2011-09-28

Tomma löften i S budgetförslag

Socialdemokraterna vill i sitt budgetförslag i snitt lägga 438 Mkr/år på utbyggd tunnelbana de kommande fyra åren. Med den takten skulle det ta 104 år att bygga ut tunnelbanan enligt deras förslag eller om landstinget betalar hälften 52 år.

Som jämförelse kan nämnas att Alliansen de kommande fem åren satsar över 30 miljarder på utbyggd och förbättrad kollektivtrafik i Stockholms län.

Nu visar det sig dessutom att budgetförslaget får hård intern kritik. Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Carina Moberg, skriver t ex i ett internt mail som läckt ut till Rapport att "Vi har en budgetmotion som inte håller måttet vare sig till form eller innehåll. Den måste helt enkelt skrivas om."

Aftonbladet Expressen Expressen DN SvD Maria Abrahamnsson

Read more...

2011-09-26

Lööf: "C är ledande oppositionsparti"

"Nu är vi ledande oppositionsparti till det dominerande moderata styret och Kent Ivarsson är grönt oppositionsråd", sa Annie Lööf om Lidingö i sitt installationstal som ny partiledare.

Att Centerpartiet på Lidingö valt att gå i opposition mot Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är ju ingen hemlighet, men hur ska man tolka denna hyllning från den nya Centerledaren?

Är ambitionen densamma på riksplanet? Är Annie Lööf 2014 beredd att offra Alliansen för att vinna några extra röster till det egna partiet eller vill hon verkligen likt sin företrädare fortsätta att ta ansvar för landets utveckling tillsammans med de övriga borgerliga partierna? Den frågan förtjänar ett svar.

Aftonbladet Aftonbladet Expressen Expressen DN DN SvD SvD SVT Mina Moderata Karameller Kent Persson

Read more...

2011-09-21

Den bästa landshövding Stockholm har haft

Fick under förmiddagen det mycket tråkiga beskedet att landshövding Per Unckel har avlidit efter en tids sjukdom. Mina tankar går naturligtvis i första hand till hans fru och barn.

Jag kom att lära känna Per framförallt under hans år som landshövding och i den rollen var han helt fantastisk. Utan tvekan den bästa landshövding Stockholms län har haft.

Per var alltid pålåst och kunnig, han var en antibyråkrat som vågade ifrågasätta invanda rutiner och han hade en otrolig förmåga att ta människor. Han verkligen brann för den region han representerade och han var djupt engagerad i så vitt skilda (men för Stockholmarna viktiga)områden som Operation Kvinnofrid, mottagning av ensamkommande flyktingbarn och Stockholmsuppgörelsen kring den största infrastruktursatsning som någonsin har gjorts i länet.

I fredags skulle jag ha träffat Per på ett möte om hur hanteringen av plan- och bygglagen skulle kunna bli smidigare, men då var han för sjuk och idag kom så det tragiska beskedet. Han lämnar ett stort tomrum efter sig och jag kommer verkligen att sakna honom.

SvD DN DN Kent Persson Gunnar Hökmark Tokmoderaten

Read more...

2011-09-19

Likheter mellan Hammarskjöld och Wallenberg

Igår var det exakt 50 år sedan Dag Hammarskjölds flygplan störtade i Kongo. Om det var en olyckshändelse eller om planet blev nerskjutet lär vi aldrig få veta, men där och då ändades livet för den person som jag vågar påstå har betytt mer för FN och dess roll i världen än någon annan.

Även om man ibland kan känna tvivel har världen faktiskt blivit betydligt mycket bättre sedan dess; krigen är färre, kalla kriget har tagit slut, Berlinmuren har fallit och fler människor än någonsin åtnjuter demokrati och mänskliga rättigheter. Vi ser en frihetsvåg över Nordafrika. Och i Egypten, där Hammarskjöld gjorde sina första stora insatser som generalsekreterare, har nu en folklig resning genomförts med hjälp av FN, som fått en enväldig härskare att fly hals över huvud. Demokrati, mänskliga rättigheter och frihandel är något som inte längre är några få förunnat.

Hammarskjöld tillträdde i en period då Stalin nyligen hade dött och USA hade valt en ny president, Eisenhower. Det gav honom en handlingsfrihet och han kunde reformera och effektivisera FN:s arbete, en del i alla fall. Han ville att FN skulle arbeta i mer i förebyggande syfte i stället för enbart reaktivt som svar på krig och konflikter. Han drev på för en ökad respekt för folkrätten och han ansåg att FN:s främsta uppgift var att bevara freden. Han satte också in de första fredsbevarande trupperna i FN:s historia.

Hans period som generalsekreterare var starkt formad av kalla kriget och de spänningar som fanns mellan öst och väst. Här gällde det att kryssa försiktigt mellan alla skär. Han var en härförare för den tysta diplomatin, och lyckades bl a förhandla fram frigivningen av amerikanska piloter som tillfångatagits i slutet av Koreakriget av Kina.

Ett antal svåra strider, konflikter och sammandrabbningar dök upp under hans tid: Mellanösternfrågan i och med Israels grundande 1948, Laos självständighetsförklaring 1954.som varken respekterades av USA eller Nordvietnam liksom Suezkrisen 1956. Han fick även Sovjets inmarsch i Ungern samma år på sitt bord.

Slutligen har vi Kongo, som förklarade sig självständiga från Belgien 1960. Det fanns stora inbördes konflikter och starka spänningar mellan provinserna, mellan nationell befrielse och kolonialmakt, mellan västmakter och Sovjet samt ett växande missnöje bland befolkningen. Guvenör Tsombe utropade Katangaprovinsen som självständig, vilket eskalerade konflikten. FN-trupp skickades så småningom in, till största delen bestående av afrikaner. Men även svensk trupp skickades ner för att medverka i den fredbevarande FN-truppen mellan 1960 och 1964. För första gången på 140 år hamnade svensk trupp i strid. Även ett svensk flygförband sattes in som bombade strategiska mål.

Dag Hammarskjöld var en mångfacetterad person. Att skönlitteraturen var en viktig källa för Hammarskjöld var uppenbart, då han gärna citerade favoritpoeter vid offentliga anföranden. Så efterträdde han också sin far på stol nr 17 i Svenska Akademin. Men han kunde lika gärna analysera klassisk musik och diskutera kristen teologi. Han hade även ett starkt intresse för naturliv och var under flera år ordförande i Svenska Fjällklubben.

Jag tolkar honom som att han hade en relativt konservativ människosyn, formad av folkhemmet. Samtidigt verkar han vara präglad av de dystra stämningar som fanns i mellankrigseuropa och ansåg att värdena förföll och han tog spjärn mot den ateism som bredde ut sig.

Han var en mycket god representant för ämbetsmannatraditionen inom svensk statsförvaltning. Staten skulle skydda de enskilda, värna allmänintresset mot särintressen.

Dag Hammarskjöld var helt klart en mycket principfast person med stor integritet, och grundad i kristen tro. Han var rakryggad och tvekade inte som generalsekreterare att ta strid mot stormakterna. Han drevs snarare av plikt än av lust och glädje.

Han synes både ha uppskattat ensamhet och lidit av den. Han var mycket krävande, både gentemot sig själv och sin omgivning, och han hade, enligt vänner, i viss uträckning svårt att förstå andra människors situation och beteende.

Hammarskjölds tro på bestående universella värden och ideal formade honom tidigt. Att vissa värden har företräde, exempelvis de som historiskt har format det svenska samhället, såsom mänskliga rättigheter, den Lutherska arbetsmoralen som präglade Hammarskjölds gärning, samt hans plikttrogenhet och hans uppoffrande inställning till vissa viktiga sysslor. Det är idéer som människor tror på och vill jobba för på sin fritid och i vilka många finner mening och sammanhang.

Man kan faktiskt jämföra Dag Hammarsköljd med Raoul Wallenberg vars födelse på Lidingö vi kommer att fira 100-årsminnet av nästa år. Båda två vigde sina liv åt mänskliga rättigheter, båda två vågade utmana stormakter, båda två drevs och vägleddes av högre universella värden och båda två fick själva sätta livet till i sin kamp för dessa värden.

Den mänskliga resning som krävs för att fatta svåra beslut och förmågan att genomföra dem är få förunnat att ha. De flesta av oss kommer aldrig att komma i närheten av de utmaningar som Wallenberg och Hammarskjöld utsattes för. Men vi kan kämpa varje dag för det vi tror på, i stort och smått.

SvD SvD SvD DN DN DN

Read more...

2011-09-16

Nya överord av Kent Ivarsson (C)

"Ett hot mot demokratin" kallar oppositionsrådet Kent Ivarsson (C) beslutet att ställa in septembersammanträdet som fullmäktiges ordförande har fattat då inga beslutsärenden och endast tre interpellationer förelåg.

I Kent Ivarssons värld är alltså demokratin hotad om inte just kommunfullmäktige sammanträder varje månad, vare sig det behövs eller ej. Det är är stora ord som får en att fundera på hur Centerpartiet i så fall skulle vilja beskriva utvecklingen i t ex Nordkorea, Syrien eller på Kuba.

Av tradition hålls ett fullmäktigesammanträde varje månad, juli och augusti undantagna. Så har det varit mycket länge. Samtidigt har det skett en utveckling av det demokratiska beslutsfattandet under de senaste 25-30 åren, där fler och fler beslut är delegerade till nämnderna och medarbetarna ute i organisationen.

I grund och botten är detta en bra utveckling som innebär att beslut fattas närmare de som är berörda istället för att man centralstyr kommunens verksamhet från fullmäktigesalen. På så sätt blir besluten bättre och stadens organisation effektivare, dvs. lidingöborna får ut mer av sina skattepengar.

Som en följd av denna decentralisering har kommunfullmäktige fått färre beslut att fatta och därmed uppstår ibland frågan om att ställa in planerade sammanträden när få eller inga ärenden föreligger.

Fullmäktige ska självfallet sammanträda så ofta som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter, dvs. ta de övergripande strategiska besluten samt följa upp kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens verksamheter. Exempelvis innebar det att fullmäktige hade ett extra sammanträde i augusti.

Utan det sammanträdet hade Kent Ivarsson inte kunnat lägga den interpellation som han nu är så upprörd över att få vänta till oktober med att få besvarad.

Fullmäktige är också en viktig arena för den offentliga politiska debatten, men lidingöbornas intresse för just debatterna i fullmäktige är som regel tyvärr ganska begränsat. Där ligger snarare ansvaret på oss förtroendevalda att i andra sammanhang möta lidingöborna för att föra en dialog kring viktiga politiska frågor och Lidingös utveckling. Som ett exempel kommer ett antal moderata företrädare att finnas i Lidingö Centrum imorgon lördag för att samtala med de lidingöbor som så vill.

Read more...

2011-09-13

Ojämnt fördelad arbetslöshet

Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik var andelen arbetslösa 2010 (öppet arbetslösa eller i någon form av program) på Lidingö 2,6 %. Det är en mycket låg andel, bara Danderyd och Vaxholm har lägre arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten på Lidingö var dessutom ännu lägre, bara 2,3 %.

Detta kan jämföras med genomsnittet i riket som var 6,9 % och för ungdomar hela 11 %.

En annan intressant iakttagelse är att män drabbas av arbetslöshet i större utsträckning än kvinnor. 7,3 % av männen mot 6,4 % av kvinnorna i Sverige är arbetslösa. För ungdomar är skillnaden ännu större. 12,5 % av pojkar under 25 år är arbetslösa mot bara 9,5 % av tjejerna.

Read more...

2011-09-12

Ny översiktsplan - vad tycker lidingöborna?

Idag presenterade vi förslaget till ny översiktsplan som ska ställas ut under hösten så att lidingöborna kan komma in med sina synpunkter innan vi nästa vår slutligen fastställer den.

Viktiga målsättningar för arbetet har varit att:

1. Värna och utveckla både natur och bebyggelse; Grönområden och stränder utvecklas och görs mer tillgängliga.

2. Öka de hållbara transporternas andel av resandet; Staden ska verka för en bättre kollektivtrafik där bland annat Lidingöbanan dras om via Torsviks torg och Lidingö centrum.

3. Planera miljösmart; Bostäder och service planeras i första hand på redan ianspråktagen mark i kollektivtrafiknära lägen. Centrum/Torsvik utvecklas till en tydlig centrumkärna med miljöprofil.

4. Samverka med omvärlden; Lidingö ska samverka med grannkommuner och regionala organ i olika frågor och Centrum/Torsvik ska utvecklas i samspel med Stockholms nya stadsdel, Norra Djurgårdsstaden.

Hur ser då förslaget ut?

Målbilden för 2030 är att Lidingö ska fortsätta vara ett levande och hållbart samhälle som är en del av Stockholmsregionen. Då har Lidingö centrum och Torsvik utvecklats till en attraktiv stadsdel med butiker, caféer, restauranger, torg och parker. Här finns både ett rikt kulturutbud och arbetsplatser men framförallt har fler bostäder tillkommit. Lidingöbanan går via centrum och det finns flera busslinjer och moderna cykelställ vilket gör det enkelt att ta sig hit utan bil.

Nya bostäder har även tillkommit på andra platser, såsom i Högsätra, Näset och Rudboda, inte minst för att säkra fortlevnaden av våra mindre stadsdelscentrum.

Lidingö är 2030 fortsatt en grön ö. De stora grönområdena finns kvar, parker har rustats upp och utvecklats och strandpromenader löper längs stora delar av ön. Elfvikslandet är tillsammans med konferensanläggningarna ett viktigt besöksmål för rekreation. Lidingös profil som Hälsans ö har stärks.

2030 finns det större möjligheter att resa miljösmart. Lidingöbanan har moderna vagnar, tätare trafik och fortsätter in till Stockholm city. Ska du till Nacka tar du enklast pendelbåt från Gåshaga eller Dalénum. Pendelbåtarna trafikerar även Stockholm city. Med en utvecklad kollektivtrafik och flera cykelstråk finns flera attraktiva alternativ till bilen.

Med fler bostäder växer även befolkningen, andelen yrkesverksamma har ökat, vilket bidrar till bättre service och kommunikationer. Företagandet har vuxit, framförallt inom branscherna besöksnäring och hälsa. Företagandet är rikt och arbetsplatser som behöver större ytor finns i Stockby, Gåshaga samt längs med Södra Kungsvägen mellan centrum och Dalénum.

Ja, ungefär så kan man sammanfatta förslaget till ny översiktsplan. Men nu är det upp till lidingöborna att säga sitt. Utställningen beräknas starta den 17 oktober och pågå fram till jul.

Ta chansen att påverka, du också. Mer information hittar du på stadens hemsida.

Läs även: Lidingösidan

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP