2011-05-31

En budget för miljön, skolan och äldreomsorgen

Mer resurser till miljö, skola och äldreomsorg är en snabb sammanfattning av årets budgetdirektiv som kommer att beslutas i kommunstyrelsen den 7:e juni.

Alla nämnder får en uppräkning på två procent. Utöver detta görs särskilda satsningar på bland annat miljön, hemtjänsten, musikskolan och grundskolan. Dessutom kommer ett ambitiöst miljöprogram att införas som påverkar stadens alla verksamheter.

Vår ansvarsfulla och välskötta ekonomi lägger grunden för satsningar på välfärden. När andra skär ner på viktiga verksamheter, kan vi utveckla Lidingö.

Fokus på hälsa och miljö
Denna budget präglas av höga miljöambitioner, och den väver ihop hälso- och miljöaspekter på ett unikt sätt, vilket sätter kraft bakom Lidingös profil som Hälsans ö. Därför gör vi en fortsatt satsning på gång- och cykelvägar, övriga vägnätet, grönområden och snöröjningen.

Kunskapen om miljöfrågor ska också göras mer tillgänglig för allmänhet, företag och organisationer. I förslaget utökas således tjänsten som kommunekolog.

Allt fler väljer cykeln för att ta sig fram i Stockholmsregionen. Därför kommer vi att undersöka möjligheterna för lidingöborna att få tillgång till lånecyklar enligt samma princip som i dag finns i Stockholms stad.

Satsning på skolan
I de ekonomiska ramarna för utbildningsnämnden föreslås en höjning på tre procent i stället för två till grundskolan, vilket innebär ett ytterligare tillskott på två miljoner kronor.

Två miljoner kronor extra tillförs även för stöd till elever med svenska som andra språk, för att säkerställa att alla elever klarar målen. Genom att sätta in stödet tidigt minskar risken att någon elev halkar efter.

I budgetdirektiven föreslås även att avgiften för musikskolan sänks från dagens 1 700 kronor per termin till 1 500 kronor. Därtill får utbildningsnämnden ytterligare 10,3 miljoner kronor för att ta emot fler barn och elever.

Möter behoven
För äldre- och handikappnämnden sker en uppräkning med två procent för att möta kostnadsökningarna. Till detta tillkommer ytterligare 19,5 miljoner för att möta ett ökat vård- och omsorgsbehov.

För hemtjänsten föreslås en höjning av pengen med cirka fem procent, vilket motsvara ett tillskott på ungefär fem miljoner. Det innebär ett rejält tillskott för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Ett förbehållsbelopp införs även för dem som har boende enligt LSS. Många av de dessa personer har mycket låga inkomster och följdaktligen svårt att betala de ofta höga hyresnivåerna som råder i nyare gruppbostäder. Därför inför vi ett förbehållsbelopp så att de LSS-boende garanteras goda levnadsvillkor.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP