2010-03-26

Tunnel ska lösa trafikproblemen på södra ön

Alltsedan Gåshagaleden byggdes på 70-talet har sträckan mellan Högberga och Skärsätra framstått som den felande länken. 13 000 fordon som varje dygn passerar igenom ett villaområde, 5-10 meter utanför köksfönstren är inte bra.

Sträckan har dålig framkomlighet, brister i trafiksäkerheten och skapar stora problem i boendemiljön.

Under flera decennier har det funnits ambitioner att föröka lösa problemen och ett vägreservat finns sen tidigare utpekat norr om lidingöbanan. Men någon majoritet har inte kunnat formas kring ett förslag - förrän nu.

2002 utreddes ett antal alternativ söder om lidingöbanan. Den utredningen kompletterades sedan 2008 med att vi lät undersöka olika alternativa lösningar norr om banan. Sammanlagt har elva olika alternativ utretts de senaste åtta åren, varav två stycken redan har avförts av kommunstyrelsen.

Under vintern har en fördjupad analys gjorts av bergtunnelalternativet och resultatet av denna har analyserats och resulterat i att Moderaterna och Folkpartiet idag har presenterat vårt förslag till inriktningsbeslut.

I huvudsak har tre olika huvudalternativ övervägts:

  1. Nollplusalternativet, dvs. att bygga om befintlig väg och komplettera med planskilda korsningar i Högberga och Skärsätra
  2. En lösning norr om lidingöbanan, med eller utan övedäckning vid Skärsätra skola
  3. Bergtunnelalternativet

Vår samlade bedömning är att bergtunnelalternativet bäst uppfyller målen för ny väg vad gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö samt har begränsad inverkan på naturmiljön.

Nollplusalternativet är förvisso det billigaste, men uppfyller inte målen och försämrar istället situationen för de fastigheter som redan idag är värst drabbade.

Norra alternativet ser vi som svårgenomförbart pga. dess omedelbara närhet till Skärsätra skola. Dessutom skulle vägen gå nära Kottlasjön och göra intrång i en del nyckelbiotoper vid dess södra strand. SL har signalerat om behov av dubbelspår mellan Skärsätra och Högberga vilket försvårar en vägdragning ytterligare. Kottlavägens avstängning vid Kottla station skulle innebära stora omvägar för trafiken från södra Skärsätra till norra ön och de krav på bullerskydd som finns vid en sådan dragning riskerar att skapa en skarp barriär mellan Kottlasjön och Mölna ängar.

På kommunstyrelsen den 12 april lägger vi därför ett förslag till inriktningsbeslut om att inleda en detaljprojektering av bergtunnelalternativet i huvudsaklig överensstämmelse med WSP:s utredning. Än återstår många frågor att svara på och utformningen av alternativet utvecklas och förbättras innan spaden kan sättas i marken.

Utredningen beräknas ta drygt ett år och därefter ska en detaljplan tas fram innan spaden kan sättas i marken. Men dagens besked är ett viktigt steg i rätt riktning för att en gång för alla lösa trafikproblemen på södra ön.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP