2010-03-31

Varför ska pensionärer ha lägre skatt än de som arbetar?

Trots att Alliansregeringen har sänkt skatten två gånger för landets pensionärer (när gjorde Socialdemokraterna det senast - aldrig, tror jag) och i dagarna utlovat en tredje sänkning tycks de båda pensionärsorganisationerna ändå vara missnöjda.

Just nu pågår en kampanj från SPF och PRO mot jobbskatteavdraget. Inte så att de (till skillnad mot de rödgröna partierna) har något emot att de som arbetar får sänkt skatt, men de anser pensionärerna trots de genomförda och utlovade skattesänkningarna är missgynnade och menar att deras skatt ska sänkas lika mycket som jobbskatteavdraget har inneburit.

Vid en första anblick låter ju det som ett rimligt krav. Lika skatt vid lika inkomst. Men om man synar frågan lite närmare så är svaret nog inte så självklart.

För det första måste man beakta syftet med jobbskatteavdraget. Det är ett tydligt och väl fungerande incitament för att få fler människor i arbete. Det förbättrar tillväxten och ger ökade skatteintäkter och lägre kostnader för a-kassa, sjukpenning och förtidspension. Det leder i sin tur bl a till höjda pensioner och att stat och kommun får större resurser för att finansiera bl a en bra äldreomsorg. Något som allra högsta grad borde ligga i pensionärsorganisationernas intresse.

För det andra får en pensionär som arbetar dubbelt jobbskatteavdrag och dennes lön belastas inte heller med sociala avgifter på samma sätt (mer om detta längre ner). Varför lyfter pensinärsorganisationerna inte fram detta som något orättvist i andra riktningen?

För det tredje pratar man om pension som uppskjuten lön, men det är en sanning med stor modifikation. I praktiken betalar dagens löntagare dagens pensioner, för så var det gamla ATP-systemet uppbyggt, De får dessutom i olka grad (beroende på ålder) finansiera sin egen pension eftersom vi numera har bytt pensionssystem. Dagens arbetsföra generation får alltså betala både sin egen och sina föräldrars pension, något som dagens pensionärer alltså har sluppit. Men om detta hör man inte ett ord från SPF eller PRO.

För det fjärde, om man nu tycker att det är orättvist att bara de som arbetar får jobbskatteavdrag, varför kritiserade aldrig pensionärsorganisationerna att löntagare tidigare kunde göra avdrag för avgiften till fack och a-kassa? Det sänkte ju också de facto skatten för de som arbetar relativt pensionärerna.

För det femte har pensionärskollektivet som helhet (men här finns naturligtvis mycket stora individuella skillnader) gynnats mer av den borttagna förmögenhetsskatten eftersom de som grupp är mer förmögna än yngre. Det kanske man också ska tänka på om man vill spela rättvise kortet generationerna emellan. Och hur många av dagens pensionärer har inte köpt sina villor med starkt subventionerade statlig lån eller bott i lägenheter vars hyror pressats ner av samma skäl?

För det sjätte får pensionärer ofta rabatter på offentliga tjänster såsom teater- och museibesök liksom på kollektivtrafik. Det har jag aldrig hört SPF eller PRO klaga över.

För det sjunde har den som arbetar många gånger kostnader för "intäktens förvärvande" som det så vackert heter på skattesvenska. Det kan röra sig om kläder, lunch ute och resor till och från jobbet som i mycket lite utsträckning går att dra av i deklarationen.

Men det viktigaste argumentet är trots allt att löntagare faktiskt betalar mer i skatt på sin lön än pensionärer trots jobbskatteavdraget. Förutom sin inkomstskatt betalar nämligen arbetsgivaren in en löneskatt (arbetsgivaravgift) som uppgår till 31,42 % av lönen. Den syns sällan på lönekuvertet men är de facto en del av den skatt man betalar.

Nu ska i ärlighetens namn sägas att en del av löneskatterna är starkt kopplade till att man arbetar, såsom sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och arbetsmarknadsavgift (går bl a till arbetslöshetsersättning) och därför är det logiskt att inte pensionärer ska betala dessa. Men i arbetsgivaravgifterna ingår även en s k allmän löneavgift. Den är inte kopplad till någon speciell förmån utan är enbart en dold löneskatt på 6,03 % som enbart de som arbetar tvingas betala.

För 2009 gav den 93,5 miljarder kronor till statskassan vilket kan jämföras med de 71 miljarder kronor som jobbskatteavdraget har minskat skattetrycket med.

Så den rätta frågan att ställa är egentligen varför pensionärer ska betala lägre skatt än de som arbetar?

Läs även: DN DN Mina Moderata Karameller Isabella Jernbeck Alliansfritt Sverige Funderingar från Farsta Bjarne Grankvist

5 kommentar(er):

Unknown 5 april 2010 18:08  

Svaret är väl mycket enkelt. Därför att de redan betalat sina skatter en gång under sin tid de arbetade.


"Varför ska pensionärer ha lägre skatt än de som arbetar?"

Paul Lindquist 5 april 2010 20:38  

På sina pensioner har de ju inte betalat skatt tidigare, så varför skulle det berättiga till lägre skatt?

Hjördis Widell,  16 april 2010 12:42  

Hej Paul!
"Fört det andra får en pensionär som arbetar dubbelt jobbskatteavdrag" - så skriver Du lika slarvigt som alla andra politiker - jag tycker att det är viktigt att alla som uttalar sig om detta är tydlig med att det dubbla jobbskatteavdraget gäller från och med årsskiftet efter det år man fyllt 65 år.Är man född i januari så dröjer det ett helt år det vill säga tills Du fyller 66 innan Du kan få ta del av det dubbla jobbskatteavdraget.
Det borde gälla från och med månaden efter att man fyllt 65 år -men så är alltså inte fallet.

Hälsningar Hjördis Widell 65+

Paul Lindquist 17 april 2010 15:42  

Hjördis!

Tack för att du påpekade stavfelet. Jag brukar vara noga med språket, men ibland missar även jag. Har nu korrigerat misstaget.

Vad gäller det dubbla jobbskatteavdraget har jag precis kollat med finansministerns statssekreterare. Dubbelt jobbskatteavdrag får man det år man fyller 65 år. Man behöver alltså inte vänta tills man fyller 66 år.

Hjördis Widell,  28 januari 2011 13:50  

Hej Paul!
Kolla i alla skattetabeller eller förhör dig en gång till hos finansministerns statssekreterare så får du bevisat att det "dubbla jobbskatteavdraget " inte gäller förrän årsskiftet efter din 65 års dag har paserat.
Hälsningar Hjördis Widell snart 66

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP