2011-01-26

Mer fakta om Lidingö stads ekonomi

För den som vill veta lite mer om stadens ekonomi kan följande information vara av intresse:

Resultat 130 mkr

Det goda resultatet 2010 förklaras till stor del av de intäkter på 82 mkr vi fått i form av vinst genom försäljning av mark, fastigheter och bostadsrätter samt av exploateringsintäkter för Dalenum. Vid avstämning mot balanskravet redovisar vi ett resultat på 49 mkr att jämföra med stadens finansiella mål på 24 mkr.

För åren 2000-2010 redovisar staden ett samlat resultat på nära 560 mkr (årligt snitt på 53 mkr) och mot balanskravet 420 mkr ( genomsnitt 38 mkr ).

Endast år 2004 har staden misslyckats med att uppfylla balanskravet då ett underskott på 22 mkr uppstod. Underskottet täcktes påföljande år.

Som framgår av Dagens Samhälle (och då låg prognosen från november 2010 och på bara +110 mkr) torde vårt resultat för 2010 vara bland de bästa i landet

Nettokostnader på ca 1.990 mkr

Vi är nära 2 miljarder kronor nu. Ökningen 2010 var på 72 mkr motsvarande 3,8 %. Nettokostnaderna ligger 4 mkr över budget. Från 1 april 2010 ökade lönerna för stadens anställda med i snitt 2,43 %.

Nettokostnaderna har mellan 2000 och 2010 ökat från 1.140 mkr till 1.990 mkr d v s med 850 mkr eller med 75%.

Kommunalskatteintäkt på 2.227 mkr och efter utjämningen netto 2.061 mkr

Skatteintäkterna ökade 2010 med endast 17 mkr eller 0,8% i förhållande till föregående år. Efter utjämning ökade skatteintäkterna netto med 118 mkr eller 6% vilket huvudsakligen förklaras av de temporära sysselsättningsstöd kommunerna tillfördes 2010.

Utjämningssystemets 166 mkr i belastning motsvarar 1,55 kr på kommunalskatten. Kommunalskatten uppgick år 2000 till 17:65 kr och 2010 till 18:86 kr vilket motsvarar en ökning på 1:21 kr eller med ca 7%.

Mellan 2000 – 2010 har skatteintäkterna innan utjämningen ökat från 1.362 mkr till 2.227 mkr dvs med 865 mkr eller med 64%. Netto efter utjämningen har de ökat från 1.252 mkr till 2.061 mkr dvs med 809 mkr eller 65%.

År 2000 hade Lidingö enligt kostnadsutjämningens dåvarande kriterier en positiv kostnadsstruktur och betalade en avgift även till kostnadsutjämningen.

Pensionsmedelsförvaltningen

Marknadsvärdet för våra tillgångar på kapitalmarknaden var vid årsskiftet 777 mkr vilket täcker ca 91% av stadens totala pensionsåtagande. Kommunsektorn som helhet har en pensionsskuld på omkring 200 miljarder för vilken ca 20 miljarder eller 10% avsatts. Hälften av landets kommuner med halva skulden har inte avsatt någonting alls för pensionerna. Vårt goda läge i förhållande till övriga kommuner framgår av Dagens Samhälle.

Investeringar och lån

Staden har investerat för hela 213 mkr under året. Den höga investeringsnivån beror till stor del på förvärvet av 88 lägenheter i Kantarellen.

Låneskulden ökade från 150 mkr till 200 mkr.

År 2000 var låneskulden 100 mkr. Staden har mellan 2000-2010 investerat över 1.400 mkr och lånefinansierat detta med 100 mkr eller ca 7%.

Även vad gäller låneskulden ligger Lidingö väl till i jämförelse med kommunsektorn i övrigt. Vår låneskuld ligger på ca 4.500 kr/inv medan snittet i riket ligger på ca 13.000 kr/ invånare.

Soliditet

Stadens soliditet är 44%. Den låg år 2000 på 42% och föll fram till 2004 ner till 34% innan den vände uppåt igen.

Som framgår av Dagens Samhälle ligger vi mycket bra till jämfört med övriga kommuner även i detta avseende.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP