2009-04-22

Visst har EU betydelse

När detta skrivs sitter jag på Bryssels flygplats och väntar på planet hem efter två dagars sammanträde med EU:s Regionkommitté.

I korridorerna diskuterades en hel del kring det vanligen förhållandevis låga valdeltagandet i Europaparlementsvalen. Förra gången det begav sig 2004 var valdeltagandet i Sverige endast 38 %.

En anledning till detta är att människor inte inser hur stor betydelse besluten har som fattas i parlamentet. Europapolitiken är helt enkelt alltför anonym.

Men faktum är att ungefär 6 av 10 ärenden som tas upp i en kommunal nämnd är beroende av beslut som fattats i Bryssel. Därför har EU verkligen betydelse och det är viktigt vilka ledmöter vi väljer in vid valet den 7 juni.

För att ge ett litet illustrativt exempel från Regionkommittén så behandlade vi idag ett yttrande om turism där man bl a föreslagit att s k "All inclusive" anläggningar borde förbjudas (därför att de inte gav tillräcklig ekonomisk stimulans till det lokala näringslivet) och att EU borde ta fram riktlinjer för hur många hotell som skulle få etablera sig på en ort. Det senare motiverat med att vissa platser blev för hårt exploaterade.

Det första förslaget röstades på mitt yrkande ner trots omfattande protester från delegaterna från Kreta som ansåg att detta var ett stort problem. Istället segrade argumenten för marknadsekonomi och fri konkurrens.

Däremot förlorade jag ett yrkande om att EU inte skulle lägga sig i hur många hotell som fick etableras på olika ställen. Jag försökte övertyga mina kolleger om att förutsättningarna är olika i olika delar av Europa och att vi rimligen inte kan låta EU besluta en sådan sak. Men jag talade för döva öron och förlorade voteringen.

Nu är Regionkommittén bara en remissinstans och inte ett beslutande organ, så någon rättslig verkan har inte våra ställningstaganden. Däremot väger kommitténs synpunkter ofta tungt när parlamentet och ministerrådet ska fatta sina beslut, även om jag har svårt att tro att förslaget om pan-europeiska riktlinjer för hotelletableringar kommer att överleva den kommande beslutsprocessen

Men exemplen visar hur beslut som tas i Bryssel faktiskt kan få långtgående konsekvenser lokalt i den egna kommunen på samma sätt som riksdagsbeslut.

Gå därför och rösta den 7 juni. Din röst har betydelse liksom de beslut som parlamentet fattar.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP