2009-08-08

Män och kvinnor är faktiskt olika

"Det finns tre sorters lögner: lögn, föbannad lögn och statisktik." Detta citat som knutits till såväl Mark Twain som Benjamin Disraeli illustrerar väl den märkliga attack som de båda moderata riksdagsledamöterna Hillevi Engström och Mats Johansson gör på den kommunalpolitiska jämställdheten på SvD Brännpunkt.

Genom att välja ut just kommunala bolag lyckas man visa på en stor snedfördelning vad gäller könen. Men alla som någon gång har sysslat med kommunalpolitik vet att de kommunala bolagen sällan hör till kommunernas maktcentra. Istället är det kommunstyrelserna, socialnämnderna och utbildningsnämnderna som är de tunga beslutsinstanserna. Där finns de stora budgetarna och där beslutar man om de viktigaste kommunala frågorna.

Hur ser då könsskillnaderna ut totalt sett i den kommunala demokratin. Enligt regeringens egen statistik är fördelningen i primärkommunerna 60 % män och 40 % kvinnor, dvs. inom ramen för vad som i den allmänna debatten brukar anses som tillfredsställande. Inom landstingskommunerna är fördelningen 52 % män och 48 % kvinnor.

När Engström och Johansson sedan hävdar att skillnader mellan manligt och kvinnligt saknar vetenskapligt stöd, ja då är de verkligen ute på djupt vatten.

Vetenskapen visar nämligen just att det finns klara skillnader mellan män och kvinnor. Skillnader som alldeles uppenbart påverkar hur män och kvinnor väljer att leva sina liv. Om detta skulle man kunna skriva en hel uppsats, men låt mig som ett enda exempel bara få citera psykiatrikern David Eberhard som i sín bok Ingen tar skit i de lättkränktas land skriver följande:


"När små pojkar är mellan tre och fem år gamla uppkommer en kraftig testosteronökning i kroppen. Deras hjärnor maskuliniseras till följd av testosteronet. Detta "råkar" sammanfalla med den ålder då de allra flesta pojkar vill vara riddare och börjar fixera sig vid vapen och krig. Motsvarande period för småflickor kommer mellan två och fyra års ålder. Deras hjärnor översköljs av det kvinnliga könshormonet östrogen. I den åldern leker i stort sett alla flickor mamma. De vyssjar sina dockor och tar hand om sin dockfamilj."
Att radikalfeminister vägrar erkänna detta finns det många exempel på, men att två moderata riksdagsledamöter skulle gå i den fällan förvånar mig mycket.

Olikheter mellan könen får aldrig tas till intäkt för att diskrimnera någon. men det är inte samma sak som att att män och kvinnor skall välja lika. Jämställdhet handlar i grund och botten nämligen inte om procenttal utan om varje människas rätt att efter sin förmåga göra sin egna livsval. Det bör den moderata jämställdhetspolitiken även fortsättningsvis inrikta sig på.

Läs även Jonas Himmelstrands välbalanserade replik på SvD Brännpunkt.

Övriga kommentarer: Åsa Carlsson - Liberal Kunskap * Bildning * Tradition SvD Göran Pettersson Tokmoderaten Bjarne Grankvist Motpol Pär Ström på Newsmill

6 kommentar(er):

Tanja Bergkvist 9 augusti 2009 22:16  

Jag är också förvånad över att Alliansen rakt av köpt vänstermarxisternas postmodernistiska genusflum som inkluderar ett inte helt försumbart inslag av tvång och tvångsmässig fixering vid att allt måste vara fördelat 50/50 även om detta skulle gå emot de involverade individernas fria vilja. Är detta liberalt? Eller ens mänskligt för den delen?

Hesslow har skrivit bra om olikheterna, liksom prof Annica Dahlström, här ett inlägg jag skrivit med två talande figurer från en Hessow-artikel:

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/19/de-farliga-olikheterna/

Anonym,  10 augusti 2009 09:03  

hmmm...kvinnor vill bli mammor. Män vill bli krigare. Kvinnor förtjänar därför inte lön?....eller? Utveckla gärna. Jag förstår verkligen ingenting. Sommaren kanske har varit ovanligt het?

Anonym,  11 augusti 2009 09:20  

Till Anonym här ovan.
Sommaren har nog varit för het för dig! Såväl Pauls blogg som Engströms och Johanssons inlägg om den kommunalpolitiska jämställdheten handlar inte om lön (ersättningen per timme för fritidspolitiker är långt under alla fackligt godkända miniminivåer...).
Diskussionen handlar istället om andel män respektive kvinnor i kommunala bolags styrelser.
En springande punkt i E&J's resonemang är att det inte skulle finnas skillnader mellan män och kvinnor. På den punkten måste jag som läkare och forskare inom fortplantningsmedicin ställa mig frågande till E&J's kunskapskällor. Det börjar likna inskränktheten i de kretsar i USA som vill likställa Darwins utvecklingsteori med bostavstrogen bibeltolkning.
Men om det nu vore så att det inte är någon skillnad, varför är det då så viktigt att båda könen är lika representerade?

I grunden till E&J's resonemang finns den basala feministiska konspirationsteorin: om färre kvinnor än män finns i någon grupp, så beror det på att män aktivt motarbetar kvinnor.

Inom forskningsvärlden har liknande påståenden gjorts, men det finns en alternativ tolkning. De relativt få riktigt attraktiva tjänsterna och forskningsanslagen ges till ett fåtal individer. Urvalet sker inte på grund av de sökandes kön utan i väldigt hög utsträckning därför att just dessa individer har stöd hos de personer som har makten över fördelningen. Fler män än kvinnor beviljas INTE de stora anslagen, får INTE de mest attraktiva tjänsterna. Och det beror inte på könet utan på att andra faktorer styr...

Anonym,  11 augusti 2009 09:32  

Fortsättning av min kommentar ovan:

Vill bara förtydliga skillnaden mellan patriarkaliskt förtryck enligt feministisk teori (PFFT) och en alternativ förklaring (ALT)till urval vid till exempel fördelning av forskningsanslag.

Fyra forskare (A, B, C och D) med ganska lika meriter (går ej att helt objektivt mäta) söker medel.

PFFT: B är kvinna, och stryks därför, medlen ges till A, C eller D (efter lottning eftersom alla är män och därför likvärdiga enligt PFFT).

ALT: D får forskningsanslagen, därför att de som sitter i beslutande kommittéer tycker att D är bäst - forskningen liknar deras egen utan att inkräkta på deras egna chanser att få forskningsmedel, eller så kan deras eget område få ännu bättre stöd om det finns en forskare till med stora anslag i området, eller så kan den D vara en attraktiv samarbetspartner som kan vara positiv för den egna forskningen. I detta perspektiv är det ointressant för en "patriark" om D är man eller kvinna. Däremot får inte A och C något anslag, trots att de är män...

Ergo, det finns så många andra viktigare skäl att stödja en viss forskare än individens kön.

Anonym,  17 augusti 2009 00:34  

Vänta nu... är inte just jämställdhet en av de "grundläggande svenska värderingar" som (m) vill ha i "svenskkontraktet" för invandrade?

Paul Lindquist 17 augusti 2009 00:37  

Det finns ingen motsättning i det. Att vara mot könskvotering eller att peka på att forskningen faktiskt visar att män och kvinnor är olika innebär inte att man är motståndare mot jämställdhet.

Som jag skrev i mitt blogginlägg: "Jämställdhet handlar i grund och botten nämligen inte om procenttal utan om varje människas rätt att efter sin förmåga göra sin egna livsval."

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP