2009-06-15

De rödgröna saknar vision

I februari inleddes arbetet med att ta fram en ny vision och nya strategiska mål för Lidingö. 24-timmars konferenser genomfördes med nämndernas ordföranden, vice ordföranden och förvaltningschefer liksom med hela kommunstyrelsen.

Båda konferenserna kom i stora drag fram till samma slutsatser och utifrån detta presenterade stadsledningskontoret ett förslag för kommunstyrelsen den 1 juni och nu slutbehandlas det av kommunfullmäktige ikväll.

Samtliga partier fick förslaget skickat till sig i mitten av maj och har haft möjlighet att diskutera det vid två olika gruppmöten. Ändå väljer S, V och MP att begära bordläggning med argumentet att processen varit sluten och att inte tillräcklig tid getts för att diskutera frågan i respektive parti.

De rödgrönas agerande är under all kritik. Saknar man helt förmåga att presentera en vision för hur man vill att Lidingö ska utvecklas, eller beror det på att man även i detta ärende inte kan enas och då av taktiska skäl väljer att passa i denna viktiga fråga? I vart fall är det ett fattigdomstecken att på 4 månader inte kunna ta fram ett eget förslag.

7 kommentar(er):

Jonas Lundgren 16 juni 2009 14:39  

Hej Paul

För det första föreligger faktafel när du påstår att oppositionspartierna har haft god tid på sig att diskutera saken, det vill säga två möten. I Vänsterpartiet har ett möte hållits och där kunde en konsensus inte slutas vilket gjorde att Sven-Erik Wånell ombads agera på det sätt du beskriver och tillsammans med övriga oppositionspartier begära bordläggning. Det är viktigt att varje partigrupp står bakom sina kommunstyrelserepresentanters agerande och att dessa representerar den samlade föreningens gemensamma ställningstagande. Visionerna är luddiga och något oklara. De kräver diskussion inom partiföreningarna. Den diskussionen tänker vi ta oss rätten att hålla.

/Jonas Lundgren
styrelsen
Vänsterpartiet Lidingö
Kulturpolitiska Utskottet
Vänsterpartiet Storstockholm

Anonym,  16 juni 2009 17:25  

Paul har alltså en poäng, ni är inte eniga inom vänsterpartierna, ni är inte ens eniga i vänsterpartiet.

Jonas Lundgren 16 juni 2009 22:11  

Hej igen

Vi är eniga om att vi kommer att skriva en gemensam ny vision och samtal förs mellan oss (s) och (mp). Vi har redan framarbetat större delen av de gemensamma visionerna.
Dock vill jag påpeka att majoriteten bara har tagit det förslag som framarbetats av konsulter och med små modifikationer framställt det som sitt eget förslag. Inte undra på att det går snabbare än att tänka själva och låta sina partimedlemmar ha ett ord med i spelet. I Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet förankras visionerna på medlemsmöten och inte av arbetsgrupper eller styrelser. Jag vet inte hur det går till i alliansen.

/Jonas Lundgren
styrelsen
Vänsterpartiet Lidingö
Kulturpolitiska Utskottet
Vänsterpartiet Storstockholm

Anonym,  17 juni 2009 10:18  

Först vill du påpeka hur majoritetspartierna har arbetat fram förslaget, sedan avslutar du med att säga att du inte vet hur det går till i alliansen. Hur skall du ha det? Vet du eller vet du inte hur det går till?

Jonas Lundgren 17 juni 2009 10:52  

Hej

Anonym skulle kunna börja läsa texten jag skriver. Jag påstår att Vision för Lidingö Stad, i den version som majoritetspartierna lägger fram inte är skriven av dem själva. Den är skriven av konsulter. Det jag också säger är att vi inom oppositionspartierna vill förankra de alternativa visionerna hos våra medlemmar på basnivå och huruvida detta har gjorts även hos borgarna vet jag inte. Dock tycker vi inom oppositionen att det är viktigt att förfara på det viset.

/Jonas Lundgren
styrelsen
Vänsterpartiet Lidingö
Kulturpolitiska Utskottet
Vänsterpartiet Storstockholm

Paul Lindquist 17 juni 2009 12:17  

Jonas!

Så här ligger det till. Kommunstyrelsen hade en konferens i Bryssel i februari där vi tillsammans tog fram grunderna för visionen. Det var ett interaktivt möte där alla ledamöterna och ersättarna medverkade.

Arbetet leddes av en konsult som fungerade som processledare, men innehållet har vi arbetat fram själva.

En motsvarande konferens har genomförts med nämndernas ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer.

Konsulten har sedan sammanställt materialet åt oss och därefter har det bearbetats vidare av den politiska majoriteten.

Förslaget är således i allra högsta grad politiskt. Jag kan därför ha stor förståelse för om du som vänsterpartist har invändningar mot innehållet, men än så länge har dina partikollegor i kommunstyrelse respektive fullmäktige eller för den delen Miljöpartiets och Socialdemokraternas inte sagt et ord om vad ni har för alternativ.

Av vad du själv skrev kunde ni inte ens enas inom Vänsterpartiet och då är det ju inte så konstigt att ni inte kan få ihop det med S och MP heller.

Jonas Lundgren 17 juni 2009 14:45  

Hej Paul Lindquist

Att förankra förslagen inom partigrupperna är en process som utförs inom alla frågor som våra förtroendevalda har att fatta beslut om. Så ser det ut i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Huruvida majoritetspartierna är så pass toppstyrda att förslaget till visioner finns förankrat hos medlemsmöten vet jag inget om och tänker därför inte uttala mig i frågan. Dock kan jag konstatera att det förslag som konsulten tog fram är väldigt likt det förslag som majoriteten lade fram. Inte konstigt att det är lätt att enas om man själv inte behöver tänka så mycket. Vänsterpartiet (genom Sven-Erik Wånell), för intensiva diskussioner med Mårten Dalberg och Jan Fjellander. Så du behöver inte oroa dig för att stå oemotsagd.

Mvh
/Jonas Lundgren
styrelsen
Vänsterpartiet Lidingö
Kulturpolitiska Utskottet
Vänsterpartiet Storstockholm

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP