2015-05-29

Störst på solel

Locum har gjort en kartläggning som visar att Stockholms läns landsting har 125 000 kvm sjukhustak med god solinstrålning som passar väl att använda till solelsanläggningar. Genom att installera solceller på dessa tak ökar man andelen fastighetsnära förnyelsebar elproduktion för direkt förbrukning i sjukhusen och minskar den köpta elen.

De kommande två åren planerar Locum att installera 20 000 kvm solceller. Med denna satsning visar Alliansen i landstinget att vi går i bräschen i miljöpolitiken och Locum blir störst i landet med solceller

Read more...

2015-05-26

Södertälje sjukhus först i Sverige med 3D-skrivare i vården

Innovation inom vården ökar kvaliteten för patienterna. Ett exempel på detta är Södertälje sjukhus som är först i Sverige med att använda en 3D-skrivare för att skapa produkter inom vården som sedan används medicinskt. Se ett intressant reportage i SVT.

Read more...

2015-05-25

NKS bör ses som en chans för Stockholm

Svenska Dagbladet har på senare tid skrivit en rad kritiska artiklar om Nya Karolinska (NKS). Att media granskar och ifrågasätter politiska beslut är i grunden bra, det är en förutsättning för en fungerande demokrati och det skapar incitament för oss beslutsfattare att försöka fatta så kloka beslut som möjligt.


Men ibland kan mediabilden bli något ensidig och i ett försök att bredda perspektivet har Jacob Tellgren och Ulf Janzon från läkemedelsföretaget MSD skrivit en debattartikel på SvD Brännpunkt där de lyfter fram vilken stor betydelse NKS kommer att få, inte bara för att Stockholms läns landsting ska kunna erbjuda vård i världsklass utan också vilken betydelse klustret kring NKS och Karolinska Institutet kommer att ha för att bibehålla och förbättra Sveriges konkurrenskraft inom life science området.

Read more...

2015-05-20

Rekordstora investeringar i Alliansens budget

Idag har vi presenterat Alliansens budgetförslag för Stockholms läns landsting för 2016.I den vill vi inskärpa vikten av ordning och reda i ekonomin. Som enda landsting i Sverige presenteras den tionde budgeten i rad som är i balans. Skatten hålls oförändrad, sjukvården och kollektivtrafiken tillskjuts 1,8 miljarder kronor respektive 295 miljoner kronor mer än föregående års budget. SL:s 30-dagarskort höjs med 100 kronor till motsvarande 890 kr från den 1 september 2015.

Budgetförslaget innehåller rekordstora investeringar för 2016-20. Sammantaget investerar vi drygt 75 miljarder kronor de kommande 5 åren i sjukvård och kollektivtrafik. Förutom stora satsningar som Nya Karolinska och en utbyggd tunnelbana till Nacka, Solna och Järfälla görs stora investeringar i våra sjukhus och i befintliga trafiksystem.

För närvarande byggs såväl Södertälje, Danderyds, S:t Görans och Södersjukhuset ut med nya vårdplatser och behandlingsbyggnader inklusive akutmottagningar. Löwenströmska och Sollentuna närsjukhus rustas upp och får framförallt fler geriatriska platser. Lite senare i höst planerar vi beslut om att bygga en ny operations- och interventions vid Huddinge sjukhus.

Den beslutade nybyggnationen på Södersjukhuset ligger således fast, men som redan tidigare skrivits om i DN så planerar vi att banta Södersjukhuset genom att på sikt avveckla stora delar av det befintliga sjukhuset och istället låta bygga ett nytt akutsjukhus söder om Söder. Denna fråga kommer jag att återkomma till längre fram när planerna konkretiseras.

På trafikområdet kan nämnas att Roslagsbanan rustas upp och att en eventuell förlängning till Arlanda kommer att utredas. Även utredningen av Spårväg Syd ska fullföljas. Lidingöbanans upprustning pågår, men har tyvärr försenats pga. problem med signalsystemet. Utbyggnaden av Spårväg City skjuts på framtiden då utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden drar ut på tiden

Röda linjens uppgradering fortsätter som ska ge högre kapacitet och tätare turer. 48 nya tåg är beställda och börjar levereras 2017. Även 46 nya pendeltåg är beställda som levereras fram till 2018 och bygget av Citybanan fortgår enligt plan som när den öppnar ökar turtätheten och minskar risken för störningar.

Tvärbanans förlängning till Sickla fortsätter enligt plan. Byggstarten av Tvärbanan till Kista skjuts ett år och den byggs ut etappvis, till Ursvik 2021 respektive Helenelund 2023. Kapacitetsförstärkningen av Saltsjöbanan förskjuts också i tiden, däremot prioriteras det nya säkerhetssystemet ATC och genomförs enligt plan.

Ja, det var ett axplock av investeringsbudgeten. Hela budgetdokumentet finns att läsa här för den som är intresserad.

Read more...

2015-05-19

Stark styrning ger flexibilitet och kontroll

De närmaste 5 åren kommer Stockholms läns landsting investera ca 75 miljarder kronor i sjukvård och kollektivtrafik. Det är den största satsningen som något svenskt landsting någonsin har gjort.

Med så stora och så många projekt är det oerhört viktigt att vi är kostnadsmedvetna och styr projekten hårt så att skattebetalarna får valuta för pengarna. Dessutom måste byggprojekt många gånger genomföras samtidigt som trafiken ska rulla och vården bedrivas i direkt anslutning.

Ett exempel på detta är Löwenströmska sjukhuset där all verksamhet fortlöper samtidigt som sjukhuset byggs om och rustas upp. I ett reportage i Radio Stockholm beskrivs hur landstinget framgångsrikt har valt att driva projektet genom s. k. delad entreprenad (Construction Management) för att åstadkomma en stark styrning. Det skapar möjlighet till flexibilitet gentemot hyresgästerna, samtidigt som kostnadskontrollen bibehålls och tidplanerna säkras.

Read more...

2015-05-08

Mediagranskning av NKS

Svenska Dagbladet har senaste dagarna haft en serie kring Nya Karolinska Sjukhuset. Det är bra att media granskar offentlig verksamhet, men beklagligt att det i artikelserien presenteras en rad missförstånd som gör att stockholmarna kan bli oroade över tillgången på sjukvård i länet.

Att det i vissa medier står att vårdplatserna i länet kommer att bli färre till följd av att NKS byggs är ett missförstånd som grundar sig i att själva NKS kommer att ha färre vårdplatser än Karolinska sjukhuset. Men NKS är inte tänkt att rakt av ersätta Karolinska, utan kommer att vara ett mer högspecialiserat akutsjukhus. Istället bygger vi ut sjukvården med 800 nya vårdplatser på de övriga sjukhusen som kommer att stå klara till 2018.

Ett annat missförstånd är att kostnaderna skulle skena iväg. NKS är förvisso en mycket stor satsning för att ge stockholmarna tillgång till bästa möjliga vård, men att mina företrädare valde en OPS-lösning var just för att garantera att kostnaden för ett så stort och komplicerat projekt inte skulle öka och att projektet skulle bli klart i tid och med rätt innehåll.

Däremot finns det kostnader som inte ingick i OPS-projektet såsom medicinteknisk utrustning. Men det var ett medvetet val för om vi hade beställt den utrustningen redan 2010 hade den varit omodern när sjukhuset står klart. Vi har också tagit beslut om att bygga ett nytt labbkvarter, bygga om Astrid Lindgrens barnsjukhus och lägga till ytterligare 80-vårdplatser i NKS i en tillbyggnad.

Vill du veta mer om NKS finns ytterligare information på landstingets hemsida.

Read more...

Stockholms sjukhus firar Pride

Stockholms läns landstings sjukhus kommer i sommar att hissa den regnbågsfärgade fanan under Pridefestivalen. Vi vill visa att vi hedrar sexuellt likaberättigande och HBTQ-rörelsen. Beslutet har tagits av en enhällig styrelse i Locum, som förvaltar länets sjukhus, på moderat initiativ.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP