2012-10-24

Offensiv budget för ökad kvalitet och välfärd

Idag har jag tillsammans med mina kommunalrådskollegor från Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat en offensiv budget för 2013 där varje nämnd får ett utökat budgetutrymme på två procent. Utöver det generella budgetutrymmet prioriterar vi 20 miljoner kronor i riktade satsningar, dels på barn i behov av särskilt stöd, dels på Lidingös äldre genom höjd peng till vård- och omsorgsboende.


Lidingös ekonomi är stark och stabil. Hög soliditet, goda resultat och låg skuldsättning gör det möjligt att behålla en skattesats under riksgenomsnittet. Staden har även betydande tillgångar avsatta för att möta framtida pensionsåtaganden. Detta är alla viktiga ekonomiska byggstenar för att kunna möta den allt tydligare nedgången i konjunkturen till följd av sämre export för svenskt näringsliv.

Stadens budgeterade resultat för år 2013 beräknas till 25,5 miljoner kronor. Det innebär att vi uppfyller kravet på en ekonomi i balans och vårt finansiella mål om ett öerskott på 1 %.

För 2013 beräknas investeringarna uppgå till 500 miljoner kronor, vilket bland annat inkluderar nya Rudboda skola och flytten av bostadshotellet. Det görs även betydande investeringar inom äldreomsorgen och på stadens fritidsanläggningar. Lidingös hälsoprofil ger också avtryck i budgeten, bland annat genom ökade satsningar på gång- och cykelvägar och en utflyktslekpark nedanför Näset.

För elever i behov av särskilt stöd i grundskolan avsätts 8,8 miljoner kronor. Det ger möjlighet till mer hemspråksundervisning, extra stöd till elever med diagnosen autism och/eller aspbergers syndrom och satsningar på elever med läs-, tal- och skrivsvårigheter.

För äldre- och handikappnämnden görs en extra satsning på vård- och omsorgsboenden. Pengen ökar med 4 procent för att säkra god kvalitet och en bra bemanning, vilket motsvarar ett extra tillskott på 5 miljoner kronor. Utöver detta satsas ytterligare 1 miljon kronor för att förstärka funktionen för biståndsbedömning och för att möjliggöra inrättande av en särskild äldrelots för de mest sjuka äldre.

Lidingö har i grunden en stark ekonomi med hög soliditet efter flera år med överskott. Det gör att vi nästa år kan satsa närmare 20 miljoner kronor extra på våra viktigaste välfärdsverksamheter för att ytterligare höja kvaliteten på servicen till Lidingöborna. Vi kan även fortsätta att göra stora och viktiga investeringar för att möta ett växande behov.


0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP