juholt? Sämre än 2010, bättre än 2012?"

P J Anders Linder, Svenska Dagbladets politiska redaktör, på Facebook

Read more...

2011-12-17

Siggebogården ett föredöme

Siggebogården, ett av Lidingö stads kommunalt drivna äldreboenden lyfts fram som ett föredöme när det gäller att förebygga trycksår enligt ett reportage i Ekot.

Read more...

2011-12-12

Störst förtroende för M i jobbfrågan

37 procent av svenskarna känner störst förtroende för Moderaterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 23 procent känner störst förtroende för Socialdemokraterna, medan 27 procent inte kan ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning.

Moderaternas övertag är oförändrat på 14 procentenheter. När samma fråga ställdes i oktober 2010 kände 38 procent av väljarna störst förtroende för Moderaterna och 24 procent för Socialdemokraterna.

– Förtroendet för den moderata jobbpolitiken är stort, trots att kampen mot arbetslösheten av tradition är en socialdemokratisk paradgren, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 28 november - 1 december 2011. 1 000 personer fick frågan "Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?" Så här fördelades svaren:

Moderaterna: 37 %
Socialdemokraterna: 23 %
Vänsterpartiet: 5 %
Miljöpartiet: 3 %
Folkpartiet: 2 %
Centerpartiet: 1 %
Kristdemokraterna: 1 %
Sverigedemokraterna: 1 %
Tveksam/vet ej: 27 %

Read more...

2011-12-08

Ledande centerpartist stöder ÖP-förslaget

När landstingets trafik- och regionplaneringsutskott idag behandlade Lidingö kommuns förslag till ny översiktsplan ställde sig ett enigt utskott bakom den föreslagna utvecklingen.

Till skillnad från Centerpartiet på Lidingö är även landstingscentern med landstingsrådet Gustav Andersson i spetsen positiva till att Lidingö bygger hållbart och miljösmart.

Mot bakgrund av den förväntade befolkningsökningen i de centrala delarna av Lidingö ställer sig landstinget också positivt till att utreda frågan om en eventuell omdragning av Lidingöbanan via Centrum-Torsvik.

Det är beklagligt att Centerpartiet på Lidingö (liksom Lidingöpartiet) till skillnad från sina pragmatiska kamrater i länet på ett tidigt stadium har låst sig fast vid ett befolkningstal istället för att se möjligheterna att omvandla Centrum och Torsvik till en riktigt bra stadsdel och en entré till kommunen som vi kan vara stolta över.

Read more...

2011-12-07

Fortsatt starkt moderat stöd

Idag presenterade SCB sin stora väljarbarometer. Den visar på ett fortsatt starkt moderat stöd.

På riksnivå ökar vi med 2,3 % till rekordhöga 33,4 %. Jämfört med valresultatet är ökningen hela 3,3 %.

Samtidigt rasar Socialdemokraterna till 27,7 %, vilket måste vara deras sämsta resultat i modern tid. På 6 månader har Juholt-effekten inneburit en minskning med 6,3 %.

Tillsammans får Alliansen 48,3 % mot de rödgrönas 44,6 %. Sverigedemokraterna skulle fortsätta att vara vågmästare om detta hade varit ett valresultat.

I Stockholms län är stödet för Moderaterna ännu starkare. I länet är det 44,1 % av väljarna som skulle rösta på Moderaterna. Motsvarande siffror för övriga partier är: FP 7,0 %, KD 2,9 %, C 2,8 %, MP 15,2 %, S 20,9 %, V 4,6 % och övriga partier 2,6 %.

AB AB AB Expr Expr Expr Expr Expr Expr Expr SvD SvD SvD SvD DN Tokmoderaten Mina Moderata Karameller Maria Hagbom Hållplats Hådén Christer G Wennerholm Göran Pettersson Kent Persson

Read more...

2011-11-29

Vi måste ta ansvar även för stadshuset

Det ligger obnekligen någonting i Miljöpartiets förslag (LT 18/11) att riva stadshuset och bygga ett nytt istället för att renovera det befintliga. Att inte överväga den frågan när stadshuset står inför ett omfattande renoveringsbehov samtidigt som tomten skulle kunna utgöra en viktig pusselbit i ett utbyggt Lidingö centrum vore tjänstefel.

Därför kommer, inom ramen för planprogrammet för Centrum-Torsvik, den frågan att utredas de närmaste månaderna. Men låt mig understryka att tillsvidare är huvudalternativet att stadshuset ändå blir kvar.

Men oavsett om stadshuset renoveras eller ett nytt ska byggas, så kostar det pengar. Men det tycks inte oppositionen vilja inse.

Det är klart att man inte vinner lika många röster på att renovera ett stadshus som att som Centerpartiet ge pengar till en ny friidrottsanläggning (fast den just har blivit renoverad) men om man vill ta ansvar då måste man även vårda de fastigheter vi har – oavsett om det går skolbarn eller bor äldre i dem. Eller som i detta fall är en arbetsplats för drygt 250 medarbetare och därtill hjärtat i den kommunala demokratin.

Efter 40 år finns det nu ett omfattande renoveringsbehov i stadshuset. De tekniska installationerna är i princip slut vilket innebär att man behöver byta ventilationsaggregat och kanaler, stamrenovera ledningarna, byta ut armaturer, el-centraler, kablage, datanät, brand- och inbrottslarm samt styr- och reglerutrustning. Även ytskikten behöver renoveras såsom innerväggar, undertak och golv.

När vi sen renoverar stadshuset måste vi också se till att byggnaden uppfyller dagens normer. Vi behöver effektivisera ytanvändningen, förbättra arbetsmiljön och minska energianvändningen. Det senare som bekant en viktig del i miljöprogrammet.

Genom att reservera dessa pengar i en investeringsreserv visar vi att vi tar ansvar för en av våra viktigaste fastigheter. Men det innebär inte att vi har gett fastighetskontoret carte blanche på att spendera pengarna. Innan någon renovering genoförs måste ordentliga underlag tas fram.
Men låt oss inte som strutsen stoppa huvudet i sanden och tro att verkligheten inte existerar bara för att vi själva väljer att blunda för den.

Read more...

2011-11-28

Inte bara Lena Ek

Miljöminister Lena Ek (C) kritiseras för att som EU-parlamentariker ha varit vice ordförande i en lobbyorganisation och att hon som minister eventuellt kvarstår i den rollen.

Men det är inte bara Centerpartiets nya miljöminister som kombinerar rollen som förtroendevald med engagemang i lobbygrupper. På Lidingö är t ex Tor von Sydow ledamot i Hospice Vänners styrelse (som har starka synpunkter på frågan om hur Lidingö Hospice ska utvecklas) samtidigt som han representerar Centerpartiet i äldre- och handikappnämnden (som just ska fatta beslut i dessa frågor).

Hans partikollega Ulrika Sandell är ordförande i en annan intresseorganisaton, Kottlasjöns Vänner, som också har engagerat sig hårt i olika politiska beslut samtidigt som hon är fullmäktigeledamot.

Självklart är det bra och viktigt att förtroendevalda har ett brett samhällsengagemang, även vid sidan om politiken. Det finns många goda exempel på fotbollspappor och hockeymammor, scoutledare och körsångare. Det finns de som engagerar sig i Naturskyddsföreningen, Röda korset eller den lokala bostadsrättsföreningens styrelse. Allt detta är mycket positivt. Vid sidan om vad insatserna betyder för föreningarna som sådana ger det också ytterligare erfarenheter och bidrar till den personliga utvecklingen vilket kan vara till nytta även i den kommunalpolitiska gärningen.

Men som förtroendevald måste man vara försiktig så att inte jävssituationer uppstår eller att ens förtroende urholkas. I kommunfullmäktige liksom i styrelser och nämnder fattar vi många och viktiga beslut. Det får aldrig råda någon tvekan om att det är allmänintresset, lidingöborna, vi representerar.

Read more...

2011-11-26

Gärna höga kostnader, men ingen vinst

Många socialdemokratiskt styrda kommuner säger nej till att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem). Man tycker helt enkelt att det är bättre att politiker bestämmer än att människor får göra sina egna val.

Men motiveringen från Mora kommun är ändå anmärkningsvärd. De säger nämligen nej till dess att de först har sänkt sin egen kostnad till 375:- per timme.

- Vi är skyldiga att betala LOV-företagen samma kostnader som vi har. Inför vi det nu skulle företagen kunna skära guld med täljkniv, säger Bernt Persson (S), socialnämndens ordförande till Dagens Samhälle.

Problemet som Persson ser är alltså att privata företag skulle kunna göra vinst på att bedriva en bra omsorg, men han verkar inte reflektera över att Moras skattebetalare hittills uppenbarligen har fått betala för mycket för den kommunala äldreomsorgen.

Read more...

2011-11-25

Inte så värst nyanserat i Dagens Samhälle

I en krönika i Dagens Samhälle efterlyser chefredaktören, Mats Edman mer pragmatism och mindre fundamentalism i äldreomsorgsdebatten. Det låter ju bra, men då kan man ju fråga sig varför samma tidning i samma nummer har ett helt uppslag på temat "Sätt stopp för riskkapitalet".

Själv blev jag citerad i artikeln med följande mening: "I vilket land ett bolag är skrivet har ingen bäring på verksamheten och ska givetvis inte påverka om man får äga skolor eller vård- och omsorgsföretag."

Precis så sa jag, men ryckt ur sitt sammanhang ger det inte den nyanserade bild jag försökte förmedla och som redaktör Edman själv efterfrågar på sista sidan i sin tidning.

Frågan som reportern ställde (med krav på att svara JA eller NEJ) var nämligen följande: "Ska företag ägda av riskkapitalbolag med kopplingar till skatteparadis få driva skattefinansierad vård, skola eller omsorg i Sverige?"

Och på det svarade jag: "Frågan är mycket vinklad och det är uppenbart att du vill styra svaret i en viss riktning, men frågan går inte att besvara med ett enkelt ja eller nej. I vilket land ett bolag är skrivet har ingen bäring på verksamheten och ska givetvis inte påverka om man får äga skolor eller vård- och omsorgsföretag. Däremot är det viktigt att alla företag verksamma i Sverige följer den skattelagstiftning som gäller - och detta helt oberoende av vilken verksamhet man äger eller bedriver. Om gällande lagstiftning har brister och, som tycks vara fallet, ger möjlighet till en orimlig skatteplanering, bör den naturligtvis ändras. Men detta ska då gälla alla sorters bolag och inte enbart vissa."

Reprtern ringde t.o.m. upp mig och var förvisso lite förnärmad över att jag hade kritiserat frågeställningen, men ställde sen frågor just kring min synpunkt att vi ska ställa krav på alla bolag att betala en rimlig skatt och inte enbart på dem som arbetar på uppdrag av kommunerna.

Men av detta syntes alltså ingenting i den färdiga artikeln...

Read more...

2011-11-21

Lidingö - en av tre kommuner med valfrihet

Bara Lidingö, Nacka och Stockholm har fullt ut infört valfrihetssystem inom äldreomsorgen, visar en granskning som Ekot har gjort.

Lidingösidan

Read more...

2011-11-20

Låt Centrum-Torsvik bli en hållbar och miljösmart stadsdel

Det är tråkigt att Centerpartiet återigen söker konflikt när det inte behövs.

Översiktsplanen är just en översiktlig plan och ska inte reglera exakt antal bostäder i varje stadsdel. Därför står det att ”Genomförandet av Lidingös översiktsplan beräknas öka befolkningen med 11 – 15 000 innevånare till år 2030. Det största tillskottet kommer att ske i Lidingö Centrum och Torsvik”.

Parallellt med översiktsplanen pågår också ett arbete med planprogram för Centrum-Torsvik. Där föreslår tjänstemännen att de byggs i storleksordningen 3000 bostäder, vilket inte är någon hemlighet. Under våren kommer dessutom lidingöborna att få tycka till även om planerna för Centrum-Torsvik.

Tjänstemännens bedömning är att det behövs ca 3000 nya bostäder för att finansiera överdäckningen av diket i Torsvik (för att bli av med bullret), skapa underlag för en långsiktigt positiv utveckling av handeln i Lidingö centrum samt för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att diskutera med SL att Lidingöbanan ska gå via Centrum-Torsvik.

Dessutom finns det fördelar med att koncentrera bebyggelsen till på redan ianspråktagen mark såsom vi tidigare har gjort i Gåshaga och Dalénum – det sparar våra grönområden.
Från majoritetens sida har vi ännu inte tagit ställning till förslaget, utan avvaktar vidare utredningar för att bl a se hur stadsdelen kan komma att kan se ut.

Var kan bostäderna få plats, hur kommer stadsdelen att se ut, vinner vi de fördelar vi hoppas på, osv.?

För oss är nämligen inte numerären det primära, utan vi vill bygga en hållbar och miljösmart stadsdel.

Det tycks tyvärr inte vara Centerpartiets målsättning. Deras föreslagna 1500 bostäderna kommer nämligen ta mer grön mark i anspråk eftersom dessa inte räcker till för att finansiera en överdäckning av Torsviksdiket. Är det verkligen vad Kent Ivarsson & Co vill?

Vill man dessutom redan på förhand utesluta att Lidingöbanan får en ny sträckning via Centrum och Torsvik?

Och hur mycket bryr sig det parti som säger sig värna om småföretagarna om handlarna i Lidingö Centrum?

Om Centerpartiet vill vara ett ansvarstagande parti borde man också invänta alla fakta innan man låser sig fast vid ett ställningstagande som kanske ger oönskade effekter istället.

Read more...

2011-11-18

Även små pojkar förtjänar samhällets skydd

Med samma självklarhet som svensk lag förbjuder kvinnlig omskärelse måste även manlig sådan förbjudas. Det skriver idag elva debattörer med tidigare socialminister Bengt Westerberg i spetsen på DN Debatt.

Och de har ju helt rätt. Både manlig och kvinnlig omskärelse har sitt ursprung i religösa och lokala kuturella traditioner, båda innebär en kränkning av barnen som strider mot Barnkonventionen, båda kan ge men för livet och ingen av dem går att moraliskt försvara.

Ett samhälle som strävar efter att vara jämställt kan inte bara besluta sig för att skydda värnlösa flickor från kulturella och religiösa övergrepp, även små pojkar förtjänar samma hänsyn.

Att vissa religioner föreskriver procewduren är inget försvar, den som vill låta omskära sig kan göra så i vuxen ålder efter eget gottfinnande (om man är man vill säga, lagen förbjuder även vuxna kvinnor från att låta omskära sig).

Inte heller håller argumentet att ett förbud skulle leda till olagliga ingrepp utanför samhällets kontroll. Det gör det även för flickor, men där är lagen, med all rätt, entydig.

Läkaresällskapet tar avstånd
Läkare vägrar könsstympa
Könsstympning kan aldrig försvaras
Märkliga argument
Värna försvarslösa pojkar
Genusnytt
Christer Sturmark
Humanistbloggen

Read more...

2011-11-12

En svår fråga som kräver en lösning

Antalet unga med förtidspension, eller aktivitetsersättning, ökar. Sedan 2005 har antalet unga människor med aktivitetsersättning fördubblats. Det är inte samma ökningstakt längre men antalet är på en för hög nivå. Regeringen har länge påpekat att det här är ett samhällsproblem. Till skillnad från andra delar av sjukförsäkringen har inte aktivitetsersättningen reformerats sedan den infördes 2003.

Det är bra att frågan lyfts fram och diskuteras. Här finns möjlighet till en ansvarsfull förnyelse av politiken.

Aktivitetsersättning får den som är mellan 19 och 29 år och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i minst ett år framåt. Också den som på grund av sitt funktionshinder behöver extra tid för att avsluta sina studier kan få aktivitetsersättning.

Det är viktigt att alla som vill och kan ska kunna jobba. I grunden handlar frågan om makt över sitt eget liv och kampen mot utanförskap. Människor som tidigt får aktivitetsersättning har ofta svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det blir en form av utanförskap som naturligtvis påverkar på flera sätt. En konsekvens kan vara en längre tid med låga inkomster och på sikt lägre pension. Eller en sån sak som färre sociala kontakter. Därför behövs en långsiktig och strukturell reform. Men då krävs nya analyser och utredning.

Frågan är väldigt svår och innehåller många delar. Det är redan många som samarbetar för att bidra till en bred lösning. En del i detta är att regeringen har tillsatt en utredning för att utreda arbetsmarknadspolitiska insatser just för funktionsnedsatta människor. Direktiven, som är instruktionerna för utredningen, är tydliga med att den särskilt ska analysera vad insatserna ska innehålla och hur de ska utformas för unga personer med funktionsnedsättning. I april nästa år presenterar utredningen sina förslag.

Read more...

2011-11-11

(S) budget dyr för kommuner och landsting

I tisdags presenterade Alliansens partisekreterare en ny rapport som redovisar hur förslagen i s-budgeten slår mot kommuner och landsting. Rapporten visar att socialdemokratisk politik är dyr för kommunerna. Totalt föreslår Socialdemokraterna åtgärder som minskar kommunernas resurser med mellan 4,5 och 5,5 miljarder kronor.

I sin budget föreslår Socialdemokraterna att arbetsgivaravgifterna för unga fördubblas. Utöver att det försvårar ungdomars inträde på arbetsmarknaden påverkar detta även vår ekonomi i Stockholms läns landsting. Riksdagens utredningstjänst, RUT, har räknat ut hur Socialdemokraternas förslag skulle slå mot kommuner och landsting. Stockholms läns landsting skulle få en ökad lönekostnad på 52 miljoner kronor under 2012. Det motsvarar kostnaden för ungefär 100 sjuksköterskor.

Read more...

2011-10-27

Veckans citat!

"Det är alltid dumt att jämföra sitt arbete med en härdsmälta."

Annika Lantz om Håkan Juholt
I Hübinette

Read more...

2011-10-26

Grön budget med välfärdssatsningar

Lidingö stads ekonomi är i grunden stark med goda resultat, hög soliditet, låg skuldsättning, och ordentliga resurser för att möta stadens pensionsåtaganden. Lidingö står också väl rustat för att kunna möta eventuella påfrestningar i kölvattnet av den internationella finans- och skuldkrisen. Trots vikande konjunktur så räknas de generella anslagen till samtliga nämnder upp med två procent nästa år, samtidigt som skatten kan hållas oförändrad. Därtill görs ett antal prioriterade satsningar.

Det nyligen antagna miljöprogrammet ger tydliga avtryck i vårt budgetförslag. För mig är miljöarbetet prioriterat de närmaste åren liksom satsningar på våra grönområden. Energieffektiviseringar, landskapsvård och flera strandnära cykel- och promenadvägar är viktiga framtidssatsningar för Lidingö.

Även inom utbildningsnämndens verksamhetsområde presenteras flera satsningar. Avgifterna för musikskolan sänks med 200 kr per elev och termin. Det underlättar för många barnfamiljer. Därutöver höjs skolpengen inom grundskolan med en extra procent, en extra peng införs för barn med svenska som andraspråk och en ny, större skola byggs i Rudboda som ersätter den gamla. Därmed ökar elevantalet från 300 till 450 elever.

Inom äldre och handikappnämndens område införs ett förbehållsbelopp för dem som har boende enligt LSS. Många av dessa personer har låga pensioner. Alla dessa får nu behålla minst 5 500 kronor när hyran är betald. Dessutom får hemtjänsten ett rejält tillskott när pengen höjs med ca sex procent. Det blir ett lyft för kvaliteten inom äldreomsorgen.

Vi planerar även att genomföra betydande investeringar både inom ramen för miljöprogrammet och inom välfärdens kärna för att möta ökade behov. Totalt beräknas investeringarna för 2012 uppgå till 407 miljoner kronor.

Lidingö stad har en sund och välskött ekonomi. Det ger utrymme för att göra investeringar i Lidingös gröna infrastruktur. De generella ramarna för budgeten rymmer cirka 35 miljoner kronor i ökning av anslagen. Utöver det tillkommer således nära 45 miljoner på prioriterade satsningar samt för volymökningar inom utbildningsområdet och äldreomsorgen.

Lidingösidan

Read more...

2011-10-24

Det går bra för Stockholm

Stockholms län befäster sin ställning som Sveriges tillväxtmotor: hög sysselsättningsgrad, rekordstort nyföretagande och många lediga jobb. Andelen sysselsatta i Stockholmsregionen uppgick till 70,6 procent under andra kvartalet i år, vilket är en nivå som inget annat län är i närheten av.

Antalet sysselsatta i Stockholmsregionen är drygt 1,1 miljoner människor, vilket är det högsta antalet någonsin. Sedan 2005 har antalet ökat med drygt 135~000 personer. Regionens andel av rikets samtliga sysselsatta utgör i dag 23,6 procent.

Dret går med andra ord bra för Stockholmsregionen.

Read more...

2011-10-20

Veckans citat!

"Jag valde direkt bort alla med mustasch, för de tyckte jag såg oseriösa ut."

Karin Hübinette, programledare på SVT
om när hon skulle välja husläkare.


Oseriös?

Read more...

2011-10-19

Polisens beslut väcker frågetecken

Polismyndigheten i Stockholms län beslöt häromdagen att börja ta betalt av regionens elitklubbar för sina bevakningsinsatser i samband med matcher. Men beslutet gäller bara de klubbar som är aktiebolag, inte de som är föreningar.


Man hänvisar till gällande (inte ny) lagstiftning, men beslutet är oroväckande och väcker en hel del frågetecken, inte minst vad gäller likabehandling.

DN:s huvudledare argumenterar mycket förtjänstfullt mot beslutet och pekar på hur absurt det kan bli. T ex måste AIK betala för polisövervakning när IFK Norrköping kommer på besök, medan Norrköpingslaget slipper motsvarande kostnader vid returmatchen.

En lagstiftning som behandlar olika klubbar olika är inte rimlig.

Read more...

2011-10-11

Respektera och invänta Lidingöbornas synpunkter

Under vintern 2009/2010 pågick samrådet om Lidingös översiktsplan. Samrådsversionen presenterade tre möjliga framtidsbilder. Det nu framtagna förslaget till ny översiktsplan är en sammanvägning av lidingöbornas synpunkter, miljöaspekter och regionens utveckling.

Viktiga utgångspunkter i förslaget till ny översiktsplan är att:

• Grönstrukturen ska bevaras och utvecklas.
• Kommunikationerna ska förbättras.
• Översiktsplanen ska främja en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Det framtagna förslaget bygger på en analys och sammanvägning som på ett bra sätt ska stimulera Lidingöborna att diskutera och tycka till om Lidingös framtid fram till 2030.

Från majoritetetens sida sätter vi stor tillit till medborgarna och utgår ifrån att vi som politiker kommer att få en bred och bra dialog kring det framtagna förslaget.

Som enda parti väljer Centerpartiet att inte tillfråga Lidingöborna om det framlagda förslaget till översiktsplan. Det är väldigt tråkigt då dialogen med Lidingöborna i denna viktiga fråga är mycket angelägen.

Från majoritetens sida har vi varken tagit ställning till befolkningsökning eller enskilda stadsdelars utveckling. Det kommer vi att göra efter dialogen med Lidingöborna. Däremot menar vi att förslaget är så pass intressant, välgrundat och genomarbetat att det kan utgöra utgångspunkten för ovan nämnda dialog.

Det finns ingenting som hindrar att förslag som Lidingöborna motsätter sig tas bort innan beslut om översiktplanen tas. Däremot vore det fel att i nuläget ändra i det framtagna förslaget som bygger på en omfattande dialog och process. Genom sitt yrkande på kommunstyrelsen anser Centerpartiet uppenbarligen att Lidingöborna inte ens ska tillfrågas och få ta ställning till ett förslag som har många potentiella fördelar för Lidingös utveckling.

Befolkningsutveckling
Vi ser inte befolkningsmängd som ett mål i sig, utan som ett resultat av en god samhällsutveckling. Det är utifrån detta synsätt som förslaget till översiktsplan har tagits fram.

Men Lidingö har också ett ansvar för den regionala utvecklingen. Sett till de senaste 10 åren har den årliga befolkningstillväxten på Lidingö begränsats till 0,78 %, vilket placerar oss på 22:a plats bland länets 26 kommuner .

Sett över 30 år har Lidingös befolkning ökat med 17,72 % mot 34, 43 % i hela Stockholms län. Lidingös befolkningsökning har de senaste 3 decennierna m.a.o. varit hälften av regionens sammanlagda.

Men det finns inget egenvärde att följa regionens genomsnittliga befolkningsutveckling. Hur stor befolkningsutvecklingen blir styrs istället av hur Lidingöborna vill att staden ska utvecklas.

Centrum-Torsvik
Centerpartiets oförmåga att se till helheten är också mycket märkligt. De kvaliteter som förslaget strävar efter i Centrum-Torsvik, såsom minskat buller, förbättrad kollektivtrafik och en sammanläkning av stadsdelarna omöjliggörs med Centerpartiets förslag.

Med en halverad exploateringsgrad saknas de ekonomiska förutsättningarna för att överdäcka Södra Kungsvägen och dra Lidingöbanan via Centrum. Sannolikt blir också resandeunderlaget för litet för att SL ska finna en sådan omläggning intressant.

Utan överdäckning kvarstår även en stor del av bullerproblematiken, något som åtminstone tidigare varit en profilfråga för Centerpartiet. Dessutom innebär Centerpartiets förslag en ökad exploatering av grönytorna om inte överdäckningen kan genomföras.

Dialogen med Lidingöborna får utvisa vilken riktning som utvecklingen av Centrum-Torsvik ska ta. Men det är viktigt att man förstår konsekvenserna av olika alternativ.

Lidingöbanan
Även när det gäller Lidingöbanans framtid väljer Centerpartiet (återigen) att lägga ut dimridåer.

För det första har staden ansvaret för gamla Lidingöbron med dess befintliga kapacitet (enkelspår samt GC-väg) oavsett om nuvarande dragning kvarstår eller en ny dragning görs genom Centrum-Torsvik. Detta har också bekräftats i ett avtal med SL och landstinget relativt nyligen, ett avtal som för övrigt även Centerpartiet har ställt sig bakom.

För det andra är en översiktsplan just en översiktlig planering. Därför finns inte, och ska inte heller finnas, svar på detaljerade frågor kring Lidingöbanans restider, tillgänglighet och turtätet i översiktsplanen. Detta är frågor som så småningom måste förhandlas med Lidingöbanans huvudman, SL, om och när det blir aktuellt med en omdragning av banan.

Däremot är det väsentligt att vi i översiktsplanen tar med en tänkbar omdragning av Lidingöbanan så att övrig planering inte förhindrar en sådan utveckling framöver.

Översiktsplanen är onekligen ett viktigt dokument och en bred uppslutning bakom densamma är önskvärd. Men även om alla partier inte kommer att kunna enas fullt ut kring den slutgiltiga planen är det beklagliggt att Centerpartiet redan nu väljer att ställa sig vid sidan om.

Läs även: Lidingösidan

Read more...

2011-10-09

Alliansen förändrar ersättningar i Vårdval Stockholm

På Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 oktober kommer Alliansen ge landstingets tjänstemän i uppdrag att genomföra ändringar i Vårdval Stockholm för husläkarmottagningar. Det är ett inriktningsuppdrag och tjänstemännen får återkomma med ett konkret förslag om hur avtalen ska formuleras och hur många kronor som olika åtgärder kostar.

Vi i Alliansen har nu satt ner foten och bestämt att ersättningen ska höjas med 150 miljoner kronor och att pengarna ska användas för att stimulera utvecklingen inom ett antal viktiga områden. Vi genomför nu förändringar i Vårdval Stockholm för att ytterligare öka jämlikheten, kvaliteten och tillgängligheten. Främst handlar det om att höja ersättningsnivåerna till vårdcentralerna och främja vidareutbildningen av läkare och sjuksköterskor.

Förändringarna innefattar bland annat att utveckla sjukvårdspersonalens kompetensutveckling, extra ersättning för intyg, differentierad besöksersättning, utveckla distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete, hälsosamtal för 75-åringar, extra ersättning för läkemedelsgenomgångar, specialiserade vårduppdrag, ny ersättning för indirekta vårdkontakter och minskad byråkrati och administration.

Read more...

2011-10-08

Fördomsfullt av Cantwell

I ett ganska absurt försök att försvara Håkan Juholts bidragsfusk försöker Aftonbladets krönikör Oisin Cantwell med den fördömsfulla och fullständigt irrelevanta motiveringen:

"Men jag tror inte det är en tillfällighet att den här kulturen uppstått i röda samhällen och inte i välmående, moderata kommuner som Lidingö och Danderyd som styrts av politiker som ofta är födda med pengar."

Dessutom måste jag göra Cantwell besviken eftersom jag själv växte upp i en hyreslägenhet från 50-talet med en ensamstående, deltidsarbetande mamma.

Read more...

Juholts agerande får Tobleroneaffären att blekna

Man undrar ju om Håkan Juholt har läst sin egen skuggbudget där man skriver:

"Socialdemokraternas nya ekonomiska politik bygger på tydliga moraliska principer om att man ska göra rätt för sig... och genom samhällskontraktet förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening, utöver det som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som det offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning"

Eller lyssnat på sin ekonomisk-politiske talesman, Tommy Waidelich:

"Vi vill att kraftfulla åtgärder vidtas mot dem som undanhåller inkomster från beskattning eller bryter mot andra bestämmelser som hederliga företag och privatpersoner följer."

Huruvida det är olagligt att lura till sig 160 000 kronor i hyresbidrag som man inte är berättigad till får åklagare och eventuellt domstol så småningom ta ställning, men att Juholts bidragsfusk urgröper förtroendet, inte bara för honom själv utan för politiker i allmänhet, torde stå utom allt rimligt tvivel. Det får dessutom Mona Sahlins berömda Tobleroneaffär att blekna i jämförelse.

Expressen Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet DN DN DN SvD SvD SvD SvD
Kent Persson Mikael Andersson Tokmoderaten Erik Laakso

Read more...

2011-10-05

En o(S)äker ekonomisk politik

Socialdemokraterna har idag presenterat sitt budgetförslag för 2012. Socialdemokraterna fortsätter att ersätta arbetslinjen med bidragslinjen och den ekonomiskt osäkra och oansvariga politiken skulle få stora negativa konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning. Inte minst skulle Socialdemokraternas politik drabba Sveriges unga mycket hårt då de även fortsättningsvis vill göra det dyrare att anställa unga.

Oansvarig ekonomisk politik
Socialdemokraterna lägger en tung skattebörda på såväl företag som hushåll, totalt över 20 miljarder kronor. Bland skattehöjningarna kan nämnas höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms, minskat RUT/ROT och en ny så kallad vägslitageavgift. Pengarna används framförallt till stora satsningar på utbyggda bidragssystem. Det skulle montera ned arbetslinjen, fördjupa nedgången och försvaga återhämtningen i ekonomin. Genom att föreslå stora utgiftsökningar hotar Socialdemokraterna de offentliga finanserna och försämrar de långsiktiga förutsättningarna för välstånd.

Svikna löften
Håkan Juholt har ägnat mycket tid och kraft åt att ställa ut löften till svenska folket om allt från satsningar på 15 miljarder för att utrota barnfattigdomen till utbyggd tunnelbana i Stockholm och "10-tals miljarder till välfärden". Detta visade sig idag vara tomma löften. Till exempel begränsas insatserna mot barnfattigdom till 300 miljoner kronor. En utbyggd tunnelbana skulle kosta mellan 20 och 40 miljarder, men Socialdemokraterna nöjer sig med att avsätta 1,75 miljarder. De 10-tals miljarderna till välfärden verkar helt ha tappats bort.

Inget samlat regeringsalternativ
Det är tydligt att en enig Allians står emot en splittrad vänster. Socialdemokraterna, med omkring 30 procents stöd i opinionen, kan inte styra Sverige ensamma. Trots detta saknas gemensamma besked från oppositionen.

SvD Brännpunkt SvD SvD DN

Read more...

2011-10-04

Miljöpartiet vill sprida skräp över hela Lidingö

Snart byggs en modern återvinningscentral i Stockby industriområde. Anläggning ersätter den gamla och dåligt fungerande anläggning som ligger i industriområdet idag. Många har irriterats över de långa köerna och över att anläggning har dålig kapacitet. Klagomål har även framförts över att man är tvungen att klättra upp på höga ramper, att risk finns för skador och att man tvingas att bära sitt tunga skräp långa sträckor. Nu blir det ändring på det.

Den moderna Återvinningscentralen uppfyller stränga miljökrav och kommer att vara betydlig mer effektiv och lättillgänglig. Dessutom kommer det finnas möjlighet att slänga trädgårdsavfall. Det blir ett lyft för Lidingö och visar på att vi tar miljöproblematiken på allvar.

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde fattade Lidingöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna beslut om ett nytt arrendeavtal för Sörab, det företag som driver återvinningscentralen. Enda partiet som röstade emot var Miljöpartiet. I stället vill MP ha en stor mängd sopcentraler runt om på ön.

Förslaget är ansvarslöst. Dels innebär det stor risk för ökad nedskräpning i bostadsområdena, dels kan inte hanteringen av miljöfarligt avfall garanteras på en rad obevakade sopcentraler. Det rimmar illa med Lidingös nya miljöprogram.

En modern, effektiv och lättillgänglig återvinningscentral passar bäst i ett industriområde. Det är Lidingömoderaternas hållning i denna viktiga miljöfråga.

Read more...

Det är inte fel på Gamla Stan

Stadsforskaren Jerker Söderlind har skrivit en mycket intressant och läsvärd artikel på DN:s Stockholmsdebatt, där han ifrågasätter såväl arkitekternas som byråkraternas och grannarnas inflytande på bostadsbyggandet.

Söderlind menar att arkitekterna inte ritar det det som folk vill ha utan alltför utopiskt, att lagregler hindrar en bra stadsutveckling och att grannar ges allför stor inflytande i beslutsprocessen.

Utan tvekan är det upplyftande att läsa Söderlinds inlägg. Han pekar nämligen på viktiga faktorer som begränsar vår samhällsutvecklingen.

Låt mig ge två lokala exempel:


  1. Ikväll kunde vi äntligen ta beslut på kommunstyrelsen om arrendeavtal för en ny återvinningscentral i Stockby, nästan 8 år efter att uppdraget med att hitta en ny placering inleddes. Kommunens egen utredning samt framtagande av detaljplan tog 2,5 år, men sen dröjde det yterligare 5 år innan bygglov kunde ges och arrendeavtal tecknas. Varför då? Jo för att planen överklagades i flera instanser och enbart dåvarande miljöminister Andreas Carlgrens (C) handläggning tog 2,5 år. Först när det var klart behagade länssyrelsen påbörja miljöprövningen av verksamheten som också den öveklagades i flera instanser.

  2. Det andra exemplet gäller Lidingö Tennisklubb som ville få bygga 4 utomhusbanor utanför tennishallen vid Kyrkviken. Den enda möjliga placeringen var på ängen bredvid, på en tomt nära vattnet som är planlagd som industrimark. Trots att länsstyrelsen först sa ja, så ändrade de sig sen (vilket dessutom kostade tennisklubben 150 000 kronor i onödiga markundersökningskostnader) och meddelade att någon strandskyddsdispens inte kunde ges. Trots att allmänheten har full tillgång till stranden och att nuvarande detaljplan ger oss rätt att bygga en fabrik på platsen fick vi inte tillstånd att istället låta tennisklubben uppföra 4 tennisbanor. Det är hel absurt.

Med detta menar inte jag att vi ska införa ett laglöst tillstånd där vem som helst får göra vad som helst, men nuvarande regelverk är kontraproduktivt. När man som Söderlind konstaterar att med dagens regelverk hade Gamla Stan aldrig kunnat byggas, då är det nog inte fel på Gamla Stan utan på regelverket.

Read more...

2011-09-28

Tomma löften i S budgetförslag

Socialdemokraterna vill i sitt budgetförslag i snitt lägga 438 Mkr/år på utbyggd tunnelbana de kommande fyra åren. Med den takten skulle det ta 104 år att bygga ut tunnelbanan enligt deras förslag eller om landstinget betalar hälften 52 år.

Som jämförelse kan nämnas att Alliansen de kommande fem åren satsar över 30 miljarder på utbyggd och förbättrad kollektivtrafik i Stockholms län.

Nu visar det sig dessutom att budgetförslaget får hård intern kritik. Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Carina Moberg, skriver t ex i ett internt mail som läckt ut till Rapport att "Vi har en budgetmotion som inte håller måttet vare sig till form eller innehåll. Den måste helt enkelt skrivas om."

Aftonbladet Expressen Expressen DN SvD Maria Abrahamnsson

Read more...

2011-09-26

Lööf: "C är ledande oppositionsparti"

"Nu är vi ledande oppositionsparti till det dominerande moderata styret och Kent Ivarsson är grönt oppositionsråd", sa Annie Lööf om Lidingö i sitt installationstal som ny partiledare.

Att Centerpartiet på Lidingö valt att gå i opposition mot Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är ju ingen hemlighet, men hur ska man tolka denna hyllning från den nya Centerledaren?

Är ambitionen densamma på riksplanet? Är Annie Lööf 2014 beredd att offra Alliansen för att vinna några extra röster till det egna partiet eller vill hon verkligen likt sin företrädare fortsätta att ta ansvar för landets utveckling tillsammans med de övriga borgerliga partierna? Den frågan förtjänar ett svar.

Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen DN DN SvD SvD SVT Mina Moderata Karameller Kent Persson

Read more...

2011-09-21

Den bästa landshövding Stockholm har haft

Fick under förmiddagen det mycket tråkiga beskedet att landshövding Per Unckel har avlidit efter en tids sjukdom. Mina tankar går naturligtvis i första hand till hans fru och barn.

Jag kom att lära känna Per framförallt under hans år som landshövding och i den rollen var han helt fantastisk. Utan tvekan den bästa landshövding Stockholms län har haft.

Per var alltid pålåst och kunnig, han var en antibyråkrat som vågade ifrågasätta invanda rutiner och han hade en otrolig förmåga att ta människor. Han verkligen brann för den region han representerade och han var djupt engagerad i så vitt skilda (men för Stockholmarna viktiga)områden som Operation Kvinnofrid, mottagning av ensamkommande flyktingbarn och Stockholmsuppgörelsen kring den största infrastruktursatsning som någonsin har gjorts i länet.

I fredags skulle jag ha träffat Per på ett möte om hur hanteringen av plan- och bygglagen skulle kunna bli smidigare, men då var han för sjuk och idag kom så det tragiska beskedet. Han lämnar ett stort tomrum efter sig och jag kommer verkligen att sakna honom.

SvD DN DN Kent Persson Gunnar Hökmark Tokmoderaten

Read more...

2011-09-19

Likheter mellan Hammarskjöld och Wallenberg

Igår var det exakt 50 år sedan Dag Hammarskjölds flygplan störtade i Kongo. Om det var en olyckshändelse eller om planet blev nerskjutet lär vi aldrig få veta, men där och då ändades livet för den person som jag vågar påstå har betytt mer för FN och dess roll i världen än någon annan.

Även om man ibland kan känna tvivel har världen faktiskt blivit betydligt mycket bättre sedan dess; krigen är färre, kalla kriget har tagit slut, Berlinmuren har fallit och fler människor än någonsin åtnjuter demokrati och mänskliga rättigheter. Vi ser en frihetsvåg över Nordafrika. Och i Egypten, där Hammarskjöld gjorde sina första stora insatser som generalsekreterare, har nu en folklig resning genomförts med hjälp av FN, som fått en enväldig härskare att fly hals över huvud. Demokrati, mänskliga rättigheter och frihandel är något som inte längre är några få förunnat.

Hammarskjöld tillträdde i en period då Stalin nyligen hade dött och USA hade valt en ny president, Eisenhower. Det gav honom en handlingsfrihet och han kunde reformera och effektivisera FN:s arbete, en del i alla fall. Han ville att FN skulle arbeta i mer i förebyggande syfte i stället för enbart reaktivt som svar på krig och konflikter. Han drev på för en ökad respekt för folkrätten och han ansåg att FN:s främsta uppgift var att bevara freden. Han satte också in de första fredsbevarande trupperna i FN:s historia.

Hans period som generalsekreterare var starkt formad av kalla kriget och de spänningar som fanns mellan öst och väst. Här gällde det att kryssa försiktigt mellan alla skär. Han var en härförare för den tysta diplomatin, och lyckades bl a förhandla fram frigivningen av amerikanska piloter som tillfångatagits i slutet av Koreakriget av Kina.

Ett antal svåra strider, konflikter och sammandrabbningar dök upp under hans tid: Mellanösternfrågan i och med Israels grundande 1948, Laos självständighetsförklaring 1954.som varken respekterades av USA eller Nordvietnam liksom Suezkrisen 1956. Han fick även Sovjets inmarsch i Ungern samma år på sitt bord.

Slutligen har vi Kongo, som förklarade sig självständiga från Belgien 1960. Det fanns stora inbördes konflikter och starka spänningar mellan provinserna, mellan nationell befrielse och kolonialmakt, mellan västmakter och Sovjet samt ett växande missnöje bland befolkningen. Guvenör Tsombe utropade Katangaprovinsen som självständig, vilket eskalerade konflikten. FN-trupp skickades så småningom in, till största delen bestående av afrikaner. Men även svensk trupp skickades ner för att medverka i den fredbevarande FN-truppen mellan 1960 och 1964. För första gången på 140 år hamnade svensk trupp i strid. Även ett svensk flygförband sattes in som bombade strategiska mål.

Dag Hammarskjöld var en mångfacetterad person. Att skönlitteraturen var en viktig källa för Hammarskjöld var uppenbart, då han gärna citerade favoritpoeter vid offentliga anföranden. Så efterträdde han också sin far på stol nr 17 i Svenska Akademin. Men han kunde lika gärna analysera klassisk musik och diskutera kristen teologi. Han hade även ett starkt intresse för naturliv och var under flera år ordförande i Svenska Fjällklubben.

Jag tolkar honom som att han hade en relativt konservativ människosyn, formad av folkhemmet. Samtidigt verkar han vara präglad av de dystra stämningar som fanns i mellankrigseuropa och ansåg att värdena förföll och han tog spjärn mot den ateism som bredde ut sig.

Han var en mycket god representant för ämbetsmannatraditionen inom svensk statsförvaltning. Staten skulle skydda de enskilda, värna allmänintresset mot särintressen.

Dag Hammarskjöld var helt klart en mycket principfast person med stor integritet, och grundad i kristen tro. Han var rakryggad och tvekade inte som generalsekreterare att ta strid mot stormakterna. Han drevs snarare av plikt än av lust och glädje.

Han synes både ha uppskattat ensamhet och lidit av den. Han var mycket krävande, både gentemot sig själv och sin omgivning, och han hade, enligt vänner, i viss uträckning svårt att förstå andra människors situation och beteende.

Hammarskjölds tro på bestående universella värden och ideal formade honom tidigt. Att vissa värden har företräde, exempelvis de som historiskt har format det svenska samhället, såsom mänskliga rättigheter, den Lutherska arbetsmoralen som präglade Hammarskjölds gärning, samt hans plikttrogenhet och hans uppoffrande inställning till vissa viktiga sysslor. Det är idéer som människor tror på och vill jobba för på sin fritid och i vilka många finner mening och sammanhang.

Man kan faktiskt jämföra Dag Hammarsköljd med Raoul Wallenberg vars födelse på Lidingö vi kommer att fira 100-årsminnet av nästa år. Båda två vigde sina liv åt mänskliga rättigheter, båda två vågade utmana stormakter, båda två drevs och vägleddes av högre universella värden och båda två fick själva sätta livet till i sin kamp för dessa värden.

Den mänskliga resning som krävs för att fatta svåra beslut och förmågan att genomföra dem är få förunnat att ha. De flesta av oss kommer aldrig att komma i närheten av de utmaningar som Wallenberg och Hammarskjöld utsattes för. Men vi kan kämpa varje dag för det vi tror på, i stort och smått.

SvD SvD SvD DN DN DN

Read more...

2011-09-16

Nya överord av Kent Ivarsson (C)

"Ett hot mot demokratin" kallar oppositionsrådet Kent Ivarsson (C) beslutet att ställa in septembersammanträdet som fullmäktiges ordförande har fattat då inga beslutsärenden och endast tre interpellationer förelåg.

I Kent Ivarssons värld är alltså demokratin hotad om inte just kommunfullmäktige sammanträder varje månad, vare sig det behövs eller ej. Det är är stora ord som får en att fundera på hur Centerpartiet i så fall skulle vilja beskriva utvecklingen i t ex Nordkorea, Syrien eller på Kuba.

Av tradition hålls ett fullmäktigesammanträde varje månad, juli och augusti undantagna. Så har det varit mycket länge. Samtidigt har det skett en utveckling av det demokratiska beslutsfattandet under de senaste 25-30 åren, där fler och fler beslut är delegerade till nämnderna och medarbetarna ute i organisationen.

I grund och botten är detta en bra utveckling som innebär att beslut fattas närmare de som är berörda istället för att man centralstyr kommunens verksamhet från fullmäktigesalen. På så sätt blir besluten bättre och stadens organisation effektivare, dvs. lidingöborna får ut mer av sina skattepengar.

Som en följd av denna decentralisering har kommunfullmäktige fått färre beslut att fatta och därmed uppstår ibland frågan om att ställa in planerade sammanträden när få eller inga ärenden föreligger.

Fullmäktige ska självfallet sammanträda så ofta som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter, dvs. ta de övergripande strategiska besluten samt följa upp kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens verksamheter. Exempelvis innebar det att fullmäktige hade ett extra sammanträde i augusti.

Utan det sammanträdet hade Kent Ivarsson inte kunnat lägga den interpellation som han nu är så upprörd över att få vänta till oktober med att få besvarad.

Fullmäktige är också en viktig arena för den offentliga politiska debatten, men lidingöbornas intresse för just debatterna i fullmäktige är som regel tyvärr ganska begränsat. Där ligger snarare ansvaret på oss förtroendevalda att i andra sammanhang möta lidingöborna för att föra en dialog kring viktiga politiska frågor och Lidingös utveckling. Som ett exempel kommer ett antal moderata företrädare att finnas i Lidingö Centrum imorgon lördag för att samtala med de lidingöbor som så vill.

Read more...

2011-09-13

Ojämnt fördelad arbetslöshet

Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik var andelen arbetslösa 2010 (öppet arbetslösa eller i någon form av program) på Lidingö 2,6 %. Det är en mycket låg andel, bara Danderyd och Vaxholm har lägre arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten på Lidingö var dessutom ännu lägre, bara 2,3 %.

Detta kan jämföras med genomsnittet i riket som var 6,9 % och för ungdomar hela 11 %.

En annan intressant iakttagelse är att män drabbas av arbetslöshet i större utsträckning än kvinnor. 7,3 % av männen mot 6,4 % av kvinnorna i Sverige är arbetslösa. För ungdomar är skillnaden ännu större. 12,5 % av pojkar under 25 år är arbetslösa mot bara 9,5 % av tjejerna.

Read more...

2011-09-12

Ny översiktsplan - vad tycker lidingöborna?

Idag presenterade vi förslaget till ny översiktsplan som ska ställas ut under hösten så att lidingöborna kan komma in med sina synpunkter innan vi nästa vår slutligen fastställer den.

Viktiga målsättningar för arbetet har varit att:

1. Värna och utveckla både natur och bebyggelse; Grönområden och stränder utvecklas och görs mer tillgängliga.

2. Öka de hållbara transporternas andel av resandet; Staden ska verka för en bättre kollektivtrafik där bland annat Lidingöbanan dras om via Torsviks torg och Lidingö centrum.

3. Planera miljösmart; Bostäder och service planeras i första hand på redan ianspråktagen mark i kollektivtrafiknära lägen. Centrum/Torsvik utvecklas till en tydlig centrumkärna med miljöprofil.

4. Samverka med omvärlden; Lidingö ska samverka med grannkommuner och regionala organ i olika frågor och Centrum/Torsvik ska utvecklas i samspel med Stockholms nya stadsdel, Norra Djurgårdsstaden.

Hur ser då förslaget ut?

Målbilden för 2030 är att Lidingö ska fortsätta vara ett levande och hållbart samhälle som är en del av Stockholmsregionen. Då har Lidingö centrum och Torsvik utvecklats till en attraktiv stadsdel med butiker, caféer, restauranger, torg och parker. Här finns både ett rikt kulturutbud och arbetsplatser men framförallt har fler bostäder tillkommit. Lidingöbanan går via centrum och det finns flera busslinjer och moderna cykelställ vilket gör det enkelt att ta sig hit utan bil.

Nya bostäder har även tillkommit på andra platser, såsom i Högsätra, Näset och Rudboda, inte minst för att säkra fortlevnaden av våra mindre stadsdelscentrum.

Lidingö är 2030 fortsatt en grön ö. De stora grönområdena finns kvar, parker har rustats upp och utvecklats och strandpromenader löper längs stora delar av ön. Elfvikslandet är tillsammans med konferensanläggningarna ett viktigt besöksmål för rekreation. Lidingös profil som Hälsans ö har stärks.

2030 finns det större möjligheter att resa miljösmart. Lidingöbanan har moderna vagnar, tätare trafik och fortsätter in till Stockholm city. Ska du till Nacka tar du enklast pendelbåt från Gåshaga eller Dalénum. Pendelbåtarna trafikerar även Stockholm city. Med en utvecklad kollektivtrafik och flera cykelstråk finns flera attraktiva alternativ till bilen.

Med fler bostäder växer även befolkningen, andelen yrkesverksamma har ökat, vilket bidrar till bättre service och kommunikationer. Företagandet har vuxit, framförallt inom branscherna besöksnäring och hälsa. Företagandet är rikt och arbetsplatser som behöver större ytor finns i Stockby, Gåshaga samt längs med Södra Kungsvägen mellan centrum och Dalénum.

Ja, ungefär så kan man sammanfatta förslaget till ny översiktsplan. Men nu är det upp till lidingöborna att säga sitt. Utställningen beräknas starta den 17 oktober och pågå fram till jul.

Ta chansen att påverka, du också. Mer information hittar du på stadens hemsida.

Läs även: Lidingösidan

Read more...

2011-08-31

Osakligt påhopp av Erika Ullberg (S)

I dagens Metro påstår oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) att Christer G Wennerholm och jag skulle ha en hemlig överenskommelse om att sammankopplingen mellan Spårväg City och Lidingöbanan skulle vara klar redan 2014. Detta är absolut inte sant.

Den överenskommelse som finns är i allra högsta grad offentlig och gäller upprustningen av Lidingöbanan, inte när en sammankoppling med Spårväg City kan ske. Som landstingsråd och vice ordförande i såväl SL som trafiknämnden borde Erika Ullberg känna till vilka avtal som SL har tecknat, i synnerhet som hon satt i SL:s styrelse när beslutet fattades 2009-11-11.

Att utan att ta reda på fakta insinuera att jag och trafiklandstingsrådet skulle gå bakom ryggen på SL och trafiknämnden är högst oprofessionellt och uppriktigt sagt rätt kränkande. Det hade jag faktiskt inte väntat mig av en av de ledande socialdemokraterna i landstinget.

Read more...

5 miljarder kronor ytterligare till väg och järnväg

Igår presenterade Alliansens partiledare en kraftfull satsning på infrastruktur under åren 2012-2013. Satsningen ska rikta in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg. Sammanlagt uppgår satsningen till 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg.

Detta är en mycket klok satsning från regeringens sida. En god och utbyggd infrastruktur är grunden för stärkt konkurrenskraft, för såväl storstädernas arbetsmarknadsregioner som för landsbygden. Väg- och järnvägsnätet måste vara robust och hålla en hög standard för att tillgodose hela samhällets behov. Samtidigt får regeringens satsning sysselsättningseffekt också på relativt kort sikt.

Inriktningen är att de för arbetspendling och godstransport mest betydelsefulla sträckorna ska vara i fokus. De sträckor med störst behov och där flest människor berörs ska prioriteras först.

Sammantaget innebär förslaget att Alliansregeringen 2012 och 2013 satsar ca 7 miljarder kronor per år på järnvägsunderhåll och ca 11 miljarder kronor per år på vägunderhåll. Det är inte fy skam.

SvD DN DN DN DN Aftonbladet E24 Christer G Wennerholm Mina Moderata Karameller

Read more...

2011-08-30

Kan Sverige lära av Italien?

De två italienska regeringspartierna har enats om ett sparpaket på 45 miljarder euro (ca 400 miljarder kronor). Bland förslagen finns att halvera antalet parlamentariker, avskaffa de 110 provinserna samt att ta bort den extra skatt på 5 och 10 % för de som tjänar mer än 65 000 kronor i månaden - förutom för parlamentarikerna.

Kanske italiernarna har något att lära Sverige? Halvera riksdagen, avskaffa landstingen och skrota värnskatten - utom för riksdagsledamöterna själva...

Read more...

Klokt förslag från Skolverket

Inom regeringen diskuteras på fullaste allvar en särskild satsning på lärarlöner. Det är både feltänkt och farligt. Inte för att bra lärare inte skulle vara förtjänta av en löneförhöjning, utan för att lärarlöner faktiskt inte är ett statligt ansvar.

Det är, precis som för alla andra yrkesgrupper en sak mellan arbetsgivare och arbetstagare (oftast genom deras fackföreningar) att förhandla fram rimliga löner. Och arbetsgivare är i detta fall kommuner och privata företag, men inte staten.

Om regeringen går vidare med ett sådant förslag lär det komma som ett brev på posten från andra för samhället viktiga yrkesgrupper att staten ska satsa särskilda resurser på just deras löneutveckling.

Sjuksköterskor, äldreomsorgspersonal, brandmän, m fl är ju minst lika viktiga för samhället som lärare. Varför skulle inte staten satsa även på dem? Nej en ordning där fackföreningarna kan gå till staten för att ge medlemmarna extra påfyllnad i lönekuvertet är ingen bra idé.

Om inte annat så kommer en sådan satsning att leda till kompensationskrav från andra grupper. Nej, den svenska modellen där arbetsgivare och arbetstagare själva förhandlar fram löner och anställningsvillkor är en bra ordning som vi ska värna.

Vill staten istället göra särskilda lönesatsningar borde man istället titta på sitt eget fögderi. Ingångslönen för t ex poliser är idag 20 000 kronor. Då har de minst två och ett halvt års akademiska studier bakom sig (ofta mer) och många gånger tidigare yrkeserfarenhet. De utför en minst lika viktig gärning som lärarna, dessutom i farliga miljöer och i stor utsträckning på obekväma arbetstider.

Om lärarna är värda en särskild satsning, är inte då poliserna det också?

Som kontrast till denna Björklundska populism står Skolverkets förslag om en satsning på fortbildning för matematiklärare. Det är ett mycket klokt förslag som fokuserar på ett av de områden där svensk skola behöver förbättras. Dessutom berör det faktiskt ett av statens ansvarsområden, nämligen lärarutbildningen.

Så när statsbudgeten inom kort presenteras hoppas jag att regeringen riktar sina satsningar inom skolans värld där de gör mest nytta, där staten själv är ansvarig och där det faktiskt finns en klar förbättringspotential.

DN SvD SvD SvD Brännpunkt

Read more...

2011-08-29

Ida Drougge rekordung ny nämndordförande

Den 1 oktober blir Ida Drougge, 21 år gammal, rekordung ny ordförande i tekniska nämnden efter Jenny Nilsson som avgår pga. tidsbrist. I ett uttalande säger Ida:

”Jag känner mig mycket hedrad över uppdraget som ordförande i tekniska nämnden. Nämnden har en nyckelroll i att fortsätta utveckla Lidingö till en av Sveriges miljösmartaste och grönaste kommuner. Med det nya miljöprogrammet och den kommande översiktplanen finns goda möjligheter att accelerera det arbetet.

För mig är det viktigt att vi bevarar Lidingös gröna lungor och våra fantastiska och stora grönområden. Vi behöver även fortsätta utvecklingen av våra gång- och cykelstråk för att göra grönområdena mer tillgängliga för fler, poängterar den tillträdande ordföranden.

Nu närmast står upprustningen av Lidingös parkbänkar högt på dagordningen. Kan vi med de extra anslagen och externa sponsormedel iordningsställa fler bänkar är det en bra och välbehövlig investering.”


Trots sin ungdom är Ida ingen duvunge i politiken. Hon är ordförande i Moderata Studenter, Sveriges största studentorganisation och ledamot av MUF:s förbundsstyrelse. Sedan förra året sitter hon i kommunfullmäktige samt i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det senare uppdraget lämnar hon nu.

Read more...

Mystisk sörja var aska

Förra helgen var kommunfullmäktigeledamoten Ulrika Sandell (C), tillika ordförande i föreningen Kottlasjöns vänner, och Fabian Levihn ute och padlade kajak i Kottlasjön. De upptäckte då en svart sörja vilken de fyllde sina vattenflaskor med och lämnade in till kommunen för provtagning.

Nu har provsvaren kommit och det som i senaste numret av Lidingö Tidning beskrevs som en "mystisk stinkande sörja" är enligt labbet sannolikt sot/aska. Partiklarna som finns i vatten är nämligen svarta och kolrika.

Read more...

2011-08-27

"De nya moderaterna är ingen PR-byrå"

"Därför är det min övertygelse att Miljöpartiet måste vara öppna för att sitta i regering med såväl socialdemokrater som moderater. En regering utan något av dessa två partier förefaller i dag osannolik.

För att det ska kunna bli verklighet behöver Miljöpartiet nyansera sin uppfattning om Moderaterna. Inom partiet finns det alltjämt ett stort motstånd och en syn på Moderaterna som inte hängt med i de senaste årens förändringar. I dagens politiska landskap står Kristdemokraterna, Centerpartiet eller Folkpartiet i många frågor längre ifrån Miljöpartiet än Moderaterna. De nya moderaterna är ingen PR-byrå. Det är en verklig förändring som har skett, ibland till det sämre, ibland till det bättre. Det måste vi förhålla oss till, inte bara vifta bort."

Mikaela Valtersson (MP), avgående gruppledare skriver sitt politiska testamente på DN Debatt.

SvD Aftonbladet Expressen
Joachim Grundin Thomas Böhlmark Kent Persson

Read more...

2011-08-26

Dags för partipolitiken att lämna kyrkan

Det var ett välkommet besked från den moderata partiledningen idag att man kommer att föreslå stämman i höst att Moderaterna inte längre ska ställa upp i kyrkovalen.

Det är inte rimligt att Svenska kyrkan elva år efter skillsmässan från staten fortfarande styrs av partipolitiker.

Det är inte heller rimligt att Moderaterna, som ska vara ett öppet parti för alla oavsett religion (liksom för dem som inte tror på någon gud alls), ska engagera sig just i ett kyrkligt samfund.

Visst har Svenska kyrkan haft en viktig roll i historien och för många är den betydelsefull än idag. Men det kan inte legitimera gamla, otidsenliga strukturer.

Precis som PJ Anders Linder skriver hoppas jag att den moderata partiledningens besked får en snöbollseffekt så att Svenska kyrkan framöver kan få sköta sina egna inre angelägenheter utan partipolitiska hänsyn.

Kent Persson

Read more...

2011-08-24

Populism framför ansvar

Efter många års diskessioner och moget övervägande tog socialdemokraterna på en extrakongress för elva år sedan ställning för ett svenskt medlemsskap i EMU. Detta ställningstagande raderade partiets ekonomiske talesman, Tommy Waidelichs, självsvåldigt ut i en intervju igår då han uteslöt ett svenskt medlemsskap under "sin livstid".

Att finna ett motiv till agerandet är inte svårt. Just nu råder det kris i många euroländer och EMU är satt under press. Då är det frestande att försöka vinna röster på ogenomtänkta utspel.

Självklart bör man i rådande läge avvakta med att införa euron i Sverige, men att utesluta ett svenskt EMU-medlemsskap för flera decennier är inte ansvarsfullt utan bara ett uttryck för kortsiktig populism.

För detta fick Waidelich berättigad kritik idag från såväl DN:s ledarsida som i det egna husorganet Aftonbladet.

Read more...

2011-07-23

Extremism måste motarbetas var den än uppstår

Det är med bestörtning jag läser om attentaten i Norge - 7 döda i Oslo och minst 84 på ungdomslägret på ön Utöya strax utanför den norska huvudstaden.

Mot bakgrund av den politiska utvecklingen i världen det senaste decenniet var det nog många som först trodde att det var islamistiska terrorister som låg bakom dådet, men nu pekar det mesta istället mot en (ensam?) norsk nationalistisk extremist.

Likväl är det här en attack mot den norska demokration, det socialdemokratiska partiet och mot hela Norge som nation. Därför är det viktigt att alla vi som värnar demokrati, öppenhet och tolerans fortsätter att stå upp för dessa ideal. Extremism måste motarbetas var den än uppstår.

Eller som min kollega Kent Persson i Örebro så klokt uttrycker det på sin blogg:


Norges sak är självklart vår sak. Den nordiska samhörigheten är stor. I svåra och tunga stunder gäller det att samla sig och hålla ihop. Som goda medmänniskor gäller det nu att ställa upp med värme, omtanke och kärlek med det norska folket. Som goda demokrater gäller det nu att ställa upp för de demokratiska
rättigheterna och det öppna samhället.


Read more...

2011-07-06

Ska Centerpartiet svika igen?

Maud Olofssson har varit garanten för Centerpartiets medverkan i Alliansen. Det var hemma hos henne i Högfors som den en gång bildades. Till skillnad från sina närmaste företrädare var hon nämligen klar över sin ideologiska hemvist.

Men när Maud Olofsson nu tvingats meddela sin avgång hörs alltfler röster från olika partiföreträdare om att man ska lämna Alliansen till nästa val och låta frågan om regeringsalternativ vara öppet.

Argumentet som anges är att Centerpartiet har förlorat opinionsmässigt på sin medverkan i Alliansregeringen. Men det är inte alls säkert att det är så. 2006 gjorde Centern en stark uppryckning i förhållande till 2002 och även om man backade något 2010 så är man fortfarande större än 2002 (valet innan Alliansen bildades) för att inte tala om Centerns katastrofval 1998.

Faktum är att man får gå tillbaka till valen 1991 och 1994, då borgerligheten senast hade ett tydligt samarbete, för att återfinna Centerpartiet på nivåer som ligger i paritet med de senaste två valens.

Centerpartisterna bör heller inte glömma bort att Alliansen också har varit förutsättningen för den regering som Centern fått möjlighet att medverka i. Utan Alliansen hade Centerpartiet fortfarande varit i opposition, med mycket liten möjlighet att påverka Sveriges utveckling.

Egentligen borde man inte bli förvånad. Olof Johanssons och Lennart Daléus vänstersvängar under 90-talet liksom Gunnar Hedlunds på 50-talet visar dessvärre att Centerpartiet är den svagaste länken inom borgerligheten.

Men innan den kommande Centerledningen gör allvar av dessa tankar bör man betänka konsekvenserna. Några moderata stödröster är i så fall knappast att räkna med 2014 och inte lär Socialdemokraterna tacka Centerpartiet med några regeringsposter i en vänsterregering.

Det enda Centerpartiet kan åstadkomma med att spräcka Alliansen är att ge Håkan Juholt statsministerposten och placera sig själva långt upp på den politiska läktaren.

Read more...

2011-06-23

Det går bra för Sverige

Idag kom Konjunkturinstitutets (KI) senaste prognos. Det står klart att det går bättre för Sverige än för de flesta övriga OECD-länder. Trots ett flertal oroligheter i vår omvärld är KI:s prognos att BNP-tillväxten landar på 4,5 procent i år. Detta är ett mycket bra resultat.

Idag kom också SCB:s arbetskraftsundersökning för maj månad. Särskilt glädjande är att långtidsarbetslösheten sjunker. Idag är 21 000 färre långtidsarbetslösa jämfört med förra året. Vi ser också att 105 000 fler personer går till jobbet idag jämfört med för ett år sedan.

Det är dock viktigt att vi fortsätter med en offensiv jobbpolitik när jobbchanserna ökar. Samtidigt kvarstår viktiga utmaningar för att nå vårt mål om full sysselsättning. Det handlar inte minst om att fortsätta sänka trösklarna för personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden så som långtidsarbetslösa, unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

SvD DN

Read more...

2011-06-15

Bara den som tar ansvar för ekonomin...

...kan lösa samhällsproblemen.

I dagens partiledardebatt i riksdagen blev det än mer tydligt att det för närvarande bara finns ett samlat regeringsalternativ och att det alltjämt är arbetstlinjen som står mot bidrags- och utgiftslinjen.

Det går bra för Sverige. Statsskulden minskar, vi har överskott i budgeten, ekonomin är i balans, sysselsättningen ökar och utanförskapet minskar. Det senaste året har 120.000 nya jobb tillkommit på arbetsmarknaden. Prognoser talar om upp till 300.000 nya jobb till 2015. En ekonomi i balans och tillväxt är det bästa sättet att trycka tillbaka samhällsproblemen.

En viktig utgångspunkt för Alliansregeringens framgångsrika arbete är det finanspolitiska ramverk som Sverige har sedan mitten av 1990-talet.

Det finanspolitiska ramverket innebär i korthet:
- att offentlig sektor ska ha ett årligt överskott motsvarande 1% av BNP
- ett utgiftstak för pensionssystemet och statens utgifter, tre år i taget
- ett krav på ekonomi i balans i kommun och landsting
- en stram budgetprocess

Det finanspolitiska ramverket bidrar till att skapa långsiktighet i regerandet av Sverige. Nu är det viktigt att alla lever upp till intentionerna i ramverket och inte ägnar sig åt ansvarslös, poplistisk politik som skadar landet på längre sikt.

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt gav inga nya besked om politiken, med undantag för att arbetslinjen ska ersättas med en bidragslinje och en utgiftslinje. Håkan Juholt har budskapet: "vi har högre ambitioner än att passivt sänka skatter", vilket i debatten kom till uttryck genom löften och utfästelser om mer till allt och alla.

Ett flertal ofinansierade förslag som att bygga fler bostäder, höja lönerna till offentligt anställda, avskaffa barnfattigdomen, omfattande satsningar på kulturen, återregleringar av ett flertal branscher etc. Alla som lyssnade på dagens debatt inser att detta är förslag som kommer att kosta många miljarder, men Juholt talar aldrig om varifrån pengarna ska komma.

Oppositionspartierna har ingen gemensam politik och de är mer splittrade än någonsin. Det finns idag inget trovärdigt alternativ till Alliansregeringen. Den samlade oppositionen (inklusive Sverigedemokraterna) har dock en gemensam nämnare i sin strävan att säga nej till förslag som fortsatt minskar utanförskapet, utan att presentera ett enda förslag om vad de vill ha istället.

Läs även: SvD SvD SvD DN DN DN DN Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen Expressen

Read more...

2011-06-11

Lidingö Vind på nätet

Läs senaste numret av Lidingö Vind på nätet. Ett rykande färskt nummer med många politiska nyheter.

Read more...

2011-06-08

Centerpartiet äventyrar Lidingöbanans framtid

På kommunstyrelsen igår kväll beslutades att Storstockholms Lokaltrafik, SL, ska få bygga en ny bussdepå i Stockby industriområde på Lidingö. Detta är en förutsättning för Lidingöbanans upprustning och sammankoppling med Spårväg City.

Genom Lidingö stads överenskommelse med SL säkras nämligen Lidingöbanans framtid och det skapas förutsättningar för en modernisering och upprustning av hela banan. Det innebär att Lidingöbanan kan kopplas ihop med Spårväg City så att det går att åka hela vägen från Gåshaga in till centrala Stockholm utan byten. Beslutet innebär också nya, moderna och tysta vagnar med högre komfort och förbättrad tillgänglighet. Men beslutet är bland annat villkorat med att SL måste uppfylla stränga miljökrav och att bygglov erhålls för den planerade depån.

Enligt avtalet mellan Lidingö stad och SL förbinder vi oss att ordna plats för en spårvagnsdepå som kan klara såväl Lidingöbanans som Spårväg Citys behov, ett avtal som samtliga partier på Lidingö godkänt.

Efter en noggrann utredning av cirka trettio olika alternativ har det visat sig att det inte går att samlokalisera bussar och spårvagnarna i en och samma depå i Dalénum. Lösningen har då blivit en spåvagnsdepå i Dalénum – AGA-depån – och en ny bussdepå i Stockby industriområde.

Som enda parti i kommunstyrelsen reserverade sig Centerpartiet mot beslutet om att bygga en ny bussdepå. Deras agerande är både ansvarslöst och inkonsekvent.

Antingen tillåter man en ny bussdepå och säger ja till att modernisera och rusta upp Lidingöbanan. Eller så säger man nej till den nya depån och därmed äventyrar man hela Lidingöbanans framtid. Tyvärr valde Centerpartiet det senare.

Read more...

2011-06-05

Tunnelbanan är inte alls färdigbyggd

Tunnelbanan är inte färdigbyggd. Snarare genomför SL och landstinget nu det största lyftet på tunnelbanan i modern tid. De kommande åren lägger vi nära 14 miljarder på tunnelbanan.

För två år sedan kom samtliga partier i Stockholms län under ledning av Carl Cederschiöld och Per Unckel överens om hur kollektivtrafiken och vägar skulle byggas ut de kommande tio åren. Alliansen lyckades med att sy ihop en historisk överenskommelse som inte bara var en önskelista utan även hade finansiering på över 100 miljarder kronor från stat, landsting, kommuner och andra aktörer.

Stockholm växer med 35000 invånare varje år. På fyra år blir det ett nytt Uppsala. När Stockholm växer måste också SL få växa. Därför har Alliansen under de senaste fem åren genomfört rekordstora satsningar på kollektivtrafiken.

För att minska trängseln har vi utökat trafiken. Det har givit goda resultat. Allt fler reser med SL och allt fler är nöjda med kollektivtrafiken. Det ger goda förutsättningar att locka ännu fler resenärer till miljövänliga resor.

I vår historiska överenskommelse på över 100 miljarder kronor ligger fokus på att ytterligare utöka trafiken och avlasta tunnelbanan för att minska trängseln. I dag finns för få och för dåliga tvärförbindelser, så alla måste ta sig till T-Centralen eller andra stationer i city för att byta. Därför innehåller överenskommelsen en stor satsning på att bygga ut Tvärbanan till både Solna, Nacka och Sollentuna. När förlängningen står klar kommer över 100 000 resenärer att välja Tvärbanan varje dag.

Överenskommelsen innehåller också bland annat nya dubbelspår på Roslagsbanan, Nynäsbanan och till Södertälje, upprustning av Saltsjöbanan och Lidingöbanan. En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka finns med efter 2021. Så tunnelbanan är långt ifrån färdigbyggd, något som socialdemokraterna tillsammans med Svenska Dagbladet väljer att påstå trots upprepade dementier.

Däremot är det tveksamt med tunnelbana till Nya Karolinska Universitetssjukhuset eftersom det skulle innebära att var tredje tunnelbanetåg på gröna linjen mellan Hässelby och Odenplan skulle tas bort. Det skulle öka trängseln och försämra för över 160000 dagliga resenärer. En ny spårvägslinjen kan istället vara en lösning.

Efter sitt katastrofval är nu socialdemokraterna desperata. De vill hoppa av överenskommelsen och försöker i stället lova utbyggnad av tunnelbanan, utan både pengar och färdiga planer. Nya ofinansierade önskelistor löser inga problem utan riskerar i stället resenärerna som får vänta ytterligare år på utbyggd kollektivtrafik.

Hade socialdemokraterna verkligen varit intresserade av att förbättra kollektivtrafiken hade de byggt ut den när de hade makten. Under deras fyra år byggdes inte en enda meter ny kollektivtrafik. Nu satsar vi 100 miljarder på tio år för att göra den största satsningen och förbättringen någonsin.

Läs även Lars Björndahl

Read more...

2011-05-31

En budget för miljön, skolan och äldreomsorgen

Mer resurser till miljö, skola och äldreomsorg är en snabb sammanfattning av årets budgetdirektiv som kommer att beslutas i kommunstyrelsen den 7:e juni.

Alla nämnder får en uppräkning på två procent. Utöver detta görs särskilda satsningar på bland annat miljön, hemtjänsten, musikskolan och grundskolan. Dessutom kommer ett ambitiöst miljöprogram att införas som påverkar stadens alla verksamheter.

Vår ansvarsfulla och välskötta ekonomi lägger grunden för satsningar på välfärden. När andra skär ner på viktiga verksamheter, kan vi utveckla Lidingö.

Fokus på hälsa och miljö
Denna budget präglas av höga miljöambitioner, och den väver ihop hälso- och miljöaspekter på ett unikt sätt, vilket sätter kraft bakom Lidingös profil som Hälsans ö. Därför gör vi en fortsatt satsning på gång- och cykelvägar, övriga vägnätet, grönområden och snöröjningen.

Kunskapen om miljöfrågor ska också göras mer tillgänglig för allmänhet, företag och organisationer. I förslaget utökas således tjänsten som kommunekolog.

Allt fler väljer cykeln för att ta sig fram i Stockholmsregionen. Därför kommer vi att undersöka möjligheterna för lidingöborna att få tillgång till lånecyklar enligt samma princip som i dag finns i Stockholms stad.

Satsning på skolan
I de ekonomiska ramarna för utbildningsnämnden föreslås en höjning på tre procent i stället för två till grundskolan, vilket innebär ett ytterligare tillskott på två miljoner kronor.

Två miljoner kronor extra tillförs även för stöd till elever med svenska som andra språk, för att säkerställa att alla elever klarar målen. Genom att sätta in stödet tidigt minskar risken att någon elev halkar efter.

I budgetdirektiven föreslås även att avgiften för musikskolan sänks från dagens 1 700 kronor per termin till 1 500 kronor. Därtill får utbildningsnämnden ytterligare 10,3 miljoner kronor för att ta emot fler barn och elever.

Möter behoven
För äldre- och handikappnämnden sker en uppräkning med två procent för att möta kostnadsökningarna. Till detta tillkommer ytterligare 19,5 miljoner för att möta ett ökat vård- och omsorgsbehov.

För hemtjänsten föreslås en höjning av pengen med cirka fem procent, vilket motsvara ett tillskott på ungefär fem miljoner. Det innebär ett rejält tillskott för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Ett förbehållsbelopp införs även för dem som har boende enligt LSS. Många av de dessa personer har mycket låga inkomster och följdaktligen svårt att betala de ofta höga hyresnivåerna som råder i nyare gruppbostäder. Därför inför vi ett förbehållsbelopp så att de LSS-boende garanteras goda levnadsvillkor.

Read more...

Hälsans ö fimpar

Kommunstyrelsen har nu beslutat att införa rökfri arbetstid från den 1 januari 2012. Många svenska kommuner har redan infört en liknande policy och arbetar aktivt med tobaksprevention. Lidingö är Hälsans ö och beslutet i kommunstyrelsen ligger således i linje med det arbete som pågår inom staden för att förbättra hälsan bland stadens anställda.

Genom att införa rökfri arbetstid hoppas vi kunna uppnå flera mål. Dels vill vi ha friskare medarbetare; dels vill vi minska det ofrivilliga obehag som exempelvis barn och äldre kan utsättas för i mötet med vår personal och dels vill vi värna att arbetstiden utnyttjas rätt.

Självklart kommer vi att underlätta för de anställda inom Lidingö stad som vill sluta röka genom att erbjuda olika former av stöd. Det kan exempelvis handla om sluta-röka-grupper eller individuellt sluta-röka-stöd. Men vi tvingar givetvis ingen anställd att övergå till ett rökfritt liv. vad man gör på sin fritid är vars och ens eget val.

Läs även Radio Stockholm Lidingösidan

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP