2012-06-18

Omoget agerande av oppositionen

Efter fem års arbete med utredningar, analyser, medborgardialoger och politiska debatter var det ikväll tänkt att kommunfullmäktige skulle ta beslut om den nya översiktsplanen. Men så blev det inte, utan Lidingöpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet beslutade att bordlägga ärendet enligt kommunallagens regler om minoritetsbordläggning.

Bakgrunden till debaclet var att kommunstyrelsens protokoll från den 4 juni saknades i utskicket. Protokollet hör inte till handlingarna i ärendet, så något formellt fel hade inte begåtts, men normalt skickas kommunstyrelsens protokoll ut till fullmäktiges samtliga ledamöter.

Att så inte skedde denna gång väckte irritation hos oppositionen vilket är förståeligt, men problemet löstes - trodde vi - genom att stadsdirektören personligen, efter önskemål från Miljöpartiet och Socialdemokraterna, kopierade upp protokollet med bilagor till samtliga ledamöter medan sammanträdet ajournerades.

Men när sammanträdet sen kunde återupptas inleder Miljöpartiets gruppledare, Thomas Bengtsson, med att yrka bordläggning, ett yrkande som även Centerpartiet och Lidingöpartiet snabbt ställde sig bakom.

Formellt sett finns inget att invända mot beslutet, men agerandet är omoget och respektlöst mot övriga ledamöter, men framförallt mot tjänstemännen som man satte i arbete helt i onödan.

Man hade kunnat yrka bordläggning direkt och besparat alla inblandade såväl tid som besvär. Nu får vi istället kalla till ett extra sammanträde i augusti.

Ett annat exempel på omoget agerande är Lidingöpartiets Inger Dambergs påhopp på mig i Radio Stockholm, där hon anklagar mig för att mörklägga delar av förslaget till översiktsplan. Det är en allvarlig anklagelse och om jag ens hade antytt något liknande om hennes eget agerande, hade hon blivit mycket förnärmad och krävt en offentlig ursäkt.

I sak ligger det till på följande sätt:

Under utställningen har det framkommit en mängd synpunkter från lidingöborna. En del av dessa har föranlett några justeringar i förslaget. Det är inget konstigt i det, tvärtom hela syftet med utställningen är ju att lidingöborna ska kunna påverka beslutet.

Om vi istället inte hade ändrat en stavelse, då är jag övertygad om att oppositionen (med viss rätta) hade kritiserat oss för att inte vara lyhörda.

En av dessa smärre förändringar är att utvidga utredningsområdet för Södra Huvudleden till att även omfatta området norr om Lidingöbanan, dvs. det området där det ursprungliga vägreservatet fanns och som även fanns med i den stora utredningen för några år sedan.

Detta innebär inte ett ställningstagande för norra alternativet, utan enbart att vi inte i förväg ska utesluta några möjligheter.

Förslaget är inte heller på något sätt mörklagt utan tvärtom tydligt redovisat och beror på att flera remissinstanser påpekat att området var exkluderat. Däribland tekniska nämnden, inklusive Lidingöpartiets egen ledamot.

En annan förändring är utökningen av planområdet för Norra Skärsätra. Inte heller här ligger det någon hund begraven, utan det handlar bara om att översiktsplanen ska stämma överens med det detaljplaneuppdrag som kommunstyrelsen redan har givit miljö- och stadsbyggnadsnämnden och som Inger Damberg själv deltog i när det behandlades i planberedningen (även om hon själv röstade emot). Så mycket för den "mörkläggningen"...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP