2009-02-12

Gräddfil för vindkraft en farlig väg

Regeringen föreslår att man ska ta bort kravet på detaljplanestöd och bygglov för vindkraftverk. Det är en farlig väg som i förlängningen riskerar att urholka det kommunala inflytandet till förmån för regionala och statliga intressen.

Det finns alla anledning att fundera över det rimliga i att särintressen påtagligt kan försena genomförandet av demokratiskt fattade beslut, men lösningen är inte att minska inflytandet för den demokratiska nivå som står närmast medborgarna.

Att ge en gräddfil just till vindkraftverk synes dessutom ytterst märkligt. Det finns många oerhört viktiga infrastrukturprojekt som fördröjs i åratal pga. alla möjligheter att överklaga och ofta är det faktiskt regeringen självt som är den största flaskhalsen.

För att nämna ett konkret miljöprojekt, nämligen den nya återvinningscentralen i Stockby, tog fullmäktige beslut före valet 2006. Den planen ligger fortfarande på Andreas Carlgrens bord och väntar på ett beslut...

Källor: DN Ekot

2 kommentar(er):

Göran 13 februari 2009 14:42  

Kommunen har fortfarande ett mycket stort inflytande över etableringen av vindkraft även om de nu föreslagna lagstiftningen skulle gå igenom.

För det första så ska lämpliga områden för vindkraft pekas ut i översiktsplanerna. Genom att använda sin översiktsplan kan ju kommunen mycket tydligt visa exploatörer var det är lämpligt med vindkraft.

I nästa skede när det är dags för lokalisering kommer det att krävas att kommunen ger ett godkännande för varje projekt för att ett miljötillstånd ska kunna beviljas. Om då exploatörerna t ex struntat i översiktsplanen eller på annat sätt haft dåligt samråd med kommunen kan kommunen alltså stoppa en vindkraftsetablering.

Vad som tas bort är kraven om detaljplan och bygglov (utom i vissa fall), instrument som ändå inte är särskilt väl anpassade till vindkraften. Den stora förändringen är att det inte längre är möjligt att överklaga samma vindkraftverk tre gånger. Först detaljplan, sedan bygglov och sist miljötillstånd.
Jag tycker att detta tyder på en handlingskraftig regering som prioriterar vindkraft. Utmärkt!

Paul Lindquist 14 februari 2009 00:57  

Jag kanske uttryckte mig otydligt.

Att olika infrastrukturprojekt kan överklagas i flera olika omgångar är ett reellt problem, men det är inte unikt för vindkraft utan gäller i lika hög grad väg- och järnvägsbyggen, bostadsprojekt och andra former av kraftverk för att nämna några exempel.

Det skulle regering och riksdag behöva göra något åt utan att för den skull göra våld på den kommunala planeringsprocessen just när det gäller vindkraftverk.

Kommunal planering handlar om avvägning mellan olika intressen, mellan grannar med olika önskemål, mellan utveckling och bevarande, mellan naturvärden och infrastruktur. Detaljplan och bygglov är verktyg för att pröva dessa många gånger motstridiga intressen mot varandra, miljöprövningen är det inte. Den berör bara en aspekt.

Och även om kommunen har kvar ett inflytande kommer regeringen med den nya lagen att kunna köra den kommun som fattar "fel" beslut.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP