2007-03-29

Fjärde dialogmötet

Det fjärde och sista dialogmötet hölls igår kväll. Sannolikt också det mest spännande eftersom vi denna gång hade bjudit in dem som bor där vägen går idag likväl de som riskerar att påverkas negativt av det norra alternativet.

Om vi vid de tidigare dialogmötena någorlunda hade kunnat förutse ungefär vilka synpunkter som skulle komma fram, var detta möte en helt öppen bok.

Till min glädje fick vi även denna gång en bra och konstruktiv dialog kring olika för- och nackdelar och de utmaningar en eventuell ny väg måste hantera.

Efter dessa fyra möten ser jag än tydligare behovet av att vägen flyttas, för miljöns och för trafiksäkerhetens skull. Men jag är lika medveten om de mycket stora krav som måste ställas på en ny väg, för att skydda Kottlasjön och naturreservatet från onödigt buller, för att minimera konflikten med nyckelbiotoper och inte minst för att hitta en bra lösning vid Skärsätra skola och säkra barnens skolväg.

Det blir en svår uppgift för den kommande utredningen att finna lösningar på de krav som vuxit fram och som nu ska formuleras i direktiv innan sommaren, men rätt uformad kanske en ny vägdragning inte bara löser transportproblematiken i öst-västlig riktning utan också bättre knyter samman norra och södra Skärsätra.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP