2012-09-16

En ny miljösmart översiktsplan

Lidingö är i många stycken ett fantastiskt samhälle. Vi har fina boendemiljöer, bra skolor, en trygg äldreomsorg och nära till naturupplevelser och vatten. Vår närhet till Stockholms innerstad innebär ett fantastiskt utbud av arbetstillfällen, handel, nöjen och kultur. På många sätt är vi som bor här priviligierade.

Med sådana förutsättningar är det lätt att slå sig till ro och tycka att allt ska förbli som det alltid har varit. Men ett samhälle som inte fortsätter att utvecklas kommer istället att degenerera. Vi påverkas också av den utveckling som sker i regionen i övrigt, vare sig vi vill eller inte.

Översiktsplanen är ett långsiktigt planeringsinstrument som i stora drag anger hur vi vill att Lidingö utvecklas de kommande 20-30 åren. Vägledande för beslutet har varit att våra sammanhängande grönområden ska värnas och tillgängliggöras, att ny bebyggelse ska koncentreras till kollektivtrafiknära områden på redan ianspråktagen mark och att förutsättningar ska ges så att den lokala servicen kan utvecklas.

Utifrån de många kloka synpunkter som inkommit från Lidingöborna har förslaget reviderats och vissa bebyggelseområden har minskats eller tagits bort, något enstaka har lagts till. Jag vill i sammanhanget rikta ett stort tack till alla lidingöbor som har bidragit konstruktivt med att förbättra förslaget.

Beslutet innebär en årlig befolkningsökning på ca 1 %. Då tar vi vårt ansvar för regionens utveckling, men framförallt för att även våra barn och barnbarn ska ha någonstans att bo samtidigt som vi behåller Lidingös särprägel.

Vi tar också vårt ansvar genom att säkra förutsättningarna för det lokala näringslivets utveckling som inte enbart bidrar med arbetstillfällen utan också tillhandahåller viktig service till oss alla.

Bakom huvuddragen i översiktsplanen finns en bred majoritet, vilket känns väldigt bra. Men jag har också stor respekt för att vi inte kan tycka lika i alla detaljer och därför är det viktigt att vi fortsätter att ha en öppen och transparant dialog när vi sedan går vidare med utvecklingsarbetet i de olika stadsdelarna.

Det finns emellertid en fråga som tydligt delar partierna och det gäller utvecklingen av Centrum-Torsvik. Från majoritetens sida vill vi skapa en attraktiv entré till Lidingö, vi vill tillskapa nya mötesplatser genom parker och torg, vi vill att butiker, restauranger och caféer i Lidingö centrum ska frodas och stå sig i konkurrensen även när Norra Djurgårdsstaden växer fram, vi vill få bort trafikbullret och läka det sår som betongdiket genom Torsvik har skapat. Vi vill tillsammans med SL se över möjligheten att dra om Lidingöbanan via Centrum och Torsvik och vi vill komplettera med nya bostäder i ett mycket centralt och kollektivtrafiknära läge.

Detta är en klok och effektiv användning av mark. Det är miljö- och energismart, det sparar våra grönområden, det ger underlag för den lokala handeln och för bättre kollektivtrafik och det ger människor någonstans att bo.

Även när det gäller utredningsområdet för en framtida vägdragning mellan Högberga och Skärsätra skiljer sig partierna tydligt åt. Vägfrågan är komplicerad och många olika intressen står mot varandra. Det måste vi ha stor respekt för samtidigt som vi måste ta ansvar för samhällsutvecklingen. I översiktsplanen tas inget beslut om hur vägfrågan ska lösas, däremot är det nog klokt att inte i förväg begränsa de möjliga alternativen.

Sammantaget innebär den nya översiktsplanen en bra balans mellan att säkra och utveckla våra grönområden och att ta ansvar för regionens och Lidingös utveckling.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP