2009-03-25

Vi tar ansvar - stadens budget revideras

Vid ett extrainkallat möte med arbetsutskottet idag på morgonen presenterade vi från Moderaterna och Folkpartiet ett förslag om att revidera årets budget för att möta de kraftigt minskade skatteintäkterna. Förslaget har även stöd av Lidingöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Rent konkret föreslås att samtliga nämnders kommunalskattebidrag minskas med en procent för hela året, med undantag för skol- och förskolepengen som justeras från 1 juli istället. Detta då pengen justeras läsårsvis.

Förutsättningarna för nämnderna varierar något, men prioriteringarna mellan de olika nämnderna gjorde vi så sent som i november. Därför föreslår vi en generell besparing över hela linjen. Däremot kan det bli aktuellt att prioritera om inför 2010, men det kräver lite djupare analyser först.

Besparingen för 2009 blir då ca 17 miljoner kronor, helårseffekten motsvarar ungefär 22 miljoner kronor.

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen presenterat nya prognoser som pekar på en kraftig minskning av skatteintäkterna de kommande åren. Redan i år beräknas skatteintäkterna minska med 34 miljoner kronor och om inga åtgärder vidtas skulle det leda till ett underskott på 12 miljoner kronor vid årets slut.

För 2010 är läget ännu allvarligare, där visar prognosen på att skatteintäkterna blir 132 miljoner kronor lägre än när budgeten togs i november. Det motsvarar drygt 5 % av skatteintäkterna. Med en planerade inflationskompensation om 2 % skulle stadens finanser då få ett underskott på hela 76 miljoner kronor.

Jag kan som kommunstyrelsens ordförande naturligtvis inte sitta på åskådarläktaren och bara passivt se på en sådan utveckling och därför har jag tagit det här initiativet för att bibehålla sunda finanser i staden. Att så många partier ställer sig bakom förslaget vittnar om att det finns en bred insikt om att vi måste ta ansvar och jag är mycket glad över den breda uppslutningen.

Genom att vi agerar redan nu blir omställningen för nämnderna lättare att hantera. Dessutom slipper kommunen förhoppningsvis ett stort underskott för 2009 som vi annars skulle få bära med oss ovanpå de utmaningar vi möter 2010 och 2011.

Lidingös utgångsläge är dock jämfört med många andra kommuner gott. Samtliga nämnder utom tekniska nämnden har relativt stora resultatutjämningsfonder från tidigare års överskott, pengar som nu kan användas för att parera minskningen av budgeten under 2009.

Inför 2010 kan det däremot bli lite kärvare, men mycket beror på om regeringen ger något ytterligare stöd till kommunerna i vårpropositionen. Man ska dock vara klar över att vi i så fall stramar åt från en mycket hög nivå och att kvaliteten på vår service till medborgarna kommer att vara fortsatt god.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP