2012-02-22

Frågor och svar om Centrum-Torsvik

Efter gårdagens besked att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna avser att hålla en folkomröstning om utvecklingen i Centrum-Torsvik uppstår naturligtvis en del frågor. Nedan försöker jag svara på de vanligaste:

Varför vill majoriteten arrangera en folkomröstning om Centrum-Torsvik?
Utformningen av Centrum-Torsvik kommer att bli ett av de största besluten som Lidingö tagit. Det är ett beslut som kommer att påverka många under lång tid framöver. Av dessa skäl ser Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna det som viktigt att ha en öppen, lyssnande process där Lidingöborna bjuds in till dialog. En folkomröstning är ett bra sätt att skapa dialog och demokratisk förankring.

Vad kommer en folkomröstning på Lidingö om Centrum-Torsvik att kosta om den genomförs separat från ordinarie allmänna val?
Det är svårt att ge ett exakt svar. Enligt valmyndigheten finns inte heller någon schablonberäkning av kostnaden för lokala folkomröstningar. Det finns flera parametrar som kommunfullmäktige kan styra över och som påverkar kostnaden, exempelvis antalet dagar för förtidsröstningen, hur många vallokaler och öppettider.

För att få en uppfattning mellan tummen och pekfingret kan en jämförelse göras med jämförbara kommuner som genomfört en separat folkomröstning. Ängelholms kommun genomförde en folkomröstning hösten 2011. Ängelholm hade vid detta tillfälle cirka 39 000 invånare och cirka 31 000 röstberättigade personer. Motsvarande siffror för Lidingö är drygt 44 000 invånare och cirka 32000 röstberättigade personer. Folkomröstningen i Ängelholm har uppskattats till en kostnad på cirka 870 000 kronor.

När kommer folkomröstningen att äga rum?
Något exakt datum är inte bestämt. Men någon gång under 2013 skulle vara rimligt med tanke på allt material och alla utredningar som måste tas fram.

Hur många förslag kommer Lidingöborna att kunna välja mellan?
Två olika alternativ. Det ena med en lägre grad av utveckling, det andra med en högre grad av utveckling i Centrum-Torsviksområdet. Exakt hur de två olika alternativen kommer att se ut vet vi inte idag, det kommer att påverkas av såväl de pågående utredningarna som den dialogprocess som kommer att genomföras.

Både majoriteten och opposition kommer att vara med och utveckla förslagen, men en viktig förutsättning är att båda förslagen är tekniskt och ekonomiskt genomförbara.

Hur ser majoritetens vision ut för Centrum-Torsvik?
Majoriteten vill skapa en attraktiv entré till Lidingö som utgår från Lidingös särprägel. Grönområden ska sparas och attraktiva parkmiljöer ska skapas. Bullret ska minskas och biltrafiken ska ledas om för att skapa en bättre miljö. Områdets nya bebyggelse ska vara hållbar och i placeras kollektivtrafiknära lägen och ha nära till handel, service och sociala mötesplatser. Nytt byggande ska ske på redan ianspråktagen mark. Området ska ha ett levande och attraktivt utbud av butiker och handel.

Om nya bostäder byggs och handeln utökas, var ska alla tillkommande bilar parkera?
Vad det gäller Centrum-Torsvik finns idag inga förslag på antal bostäder, var de de ska placeras eller var parkeringsplatser kan förläggas. Det är en fråga som kommande utredningar ska besvara. Men bebyggelsen ska koncentreras. På så sätt kan grönytor sparas och Lidingös särprägel bevaras. Dessutom måste gestaltningen vara Lidingömässig, arkitekturen ha hög kvalitet och val av byggnadslösning präglas av höga miljöambitioner och låg energiförbrukning.

Hur ser processen framåt ut, från dagsläget till folkomröstningen 2013?
Under våren kommer staden föra en dialog med boende, fastighetsägare och handeln i Centrum-Torsviksområdet. Denna dialog kommer att ge viktiga ingångsvärden för det fortsatta arbetet. Det är centralt för processen att lyssna in vad som är viktigt för de som bor och verkar i denna stadsdel.

Till hösten kommer staden att ta fram några olika förslag till utveckling och därefter bredda dialogen till att omfatta alla lidingöbor.

Utifrån de synpunkter som inkommer under denna process är avsikten att ta fram två olika förslag på utveckling av Centrum-Torsvik för att därefter låta Lidingöborna folkomrösta om de båda alternativen.

Kommer majoriteten följa utslaget av den rådgivande folkomröstningen?
Ja

Ska Lidingöbanan dras via Centrum-Torsvik? Är det inte bättre att satsa på tunnelbana?
Majoriteten har ännu inte tagit ställning till en ändring av Lidingöbanans sträckning, men frågan ska utredas tillsammans med SL. Den stora fördelen är att förbättra möjligheten att åka kollektivt till Centrum från södra ön som är den mest befolkade delen av Lidingö. En ändrad dragning ger också bättre tvärförbindelser mellan norra och södra Lidingö samt, inte minst, förbättrad kollektivtrafik för de som bor och kommer att bo i Centrum-Torsvik framöver.

Dessa fördelar ska emellertid ställas mot en eventuellt förlängd restid för de som arbetspendlar till Stockholm, kostnaderna för investeringen samt påverkan på närmiljön.

Att dra tunnelbana till Lidingö är däremot inte aktuellt. Kostnaderna för detta är alltför stora och befolkningsunderlaget i Centrum-Torsvik är alldeles för litet för att motivera en sådan investering, även med en hög förtätning. Som jämförelse kan nämnas att Nacka planerar 18 000 nya bostäder för att motivera en ny tunnelbanelinje till Nacka Centrum.

Behöver en ny tågbro byggas och kommer i så fall Lidingö få betala den?
SL har gett besked att de kapacitetsmässigt kan klara sig med nuvarande tågbro. Med nuvarande sträckning för Lidingöbanan är således planerna att rusta upp den befintliga bron, en kostnad som betalas av Lidingö stad då staden ensamt äger bron. Tekniska förvaltningens bedömning är att om 25-30 år är det sannolikt inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta underhålla befintlig bro utan då bör frågan om en ny bro aktualiseras.

Vid en eventuell omdragning av Lidingöbanan kan frågan om en ny bro komma att aktualiseras redan nu. Hur kostnaderna för en sådan ska fördelas blir i så fall föremål för diskussioner mellan Lidingö stad, SL och Stockholms stad.

Kommer stadshuset att rivas?
Huvudspåret är att rusta upp befintligt stadshus. Men detta är en av de frågor som kommer att utredas mot bakgrund av stadshusets centrala placering i ett läge som är mycket attraktivt för handel i ett utvecklat Lidingö Centrum samt det faktum att stadshuset har ett omfattande renoveringsbehov. Om så sker kommer ett nytt, mer yteffektivt stadshus byggas någonstans i området kring Lidingö Centrum.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP