2008-03-25

Storholmsöarna är välkomna till Lidingö

För ett år sedan beslöt kommunfullmäktige i Vaxholm, efter att ha tillfrågat de boende på Storholmsöarna, att tillskriva Lidingö stad om vår inställning till att ta över ögruppen.

Historiskt finns egentligen ingen koppling till Lidingö utan Storholmsöarna har en gång i tiden hört till Östra Ryds församling och hamnade i Vaxholm efter kommundelningen från Österåker.

Däremot har många Storholmsbor haft bilparkering och båtplats i Trolldalen på Lidingö och i takt med att fler bosatt sig permanent på Storholmsöarna har deras barn fått skol- och förskoleplats på Lidingö.

Om man helt bortser från de historiska kommungränserna och tittar på en karta blir det rätt uppenbart att för de boende på öarna är det som regel mer naturligt att söka sig till Lidingö för såväl kommunal som kommersiell service. Visserligen är avståndet till Vaxholms fastland inte längre än till Mor Annas brygga på Lidingö, men det är betydligt längre till Vaxholms tätort än till Lidingö centrum. Likaså är arbetsmarknaden i Stockholm och dess närförorter sannolikt av större intresse för Storholmsborna än den som finns norröver.

Ekonomiskt har en anslutning av Storholmsöarna en marginell betydelse. Idag betalar Vaxholms kommun för de skol- och förskoleplatser som Storholmsborna utnyttjar på Lidingö. Vid en eventuell gränsjustering får vi istället del av den kommunalskatt de fastboende betalar. Det går ungefär på ett ut, men man ska vara klar över att skolskjuts med båt liksom sophantering på en ö utan broförbindelse är dyrare liksom eventuell framtida hemtjänst.

Däremot påverkas Lidingö och i synnerhet de boende i Trolldalen av senare års utveckling med allt fler permanentboende på Storholmsöarna. Av ca 300 fastigheter är 230 bebyggda. De flesta är fritidshus, men i ca 60-70 stycken av dem bor idag 138 personer året om.

Det ökade behovet av båt- och parkeringsplatser har inte varit oproblematiskt och framkomligheten på Trolldalsvägen stundtals bristfällig. Om Storholmsöarna förs över till Lidingö får vi en bättre möjlighet att påverka utvecklingen istället för som idag enbart försöka möta dess effekter.

Sammantaget tycker jag att om såväl Vaxholm som en övervägande majoritet av Storholmsborna vill flytta över ögruppen till Lidingö ska vi inte motsätta oss detta och jag kommer att föreslå att det blir vårt svar på Vaxholms fråga. Lidingö är en del av en region och vi måste liksom alla andra vara beredda på att ta vårt regionala ansvar när så krävs.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP