2011-10-26

Grön budget med välfärdssatsningar

Lidingö stads ekonomi är i grunden stark med goda resultat, hög soliditet, låg skuldsättning, och ordentliga resurser för att möta stadens pensionsåtaganden. Lidingö står också väl rustat för att kunna möta eventuella påfrestningar i kölvattnet av den internationella finans- och skuldkrisen. Trots vikande konjunktur så räknas de generella anslagen till samtliga nämnder upp med två procent nästa år, samtidigt som skatten kan hållas oförändrad. Därtill görs ett antal prioriterade satsningar.

Det nyligen antagna miljöprogrammet ger tydliga avtryck i vårt budgetförslag. För mig är miljöarbetet prioriterat de närmaste åren liksom satsningar på våra grönområden. Energieffektiviseringar, landskapsvård och flera strandnära cykel- och promenadvägar är viktiga framtidssatsningar för Lidingö.

Även inom utbildningsnämndens verksamhetsområde presenteras flera satsningar. Avgifterna för musikskolan sänks med 200 kr per elev och termin. Det underlättar för många barnfamiljer. Därutöver höjs skolpengen inom grundskolan med en extra procent, en extra peng införs för barn med svenska som andraspråk och en ny, större skola byggs i Rudboda som ersätter den gamla. Därmed ökar elevantalet från 300 till 450 elever.

Inom äldre och handikappnämndens område införs ett förbehållsbelopp för dem som har boende enligt LSS. Många av dessa personer har låga pensioner. Alla dessa får nu behålla minst 5 500 kronor när hyran är betald. Dessutom får hemtjänsten ett rejält tillskott när pengen höjs med ca sex procent. Det blir ett lyft för kvaliteten inom äldreomsorgen.

Vi planerar även att genomföra betydande investeringar både inom ramen för miljöprogrammet och inom välfärdens kärna för att möta ökade behov. Totalt beräknas investeringarna för 2012 uppgå till 407 miljoner kronor.

Lidingö stad har en sund och välskött ekonomi. Det ger utrymme för att göra investeringar i Lidingös gröna infrastruktur. De generella ramarna för budgeten rymmer cirka 35 miljoner kronor i ökning av anslagen. Utöver det tillkommer således nära 45 miljoner på prioriterade satsningar samt för volymökningar inom utbildningsområdet och äldreomsorgen.

Lidingösidan

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP