2008-12-15

Vi låter även utreda "nollplus-alternativet"

När Södra Huvudleden utreddes förra gången, 2002, fanns ett jämförelsealternativ som kallades "nollplus" med. I korthet gick det ut på att man skulle vidta en del trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Södra Kungsvägens sträcka genom Skärsätra villaområde men i övrigt låta trafiken fortsätta som förut, inklusive passagerna över järnvägen.

Några ingående studier av detta alternativ gjordes inte då och efterfrågades inte heller i någon större omfattning. Därför fanns inte heller det med som ett alternativ som skulle uppdateras när vi gav direktiv till den senaste utredningen som färdigställdes för några veckor sedan.

De möten vi därefter har haft med boende och andra intressenter har dock visat att det finns en stor efterfrågan på att även detta alternativ ska uppdateras så att det kan jämföras med de nu utredda vad gäller trafiksäkerhet, miljö, framkomlighet och ekonomi.

Eftersom vi vill ha en öppen process och tycker att det är viktigt att vara lyhörda för lidingöbornas åsikter har jag idag tagit ett delegationsbeslut som innebär att även det s.k. "nollplus-alternativet" ska utredas.

För att ge remissinstanserna tid att även sätta sig in i detta alternativ, som beräknas vara klart i slutet av februari, förlängs remisstiden till den sista april.

Detta beslut innebär inget ställningstagande i själva sakfrågan från den politiska majoritetens sida utan enbart ett bejakande av att vi ska ha ett så kompletta underlag som möjligt inför det beslut vi ska ta längre fram i vår.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP