2012-02-23

Second opinion

Alla har vi kunnat följa drevet mot Carema. Men nu visar det sig att sanningen inte är så enkel som medierna med Dagens Nyheter i spetsen har försökt göra gällande.


Visst har Carema förtjänat kritik, men som framgår av den granskning av mediebilden som Second Opinion har gjort på uppdrag av Expressen är den mycket ensidig och onyanserad.

Av de 8 ”sanningar” som Expressen identifierade menar Second Opinion att 5-6 är felaktiga eller så hårt vinklade att de inte ger en rimligt balanserad bild av verkligheten.

Bland annat visar det sig att


  • Felaktiga uppgifter publiceras utan att kontrolleras.

  • Medier använder varandra som källor och vidareförmedlar uppgifter utan egen kontroll.

  • Viss plats för bemötanden lämnas, men ofta pliktskyldigt utan att egentligen verka vilja höra den kritiserade parten i sak, eller låta oberoende experter ge sin bedömning.

De felaktigheter och den pressetiskt tveksamma journalistik som förekommer i Carema-drevet har i de flesta av de undersökta fallen sitt ursprung på DN, uppgifter som andra medier sedan vidarebefordrar utan att kontrollera själva. På så sätt skapas ett okritiskt drev där "alla" drar åt samma håll och den anklagade (i det här fallet Carema) inte ges någon rimlig chans att försvara sig.

Läs rapporten själv och begrunda.

Read more...

2012-02-22

Frågor och svar om Centrum-Torsvik

Efter gårdagens besked att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna avser att hålla en folkomröstning om utvecklingen i Centrum-Torsvik uppstår naturligtvis en del frågor. Nedan försöker jag svara på de vanligaste:

Varför vill majoriteten arrangera en folkomröstning om Centrum-Torsvik?
Utformningen av Centrum-Torsvik kommer att bli ett av de största besluten som Lidingö tagit. Det är ett beslut som kommer att påverka många under lång tid framöver. Av dessa skäl ser Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna det som viktigt att ha en öppen, lyssnande process där Lidingöborna bjuds in till dialog. En folkomröstning är ett bra sätt att skapa dialog och demokratisk förankring.

Vad kommer en folkomröstning på Lidingö om Centrum-Torsvik att kosta om den genomförs separat från ordinarie allmänna val?
Det är svårt att ge ett exakt svar. Enligt valmyndigheten finns inte heller någon schablonberäkning av kostnaden för lokala folkomröstningar. Det finns flera parametrar som kommunfullmäktige kan styra över och som påverkar kostnaden, exempelvis antalet dagar för förtidsröstningen, hur många vallokaler och öppettider.

För att få en uppfattning mellan tummen och pekfingret kan en jämförelse göras med jämförbara kommuner som genomfört en separat folkomröstning. Ängelholms kommun genomförde en folkomröstning hösten 2011. Ängelholm hade vid detta tillfälle cirka 39 000 invånare och cirka 31 000 röstberättigade personer. Motsvarande siffror för Lidingö är drygt 44 000 invånare och cirka 32000 röstberättigade personer. Folkomröstningen i Ängelholm har uppskattats till en kostnad på cirka 870 000 kronor.

När kommer folkomröstningen att äga rum?
Något exakt datum är inte bestämt. Men någon gång under 2013 skulle vara rimligt med tanke på allt material och alla utredningar som måste tas fram.

Hur många förslag kommer Lidingöborna att kunna välja mellan?
Två olika alternativ. Det ena med en lägre grad av utveckling, det andra med en högre grad av utveckling i Centrum-Torsviksområdet. Exakt hur de två olika alternativen kommer att se ut vet vi inte idag, det kommer att påverkas av såväl de pågående utredningarna som den dialogprocess som kommer att genomföras.

Både majoriteten och opposition kommer att vara med och utveckla förslagen, men en viktig förutsättning är att båda förslagen är tekniskt och ekonomiskt genomförbara.

Hur ser majoritetens vision ut för Centrum-Torsvik?
Majoriteten vill skapa en attraktiv entré till Lidingö som utgår från Lidingös särprägel. Grönområden ska sparas och attraktiva parkmiljöer ska skapas. Bullret ska minskas och biltrafiken ska ledas om för att skapa en bättre miljö. Områdets nya bebyggelse ska vara hållbar och i placeras kollektivtrafiknära lägen och ha nära till handel, service och sociala mötesplatser. Nytt byggande ska ske på redan ianspråktagen mark. Området ska ha ett levande och attraktivt utbud av butiker och handel.

Om nya bostäder byggs och handeln utökas, var ska alla tillkommande bilar parkera?
Vad det gäller Centrum-Torsvik finns idag inga förslag på antal bostäder, var de de ska placeras eller var parkeringsplatser kan förläggas. Det är en fråga som kommande utredningar ska besvara. Men bebyggelsen ska koncentreras. På så sätt kan grönytor sparas och Lidingös särprägel bevaras. Dessutom måste gestaltningen vara Lidingömässig, arkitekturen ha hög kvalitet och val av byggnadslösning präglas av höga miljöambitioner och låg energiförbrukning.

Hur ser processen framåt ut, från dagsläget till folkomröstningen 2013?
Under våren kommer staden föra en dialog med boende, fastighetsägare och handeln i Centrum-Torsviksområdet. Denna dialog kommer att ge viktiga ingångsvärden för det fortsatta arbetet. Det är centralt för processen att lyssna in vad som är viktigt för de som bor och verkar i denna stadsdel.

Till hösten kommer staden att ta fram några olika förslag till utveckling och därefter bredda dialogen till att omfatta alla lidingöbor.

Utifrån de synpunkter som inkommer under denna process är avsikten att ta fram två olika förslag på utveckling av Centrum-Torsvik för att därefter låta Lidingöborna folkomrösta om de båda alternativen.

Kommer majoriteten följa utslaget av den rådgivande folkomröstningen?
Ja

Ska Lidingöbanan dras via Centrum-Torsvik? Är det inte bättre att satsa på tunnelbana?
Majoriteten har ännu inte tagit ställning till en ändring av Lidingöbanans sträckning, men frågan ska utredas tillsammans med SL. Den stora fördelen är att förbättra möjligheten att åka kollektivt till Centrum från södra ön som är den mest befolkade delen av Lidingö. En ändrad dragning ger också bättre tvärförbindelser mellan norra och södra Lidingö samt, inte minst, förbättrad kollektivtrafik för de som bor och kommer att bo i Centrum-Torsvik framöver.

Dessa fördelar ska emellertid ställas mot en eventuellt förlängd restid för de som arbetspendlar till Stockholm, kostnaderna för investeringen samt påverkan på närmiljön.

Att dra tunnelbana till Lidingö är däremot inte aktuellt. Kostnaderna för detta är alltför stora och befolkningsunderlaget i Centrum-Torsvik är alldeles för litet för att motivera en sådan investering, även med en hög förtätning. Som jämförelse kan nämnas att Nacka planerar 18 000 nya bostäder för att motivera en ny tunnelbanelinje till Nacka Centrum.

Behöver en ny tågbro byggas och kommer i så fall Lidingö få betala den?
SL har gett besked att de kapacitetsmässigt kan klara sig med nuvarande tågbro. Med nuvarande sträckning för Lidingöbanan är således planerna att rusta upp den befintliga bron, en kostnad som betalas av Lidingö stad då staden ensamt äger bron. Tekniska förvaltningens bedömning är att om 25-30 år är det sannolikt inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta underhålla befintlig bro utan då bör frågan om en ny bro aktualiseras.

Vid en eventuell omdragning av Lidingöbanan kan frågan om en ny bro komma att aktualiseras redan nu. Hur kostnaderna för en sådan ska fördelas blir i så fall föremål för diskussioner mellan Lidingö stad, SL och Stockholms stad.

Kommer stadshuset att rivas?
Huvudspåret är att rusta upp befintligt stadshus. Men detta är en av de frågor som kommer att utredas mot bakgrund av stadshusets centrala placering i ett läge som är mycket attraktivt för handel i ett utvecklat Lidingö Centrum samt det faktum att stadshuset har ett omfattande renoveringsbehov. Om så sker kommer ett nytt, mer yteffektivt stadshus byggas någonstans i området kring Lidingö Centrum.

Read more...

2012-02-21

Folkomröstning om Centrum-Torsviks utveckling

Idag tillkännager vi (M, FP och KD) vår avsikt att folkomrösta om den framtida utvecklingen av området Centrum-Torsvik. Folkomröstningen är tänkt att ske under 2013 där två olika alternativ ställs mot varandra.

I dagsläget är utformningen av Centrum-Torsvik inne i ett mycket tidigt skede. Det kommer att behandlas i ett separat planprogram som ännu är i sin linda. För att ta tillvara Lidingöbornas stora engagemangsom framkommit i arbetet med den nya översiktsplanen, vill den borgerliga majoriteten fortsätta den öppna dialogprocessen för att utforma Lidingös framtida entré.

Utvecklingen av området Centrum-Torsvik är ett mycket stort och unikt beslut som kommer att påverka alla Lidingöbor på ett eller annat sätt. För oss är det betydelsefullt att lyssna på vad Lidingöborna vill och föra en dialog om framtiden. Därför är det viktigt att ett beslut av denna storlek diskuteras ordentligt. Genom en folkomröstning säkrar vi den demokratiska förankringen i denna stora fråga.

Under våren kommer främst en dialog med de som bor och verkar i Centrum-Torsvik att genomföras innan några konkreta förslag till utveckling läggs fram. Samtidigt slutförs ett antal utredningar för att ge ett bra och brett beslutsunderlag.

Tanken är därefter att under hösten presentera olika alternativ till utveckling av området och bredda dialogen till samtliga Lidingöbor. Avsikten är att detta samråd ska leda till två olika alternativ som Lidingöborna får ta ställning till i en folkomröstning.

Till skillnad från vissa andra partier har vi ännu inte tagit ställning till hur området Centrum-Torsvik ska utformas. Därför vill vi i detta tidiga skede föra en dialog och fortsätta att vara öppna, lyhörda och lyssna på Lidingöborna under processen med att ta fram två olika alternativ till hur Centrum-Torsvik ska utformas.

Read more...

2012-02-16

Fritt fram att åka skateboard

Nyligen upptäcktes det att det sedan lång tid finns ett generellt förbud mot att åka skateboard på Lidingö. Jag har dock, tack och lov, inte hört talas om att lagens långa arm har ingripit mot någon som har brutit mot detta förbud i den lokala ordningsstadgan.

Självklart ska vi inte ha något generellt förbud mot att åka skateboard. Det är, som tekniska nämndens ordförande Ida Drougge säger i ett uttalande, ett förlegat synsätt och att på Hälsans ö bör vi istället uppmuntra till rörelse och aktivitet.

Nu tar tekniska nämnden glädjande nog bort förbudet och det bli fritt fram att åter åka skateboard på Lidingö, men som alla andra trafikanter måste givetvis även skateboardåkarna visa hänsyn och inte utsätta omgivningen för onödiga risker eller störningar.

Read more...

2012-02-14

Därför är detta blogginlägg borttaget.

I förrgår skrev jag här ett inlägg om den bristande språkundervisningen i svensk skola, exemplifierat med ett mail jag hade fått från en gymnasieelev. Mailet var helt anonymiserat och någon möjlighet att identifiera eleven fanns inte.

Ändå har många ansett att jag har kränkt eleven i fråga. Detta var naturligtvis inte syftet med inlägget, utan att få igång en diskussion om kvaliteten i den svenska skolan. Det är dessvärre inte enda gången jag har fått brev eller mail från unga vuxna som uppvisar dåliga kunskaper i svenska språket.

För att få ett godkänt betyg i svenska i nian krävs inte mer än följande: “Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.” Man måste alltså inte skriva i enlighet med språkliga normer, utan bara med en “i huvudsak fungerande anpassning” till dem. Med andra ord räcker det om en läsare begriper vad det står. Och då anses ändå kraven ha skärpts något sedan det gamla betygssystemet.

Jag tycker att det är alldeles för lågt ställda krav och det var det jag ville lyfta fram.

Men för den händelse att eleven känner sig kränkt ber jag om ursäkt och väljer att ta bort inlägget.

Read more...

2012-02-10

Århundradets citat

"När nazisterna hämtade kommunisterna, teg jag;
jag var ju ingen kommunist.

När de spärrade in socialdemokraterna, teg jag;
jag var ju ingen socialdemokrat.

När de hämtade de fackliga, lät jag bli att protestera;
jag var ju inte med i facket.

När de hämtade judarna,lät jag bli att protestera; jag var ju ingen jude.

När de hämtade mig, fanns det ingen kvar som kunde protestera."

Martin Niemöller
Tysk präst som opponerade sig mot nazisterna.

Read more...

2012-02-01

Media har ett ansvar för drevet och dess effekt

När Publistklubbens ordförande, Ulrika Knutson, i en krönika i Fokus försvarar drevet missar hon fullständigt poängen i den kritik som framförs mot media.

Problemet är inte att media granskar och i förekommande fall går hårt åt mot makthavare. Inte ens att de många gånger springer åt samma håll. Många drev är relevanta och de avgångar som följer därpå rimliga. Problemet är istället de metoder som vissa journalister använder sig av i sin jakt på nyheter.

Det är inte rimligt att belägra människors bostäder eller smyga omkring i trädgården och fotografera in genom fönstren. Det är inte acceptabelt att försöka intervjua barn eller gamla föräldrar. Inte heller ska man behöva bli uppringd mitt i natten och avkrävd på ett svar.

Men sådant förekommer alltför ofta och det är inte försvarbart.

Man kan också kritisera media för att vara alltför enögda och därmed faktiskt tvinga fram den avgång som Ulrika Knutson helt friskriver sig ifrån. Analysen och eftertanken kommer i bästa fall långt efteråt, men då är det som regel försent.

Genom att bara anklaga den utsatta och förmedla en ensidigt svart bild av en person eller händelse kan man mer eller mindre tvinga fram en utveckling även om det inte är journalisterna som håller i själva yxan. Att friskriva sig från detta är inte värdigt en ansvarsfull mediekår.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP