2012-05-04

Regeringen satsar på arbetslinjen

I dag presenterade Alliansens partiledare en granskning av effekterna av oppositionens förslag till skattehöjningar och hur de påverkar ungdomsjobben och ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Partiledarna redovisade också vad regeringen gör idag och vilka de fortsatta ambitionerna för unga är.

Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom minska efterfrågan på restaurang- och cateringtjänster och på hushållstjänster genom momshöjningar och begränsningsregler.

Detta är sektorer som för många, inte minst unga, erbjuder en första väg in på arbetsmarknaden. Sammantaget riskerar de åtgärder som Socialdemokraterna föreslår hota uppemot 25 000 unga personers jobb.

Regeringen har istället satsat brett för att förbättra ungas arbetsmarknadssituation. Det handlar om:

1. Utbildningssatsningar
Att förbättra skolan är den viktigaste åtgärden för att på lång sikt förbättra ungas arbetsmarknadssituation. Regeringen har bland annat genomfört/infört följande:

- Reformeringen av gymnasieskolan
- Åtgärder för att stärka lärarnas kompetens och läraryrkets status
- Lärlingsutbildningar
- Yrkeshögskolans utbildningsvolymer har ökat strukturellt
- Krisåtgärder i form av utvidgade volymer av yrkesvux, yrkeshögskolan och högskolan

2. Stimulering av efterfrågan på ung arbetskraft
För att stimulera efterfrågan på ungas arbetskraft har regeringen t ex:

- Sänkt arbetsgivaravgifterna
- Infört RUT- och ROT-avdrag samt sänkt mervärdeskatt på restaurang- och cateringstjänster
- Skapat vystartsjobb för unga som varit arbetslösa i sex månader eller mer
- Tillåtit allmänna visstidsanställningar
- Utrett lärlingsprovanställningar

3. Jobbgarantin för unga
Inom garantin är följande åtgärder vid sidan om förstärkta förmedlingsinsatser möjliga:

- Möjlighet att kombinera studier och praktik
- Studiemotiverande kurser på Folkhögskola
- Förhöjt studiebidrag till de i ålder 20-24 år som saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet och som återgår till skolan.

Stöd till start av näringsverksamhet är också en möjlig åtgärd inom jobbgarantin i syfte att öka jobbchanserna.

Men det innebär inte att Alliansens är nöjd, utan regeringens fortsatta ambitioner för att fler unga ska komma i arbete bygger på principen att alla jobb behövs och att det ska löna sig bättre för unga att arbeta. Det kräver också en aktiv arbetsmarknadspolitik som skapar vägar in på arbetsmarknaden, en starkare koppling mellan skolan och arbetsmarknaden, att man främjar nya jobbi nya branscher samt reformer för bättre integration, helt enkelt att hjälpa unga utrikes födda till jobb.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP