2009-11-23

Årets budgetdebatt

Idag har vi budgetdebatt i kommunfullmäktige. Så här lät mitt inledande anförande:

Herr ordförande

Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Sveriges kommuner är inget undantag. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service när intäkterna inte ökar i samma takt som tidigare.

Är man del av en styrande majoritet måste man ta det ansvaret. Populism och valfläsk får lämnas till andra.

Därför är det en återhållsam budget som nu presenteras, där kärnverksamheterna prioriteras och där valfrihet, kvalitet och låga kostnader sätts i fokus. Årets budget präglas naturligtvis även av den vision för Lidingö stad som kommunfullmäktige
beslutade om i juni.

En vision som lyfter fram Lidingö som hälsans ö, som erbjuder en kreativ miljö för människor och företag, som är en del av Stockholmsregionen och som klarar balansen mellan utveckling och miljö. En stad som prioriterar trygghet och valfrihet, gör kloka miljöval, hushållar med skattebetalarnas resurser och som har ambitionen att vi ska ha landets bästa skolor.

Därför väljer vi att höja skolpengen med 2 % trots det ansträngda ekonomiska läget. Likaså socialnämndens budget, medan äldre- och handikappnämnden får, relativt sin budgetomslutning, en begränsad besparing. Låt mig också här och nu ge ett klart besked, eftersom socialdemokraterna driver en kampanj där de påstår motsatsen, Lidingö Hospice ska inte läggas ner.

Vi har också lyssnat på lidingöbornas synpunkter under budgetprocessen. Budgetdirektivens förslag om en minskning av föräldraledigas rätt till barnomsorg för äldre syskon från 30 till 15 timmar/vecka har dragits tillbaka. Behovet av att minska stadens kostnader kvarstår dock alltjämt och istället sänks förskolepengen med ca 1 % från höstterminen.

Besparingen halveras därmed och genom att den skjuts fram 6 månader ger det förskolorna mer tid att ställa om. Detta kan vi göra tack vare Alliansregeringens tillskott som presenterades i statens höstbudget.

Men årets budget, där nettokostnaderna för första gången överstiger 2 mdr kronor, handlar inte enbart om besparingar, utan om utveckling och förnyelse, ökad kvalitet och förbättrad service till lidingöborna.

För att ge några konkreta exempel så fortsätter arbetet med exploateringen av Dalénum liksom översynen av översiktsplanen samtidigt som planprogrammen för Centrum/Torsvik och Högsätralyftet tar fart.

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Kundvalssystem införs inom särskilda boenden samtidigt som bygget av ett nytt äldreboende i Rudboda centrum påbörjas. Björnbo sjukhem läggs ner, men ersätts av Nilstorpsgården med dubbelt så många platser.

Fortsatt stora underhållsarbeten genomförs på Lidingöbroarna de närmaste åren, däremot får gatuunderhållet i form av asfaltering stå tillbaka något nästa år.

Renhållningen i Centrum förbättras. Nytt längdskidåkningsspår anläggs vid skidbacken och biblioteket permanentar sin försöksverksamhet med söndagsöppet.

Dessa är några exempel på alla de förbättringsåtgärder, stora som små, som kommer att ske under nästa år. Men låt mig också säga några ord om oppositionspartierna olika budgetförslag.

Till att börja kan man konstatera att av den enighet som de rödgröna utlovade finns inte mycket att se när det kommer till skarpt läge. Förmågan att kompromissa, prioritera och kunna presentera ett gemensamt hållbart alternativ saknas – precis som vi förutspådde.

När man sedan läser Socialdemokraternas, Vänsterpartiets eller Centerpartiets budgetförslag får man lätt intrycket att finanskrisen aldrig har inträffat, att det finns obegränsat med pengar att lova guld och gröna skogar för.

Men lidingöborna vill inte ha underfinansierade budgetar eller ihåliga sparförslag som saknar verklighetsanknytning. De vill ha ordning och reda i stadens finanser.

Att höja förskolepengen med 2 % istället för att sänka den med 1 % kostar inte, som Centerpartiet skriver i sitt budgetförslag, 5 mkr, utan 15 mkr. Det innebär att Centerpartiets budget inte på långa vägar klarar stadens finansiella mål, ett mål som Centerpartiet för övrigt yrkade bifall till så sent som i juni.

Centerpartiet föreslår dessutom en besparing om 5 mkr på de centrala administrativa kostnaderna på stadens förvaltningar. Det låter naturligtvis bra, men vilken administration är det som ska upphöra? Utan konkretisering blir det bara ett slag i luften.

Om vi sen tittar på Socialdemokraternas budgetförslag blir man om möjligt ännu mera mörkrädd. Här pratar vi kreativ bokföring i den högre skolan.

Socialdemokraterna föreslår nämligen att årets beräknade överskott på något märkligt sätt ska tillföras 2010 års budget. I praktiken är alltså socialdemokraternas budgetförslag underfinansierat eller för att utrycka det på ren svenska, de går back, vilket strider mot kommunallagens balanskrav.

Men även om så inte var fallet måste jag fråga - hur tänker ni egentligen? Hur ska ni klara 2011 och 2012 när det inte längre finns några överskott från 2009 att ta av? Och hur tror ni att nämnderna kommer att agera framöver om de inte längre får behålla sina överskott i resultatutjämningsfonderna? Tror ni att de någonsin mer kommer att visa på några överskott?

Jag måste säga att det förvånar mig mycket att ett parti som åtminstone tidigare var mån om att ha stabila offentliga finanser tar så lättvindigt på saken numera. Men det kanske är den stora skillnaden mellan Göran Perssons socialdemokrati och Mona Sahlins.

Även Vänsterpartiet använder sig av samma kreativa bokföring som Socialdemokraterna, men då man samtidigt föreslår en skattehöjning visar man i alla fall inget underskott.

Så till sist måste jag säga att jag tycker det är under all kritik att miljöpartiet inte heller i år har kunnat presentera ett budgetförslag före sammanträdet. Och denna gång faller kritiken även på Lidingöpartiet, vars budgetförslag trots att det är daterat den 11 november först nu kommer fullmäktiges ledamöter till kännedom.

Budgetdirektiven presenterades före sommaren, Lidingöpartiet medverkade dessutom i den beslutande majoriteten. Nämndernas budgetar har varit kända sedan slutet av september och majoritetens förslag i över en månad.

Som alla andra år bordlades förslaget för att oppositionen skulle kunna presentera sina alternativ. Det har också övriga partier klarat av.

Hur kommer det sig att Vänsterpartiet med bara en ledamot klarar av att år efter år presentera genomtänkta och väl beskrivna budgetförslag i god tid, medan det tycks vara omöjligt för miljöpartiet med dubbelt så många ledamöter. Och hur kommer det sig att Lidingöpartiet med sex gånger så många ledamöter och representation i stadens samtliga nämnder inte heller lyckas?

Jag tycker det här är ett demokratiskt problem, herr ordförande. Hur ska vi kunna ha en bra debatt där olika förslag vägs mot varandra om vi inte kan ta del av dem innan sammanträdet?

För att återgå till majoritetens förslag är det sammantaget en väl balanserad budget som presenteras idag, med ett brett stöd från över 60 % av fullmäktiges ledamöter. Med denna budget har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna visat att det går att presentera en budget även i finanskrisens kölvatten, utan att höja skatten, utan underskott och utan att rasera den offentligt finansierade välfärden.

Genom kloka prioriteringar kommer vi alltjämt erbjuda lidingöborna en kommunal service av mycket hög kvalitet. Och när krisen är över kommer vi att stå väl rustade för framtiden.

Med detta, herr ordförande, vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2010 och plan för 2011 och 2012.

3 kommentar(er):

Anonym,  9 december 2009 20:01  

Moderater & Folkpartiet förlorar egen majoritet på sikt

1. Riksgenomsnittliga valresultat kommer

Om den nya översiktsplanen med en ökning av Lidingös befolkning på 30% går igenom, lär Moderaterna & Folkpartiet förlora sin majoritet på sikt. Röstandet kommer att ge riksgenomsnittliga resultat framöver pga genom ökad andel flerfamiljsbebyggelse. De borgliga väljare som föredrar flerfamiljsbostäder har redan många alternativ. Med mer centrala byggprojekt i Hjorthagen och Värtan lär de föredra innestaden framför Lidingö, varför betalningsviljan för bostadsrätter på Lidingö är begränsad, vilket sålunda ger ett avsevärt överskott, som endast kan hyras ut som hyreslägenheter, vilket lär ge riksgenomsnittliga valresultat i framtiden.

>> Varför kopierar inte Lidingö Danderyds och Brommas strategier med förtätning genom ökad villa & radhusbebyggelse?

Allt annat är att lämna över makten till de andra partierna.


2. Riksgenomsnittlig skatt kommer
Lidingö är idag redan den 5:e tätast befolkade kommunen i Sverige så jag förstår varför gällande översiktplan från år 2002 säger att befolkning inte ska öka. Det enda som är attraktivt med förtätning är sänkta skatter för att uppväga det negativa som t ex längre restider, längre köer, ökad trängsel, ökad förslitning, mindre grönområden, ökad kriminalitet osv.

>> Ger en förtätning med 30% lägre kommunalskatter som kompensation för det negativa i förtätningen?

Nej, jag tror inte det. Sannolikt kommer vår kommunalskatt att närma sig riksgenomsnittet.

Anonym,  10 december 2009 01:06  

Titta på Solna, Sveriges mest expansiva kommun och ännu mer tätbebyggd än Lidingö. Från att ha varit en kommun med växlande majoritet har man numera en stabil borgerlig majoritet och fler moderatröster i kommunvalet än på Lidingö.

Det beror helt på hur man bygger. Bostadsrätter på Lidingö kommer vara mycket attraktivt för moderatväljare. En och annan egoistisk villaägare kanske blir sur, men för varje sådan förlorad röst får man 2-3 nya inflyttade.

Anonym,  21 januari 2010 14:45  

Fel, andelen moderata väljare i flerbostadshus är lägre än andelen i villor/radhus på Lidingö och i övriga landet.

Att rubba balsen till förmån av ökad flerfamiljbebyggelse är ett riskabelt äventyr för borgeliga partier. Flerfamiljsbebyggelse är vänsterpolitik.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP