2010-05-23

En politik för fler jobb

Alla som kan och vill arbeta ska också ha möjlighet att göra det utifrån sina egna förutsättningar. Men under den socialdemokratiska regeringen var människor hänvisade till passiva system i väntan på utsortering från arbetsmarknaden. Sedan Alliansen under moderat ledning tog över har vi däremot sett en kraftfull politik för jobb och företagande, med sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och aktivt stöd till människor som drabbats av arbetslöshet.

Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och sunda offentliga finanser har den internationella finanskris som också drabbat Sverige kunnat bemötas effektivt. Viljan och förmågan bland Europas och världens regeringar har prövats på allvar, och Alliansregeringen har valt en tydlig väg som präglas av ansvar för de offentliga finanserna, ansvar för jobben och ansvar för välfärdens kärnverksamheter.

Trots de negativa effekter som följt i krisens spår med varsel, arbetslöshet och svårigheter för företagen finns nu många tecken på återhämtning. Läget på arbetsmarknaden ser bättre ut och trots krisen har utanförskapet och antalet personer som försörjs av ersättningssystemen fortsatt att minska på ohälsoområdet. Samtidigt har arbetslösheten inte ökat så mycket som från början befarades. Framtidsutsikterna blir allt ljusare för både hushåll och företag.

Under mandatperioden har Alliansregeringen genomfört en rad viktiga reformer:

 • Arbetslöshetsförsäkringen har reformerats för att tydliggöra försäkringens roll som omställningsförsäkring. Genom tydligare villkor och kvalifikationskrav är nu arbetslöshetsförsäkringen ett stöd på vägen till ett nytt jobb.

 • Den offentliga arbetsförmedlingens kompetens och tjänsteutbud har kompletterats med flera olika aktörer. Syftet är att göra utbudet av förmedlingstjänster större och bredare, vilket bidrar till att förbättra matchningen och ge förbättrad service till de arbetslösa.

 • Genom nystartsjobben ges människor som står långt från arbetsmarknaden bättre förutsättningar att hitta arbete. Arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, fått ekonomiskt bistånd, sjukpenning,
  rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller varit anställda hos Samhall i minst ett år får en ekonomisk kompensation med ett belopp motsvarande den dubbla arbetsgivaravgiften. För ungdomar är kompensationen lägre, men de behöver bara ha varit arbetslösa i sex månader för att uppfylla villkoren för nystartsjobb. Satsningen gäller även nyanlända invandrare.

 • För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden har arbetsgivaravgifterna för alla personer som vid årets ingång är yngre än 26 år halverats.

 • En jobb- och utvecklingsgaranti har införts som riktar sig till dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Insatserna innehåller individuellt utformade åtgärder som syftar till att så snabbt som möjligt hitta ett arbete för deltagarna. Programmet ger utrymme för samarbete med externa aktörer.

 • Genom jobbgarantin för ungdomar erbjuds ungdomar individuellt utformade insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller påbörja eller återgå till utbildning inom det offentliga utbildningssystemet.

 • Instegsjobben är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för den nyinflyttade att snabbare lära sig språket. Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb.

 • Lagen om anställningsskydd ändrades 2007 vilket har gjort det enklare att visstidsanställa på maximalt två år. Tidsbegränsade anställningar kan fungera som en väg in på arbetsmarknaden för personer som ännu ej är fast etablerade på arbetsmarknaden. Dessutom har möjligheten att säsongsanställa återinförts.

 • Arbetsmiljöpolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för fler jobb. Genom anpassningar av arbetsmiljön så att personer med funktionshinder eller nedsatt arbetsförmåga kan vara delaktiga, ges fler människor förutsättningar för ett aktivt arbetsliv.

Ställ detta mot friår, 35-timmars arbetsvecka och en arbetsförmedling som hellre förmedlar bidrag än arbete. Vilken politik har bäst chans att få fler människor i arbete?

1 kommentar(er):

Anonym,  25 maj 2010 00:08  

Jag har inga invändningar mot det Paul skrivet men nog tycks det mig att Maud Olofsson kunde få bättre stöd från stats- och finansministern när det gäller att förbättra villkoren för de företagare som verkligen ska skapa de nya jobben och anställa de som idag går arbetslösa.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP