2009-03-16

Bara kungen måste tro på Jesus

En intressant debatt har utbrutit mellan biskopen i Karlstads stift, Esbjörn Hagberg, och forskaren i evolutionsbiologi, Patrik Lindenfors.

Lindenfors skrev härförleden en mycket välformulerad, men också provocerande debattartikel i Aftonbladet där han ställer den högst relevanta frågan om han som uttalad ateist inte borde bli utesluten ur Svenska Kyrkan. Han delar helt enkelt inte kyrkans tro och arbetar dessutom aktivt för, som han själv uttrycker det, "att visa hur falsk deras lära är".

Han tror helt enkelt inte på den grundläggande kristna teorin om att "Jesus blev sin egen pappa genom att göra en oskuld gravid så att Han skulle kunna dö för att Han själv skulle förlåta oss för de synder Han själv definierat. Allt för att vi ska slippa grillas för alltid och för evigt."

Svaret kom idag i tidningen Dagen där biskopen svarar att "även den som vill skada oss får vara medlem". Det låter ju ädelt, ungefär som att vända andra kinden till.

För den historiskt bevandrade känns kanske inte den inställningen från kyrkan riktigt igen. Tvärtom har de som på ett eller annat sätt avvikit från den "sanna läran" blivit allt annat än milt behandlade genom årundranden. Allt ifrån häxbränningar, korståg och inkvisationer till husförhör, skampåle eller som i katolska kyrkan nu senast bannlysning. Det var ju först 1952 som religionsfriheten blev lagfäst i Sverige.

Men tiderna förändras och nu kan man inte längre locka med "herrans tukt och förmaning" utan kyrkan har anpassat sig efter den nya tiden och den moderna människan.

Faktum är att vid sidan om präster och diakoner är det bara en person som måste vara av evangelisk-luthersk tro ”sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är", nämligen kungen.

Senare års stora medlemstapp, ofta påspädd genom den förre ärkebiskopens mediala vänstersvängar är naturligtvis ett problem för kyrkan. Stora intäktsströmmar riskerar att försvinna. En genomsnittsinkomsttagare betalar ca 3 000 kronor varje år i kyrkoavgift, så nog har medlemsantalet en stor betydelse för kyrkans ekonomi. Det är nog mot den bakgrunden man ska se biskopens välvilliga inställning till att behålla ateister, muslimer och satanister som medlemmar.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP