2009-01-07

Finanskrisen kommer även att påverka Lidingö

På den nationella och internationella scenen blåser finanskrisens hårda vindar. Ännu står Lidingö starkt, men skatteintäktsprognoserna från december visar att redan i år kommer våra skatteintäkter bli lägre än vi räknade med när budgeten fastställdes. För 2010 och 2011 ser det ännu sämre ut och sannolikt kommer framtida prognoser vara än dystrare.

Kommunernas skatteintäkter baseras i stort sett helt på inkomstskatten. Det innebär att löneökningstakt och arbetslöshet är helt avgörande för den kommunala ekonomins utveckling.

Före 1986 var det den lokala ekonomiska utvecklingen som påverkade kommunens ekonomi, men sedan skatteutjämningen infördes har den fått allt mindre betydelse. Idag är det istället den nationella ekonomiska utvecklingen som är avgörande.

När arbetslösheten ökar i Göteborg går en ännu större andel av lidingöbornas skatteintäkter till utjämningssystemet istället för till den egna kommunala verksamheten. Därför sjunker nu våra skatteintäkter till Lidingö stad, trots att vi hittills är tämligen lindrigt drabbade vad gäller varsel och arbetslöshet.

Tack och lov står vi förhållandevis väl rustade efter några år av ganska stora överskott. Det gör att vi dels har en förhållandevis låg låneskuld och en relativt stor "fallhöjd" i driftbudgeten, jämfört med många andra kommuner.

Finanskrisen kommer dock inte att gå spårlöst förbi i den kommunala ekonomin utan en av de prioriterade frågorna under 2009 kommer att vara hur vi kan sänka våra kostnader så att det inte uppstår stora underskott som måste finansieras med framtida skattehöjningar.

Detta måste naturligtvis ske på ett sätt som så lite som möjligt påverkar servicen till lidingöborna och med prioritet för kärnverksamheterna, dvs. skola, förskola, vård och omsorg.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP