2010-06-21

Beslut ikväll i vägfrågan

Ikväll tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut som innebär att en ny väg mellan Skärsätra och Högberga ska detaljprojekteras. Vägens exakta utformning är ännu inte klar men detaljprojekteringen syftar just till att ta fram det beslutsunderlag som behövs för ett kommande investeringsbeslut.

Det har länge funnits ett stort behov av att lösa trafikproblemen på södra ön. 13 000 bilar på en villagata, bara några meter från köks- och sovrumsfönster, ger inte en acceptabel boendemiljö. Två järnvägsövergångar och en rad utfarter innebär dessutom dålig trafiksäkerhet och begränsad framkomlighet.

När Dalénum är fullt utbyggt riskerar dessutom Skärsätraövergången att bli en propp som även täpper till infarten till vår nya stadsdel.

Om man ska vara självkritisk borde en ny väg ha byggts för länge sedan, men politiska låsningar från olika partier, Moderaterna inkluderat, har under flera decennier omöjliggjort några beslut.

Vi är väl medvetna om svårigheterna med att bygga en ny väg genom ett befintligt bostadsområde och att det finns skilda åsikter om hur trafikproblemen ska lösas. Därför har vi haft en omfattande dialog med företrädare för olika villaägar- och bostadsrättsföreningar, näringslivet, miljöorganisationer och andra för att kunna ta del av så många kloka synpunkter som möjligt.

När vi har vägt samman alla dessa är vår slutsats att bergtunnelalternativet är det som bäst förbättrar boendemiljön, trafiksäkerheten och framkomligheten samtidigt som det innebär minst intrång i naturmiljön.

Oppositionen framhåller gärna det s.k. nollplusalternativet. Även det har utretts av WSP och vi kan konstatera att det bara i begränsad omfattning förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet, men till priset av en försämrad boendemiljö för dem som redan är värst utsatta. En planskild korsning i Skärsätra kopplad till nollplusalternativet skulle dessutom ytterligare försämra boendemiljön längs Södra Kungsvägen. Det är inte en lösning vi kan ställa oss bakom.

Visst är det en stor investering, men den årliga kostnaden blir trots allt inte mer än drygt 18 mkr/år att jämföra med skolans årliga budget på drygt en miljard kronor eller äldreomsorgens 800 mkr. Bättre trafiksäkerhet, boendemiljö och framkomlighet kan faktiskt vara värt det.

2 kommentar(er):

Ola J Hedin 22 juni 2010 10:39  

Paul Lindquists inlägg har citerats på Lidingöliberalen.

Anonym,  22 juni 2010 17:23  

Ja, så fick då folket på Lidingös gräddhyllor sin efterlängtade privata genväg som i huvudak ska betalas av andra. Lidingöbanan kommer därmed bli ännu mer ointressant att använda för dessa som företrädesvis åker bil och skapat de köer vid Skärsätra som man klagat på. När norra länken är klar blir det ändå mer ointressant att ta tåget när man kan köra raka spåret in på en ringled. Dags att lägga ner banan mellan AGA och Gåshaga och ersätta denna blygsamma persontrafik med bussar som kan gå via Lidingö centrum och även utnyttja tunneln. Vi har redan många bussar mellan Larsberg/Baggeby och Centrum och direktbussar till/från Ropsten i rusningstrafik, så det är lika bra att bygga vidare på detta i väntan på att tunnelbanan dras vidare från Ropsten på en egen tågbro över till Lidingö centrum, då resten av Lidingöbanan kan läggas ner. Spårväg city kan nog vara befogad som matarlinje till Ropstens T-banestation för bostadsområdena vid Husarviken/Gasverket och Värtan men knappast för de Lidingöbor som i dagsläget ställer bilen vid Ropsten där man går på T-banan, senare vid Lidingö centrum, eller kör hela vägen till sitt jobb i Stockholms län med bil, men det är många år fram i tiden innan all bostadsbyggnation på Stockholmssidan inom dessa områden är realiserad om det överhuvudtaget realiseras i den omfattning man skissat på.

Lidingöbo sen 1960

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP