2011-10-11

Respektera och invänta Lidingöbornas synpunkter

Under vintern 2009/2010 pågick samrådet om Lidingös översiktsplan. Samrådsversionen presenterade tre möjliga framtidsbilder. Det nu framtagna förslaget till ny översiktsplan är en sammanvägning av lidingöbornas synpunkter, miljöaspekter och regionens utveckling.

Viktiga utgångspunkter i förslaget till ny översiktsplan är att:

• Grönstrukturen ska bevaras och utvecklas.
• Kommunikationerna ska förbättras.
• Översiktsplanen ska främja en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Det framtagna förslaget bygger på en analys och sammanvägning som på ett bra sätt ska stimulera Lidingöborna att diskutera och tycka till om Lidingös framtid fram till 2030.

Från majoritetetens sida sätter vi stor tillit till medborgarna och utgår ifrån att vi som politiker kommer att få en bred och bra dialog kring det framtagna förslaget.

Som enda parti väljer Centerpartiet att inte tillfråga Lidingöborna om det framlagda förslaget till översiktsplan. Det är väldigt tråkigt då dialogen med Lidingöborna i denna viktiga fråga är mycket angelägen.

Från majoritetens sida har vi varken tagit ställning till befolkningsökning eller enskilda stadsdelars utveckling. Det kommer vi att göra efter dialogen med Lidingöborna. Däremot menar vi att förslaget är så pass intressant, välgrundat och genomarbetat att det kan utgöra utgångspunkten för ovan nämnda dialog.

Det finns ingenting som hindrar att förslag som Lidingöborna motsätter sig tas bort innan beslut om översiktplanen tas. Däremot vore det fel att i nuläget ändra i det framtagna förslaget som bygger på en omfattande dialog och process. Genom sitt yrkande på kommunstyrelsen anser Centerpartiet uppenbarligen att Lidingöborna inte ens ska tillfrågas och få ta ställning till ett förslag som har många potentiella fördelar för Lidingös utveckling.

Befolkningsutveckling
Vi ser inte befolkningsmängd som ett mål i sig, utan som ett resultat av en god samhällsutveckling. Det är utifrån detta synsätt som förslaget till översiktsplan har tagits fram.

Men Lidingö har också ett ansvar för den regionala utvecklingen. Sett till de senaste 10 åren har den årliga befolkningstillväxten på Lidingö begränsats till 0,78 %, vilket placerar oss på 22:a plats bland länets 26 kommuner .

Sett över 30 år har Lidingös befolkning ökat med 17,72 % mot 34, 43 % i hela Stockholms län. Lidingös befolkningsökning har de senaste 3 decennierna m.a.o. varit hälften av regionens sammanlagda.

Men det finns inget egenvärde att följa regionens genomsnittliga befolkningsutveckling. Hur stor befolkningsutvecklingen blir styrs istället av hur Lidingöborna vill att staden ska utvecklas.

Centrum-Torsvik
Centerpartiets oförmåga att se till helheten är också mycket märkligt. De kvaliteter som förslaget strävar efter i Centrum-Torsvik, såsom minskat buller, förbättrad kollektivtrafik och en sammanläkning av stadsdelarna omöjliggörs med Centerpartiets förslag.

Med en halverad exploateringsgrad saknas de ekonomiska förutsättningarna för att överdäcka Södra Kungsvägen och dra Lidingöbanan via Centrum. Sannolikt blir också resandeunderlaget för litet för att SL ska finna en sådan omläggning intressant.

Utan överdäckning kvarstår även en stor del av bullerproblematiken, något som åtminstone tidigare varit en profilfråga för Centerpartiet. Dessutom innebär Centerpartiets förslag en ökad exploatering av grönytorna om inte överdäckningen kan genomföras.

Dialogen med Lidingöborna får utvisa vilken riktning som utvecklingen av Centrum-Torsvik ska ta. Men det är viktigt att man förstår konsekvenserna av olika alternativ.

Lidingöbanan
Även när det gäller Lidingöbanans framtid väljer Centerpartiet (återigen) att lägga ut dimridåer.

För det första har staden ansvaret för gamla Lidingöbron med dess befintliga kapacitet (enkelspår samt GC-väg) oavsett om nuvarande dragning kvarstår eller en ny dragning görs genom Centrum-Torsvik. Detta har också bekräftats i ett avtal med SL och landstinget relativt nyligen, ett avtal som för övrigt även Centerpartiet har ställt sig bakom.

För det andra är en översiktsplan just en översiktlig planering. Därför finns inte, och ska inte heller finnas, svar på detaljerade frågor kring Lidingöbanans restider, tillgänglighet och turtätet i översiktsplanen. Detta är frågor som så småningom måste förhandlas med Lidingöbanans huvudman, SL, om och när det blir aktuellt med en omdragning av banan.

Däremot är det väsentligt att vi i översiktsplanen tar med en tänkbar omdragning av Lidingöbanan så att övrig planering inte förhindrar en sådan utveckling framöver.

Översiktsplanen är onekligen ett viktigt dokument och en bred uppslutning bakom densamma är önskvärd. Men även om alla partier inte kommer att kunna enas fullt ut kring den slutgiltiga planen är det beklagliggt att Centerpartiet redan nu väljer att ställa sig vid sidan om.

Läs även: Lidingösidan

3 kommentar(er):

Anonym,  14 oktober 2011 10:00  

Är det inte en lite mystisk vinkling Paul L gör i sitt inlägg? Som vanligt tvingas man tillägga. "Som enda parti väljer Centerpartiet att inte tillfråga Lidingöborna om det framlagda förslaget till översiktsplan" skriver Paul och försöker framställa det som om centern därmed vill strypa dialogen om översiktsplanen. Det är väl snarare så att centern har en annan uppfattning om hur planen ska utformas och vill att dialogen med lidingöborna ska ha andra utgångspunkter än vad Paul tycker. Det borde vara fullt legitimt och det är väl också så det normalt sett går till.

Anonym,  18 oktober 2011 17:57  

Centerpartiet är väl det parti som just tillfrågat lidingös medborgare, i en öppen dialog, hur de vill att vår framtida stad ska se ut.

Peter Eriksson,  20 oktober 2011 01:17  

Om ni cenerpartister ska kommentera på Pauls blogg kan ni väl i alla fall vara rakryggade nog at stå för era åsikter och skriva ut era namn. Anonyma påhopp ger ingen trovärdighet

Läser man dessutom Lidingösidan, http://lidingosidan.se/3668/c-vill-ha-laegre-befolkningsutveckling#c001458, så ser man vad lidingöborna tycker om Centerparties förslag.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP