2012-02-21

Folkomröstning om Centrum-Torsviks utveckling

Idag tillkännager vi (M, FP och KD) vår avsikt att folkomrösta om den framtida utvecklingen av området Centrum-Torsvik. Folkomröstningen är tänkt att ske under 2013 där två olika alternativ ställs mot varandra.

I dagsläget är utformningen av Centrum-Torsvik inne i ett mycket tidigt skede. Det kommer att behandlas i ett separat planprogram som ännu är i sin linda. För att ta tillvara Lidingöbornas stora engagemangsom framkommit i arbetet med den nya översiktsplanen, vill den borgerliga majoriteten fortsätta den öppna dialogprocessen för att utforma Lidingös framtida entré.

Utvecklingen av området Centrum-Torsvik är ett mycket stort och unikt beslut som kommer att påverka alla Lidingöbor på ett eller annat sätt. För oss är det betydelsefullt att lyssna på vad Lidingöborna vill och föra en dialog om framtiden. Därför är det viktigt att ett beslut av denna storlek diskuteras ordentligt. Genom en folkomröstning säkrar vi den demokratiska förankringen i denna stora fråga.

Under våren kommer främst en dialog med de som bor och verkar i Centrum-Torsvik att genomföras innan några konkreta förslag till utveckling läggs fram. Samtidigt slutförs ett antal utredningar för att ge ett bra och brett beslutsunderlag.

Tanken är därefter att under hösten presentera olika alternativ till utveckling av området och bredda dialogen till samtliga Lidingöbor. Avsikten är att detta samråd ska leda till två olika alternativ som Lidingöborna får ta ställning till i en folkomröstning.

Till skillnad från vissa andra partier har vi ännu inte tagit ställning till hur området Centrum-Torsvik ska utformas. Därför vill vi i detta tidiga skede föra en dialog och fortsätta att vara öppna, lyhörda och lyssna på Lidingöborna under processen med att ta fram två olika alternativ till hur Centrum-Torsvik ska utformas.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP