2011-09-12

Ny översiktsplan - vad tycker lidingöborna?

Idag presenterade vi förslaget till ny översiktsplan som ska ställas ut under hösten så att lidingöborna kan komma in med sina synpunkter innan vi nästa vår slutligen fastställer den.

Viktiga målsättningar för arbetet har varit att:

1. Värna och utveckla både natur och bebyggelse; Grönområden och stränder utvecklas och görs mer tillgängliga.

2. Öka de hållbara transporternas andel av resandet; Staden ska verka för en bättre kollektivtrafik där bland annat Lidingöbanan dras om via Torsviks torg och Lidingö centrum.

3. Planera miljösmart; Bostäder och service planeras i första hand på redan ianspråktagen mark i kollektivtrafiknära lägen. Centrum/Torsvik utvecklas till en tydlig centrumkärna med miljöprofil.

4. Samverka med omvärlden; Lidingö ska samverka med grannkommuner och regionala organ i olika frågor och Centrum/Torsvik ska utvecklas i samspel med Stockholms nya stadsdel, Norra Djurgårdsstaden.

Hur ser då förslaget ut?

Målbilden för 2030 är att Lidingö ska fortsätta vara ett levande och hållbart samhälle som är en del av Stockholmsregionen. Då har Lidingö centrum och Torsvik utvecklats till en attraktiv stadsdel med butiker, caféer, restauranger, torg och parker. Här finns både ett rikt kulturutbud och arbetsplatser men framförallt har fler bostäder tillkommit. Lidingöbanan går via centrum och det finns flera busslinjer och moderna cykelställ vilket gör det enkelt att ta sig hit utan bil.

Nya bostäder har även tillkommit på andra platser, såsom i Högsätra, Näset och Rudboda, inte minst för att säkra fortlevnaden av våra mindre stadsdelscentrum.

Lidingö är 2030 fortsatt en grön ö. De stora grönområdena finns kvar, parker har rustats upp och utvecklats och strandpromenader löper längs stora delar av ön. Elfvikslandet är tillsammans med konferensanläggningarna ett viktigt besöksmål för rekreation. Lidingös profil som Hälsans ö har stärks.

2030 finns det större möjligheter att resa miljösmart. Lidingöbanan har moderna vagnar, tätare trafik och fortsätter in till Stockholm city. Ska du till Nacka tar du enklast pendelbåt från Gåshaga eller Dalénum. Pendelbåtarna trafikerar även Stockholm city. Med en utvecklad kollektivtrafik och flera cykelstråk finns flera attraktiva alternativ till bilen.

Med fler bostäder växer även befolkningen, andelen yrkesverksamma har ökat, vilket bidrar till bättre service och kommunikationer. Företagandet har vuxit, framförallt inom branscherna besöksnäring och hälsa. Företagandet är rikt och arbetsplatser som behöver större ytor finns i Stockby, Gåshaga samt längs med Södra Kungsvägen mellan centrum och Dalénum.

Ja, ungefär så kan man sammanfatta förslaget till ny översiktsplan. Men nu är det upp till lidingöborna att säga sitt. Utställningen beräknas starta den 17 oktober och pågå fram till jul.

Ta chansen att påverka, du också. Mer information hittar du på stadens hemsida.

Läs även: Lidingösidan

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP