2009-03-16

Nollplus-alternativet utrett

Idag vid lunchtid kom den kompletterande utredningen om det s k nollplus-alternativet, som jag tog beslut om att låta utreda i början av december, in till staden. Det är många som har väntat på den och självklart skickas den ut till samtliga remissinstanser omedelbart. Alla andra som är intresserade kan också enkelt ta del av den på Lidingö stads hemsida.

Utredningen visar att det förvisso är möjligt att förbättra trafiksäkerheten på befintlig vägsträckning mellan Skärsätra och Högberga, men det löser inte bullerstörningarna för de boende längs Södra Kungsvägen och framkomlighetsproblemen vid Skärsätra. Tvärtom, kan bullersituationen komma att försämras eftersom hastigheten i nollplus-alternativet höjs till 50 km/tim genom bostadsområdet. Dessutom krävs intrång i 12 privata fastigheter om nollplusalternativet ska genomföras.

Just framkomligheten vid Skärsätra är en viktig frågeställning som vi får anledning att fundera mer på framöver. Oppositionen har ju motionerat i fullmäktige om att en planskild korsning i Skärsätra också ska utredas.

När remisssvaren har kommit in och bedömts tillsammans med de utredningar som har gjorts ska vi ta ställning till om ytterligare utredningar behöver göras, däribland den planskilda korsningen i Skärsätra.

Det känns bra att även nollplus-alternativet nu har blivit belyst så att det kan är jämföras med övriga alternativ. Nu är det viktigt att få in synpunkter från så många berörda lidingöbor som möjligt som en viktig del i underlaget inför vårt inriktningsbeslut i vägfrågan senare i vår.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP