2010-04-26

Centerpartiet sviker i vägfrågan

När Moderaterna och Folkpartiet presenterade bergtunnelalternativet som vårt gemensamma förslag till lösning på vägproblemen mellan Skärsätra och Högberga gick Centerpartiet ut i lokalmedia och förklarade att det i själva verket var deras förslag från början.

När jag sedan träffade deras ledamot, Tor von Sydow, på förra kommunfullmäktigesammanträdet kom han spontant fram till mig och visade sin stora glädje och uppskattning till att vi nu förordade just bergunnelalternativet. På kommunstyrelsen yrkade sen Lilian Becker (C) bifall till förslaget.

Utifrån detta skulle ju man kunna tro att Centerpartiet står bakom bergtunnelalternativet när det blir skarpt läge. Men icke, på kvällens kommunfullmäktigesammanträde tar Tor von Sydow istället helt oväntat avstånd från någon ny väginvestering och yrkar istället på återremiss.

Någon förvarning om denna plötsliga kovändning har vi inte fått, inte heller någon förklaring. Är det så Centerpartiet vill bedriva politik på Lidingö? Ska man inte kunna lita på vad partiets företrädare säger?

Läs även: Lars Björndahl Bjarne Grankvist Lidingösidan

25 kommentar(er):

Anonym,  26 april 2010 21:00  

Lidingöcenterns agerande påminner onekligen om förre presidentkandidaten John Kerrys starkaste kännetecken, flip-flop..

Anonym,  26 april 2010 23:29  

Centern har väl förstått att en investering med bergtunnelalternativ ej går att försvara kostnadsmässigt. Bra Tor ! Låt oss se billigare och smartare lösningar.

Anonym,  26 april 2010 23:34  

Hej, vad innebär det att det yrkas på återremiss, vad händer nu?

Paul Lindquist 27 april 2010 00:36  

Det innebär att ärendet skickas tillbaka till kommunstyrelsen för en förnyad prövning. Enligt en särskild regel kan en minoritet bestående av 1/3 av de närvarande ledamöterna fatta ett sådant beslut, men bara en gång.

Följden blir att beslutet försenas, sannolikt till junisammanträdet.

Mikael Haag,  27 april 2010 06:58  

Innan man säger att tunnelalternativet är dyrt så bör man ställa sig frågan: Dyrt i förhållande till vad?

Ett nollplus-alternativ kostar 70 mkr utan två planskilda korsningar, lägger du till dem så bli sannolikt kostnaden i storleksordningen 200 mkr. Och du löser knappt något av problemen, så 200 mkr för nästintill ingenting.

Att göra ingenting kostar ju inget kan man tro. Förutom buller, trafikstockning, osäker trafiksituation. Så prislappen för att göra ingenting är på sikt mycket, mycket stor.

Så i ljuset av detta är tunnelalternativet både ett bra och billigt alternativ.

Anonym,  27 april 2010 08:06  

Centern är rädd för Miljöpartiets framfart i storstadskommunerna och vill spela taktiskt för att kunna två sina händer i kommande valets diskussioner.

Anonym,  27 april 2010 08:15  

eller förstås: Centern tar position i valet genom att vara det enda förändringsfientliga borgerliga alternativet. Valtaktik är det i alla fall.

Jonas Lundgren 27 april 2010 08:58  

Som Paul påpekar kan en minoritetsåterremiss bara gå igenom en gång. Därför är det viktigt att påpeka att vi i Vänsterpartiet var de som konsekvet har yrkat avslag på bergtunnelalternativet, det är nämligen inget alternativ att spränga en tunnel till en kostnad av 410 miljoner för att sementera fast bilismen i samhällsstrukturen när gymnasieskolan går på knä och när äldrevården är i behov av förbättring etc.

Jag hoppas att de partier som yrkat återremiss kommer att gå på Vänsterpartiets linje, det vill säga Nej till bergtunnelalternativet.

Jag har skrivit om detta på min blogg: http://jonaslundgren.blogspot.com/2010/04/vi-ar-de-enda-som-sager-nej-till.html

Mvh
/Jonas Lundgren
Lidingövänsterns partigrupp

Anonym,  27 april 2010 08:59  

Ett stort plus till Centern som har förstått att detta är ett vansinnigt förslag. Det borde du också göra Paul om du nu inte var så förblindad av att få till en uppgörelse med SL om Lidingöbanan, eller vad det nu är som gör att du driver på ett sådant förhastat beslut. Det är ett dyrt förslag som inte löser hela problematiken med Södra Kungsvägen. Dessutom är det uppenbart att kalkylerna har skönmålats.

Valtaktik, eller inte, Centern kan åtminstone räkna med en röst från mig!

Anonym,  27 april 2010 14:58  

Bara på Lidingö.. Att man bygger på ön som om infrastrukturen finns, får in skatteunderlag genom tusentals nyinflyttade och sen är oförstående när man behöver bygga en väg för alla dessa människor. 30 år senare samma diskussion...och musei-tågen från 40-talet rullar vidare... Ju rikare kommun, ju fler högröstade förändringsmotståndare

Anonym,  27 april 2010 23:10  

Det är lätt att tala i egensak, när man bor vid södra kungsvägen som M, Haag tydligen gör. Klart att han med flera vid vägen vill få ett högre värde på sitt hus, men att flytta detta problem till andra som får en sänkning av värdet av flera orsaker är inte en lösning och kostnaden är inte alls berättigad för en tunnel, och ej heller miljömässigt i linje med Lidingö's strategi val för framtiden. Vägen har legat där länge och ingen har tvingat husägare att köpa ett hus just där, eller hur? Nej fram för ett bra alternativ på den befintliga vägen och satsa pengar på värdehöjande åtgärder. Inte lösningar för få.

Anonym,  27 april 2010 23:19  

På mötet igår framkom det siffrorna från Lidingö stads webb undersökning, vilket val boende på Lidingö var intresserade av, ca 254 röstade för upprustning av befintlig väg, 11 personer röstade för en tunnel. Detta har ej framkommit förut och det ger en stark fingervisning på vad invånare på Lidingö vill. Och detta negligeras av moderaterna. Detta är förvånansvärt och odemokratiskt.Det är nog dags att syna processen inför nästa möte, så vi inte hamnar i en situation på Lidingö där politikerstyre tar över de demokratiska spelreglerna.

Anonym,  27 april 2010 23:25  

Till nästa val kommer jag ej att rösta på Moderaterna vid kommunval, utan på det parti som främjar miljö och Lidingö s arv på ett bättre sätt an vad moderaterna nu gör med ett bergtunnel alternativ på 500 milj. investering -vansinnigt.

Anonym,  27 april 2010 23:37  

Som kommentar till Mikael Haag, som anonym sa bor vid vägen ifråga. Om det stämmer att han bor där hur kan han rakryggad stödja ett förslag där familjer får lämna sina hem? tänk om det var omvänt förhållande? Värt att tänka på. Min tro på detta är att förbättra den väg som finns med minimalt intrång i familjers liv. Tack för ordet.

Anonym,  27 april 2010 23:41  

Paul, du skrev som svar på vad återremiss innebar att detta försenas till nästa möte. Men vad händer om samma partier säger nej igen? Blir det inget beslut att gå vidare med bergtunnelalternativet?

Paul Lindquist 28 april 2010 00:46  

Låt mig först säga att ni som misskrediterar Mikael Haag för att han uttrycker sin åsikt, varför vågar ni inte själva framträda med namn. Hur vet vi att inte ni talar i egen sak.

Efter att ha tagit del av alla remisssvaren och en hel del mail i ärendet kan jag konstatera att de allra flesta talar i egen sak och detta oavsett vilket alternativ man förordar.

Det är inget fel i det bara man är öppen och ärlig om förutsättningarna. Det är en demokratisk rättighet att försöka påverka beslutsfattarna, sen är det vår sak som förtroendevalda att värdera de synpunkter som har kommit in innan vi fattar beslut.

Vad gäller sifforna som Jan Fjellander visade på fullmäktige igår var de nog inte helt rättvisande. Vi har fått in synpunkter från 28 olika remissinstanser, varav 12 villaägar- bostadsrätts- och hyresrättsföreningar (som tillsammans representerar flera tusen Lidingöbor). Av dessa förordar 8 något av de norra alternativen, 4 ett tunnelalternativ och 4 att vägen ligger kvar i befintlig sträckning. Därtill motsätter sig 3 remissinstanser en vägdragning norr om banan utan att ange något annat alternativ.

Därutöver har 415 skrivelser inkommit från privatpersoner. Av dessa har 252 en likalydande skrivelse som förordar en upprustning av befintlig väg med planskilda korsningar i Högberga och Skärsätra

Att utifrån detta underlag dra slutsatsen att en majoritet av lidingöborna skulle förorda ett visst alternativ låter sig helt enkelt inte göras. De inkomna skrivelserna har utgjort ett värdefullt underlag i beslutsprocessen med många kloka synpunkter, men någon folkomröstning kan man inte betrakta det som.

Avslutningsvis kan en minoritetsåterremiss bara ske en gång. Därefter gäller majoritetsbeslut.

Anonym,  28 april 2010 01:04  

det innebär alltså att detaljplanen klubbas igenom på nästa möte? Och att ni kommer gå vidare med tunnelalternativ utredning, eftersom ni är i majoritet med FP & KD?

Paul Lindquist 28 april 2010 01:14  

Jag ska inte föregå kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut, men sannolikt ja.

Göran S.,  28 april 2010 22:07  

Paul du nämnde att det inte var en folkomröstning som underlaget ni fått in var grundat på. Men det var en bra ide, kan ni inte i sann demokratisk anda låta Lidingö borna säga sitt om detta innan nästa kommunalfullmäktige möte, dvs vill Lidingöborna betala en halv miljard för att lösa ett problem för få? För alla på Lidingö kommer få betala för detta.

Anonym,  28 april 2010 22:24  

Demokrati är också valet att anonymt kommentera händelser i vardagen, om vissa vill visa sitt namn så är det ok, men då får man vara beredd på att egenintresset syns svart på vitt.

Gunnar,  29 april 2010 09:09  

Paul.Är det inte jäv att bo i Gåsahaga som du gör och samtididgt trycka på en tunnellösning? Kommentarer?
Mvh
Gunnar

Paul Lindquist 29 april 2010 11:26  

Göran!

Att folkomrösta kan låta enkelt, men är det sällan. Vi har en representativ demokrati där vi utser förtroendevalda vars uppgift är att väga olika intressen mot varandra. Sen står vi till svars inför väljarna vart fjärde år.

Just därför har vi också medvetet gått ut och deklarerat vår ståndpunkt innan valet, så att väljarna kan lägga det i vågskålen när de bestämmer vilket parti de ska rösta på.

Det tycker jag är demokratiskt. Är det en viktig fråga kommer det att på verka valrtesultatet.

Anonym!
Självklart får man vara anonym, men trovärdigheten i ens argument blir så mycket större om man vågar stå för dem. Och att anonymt hoppa på en annan privatperson tycker jag bara är fegt.

Gunnar!
Nej, varken juridiskt eller moraliskt. I så fall skulle jag vara jävig när jag förhandlade med SL om Lidingöbanans bevarande, när jag tar beslut om höjd skolpeng (eftersom jag har två skolbarn) eller satsar mer pengar på parkskötsel (som hundägare är jag ute i våra grönområden en hel del).

Lokalpolitiken är ju sådan att vi alla mer eller mindre är berörda av de politiska beslut som fattas här, även vi som är förtroendevalda.

Det finns situationer när man är jävig, om man t ex har egna ekonomiska intressen av ett beslut, och då ska man avstå från att delta i beslutet, men det faktum att man kommer att köra på en väg tillsammans med tusentals andra lidingöbor gör en inte jävig.

Jan Sjöberg,  29 april 2010 22:25  

En kommentar till det som Paul Lindquist skrev om alla svar som kommit från hyres- och bostadsrättsföreningar:
Jag bor i Brf2 i Gåshaga. Där lämnade styrelsen in sitt svar utan att ha informerat medlemmarna på något sätt.
Förmodligen vet de flesta medlemmar fortfarande inte att de anser att vägen ska gå norr om Lidingöbanan.
Om det gick till på samma sätt i andra föreningar minskar värdet på just dessa remissvar.
F.ö. var det Lars H Ericsson som presenterade siffermaterialet på fullmäktigemötet.

Paul Lindquist 30 april 2010 10:10  

Jan!

Tack för ditt påpekande. Det var mycket riktigt Lars H Ericsson och inte Jan Fjellander som visade siffrorna.

Anonym,  12 maj 2010 18:17  

Jag är så trött på egenintressen hit och egenintressen dit. Var kan jag hitta kostnads/nytto-kalkylen som investeringen baseras på, så att jag själv kan verifiera rimligheten samt att även negativa aspekter som ökade köer under byggtiden är inkluderade?

Om kalkylen är kraftigt positiv borde väl kommunen ha råd att kompensera de drabbade så att frågan inte dras i långbänk (gärna med bidrag från Hr Haag som kommunen "skänker" miljonbelopp till).

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP